Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
CANDY HOOVER GROUP S.R.L. Via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio Milano Italy
GEBRUIKSAANWIJZING
Fornuizen
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING
  Fornuizen

  CANDY HOOVER GROUP S.R.L. • Via Privata Eden Fumagalli • 20047 Brugherio Milano Italy

  NL • Page 2

  INHOUDSOPGAVE

  NL

  1. Algemene waarschuwingen ................................................................................................................................................................05
  1.1. Symbolen in deze gebruikershandleiding ...........................................................................................................................................05
  1.2. Conformiteitsverklaring .......................................................................................................................................................................05
  1.3. Veiligheidsvoorschriften ......................................................................................................................................................................05
  1.4. Nuttige tips .........................................................................................................................................................................................05
  2. Installatie ..............................................................................................................................................................................................06
  2.1. Omgeving waarin apparaat moet worden geplaatst ...........................................................................................................................06
  2.2. Plaatsing .............................................................................................................................................................................................06
  2.3. Afstelling van voetjes ..........................................................................................................................................................................06
  2.4. Elektrische aansluiting ........................................................................................................................................................................07
  2.5. Fornuizen met voedingskabel ............................................................................................................................................................07
  2.6. Gasaansluiting ....................................................................................................................................................................................07
  2.7. Conversie voor verschillende typen gas .............................................................................................................................................08
  2.8. Afmetingen van het apparaat .............................................................................................................................................................08
  2.9. Algemeen uiterlijk en definitie van het apparaat .................................................................................................................................08
  3. Gebruik van branders .........................................................................................................................................................................09
  3.1. Gebruik van gasbranders ...................................................................................................................................................................09
  3.2. Gebruik van elektrische kookplaten ....................................................................................................................................................10
  4. Gebruik van de oven ...........................................................................................................................................................................11
  4.1. Grillen .................................................................................................................................................................................................11
  4.2. Elektrische oven .................................................................................................................................................................................11
  4.3. Kooksuggesties voor elektrische oven ...............................................................................................................................................11
  4.4. Pizza bakken ..............................................................................................................................................................................................11
  4.5. Taarten bakken ...................................................................................................................................................................................11
  4.6. Maaltijden bereiden ............................................................................................................................................................................11
  4.7. Vis bereiden .......................................................................................................................................................................................11
  4.8. Gebruik van draaispit .........................................................................................................................................................................12
  4.9. Gebruik van minutentimer ..................................................................................................................................................................12
  4.10. Gebruik van timer voor einde bereidingstijd .....................................................................................................................................12
  4.11. Gasoven ...........................................................................................................................................................................................12
  4.12. Gebruik van elektronisch programma ..............................................................................................................................................12
  4.13. Kooktabellen .....................................................................................................................................................................................13
  5. Reinging en onderhoud ......................................................................................................................................................................14
  5.1. Zelfreinigende katalytische oven ........................................................................................................................................................14
  6. Klantenservice en probleemoplossing .............................................................................................................................................14
  7. Milieubescherming ..............................................................................................................................................................................14
  .

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㘺ㄵ • Page 3

  1. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
  Hartelijk dank dat u een van onze producten heeft gekozen. Om
  optimaal gebruik te kunnen maken van uw fornuis, raden wij u het
  volgende aan:
  •Lees de opmerkingen in deze handleiding zorgvuldig: deze bevatten
  belangrijke instructies voor het veilig installeren, gebruiken en
  onderhouden van dit fornuis.
  Bewaar dit boekje op een veilige plek zodat u het ter referentie kunt
  gebruiken.
  •Mocht het apparaat worden verkocht of worden overgedragen, dan
  moet deze handleiding met het apparaat worden meegeleverd om
  juiste overdracht van de informatie over installatie/gebruik van het
  apparaat en de bijbehorende waarschuwingen te garanderen.
  •Alle toegankelijke onderdelen zijn heet wanneer het apparaat wordt
  gebruikt. Raak deze elementen niet aan. Wanneer het fornuis voor de
  eerste keer wordt ingeschakeld, kunnen scherp ruikende dampen
  ontstaan. Deze zijn ongevaarlijk. Het is raadzaam het fornuis twee uur
  leeg ingeschakeld te laten.

  1.1. SYMBOLEN IN DEZE
  GEBRUIKERSHANDLEIDING
  In deze gebruikershandleiding worden de onderstaande
  symbolen gebruikt.
  Veiligheidsinformatie
  Informatie over milieubescherming
  Dit apparaat voldoet aan Europese EEG-richtlijnen.

  1.2. CONFORMITEITSVERKLARING
  Alle onderdelen van dit apparaat die in contact kunnen komen met
  voedsel, voldoen aan de Europese richtlijn 89/109/EEG. Het apparaat
  voldoet aan de Europese richtlijnen 73/23/EEG en 89/336/EEG,
  vervangen door 2006/95/EEG, 2004/108/EEG, 2003/55/EEG en
  daaropvolgende amendementen. Het apparaat voldoet tevens aan
  93/68/EEG en daaropvolgende amendementen.

  1.3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  •Gebruik het fornuis uitsluitend voor de toepassing waarvoor deze is
  ontworpen: het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld
  als verwarming, vormt onjuist gebruik van het fornuis en is dan ook
  gevaarlijk.
  •De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een
  verkeerde toepassing van dit apparaat of van onjuist of onredelijk
  gebruik.
  •Neem bij de omgang met elektrische apparaten altijd de volgende
  standaardregels in acht. Als het apparaat defect raakt of niet meer
  werkt, haalt u de stekker uit het stopcontact, raakt u het verder niet aan
  en neemt u contact op met de geautoriseerde service.
  •Het is niet de bedoeling dat dit apparaat wordt gebruikt door personen
  (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
  vermogens of door personen die onvoldoende ervaring en kennis
  hebben, tenzij hen onder toezicht van iemand die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid instructie is gegeven over het gebruik van het
  apparaat.
  •Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen
  dat zij niet met het apparaat spelen.
  •Een oven wordt erg heet. Met name de glazen ovendeur. Laat
  kinderen dan ook niet in de buurt van de oven komen wanneer deze
  heet is, zeker niet wanneer de grill is ingeschakeld.
  •Draag altijd handschoenen bij het verwijderen van voedsel uit de
  oven.
  •Houd het apparaat om veiligheids- en gezondheidsredenen altijd
  schoon. Vet en voedselresten kunnen leiden tot brand.
  Plaats uw hand niet tusen de oven en de scharnieren van de
  bovenklep. Houd kinderen uit de buurt.
  •Zorg dat alle knoppen in de UIT-stand staan wanneer het apparaat
  niet wordt gebruikt.
  •De ovenlade is bedoeld voor de opslag van lege schalen of om
  voedsel warm te houden.

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㘺ㄵ

  •Plaats geen brandbare, explosieve of reinigingsmaterialen, zoals
  nylon zakken, papier, doeken, enzovoort in de lade.
  •Gebruik uitsluitend hittebestendige potten en pannen. Gebruik geen
  brandbare
  materialen.
  •Het wijzigen (of poging tot het wijzigen) van de kenmerken van
  het apparaat kan gevaarlijk zijn.
  •Let met name goed op wanneer u aan het frituren bent: laat het
  apparaat niet onbeheerd.
  •Het apparaat is zwaar. Ga voorzichtig te werk als u het verplaatst.
  •De uitstoot van hete lucht tijdens gebruik van het apparaat is normaal.
  •Sluit de ventilatieopeningen van de oven nooit af.
  •Bij het plaatsen van voedsel op of in het apparaat of wanneer u
  voedsel verwijdert met overtollig vet of water, kan er op het apparaat
  worden gemorst. Verwijder dergelijke resten direct na het koken om
  onaangename geurontwikkeling en mogelijke brand te voorkomen.
  •Verlaag de vlam of schakel de branders uit voordat u pannen
  verwijdert.
  •WAARSCHUWING! Hitte en vocht worden geproduceerd in het
  gebied waar apparaten worden gebruikt die gasvormige brandstoffen
  gebruiken. Er moet speciale aandacht worden besteed aan goede
  ventilatie van de omgeving: als natuurlijke ventilatie niet aanwezig of
  onvoldoende is, moet een luchtververser worden geïnstalleerd.
  Raadpleeg bij twijfel de GIAS-service voor advies.
  •Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de volgende
  standaardregels in acht:
  *Gebruik geen adapters, verdeeldozen en/of verlengsnoeren.
  *Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
  *Raak de oven nooit aan met natte handen of voeten.
  *U moet een beschadigde voedingskabel onmiddellijk vervangen.
  *Neem bij het vervangen van de kabel de onderstaande voorschriften
  in acht:
  *Alleen een gekwalificeerde elektromonteur mag de kabel vervangen.
  Reparaties mogen alleen met de originele reserveonderdelen worden
  uitgevoerd bij een erkende servicewerkplaats.
  *Vervang de voedingskabel alleen door een kabel van het type
  H05RR-F, H05VVF of H05V2V2-F. De kabel moet het vermogen
  hebben om de voor het product vereiste elektrische stroom te leveren.
  •Controleer de flexibele gasaansluitingspijp regelmatig.
  •De gasinlaatslang moet uit de buurt van hete onderdelen van de oven
  worden gehouden en mag niet in contact komen met de oven. U kunt
  de aansluiting van de gasinlaat naar de linkerkant of de rechterkant
  van de oven verplaatsen. Na een dergelijke aanpassing moet u met
  een zeepoplossing controleren op een mogelijk gaslek.
  •Nadat de gaspijp op de verbinding is aangesloten, moet u deze met
  een klem stevig vastzetten. Let met name op eventuele gaslekken:
  controleer hierop met een zeepoplossing.
  •Laat het apparaat niet onbeheerd achter voordat het is afgekoeld.

  Als u zich niet aan de bovenstaande instructies houdt, kan
  de fabrikant de veiligheid van het fornuis niet garanderen.

  1.4. NUTTIGE TIPS
  •Alle kleppen, geëmailleerde of glazen oppervlakken kunnen uit
  elkaar worden gehaald voor gemakkelijke reiniging.
  Als uw apparaat een bovenklep heeft, is deze ontworpen om het
  bovenblad te beschermen tegen stof wanneer het niet wordt
  gebruikt of om het morsen van olie te voorkomen tijdens het
  koken.
  •Gebruik de klep niet voor andere doeleinden.
  •WAARSCHUWING! (Modellen met glazen klep) De glazen klep
  kan breken wanneer deze wordt blootgesteld aan overmatige
  hitte. Controleer altijd of de branders uit zijn voordat u de klep sluit.
  •Gebruik geen misvormde of uit evenwicht zijnde pannen.
  •Reinig de grill en de vetopvangbak zorgvuldig voordat u deze
  voor de eerste keer gebruikt.
  •Wanneer u reinigingssprays gebruikt, moet u nooit op
  verwarmers of op de thermostaat spuiten.
  •Zorg dat de ovenplaten correct worden geplaatst.
  •Steek de brander aan voordat u de pan erop zet voor snellere
  ontbranding. Controleer of de brander een normale vlam heeft.
  •Dek ovenonderdelen niet af met aluminiumfolie. • Page 4

  2. INSTALLATIE
  •De grill moet zo worden geplaatst dat deze aan beide kanten niet kan
  worden gesloten en bij voorkeur dichtbij de vloer. Grills mogen niet
  langs de kanalen worden geplaatst waardoor verbrandingsgassen en
  uitgestoten gassen lopen.
  •Als het mogelijk is getraliede ventilatieopeningen aan te brengen in de
  ruimte waar het apparaat wordt geplaatst, kan de benodigde lucht ook
  worden aangevoerd vanuit een naastgelegen ruimte, mits dat geen
  slaapkamer is of een kamer waar een luchtstroom gevaar kan
  opleveren.

  2.2. PLAATSING

  200 mm

  200 mm

  400 mm

  750 mm

  De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde
  vakmensen. De fabrikant is niet verplicht om de installatie uit te voeren.
  Als de hulp van de fabrikant wordt ingeroepen om problemen te
  verhelpen die zijn ontstaan door verkeerde installatie, vallen deze
  werkzaamheden niet onder de garantie.
  Neem de installatievoorschriften in acht en schakel gekwalificeerde
  vakmensen in. Onjuiste installatie kan materiële schade veroorzaken
  of letsel aan mens en dier. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
  gesteld voor dergelijke schade of dergelijk letsel.
  WAARSCHUWING! De locatie van het apparaat moet zorgvuldig
  worden overwogen! Het kan uitsluitend worden geïnstalleerd in een
  ruimte die continu wordt geventileerd.
  Elektrische aansluitingen moeten altijd worden losgekoppeld
  voorafgaand aan reparatie, installatie of aanpassing.
  •Voordat u het apparaat plaatst, moet u de eigenschappen van de
  energietoevoer controleren (gastype, gasdruk) en ervoor zorgen dat
  het apparaat daarop wordt afgesteld.
  •Dit apparaat moet niet worden aangesloten op het uitlaatsysteem van
  apparatuur die andere brandstof gebruikt.
  •Het apparaat moet niet worden geïnstalleerd in de buurt van
  brandbare materialen (zoals meubels, gordijnen, enzovoort).

  2.1. OMGEVING WAAR HET APPARAAT
  MOET WORDEN GEPLAATST
  •Het apparaat mag niet op een draagvlak worden geplaatst.
  •Voor goede werking van het apparaat moet er voldoende natuurlijke

  luchtventilatie zijn in de ruimte voor gasverbranding.
  •De luchtstroom moet door de getraliede luchtventilatieopeningen in
  de buitenmuren lopen.
  Dit apparaat is van het type X en is ontworpen voor omgevingen
  waar de naastgelegen werkoppervlakken niet hoger zijn dan het
  oppervlak van het bovenblad.
  Dit apparaat is van klasse 2.1.

  2.3. AFSTELLING VAN VOETJES
  A

  •Luchtgrills moeten een profiel hebben van 100 cm² voor
  luchtdoorstroming en voor apparaten met een vlambeveiligingsmechanisme. Bij apparaten zonder vlambeveiligingsmechanisme is
  een profiel van 200 cm² vereist. (Eén of meer grills kunnen worden
  gebruikt.)

  A1

  A2

  4
  3
  2
  1

  B

  C

  Emissie van verbrandingsgassen
  •Verbrandingsgassen van fornuizen moeten rechtstreeks worden
  afgevoerd via deuren of via een kap die is aangesloten op een
  schoorsteen of rookkanaal (afbeelding 1).
  •Als het niet mogelijk is een kap te installeren, moet een
  elektrische luchtververser worden gemonteerd in een muur of in
  een venster dat naar buiten leidt (afbeelding 2).
  •Elektrische luchtverversers moeten het vermogen hebben de
  keukenlucht 3-5 keer per uur te verversen.
  Het apparaat heeft afstelbare voetjes in de benedenhoeken van de
  behuizing.
  •De maximale hoogte van het fornuis is 868 mm en kan worden bereikt
  door de
  afstelbare voorvoetjes en achterwieltjes in het vierde gat te plaatsen.
  •U kunt de voetjes ieder afzonderlijk afstellen met een moersleutel om
  ervoor te zorgen dat de oven waterpas staat, zodat de
  vloeistof in pannen horizontaal staat.
  •De achterwieltjes moeten in het tweede gat worden geplaatst
  (afbeelding A1) voor de standaardhoogte. De standaardhoogte is
  850 mm.
  Afbeelding 1

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㘺㌹

  Afbeelding 2 • Page 5

  2.6. GASAANSLUITING

  2.4. ELEKTRISCHE AANSLUITING
  Fornuizen zijn verkrijgbaar met en zonder voedingskabel. De
  kabelaansluiting moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde
  monteur volgens de onderstaande instructies.
  De elektrische aansluiting moet worden bewerkstelligd volgens de
  toepasselijke normen en richtlijnen. Controleer eerst de volgende
  zaken voordat de elektrische aansluiting wordt gemaakt:
  • Is het vermogen van de elektrische aansluiting en de
  veiligheidsontstekers in het gebouw voldoende voor de belasting van
  het apparaat? (Controleer het etiket met informatie.)
  Is de elektrische voedingsleiding voorzien van een aardaansluiting die
  voldoet aan de toepasselijke normen? •Uw huis moet zijn voorzien van
  een geschikte aardaansluiting Als dit niet het geval is, moet u een
  geautoriseerde technicus dit probleem laten oplossen.
  •Bevindt het stopcontact of de multipolige schakelaar zich op een goed
  bereikbare locatie nadat het apparaat is geïnstalleerd?
  •Er moet een stekker aan de voedingskabel worden gemonteerd en
  de kabel moet in een veilig stopcontact worden geplaatst.
  •Er moet een multipolige schakelaar worden gemonteerd tussen het
  apparaat en de elektriciteitsleiding als een rechtstreekse elektrische
  aansluiting met het apparaat nodig is. (Deze moet aan de normen
  voldoen en geschikt zijn voor de belasting.)
  •De groen/gele aardingskabel mag niet worden voorzien van een
  schakelaar. De bruine fasekabel (van de met 'L' gecodeerde
  aansluiting op de oven) moet altijd worden aangesloten op de
  faseleiding van de stroomtoevoer.
  •De elektriciteitsleiding moet zo worden geplaatst dat deze niet wordt
  blootgesteld aan temperaturen hoger dan 50 °C.
  Wanneer de voedingskabel moet worden vervangen, moet dit worden
  gedaan door een kabel met een profiel dat geschikt is voor het
  aangegeven vermogen. De groen/gele aardingskabel moet ongeveer
  2 cm langer zijn dan de fase- en de neutrale kabel.
  •Controleer de branders door deze gedurende 3 minuten te laten
  branden nadat de aansluiting is voltooid.
  •De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van
  niet-naleving van de veiligheidsnormen.
  •Bij een rechtstreekse aansluiting op de vaste bedrading moet er een
  voorziening zijn tot uitschakeling van het voedingsnet in de vorm van
  een contactscheiding in alle polen die volledige uitschakeling
  garanderen volgens overspanningscategorie III in navolging van de
  bedradingsvoorschriften.

  2.5. FORNUIZEN MET VOEDINGSKABEL

  Het apparaat moet op het gas worden aangesloten volgens de
  toepasselijke normen en richtlijnen.
  •Toen het apparaat de fabriek verliet, was het afgesteld op het gastype
  dat staat aangegeven op het etiket bij de gasinlaat op de achterkant
  van het apparaat.
  Zorg dat u het gastype gebruikt dat op het etiket staan aangegeven.
  Als het een ander type gas betreft, volgt u de instructies in het
  hoofdstuk over conversie naar andere gastypen.
  •Zorg dat de gastoevoerdruk overeenkomt met wat is aangegeven in
  de tabel Gascategorie (laatste 3 pagina's in deze gebruikershandleiding) om maximale efficiëntie en het laagste verbruik te garanderen.
  Als de gasdruk niet overeenkomt, moet een gasklep worden
  aangebracht op de gasinlaat. Het gebruik van een gasklep die
  overeenkomt met de normen voor LPG is toegestaan.
  Aansluiting op vaste of flexibele metalen pijp
  •De gastoevoer kan worden aangesloten op een flexibele roestvrij

  stalen pijp volgens de toepasselijke veiligheidsnormen. In dit geval is
  het niet nodig het apparaat te verplaatsen. De gasinlaataansluiting van
  het apparaat is Gc ½.
  Aansluiting op flexibele niet-metalen pijp
  •Als de gasaansluiting zich op een locatie bevindt waar deze kan

  worden in- en uitgeschakeld, kan een flexibele pijp worden gebruikt in
  navolging van de toepasselijke normen. De flexibele pijp moet stevig
  worden vastgezet met een klem.
  •De flexibele pijp kan als volgt worden aangesloten:
  •Aangezien de flexibele pijp achter de oven zal worden geplaatst, moet
  deze nooit worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 30 ºC.
  •De lengte mag niet groter zijn dan 150 cm.
  •De pijp mag niet worden blootgesteld aan stoom.
  •De pijp mag niet vouwen, knikken of worden belast.
  •De pijp moet worden beschermd tegen scherpe of puntige
  voorwerpen.
  •De pijp moet toegankelijk zijn voor periodieke inspectie.
  •De flexibele pijp moet als volgt worden gecontroleerd op slijtage:
  •Controleer of op of bij de uiteinden van de pijp barsten, scheuren of
  brandplekken aanwezig zijn.
  •Het materiaal moet zijn flexibiliteit behouden. Overmatige
  onbuigzaamheid is niet toegestaan.
  •De klemmen mogen geen roestvorming vertonen.
  •De pijp moet in elk geval na 5 jaar gebruik worden vervangen.

  JUIST

  •Aansluiting is uitsluitend bedoeld voor spanningen van 220-240 V

  Tussen fasen of tussen fasen en neutraal.

  FLEXIBELE GASPIJPLEIDING

  VOEDINGSKABEL

  Fasekabel
  (bruin)

  Neutraal
  (blauw)

  ONJUIST

  Aardingskabel (groen/geel)
  •Eventuele vervanging van de voedingskabel moet worden
  uitgevoerd door de serviceafdeling of door een geautoriseerde
  monteur. De kabel moet worden vervangen door een kabel met
  dezelfde of gelijke kenmerken als die van de oorspronkelijke kabel.

  Vermogens/voedingskabels:
  Nominale
  Nominaal
  vermogen (kW) spanning (V)

  VOEDINGSKABEL

  Nominale
  stroom (A)

  Voedingskabel

  2,3 kW

  220 - 240 V

  9,1 A

  3 x 1,0 mm2

  3,5 kW

  220 - 240 V

  15.9 A

  3 x 1,5 mm2

  4,0 kW

  220 - 240 V

  18.2 A

  3 x 2,5 mm2

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㘺㔵

  FLEXIBELE GASPIJPLEIDING

  Controleer alle aansluitingen op lekken met een
  zeepoplossing nadat de installatie is voltooid.
  Gebruik geen vlam om te controleren op gaslekken. • Page 6

  2.7. CONVERSIE VOOR VERSCHILLENDE
  TYPEN GAS
  Voor de onderstaande fornuizen is schriftelijke afstelling noodzakelijk door
  een gekwalificeerde monteur.
  Volg de stappen hieronder om het apparaat te converteren van de
  fabrieksinstelling naar de instelling voor een ander gastype.
  Fornuizen zijn afgesteld op aardgas en
  aansluitingstype is cilindrisch (1). Bij slangen voor
  aardgasaansluiting kan de slangadapter (2)
  worden gemonteerd aan de cilindrische adapter
  1
  2
  met afdichting.
  Bij slangen voor LPG-aansluiting kan de LPG3
  slangadapter (3) worden gemonteerd aan de
  cilindrische adapter met afdichting.
  Injectors afstellen en verwisselen
  Injectors verwisselen
  •Verwijder roosters.
  •Verwijder branderdoppen en branders.
  •Verwijder injectors met een moersleutel van 7
  mm en monteer vervolgens de juiste injector uit de
  tabel Gascategorie (laatste 3 pagina's in deze
  gebruikershandleiding).
  •Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde
  volgorde nadat de nieuwe injector is gemonteerd.
  Stand-by-afstelling
  Stand-by-afstelling voor fornuizen zonder beveiligingsmechanismen, met beveiligingsmechanismen en met ontstekingsknop
  •Zet de bedieningsknop van de brander op de stand voor kleine vlam en
  verwijder de knop.
  •Als conversie van aardgas naar LPG nodig is, draait u de schroef van de
  gaskleppen met een schroevendraaier rechtsom naar de uiterste stand.
  •Als conversie van LPG naar aardgas nodig is, draait u de schroef van de
  gaskleppen met een schroevendraaier linksom totdat een kleinere vlam
  van 1/4 grootte is bereikt.
  •Na de afstelling plaatst u de knoppen weer terug.
  •Controleer de afstelling door de bedieningsknop van de brander snel van
  de maximale naar de minimale stand te draaien. Als de vlam blijft branden,
  is de afstelling juist.
  •Bij beveiligingsmechanismen kan de pilotvlamafstelling worden
  uitgevoerd met de schroef op het klephuis. In geval van een
  ontstekingsknop voor pilotvlamafstelling moeten bovenblad, bovenklep
  en paneel worden verwijderd.

  zonder beveiligingsmechanismen

  •Voor pilotvlamafstelling van de thermostaatklep moeten bovenblad,
  bovenklep en paneel worden verwijderd.L
  Beveiligingsmechanismen

  Schroef voor brander

  Gasoven
  •Verwijder achterklep (Afb. 3).
  •Verwijder injectoradapter Afb. 4).
  •Verwijder injectors met een moersleutel van 7 mm en monteer vervolgens
  de juiste injector uit de tabel Gascategorie (laatste 3 pagina's in deze
  gebruikershandleiding). Afb. 5.)
  •Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde nadat de nieuwe
  injector is gemonteerd.
  •Brandertussenruimte is 4,5 + 0,3 mm voor aardgas en LPG Afb. 6).

  4,5 + 0,3
  Afbeelding 5

  Afbeelding 6

  2.8. AFMETINGEN VAN HET APPARAAT

  60 x 60
  Hoogte (mm)

  850

  Breedte (mm)

  598

  Diepte (mm)

  600

  D

  H

  W

  2.9. ALGEMEEN UITERLIJK EN DEFINITIE
  VAN HET APPARAAT
  Deze gebruikershandleiding is van toepassing op meerdere modellen.
  Enkele van de kernmerken die in deze handleiding worden genoemd,
  zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
  123456789101112131415161718-

  Bovenblad
  Bedieningspaneel
  Lade
  Ovendeur (voorste deur)
  Metallic of glazen bovenklep
  Hulpbrander
  14
  Snelle brander
  15
  Ultrasnelle brander
  Semisnelle brander
  Linkerrooster
  Rechterrooster
  13
  Bedieningsknoppen branders
  12
  Knop thermostaatoven
  16
  Ontbrandingsknop of
  ventilatieknop
  Lampjeknop
  Timerknop
  Verstelbaar voetje
  Vast voetje

  123456789101112131415-

  Bovenblad
  Bedieningspaneel
  Lade
  Ovendeur (voorste deur)
  Metallic of glazen bovenklep
  Hulpbrander
  Snelle brander
  Ultrasnelle brander
  Kookplaat (2000 W)
  Linkerrooster
  Rechterrooster
  Bedieningsknoppen branders
  Bedieningsknop kookplaat
  Knop thermostaatoven
  Ontbrandingsknop of
  ventilatieknop
  16- Signaallampje
  17- Verstelbaar voetje
  17
  18- Vast voetje

  18
  Afbeelding 3

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㜺ㄷ

  Afbeelding 4

  10

  9

  11

  17
  18 • Page 7

  1- Bovenblad
  2- Bedieningspaneel
  3- Lade
  4- Ovendeur (Voorste deur)
  5- Metalen of glazen bovenklep
  6- Sudderplaatje
  7- Snelbrander
  8- Kookzone (1000W)
  9- Kookzone (1500W)
  10- Rechter Pandrager
  11- Knoppen gasbrander
  12- Knoppen elektrische zones
  13- Knop thermostaatoven
  14- Ontstekingsknop of ventilatieknop
  15- Indicatielampje

  Uit-stand
  Wanneer de knop zo wordt gedraaid dat het symbool van een
  punt in de richting van het paneel wijst, staat deze in de Uitstand. De gasklep wordt gesloten en de vlam gaat uit.
  Maximale gastoevoer
  Druk op de branderknop en draai deze naar links totdat het
  Symbool van de punt in de richting van het symbool van een
  grote vlamwijst. De vlam staat nu op de hoogste stand.
  De gasklep staat volledig open.
  Minimale gastoevoer
  De vlam kan worden verkleind door de knop zo te draaien dat
  het symbool van een punt in de richting van het symbool van een
  kleine vlam wijst. De brander zal laag branden.

  A

  1- Bovenblad
  2- Bedieningspaneel
  3- Lade
  4- Ovendeur (Voorste deur)
  5- Metalen of glazen bovenklep
  6- Kookzone (1000W)
  7- Kookzone (1500W)
  8- Bedieningsknoppen Zones
  9- Knop thermostaatoven
  10- Indicatielampje

  A - Brander deksel
  B - Brander
  C - Elektrode
  D - Injector (jet)
  E - Brandervoet
  F - Beveiliging

  B

  C
  F

  D

  E

  Figure 8

  Branders ontsteken

  3.GEBRUIK VAN BRANDERS
  3.1. GEBRUIK VAN GASBRANDER
  De bedieningsknoppen van de branders bevinden zich op het
  bedieningspaneel.

  Fornuizen met gasbranders
  De brander moet worden ontstoken voordat er een pan op wordt
  gezet. Op modellen met vonkontsteking moet de ontstekingsknop
  worden ingedrukt.
  Druk op de knop van de brander die u wilt ontsteken en draai deze
  naar links naar het symbool van een grote vlam. Druk op de
  ontstekingsknop. Bij modellen met ontstekingsknoppen drukt u op de
  knop van de brander die u wilt ontsteken en draait u deze naar het
  symbool met een ster. De elektrode wordt automatisch geactiveerd.
  Alle elektroden worden automatisch geactiveerd en de brander
  waarnaar gas wordt geleid wordt ontstoken.
  *DVRYHQ
  De knop moet minimaal 15 seconden worden ingedrukt. Als de
  brander na 15 sec. nog niet is ontstoken, laat de knop los, open de
  deur van de ovenen wacht tenminste 1 minuut voordat u een nieuwe
  poging waagt.

  Controleer of het gas inderdaad brandt na deze
  stap. Als er geen vlam is, herhaalt u de procedure.

  Figure 7 • Page 8

  Na ontsteking stelt u de vlam in op de gewenste grootte.
  Handmatige ontsteking(wanneer geen elektriciteitbechikbaar is)
  Houd een vlam (een lucifer, aansteker of kaars) bij de brander.
  .
  WAARSCHUWING wacht 1 minuut totdat u een poging tot
  ontsteking doet. Druk op de knop van de brander die u wilt ontsteken
  en draai deze naar het symbool van een grote vlam. Als de brander
  niet direct bij de eerste poging wordt ontstoken, probeert u het opnieuw
  en houd u de knop iets langer ingedrukt. Wanneer de brander is
  ontstoken, zet u de vlam op de gewenste stand. Als de brander na
  meerdere pogingen nog niet is ontstoken, controleert u de juiste stand
  van de brander en de branderkap. Draai de knop naar de O”stand
  om de gastoevoer af te sluiten. Als de brander per ongeluk niet meer
  brandt, moet u tenminste 1 minuut wachten totdat u deze weer
  ontsteekt. Sommige fornuizen zijn voorzien van een vlambeveiliging
  (zie afbeelding F ). Als de vlam uitgaat, wordt de gastoevoer
  automatisch afgesloten.

  Min. Diameter [mm]

  Max. Diameter [mm]

  Grote Brander

  Ø 240 mm

  Ø 280 mm

  Gemiddelde brander

  Ø 180 mm

  Ø 240 mm

  Kleine brander

  Ø 120 mm

  Ø 180 mm

  Ultra snelle brander

  Ø 240 mm

  Ø 280 mm

  5

  2

  Figure 9

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  •Het buitenoppervlak van de vlam is heter dan het binnenoppervlak.
  De toppen van de vlammen moeten de onderkant van de pan raken.
  Vlammen die buiten de pan reiken, resulteren in onnodig gasverbruik.
  •In tegenstelling tot elektrische kookplaten zijn voor gasbranders
  geen pannen met vlakke bodem vereist. Vlammen die de onderkant
  de pan raken, geleiden de hitte volledig.
  •Hoewel er voor gasbranders geen spreciale pannen hoeven te
  worden gebruikt, geleiden pannen van dunner materiaal de hitte
  sneller dan pannen van dikker materiaal.
  •Sommige delen van het voedsel kunnen worden verwarmd terwijl
  andere delen koud blijven als gevolg van onevenwichtige warmte
  distributie onder de pan. Daarom moet het voedsel bij gebruik van
  pannen met een dunne bodem tijdens het koken continue worden
  geroerd. Bij een dikke bodem wordt hitte evenwichtiger verspreid.
  •Het gebruik van zeer kleine pannen word afgeraden. Bredere, lage
  pannen zijn geschikter voor effectief en snel koken dan kleine, diepe
  pannen.
  •U kunt de bereidingstijd niet verkorten door een kleine pan te
  gebruiken op een grote brander. U zult op die manier alleen gas
  verspillen. Het gebruik van een pan met deksel bespaard energie.

  6

  1

  Positie

  Minimale en maximale diameters van bodems van pannen.
  Brander

  Hilight

  Figure 10

  Power (Watt)
  0
  175 W
  220 W
  300 W
  850 W
  1150 W
  2000 W

  3

  4

  Uitleg
  Uit
  Verwarmen
  Koken bij lage temperatuur
  Koken bij lage temperatuur
  Bakken, braden, koken
  Bakken, braden, koken
  Bakken, braden, koken

  Geschiktheid van pannen
  Houd er rekening mee dat grotere pannen grotere verwarmings
  oppervlakken hebben. Hierdoor wordt het voedsel sneller bereid
  dan bij pannen met een kleinere verwarmingsoppervlakten.
  Gebruik altijd pannen met de juiste grootte voor de hoeveelheid
  voedsel die moet worden klaargemaakt. Gebruik geen zeer kleine
  pannen om spatten te voorkomen, met name bij voedsel met veel
  vloeistof. als u zeer grote pannen gebruikt om snel voedsel klaar te
  maken, zullen vlees en vloeistof blijven plakken.
  Het gebruik van gesloten pannen en schalen wordt aangeraden bij het
  koken van zoet. Gespat suiker en sap kan blijven plakken op de
  plaat en is moeilijk te verwijderen.

  Figure 11

  3.2. USE OF COOKTOP ELECTRICAL PLATES
  Turn the knob to the position for the required temperature of the hot
  plate. The indicator light of the hot plate will come on and the hot plate
  will start to heat.
  When cooking is completed, turn the knob to the “O” position. Do not
  leave the hot plate turned on without a pan on it. The diameter and the
  base of the pan you use is critical. The minimum diameter of the pan
  base is 14 cm and the base should be flat.
  Leave the hot plate to heat up for 5 minutes before placing a pan on it
  the first time you use it. This will allow the heat resistant coating of the
  plate to harden due to burning.
  Use a wet cloth and detergent for cleaning the hot plates. Do not
  remove food residues from the hot plates with a knife or any other
  hard, sharp object.
  Turn on the hot plate for a few moments to dry it after cleaning.
  However, it must never be left on for more than a few moments without
  a pan on top.

  Figure 12

  Dit is met name van belang bij pannen die worden gebruikt voor
  braden of op hoge temperatuur koken.
  Laat de branders niet onbeheerd achter zonder pan of met een lege
  pan. Controleer de geschiktheid van kookpannen aan de hand van
  de volgende criteria:
  1) Ze moeten zwaar zijn,
  2) ze moeten het volledig opppervlak
  bedekken; ze mogen wel iets te groot maar niet te klein zijn.
  3) de bodem moet vlak zijn en goed op het kook oppervlak passen.
  * voor optimaal gebruik van elektrische kookplaten en om het
  energieverbruik te minimaliseren, moeten alle pannen met een
  glasse, vlakke bodem worden gebruikt. De grootte van de pan moet
  zoveel mogelijk overeenkomen met de diameter van de kookplaat en
  nooit kleiner zijn. De bodem van de pan moet droog zijn en morsen
  moet worden vermeden. Lege pannen mogen niet op de kookplaten
  blijven staan en de platen mogen niet aan blijven staan zonder
  dat er een pan op staat.

  . • Page 9

  4. GEBRUIK VAN DE OVEN
  4.1. GRILLEN

  4.3. KOOKSUGGESTIES VOOR
  BEREIDINGSTIJD

  •Wanneer u voedsel grilt, krijgt het snel een diepbruine kleur. Afhankelijk
  van de hoeveelheid voedsel kunt u de grill instellen op diverse standen.
  Praktisch alle voedsel kan onder de grill worden bereid, met
  uitzondering van zeer mager wild en rollade.
  •Vlees en vis dat u wilt grillen, moet eerst licht met olie worden bedekt.
  Gebruik een vetopvangbak bij het grillen. Giet wat water in de bak om
  onaangename geuren te voorkomen en om te voorkomen dat vet vlam
  vat.
  •Grillen is met name geschikt voor het bereiden van stukken vlees,
  bijvoorbeeld steaks, die niet te dik zijn, stukken vlees van verschillende
  grootte, gevogelte, vis, bepaalde groenten (courgette, aubergine,
  tomaat, enzovoort) in combinatie met vlees- en visproducten op
  spiesen.
  Breng licht olie aan op de vis voordat u deze rechtstreeks onder de grill
  plaatst.
  Voeg na de bereiding zout toe aan vlees; breng zout aan in de opening
  van de vis voorafgaand aan bereiding.
  De afstand tot de grill is afhankelijk van de dikte van het vlees of de vis.
  •Als de afstand goed is ingeschat, zullen de buitenkanten niet
  verbranden en blijft de binnenkant niet rauw.
  •Voorkom onaangename geuren en rook als gevolg van druipend
  vet/saus door 1 of 2 glazen water in de vetopvangbak te gieten.
  •U kunt de grill ook gebruiken om te roosteren (geroosterd brood,
  enzovoort) en om bepaalde fruitsoorten te bereiden (banaan, grapefruitof sinaasappelpartjes, appels, enzovoort). Fruit mag echter niet in
  contact komen met de verwarmingselementen.

  Traditionele bereiding
  Hitte wordt gegenereerd door de bovenste en onderste verwarmers.
  Over het algemeen heeft de middelste positie de voorkeur. Als de
  bovenkant of onderkant van het voedsel echter meer moet worden
  gebakken, plaatst u het op de bovenste of onderste plaat.
  Convectiekoken (met ventilator)
  •Het voedsel wordt bereid door evenwichtig verspreide voorverwarmde
  lucht die in de oven wordt geblazen met een ventilator die zich in de
  achterkant van de oven bevindt.
  •U kunt meerdere gerechten tegelijk bereiden op verschillende platen
  dankzij de evenwichtig verspreide wamte in de oven.
  •Dit type oven is ook zeer geschikt voor het ontdooien van bevroren
  voedsel. De convectoroven kan ook worden gebruikt om ingeblikt
  voedsel te steriliseren, fruitsiroop te bereiden en vruchten en
  champignons te drogen.

  4.4. PIZZA BAKKEN
  •Stel thermostaat in op maximum.
  •Voorverwarmtijd 15 min. (20 min. indien mogelijk).
  •Plaats de schaal in een van de twee onderste posities.
  •Bereidingstijd 20 min.

  4.5. TAARTEN BAKKEN
  •Tenzij anders wordt aangegeven, moet u de oven ten minste 10 minuten
  voorverwarmen. Open de ovendeur niet wanneer u taarten bakt, anders
  zullen deze niet rijzen (taarten of gerechten met gist en soufflés). De
  stroom koude lucht die de oven inkomt, zal het rijzen verhinderen. U kunt
  nagaan of taarten klaar zijn door een prikker in het deeg te steken. Als de
  prikker er droog uitkomt, is de taart klaar. Controleer dit pas nadat driekwart
  van de bereidingstijd is verstreken.

  Dek de binnenwanden of de bodem van de oven nooit af
  met aluminiumfolie. Geaccumuleerde hitte kan het email
  van de oven beschadigen en uw maaltijd bederven.

  Wanneer de ovenfuncties worden gebruikt, moet de
  bovenklep van de bovenplaat open staan.

  Houd de volgende tips in gedachten
  •Als het oppervlak van het voedsel gaar is maar de binnenkant nog
  (gedeeltelijk) rauw, moet u het langer laten staan bij een lagere
  temperatuur.
  •Als het oppervlak van het voedsel te droog is, moet u het korter op
  een hogere temperatuur bereiden.

  4.2. ELEKTRISCHE OVEN
  Positie

  Vier
  Température
  ( C)

  Ovenfunctie

  4.6. MAALTIJDEN BEREIDEN

  Functie
  Temperatuur

  •De minimale hoeveelheid vlees die in de oven kan worden bereid, is 1 kg,
  Anders wordt het vlees te droog.
  Als u doorbakken vlees wilt, moet u minder vet gebruiken. Als vlees een
  klein beetje vet heeft, hoeft u geen olie te gebruiken. Als één kant van het
  vlees vet is, plaatst u die kant naar boven. Het gesmolten vet zal voldoende
  zijn voor het onderste stuk. Rood vlees moet ten minste één uur
  voorafgaand aan bereiding uit de koelkast worden gehaald.
  •Anders kan het vlees te taai worden als gevolg van het
  temperatuurverschil. Gebruik geen zout voorafgaand aan de bereiding,
  met name niet als u vlees grilt. Zout trekt het bloed en de sappen uit het
  vlees, waardoor de buitenkant van het vlees niet goed wordt geroosterd.
  •Voeg pas zout aan het vlees toe nadat de helft van de bereidingstijd is
  verstreken.
  •Plaats het te roosteren vlees in een brede, ondiepe pan.
  •Diepe pannen vormen een schild tegen de warmte. Het vlees kan in de
  oven worden geplaatst in een hittebestendige pan of rechtstreeks op de
  grill. Plaats een vetopvangbak onder de grill. U moet in het begin saus
  toevoegen bij voedsel met een korte bereidingstijd. Bij voedsel met een
  langere bereidingstijd is het raadzamer sauzen gedurende het laatste half
  uur toe te voegen.

  Bereidingstijd
  Niet in gebruik
  Draaispit/grillverwarmer
  Lampje
  Grillverwarmer
  Grillverwarmer/ventilator
  Ventilator
  Bovenste verwarmingselement/ventilator
  Onderste verwarmingselement/ventilator
  Bovenste verwarmingselement/onderste
  verwarmingselement/ventilator
  Onderste en bovenste verwarmingselement

  4.7. VIS BEREIDEN
  Kleine vissen kunnen van begin tot eind worden bereid op maximale
  temperatuur. Middelgrote vis moet in het begin op maximale
  temperatuur worden bereid, waarna de temperatuur langzaam moet
  worden verlaagd. Grote vissen moeten van begin tot eind op lagere
  temperaturen worden bereid. Controleer de opening aan de onderkant
  van de vis om na te gaan of deze goed is klaargemaakt. Controleer de
  opening aan de onderkant van de vis om na te gaan of deze goed is
  gegrild. De kleur (van gegrilde vis) moet effen matwit zijn. Dit is niet het
  geval bij zalm en forel.

  Bovenste verwarmingselement
  Onderste verwarmingselement
  Handmatig
  Pizza
  19 NL

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㜺㌳ • Page 10

  4.8. GEBRUIK VAN DRAAISPIT

  4.10. GEBRUIK VAN TIMER VOOR EINDE
  BEREIDINGSTIJD:

  •Het fornuis is voorzien van een metalen draaispit, twee vorken en een
  haak die de spit ondersteunt.
  •Gebruiksinstructies:
  -Verwijder alle accessoires uit de oven.
  -Zet de diepe pan op de bodem van de oven of op de laagste plank.
  - Steek de draaispit door het vlees, tussen de twee vorken.
  - Bevestig de draaispit in het gat in de onderste wand en hang de haak
  in het gat aan de voorkant van de ovenruimte en rondom de rand van
  de draaispit.
  •Voorverwarmen is niet nodig met de draaispit.
  •Aanbevolen bereidingstijd bij gebruik van draaispit

  10
  20

  90

  30

  80

  Bereidingstijd (min.)
  Soort voedsel

  Gasoven

  Elektrische oven

  Rundvlees (1 kg)

  25/35

  20/30

  Lams-/schapenvlees (1 kg)

  35/45

  30/40

  Kalfsvlees/gevogelte (1 kg)

  65/75

  60/70

  Varkensvlees (1 kg)

  60/70

  65/75

  40
  70

  60

  50

  4.11. GASOVEN

  4.9. GEBRUIK VAN MINUTENTIMER

  Min.

  Dureé de cuisson
  150

  10

  50

  40

  U kunt de bereidingstijd instellen door
  de knop eenmaal geheel door te
  draaien en vervolgens de index op de
  gewenste tijd te plaatsen. Wanneer de
  tijd is verstreken, zal het alarm enkele
  seconden hoorbaar zijn.

  Max.

  180
  210

  20

  De oventemperatuur en de verwarmer
  kunnen worden geselecteerd door de
  ovenknop op het gewenste temperatuurniveau te zetten.
  De oventhermostaat heeft een bereik
  van: 140-270 °C.
  Sommige fornuizen hebben een
  vlambeveiligingsmechanisme in de
  branders. Als de vlam uitgaat, wordt de
  gastoevoer automatisch afgesloten.

  240

  4.12. GEBRUIK VAN ELEKTRONISCH
  PROGRAMMA

  FUNCTIE

  ACTIVEREN

  MINUTENTIMER

  30

  •Houd knop
  ingedrukt
  •Druk op de knoppen
  of om de vereiste
  tijd in te stellen
  •Laat alle knoppen los

  UITSCHAKELEN
  •Wanneer de ingestelde tijd
  is verstreken, wordt een
  alarm geactiveerd (deze
  stopt vanzelf maar kan
  ook direct worden
  gestopt door op knop
  te drukken)

  •Activeert een alarm nadat de
  ingestelde tijd is verstreken.
  •Om na te gaan hoe lang de
  bereiding nog duurt, drukt u op
  knop

  DOEL
  •Hiermee kunt u de oven gebruiken als wekker (kan worden geactiveerd
  met of zonder gebruik van de oven)

  •Hiermee kunt u de oven bedienen. •Voor het bereiden van de gewenste gerechten

  BEREIDINGSTIJD
  TIJD

  •Zet de ovenfunctieknop
  •Druk op knop
  op stand O
  •Stel de kookfunctie in met de ovenfunctieknop

  WERKING

  •Houd knop
  TIMER ingedrukt
  •Druk op de knoppen
  of om de vereiste
  bereidingsduur in te
  stellen
  •Laat alle knoppen los
  •Stel de kookfunctie in
  met de ovenfunctieknop

  •Als de tijd is verlopen,
  wordt de oven automatisch
  uitgeschakeld. Als u de
  bereiding eerder wilt
  stoppen, zet u de functieknop op 0 of stelt u de tijd
  in op 0:00 (TIMER en
  -knoppen)

  •Hiermee kunt u de vereiste kook- •Nadat de ingestelde bereidingstijd is verstreken, wordt de oven
  tijd instellen voor het gekozen
  automatisch uitgeschakeld en is een alarm hoorbaar.
  recept.
  •Om na te gaan hoe lang de
  bereiding hoe lang de bereiding
  nog duurt.
  •U kunt de ingestelde tijd wijzigen
  door te drukken op TIMER en
  .

  EINDE
  BEREIDINGSTIJD

  HANDMATIGE
  FUNCTIE

  Hiermee kunt u de gewenste bereidingstijd instellen (max. 90 minuten). De oven
  wordt automatisch uitgeschakeld nadat
  de ingestelde tijd is verstreken.
  De timer telt af van de ingestelde tijd tot de
  O-stand en schakelt automatisch uit.
  Bij normaal gebruik van de oven stelt u de
  timer in op de
  -stand
  Als u de oven wilt instellen, mag de timer
  niet in de O-stand staan.

  •Houd knop
  END ingedrukt
  •Druk op de knoppen
  om de tijd in te
  stellen waarop de
  oven moet worden
  uitgeschakeld
  •Laat de knoppen los
  •Stel de kookfunctie in
  met de ovenfunctieknop

  •De oven wordt op de
  ingestelde tijd
  uitgeschakeld. U kunt
  handmatig uitschakelen
  door de ovenfunctieknop
  op stand O te zetten

  •Hiermee kunt u het einde van de
  bereidingstijd instellen
  •Controleer de ingestelde tijd door
  op END te drukken
  •Wijzig de ingestelde tijd door
  te drukken op END+

  •Deze functie wordt doorgaans gebruikt met de functie 'bereidingstijd'.
  Bijvoorbeeld: als het gerecht in 45 minuten wordt bereid en klaar moet
  zijn om 12:30, selecteert u de vereiste functie, stelt u de bereidingstijd in
  op 45 minuten en de eindtijd van de bereiding op 12:30.
  •De bereiding start automatisch om 11:45 (12:30 minus 45 minuten) en
  loopt door tot de ingestelde eindtijd van de bereiding. De oven zal dan
  automatisch worden uitgeschakeld.
  WAARSCHUWING!
  Als eindtijd van de bereiding is geselecteerd zonder de duur van de
  bereiding in te stellen, begint de bereiding direct en stopt nadat de
  ingestelde bereidingstijd is verlopen.

  De juiste tijd instellen:
  WAARSCHUWING: de eerste handeling die u moet uitvoeren nadat de oven is geïnstalleerd of na een stroomonderbreking
  (herkenbaar aan het knipperende display en weergaven van),
  is het instellen van de juiste tijd. Dit doet u als volgt:

  •Houd TIMER en END-knoppen (
  •Stel tijd in met knoppen
  •Laat alle knoppen los

  en

  ) ingedrukt

  LET OP De oven werkt alleen in de handmatige modus
  of als een tijd is ingesteld.
  NB: Op sommige modellen worden de symbolen
  vervangen door + en - .

  20 NL

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㜺㌴ • Page 11

  4.13. BEREIDINGSTABELLEN
  Traditionele bereidingsmethode en bereiding met hete lucht; gewicht (gr)
  SOORT VOEDSEL Traditionele bereidingsmethode

  Gewicht
  (gr)

  SOORT VOEDSEL

  TAARTEN EN DESSERTS
  Deeg met geroerd ei
  Deeg
  Kleine taarten
  Kwarktaart
  Appeltaart
  Strudel
  Confituurtaart
  Kleine taarten
  Koekjes
  Slagroomtaart

  Traditionele
  bereidingsmethode

  bereidingstijden
  (minuten)

  Bereiding
  met hete
  methode

  180
  180
  180
  175
  180
  175
  180
  180
  180
  100

  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2
  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)

  160
  160
  160
  150
  160
  150
  160
  160
  160
  100

  45 - 60
  20 - 35
  20 - 30
  60 - 80
  40 - 60
  60 - 80
  45 - 60
  15 - 25
  10 - 20
  90 - 120

  BROOD EN PIZZA
  Wit brood
  Roggebrood
  Sandwich

  1
  1
  2

  200
  200
  200

  2
  175
  2
  175
  2 (1 en 3) 175

  45 ~ 60
  30 ~ 45
  20 ~ 35

  DEEGGERECHTEN
  Macaroni
  Met groenten
  Kleine pasteien
  Lasagne

  2
  2
  2
  2

  200
  200
  200
  200

  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2 (1 en 3)
  2

  175
  175
  175
  175

  40 ~ 50
  45 ~ 60
  35 ~ 45
  45 ~ 60

  1000
  1200
  1000
  1500
  1200
  1000
  4000
  1500
  3000
  1200

  VLEES
  Rosbief
  Geroosterd varkensvlees
  Geroosterd kalfsvlees
  Rosbief (Engelse stijl)
  Lam
  Kip
  Kalkoen
  Eend
  Gans
  Konijn

  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2

  200
  200
  200
  220
  200
  200
  200
  175
  175
  200

  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2
  2

  175
  175
  175
  200
  175
  175
  175
  160
  160
  175

  50 ~ 70
  100 ~ 130
  90 ~ 120
  50 ~ 70
  110 ~ 130
  60 ~ 80
  210 ~ 240
  120 ~ 150
  150 ~ 200
  60 ~ 80

  1000
  800

  VIS
  Hele vis
  Filet

  2
  2

  200
  200

  2 (1 en 3) 175
  2 (1 en 3) 175

  40 ~ 60
  30 ~ 40

  Plankposities
  4
  3
  2
  1

  Plank- Temperapositie tuur (°C)

  Plank- Temperapositie tuur (°C)
  2
  1
  2
  1
  1
  2
  2
  2
  2
  2

  1000
  500
  500

  OPMERKING

  In de gesloten oven op
  schotels, 8 stukken op schaal
  Onder de grill

  Bereiden op grill
  Bereiden op grill
  Bereiden op grill
  Bereiden op grill
  Bout
  Geheel
  Geheel
  Geheel
  Geheel
  In stukken

  2 vissen
  4 filets

  OPMERKING:
  1) De bereidingstijden zijn exclusief voorverwarming. Verwarm de oven circa 10 minuten voor, met name bij het bereiden van taarten,
  pizza en brood.
  2) Geeft schaalposities aan bij het bereiden van meerdere gerechten tegelijk.
  3) Alle bereiding moet plaatsvinden met gesloten ovendeur.
  HOEVEELHEID
  SOORT VOEDSEL

  Biefstuk
  Gegrilde lamskotelet
  Worst
  Kipstukken
  Mixed grill
  Melktoetjes
  Tomatenpartjes
  Visfilet
  Sint-jakobsschelpen
  Toast
  Boterhammen

  AANTAL GEWICHT
  STUKKEN
  4
  4
  8
  6
  4
  4
  8
  4
  6
  4
  4

  800
  600
  500
  800
  700
  400
  500
  400
  ----—

  BEREIDING MET GRILL
  PLANKPOSITIE
  4
  4
  4
  3
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  4

  TEMPERATUUR
  (°C)
  max.
  max.
  max.
  max.
  max.
  max.
  max.
  max.
  max.
  max.
  max.

  21 NL

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㜺㌴

  BEREIDINGSTIJD
  (minuten)
  BOVENSTE ONDERSTE
  DEEL
  DEEL
  10
  12
  10
  30
  12
  13
  12
  8
  12
  8
  2-3

  8
  8
  6
  20
  10
  10
  -6
  --1 • Page 12

  5. REINIGING EN ONDERHOUD

  5.1. ZELFREINIGENDE KATALYTISCHE OVEN

  Voorafgaand aan reiniging en onderhoud:
  •Schakel de stroomtoevoer uit.
  •Sluit de gasklep af voor uw eigen veiligheid. Als de oven is afgesteld op
  gebruik van aardgas, sluit u de aardgasklep.
  Als de oven heet is, wacht u totdat deze is afgekoeld.
  •Gebruik nooit een stoom- of hogedrukspuit om het apparaat te reinigen.
  •Gebruik nooit stoom of een verstuiver bij het reinigen.
  •Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, staalwol of scherpe
  voorwerpen om de glazen ovendeur te reinigen.
  •Reinig emaillen oppervlakken met warm zeepwater of geschikte
  merkproducten. Gebruik nooit schuurpoeders die oppervlakken kunnen
  beschadigen en het uiterlijk van het fornuis verpesten.
  •Reinig de oven altijd na gebruik.
  •Gebruik reinigingsmiddelen en schuurpads voor de roestvrij stalen grills.
  •De glazen oppervlakken, zoals de bovenkant, de ovendeur en de deur
  van het verwarmingscompartiment, moeten worden gereinigd wanneer
  deze koud zijn.
  Schade als gevolg van het niet naleven van deze regel wordt niet door de
  garantie gedekt .
  •U kunt branders en branderkappen reinigen met heet water en
  reinigingsmiddel. De gaskanalen van de branders kunnen worden
  gereinigd met een borstel. Zorg dat de branders droog zijn voordat u ze
  weer terugplaatst. Controleer juiste plaatsing van de branders met name
  bij het bereiden van taarten, pizza en brood.
  •Reinig regelmatig de ontstekingselektroden van ovens met automatische
  ontsteking. Hierdoor voorkomt u ontstekingsproblemen. Controleer
  regelmatig of de gaskanalen en branders eventueel zijn geblokkeerd door
  voedselresten, enzovoort.
  •Veeg de bovenklep af met een droge doek om schadelijke effecten van
  water, olie en stoom afkomstig van het bereidde voedsel te voorkomen.
  •Gebruik geen schuurmiddelen, metalen schuursponsjes, scherpe
  voorwerpen, ruwe doeken of chemische (reinigings)producten die de
  katalytische laag permanent kunnen beschadigen.
  •Gebruik bij voorkeur diepe braadsledes voor vetrijk voedsel zoals vleesen kippebouten en plaats een opvangbak onder de grill om het overmaat
  aan vet op te vangen.

  •Bij sommige modellen zijn speciale zelfreinigende afdekplaten
  verkrijgbaar waarop een microporeuze coating is aangebracht. •Als u deze
  afdekplaten gebruikt, hoeft u de oven niet handmatig te reinigen.
  •De ovenbekleding moet poreus zijn, anders werkt de zelfreinigende
  functie niet.
  •Een overmaat aan vetspatten kan de poriën blokkeren en de
  zelfreinigende werking verstoren. U kunt het zelfreinigend vermogen
  herstellen door de lege oven circa 10-20 minuten op de maximumstand in
  te schakelen.
  •Als de wanden van de oven zo dik met vet zijn bedekt dat de
  katalytisatielaag niet meer werkt, verwijdert u het vet met een zachte doek
  of spons met heet water. Alle in de winkel verkrijgbare katalytische
  ovenbekledingen gaan circa 300 uur mee. Na circa 300 uur moet u deze
  vervangen.

  6. KLANTENSERVICE EN
  PROBLEEMOPLOSSING
  •Als de oven niet werkt, is het raadzaam het volgende te controleren
  voordat u het servicecentrum belt:
  •Controleer of de stekker van de oven correct is aangesloten op het
  stopcontact.
  Gastoevoer is abnormaal
  •Controleer de volgende zaken:
  •Zijn de gaten van de brander verstopt?
  •Werkt de drukregelaar goed?
  •Als u een pijp gebruikt: bevindt zich gas in de pijp? Staat de klep open?
  Als u iets vreemds merkt aan de gaskleppen, neemt u contact op met een
  gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerd servicecentrum voor
  hulp.
  Er is een gasgeur waarneembaar nadat het apparaat is geplaatst
  •Controleer de volgende zaken:
  •Staat er een gasklep open?
  •Staat de gaspijp in de juiste positie en is deze in goede staat?
  •Als u een gaslek vermoedt, moet u geen vlam gebruiken om dit te
  controleren.
  De oven wordt niet warm
  Staan de bedieningsknoppen van de oven in de juiste stand?
  De bereidingstijd duurt te lang
  Is de juiste temperatuur geselecteerd?
  Er komt rook uit de oven
  Het is raadzaam de oven na elk gebruik te reinigen. Als vet dat bij het
  bereiden van vlees is gespat niet wordt verwijderd, zal dit resulteren in een
  onaangename geur en vindt er rookontwikkeling plaats wanneer u de
  volgende keer de oven gebruikt. (Zie het hoofdstuk Reiniging en
  onderhoud.)
  Het ovenlampje gaat niet branden
  •Mogelijk is het lampje kapot. Zie de betreffende pagina voor instructies
  voor het verwisselen van het lampje.
  •Als u de bovenstaande zaken heeft gecontroleerd en de oven toch nog
  niet naar behoren werkt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde
  servicecentrum voor hulp.
  •Model en productienummer (PNC of ENR).

  Ovendeur reinigen
  Voor grondige reiniging van de ovendeur is het raadzaam deze te
  verwijderen zoals hieronder aangegeven.
  Open de deur volledig en draai de twee klemmen op de scharnierarmen
  180º. Sluit de deur deels (30º). Verwijder de deur door deze op te tillen.
  Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om de deur terug
  te plaatsen.

  1800

  7. MILIEUBESCHERMING
  • Na plaatsing van het apparaat moet al het
  verpakkingsmateriaal worden afgevoerd met het oog op
  veiligheid en het milieu.
  •Voordat u oude apparaten afvoert, moet u de
  voedingskabel afknippen zodat het apparaat niet meer kan
  worden gebruikt.
  Op dit apparaat staat het merkteken van de Europese
  richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot de
  afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
  •Door dit apparaat volgens de richtlijnen af te voeren, voorkomt u mogelijke
  milieuschade en aantasting van de gezondheid van mens en dier als
  gevolg van het op onjuiste wijze afdanken van dit product.
  •Dit symbool op het product geeft aan dat het niet tot huishoudelijk afval
  behoort. Lever het apparaat in bij uw leverancier of bij de milieustraat van
  uw gemeente, zodat het als elektrisch en elektronisch afval kan worden
  gerecycled.
  •Volg de lokale wet- en regelgeving op voor het aanbieden van dit apparaat
  bij de afvalverwerking.
  •Als u meer informatie wilt over verwerking, hergebruik en recycling van dit
  product, neemt u contact op met de gemeente, de afvalinzamelaar of de
  winkel waar u het product heeft gekocht.

  Het binnenlampje vervangen
  •Schakel de stroomtoevoer uit en verwijder het lampje.
  Vervang deze door een identiek lampje dat bestand is tegen zeer hoge
  temperaturen.

  22 NL

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㜺㌵ • Page 13

  NOTICE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION
  DES CUISINIERES

  CANDY HOOVER GROUP S.R.L. • Via Privata Eden Fumagalli • 20047 Brugherio Milano Italy

  FR • Page 14

  RECOMMANDATIONS
  Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits.
  •Afin de tirer le meilleur parti de votre appareil, nous vous
  recommandons : de LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE et de
  la conserver dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
  Elle contient des instructions importantes concernant l'installation et
  l'utilisation de votre cuisinière.
  •de remettre cette notice avec l'appareil en cas de sa revente.
  •Lorsque la cuisinière est en fonctionnement, la porte, les parties
  accessibles ainsi que tous les éléments chauffants sont brûlants ;
  nous recommandons donc de ne pas toucher et d'éloigner les jeunes
  enfants
  •Lors de la première mise en service de l'appareil, une odeur dé brûlé
  est susceptible d'apparaitre cette fumée est inoffensive. Nous vous
  recommandons alors de faire fonctionner l'appareil vide pendant deux
  heures.

  •L'émission d'air chaud est normale durant la cuisson. Ne pas
  obstruer les ventilations de l'appareil.
  •Des éclaboussures peuvent être projetées lors de la cuisson
  d'aliments ou lorsque le plat contient trop d'eau ou de gras. Dans ce
  cas, immédiatement nettoyer les résidus après la cuisson en vue
  d'éviter le développement d'odeurs ou de feu.
  • Eteindre le feu avant de retirer les plats ou casseroles.
  •ATTENTION ! De la chaleur et de l'humidité peuvent se former lors
  de la combustion de combustibles gazeux. Prêter une attention
  particulière à la bonne aération de la pièce dans laquelle est placée
  l'appareil : si l'aération naturelle est inexistante ou insuffisante, il
  convient d'installer une grille d'aération. En cas de doute, consulter un
  centre d'assistance technique Candy.
  •L'utilisation d'un appareil électroménager requiert le respect de
  quelques règles de base :
  *Il est en général déconseillé d'utiliser un adaptateur ou une
  prise multiple.
  *Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour éteindre
  l'appareil.
  *Ne pas toucher le four avec les mains mouillées.
  *Remplacer immédiatement le câble d'alimentation s'il est
  endommagé en suivant les instructions suivantes :
  *Le remplacement doit être effectué par un technicien
  qualifié. Pour la réparation, se rapprocher exclusivement d'un centre
  d'assistance agréé et assurez-vous qu'ils utilisent des pièces de
  rechange d'origine.
  *Si nécessaire, enlever le câble d'alimentation et le
  remplacer avec un autre du type : H05RRF, H05VVF et H05V2V2-F.
  Ce câble a la capacité suffisante pour supporter la tension électrique
  requise par le produit.
  •Contrôler régulièrement le flexible de gaz.
  •Le flexible de gaz doit être tenu à l'écart des parties chaudes du four
  et ne doit pas être en contact avec ce dernier. Il est possible de
  positionner le connecteur du gaz à droite ou à gauche du four. Après
  une telle modification, vérifier qu'il n'y a pas de fuite à l'aide d'un petit
  peu d'eau savonneuse.
  •Ne pas laisser l'appareil sans surveillance avant qu'il ne soit
  complètement refroidit.

  SYMBOLES UTILISES DANS LA NOTICE
  Pour faciliter votre compréhension, les symboles suivants sont
  utilisés dans cette notice :
  Information importante de sécurité
  Information pour la protection de l'environnement
  Appareil conforme aux directives CEE de l'Union
  Européenne

  DECLARATION DE CONFORMITE
  Tous les éléments de cet appareil qui pourraient être en contact avec
  des aliments sont en conformité avec les exigences de la directive
  CEE 89/109. L'appareil est également conforme aux directives
  73/23/CEE, 89/336/CEE et 90/396/CEE remplacées par 2006/CCE,
  2004/108/EC et 2003/55/EC et les amendements suivants, ainsi
  qu'aux directives générales 93/68 et à ses amendements.

  CONSIGNES DE SECURITE
  Le fabricant ne peut garantir la sécurité de la cuisinière
  si les règles précédemment citées ne sont pas respectées.

  •Cette cuisinière est exclusivement destinée à un usage domestique
  dans le cadre de la cuisson d'aliments. Si l'appareil est utilisé à
  d'autres fins, tel que comme un chauffage, ou mal utilisé, cela peut
  être dangereux et le constructeur ne peut être tenu responsable des
  dommages éventuellement causés.
  •Vous devez respecter les règles de base relatives aux appareils
  électriques. S'il se casse ou fonctionne anormalement, débrancherle, ne le touchez pas et prenez contact av ecvotre réparateur agréé.
  •Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les
  enfants) à capacité réduite, à moins qu'elles soient sous la
  surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
  •Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  •De par sa nature, le four peut devenir très chaud lorsqu'il est en
  marche : alors, ne permettez pas aux enfants de s'en approcher.
  •Utiliser des gants thermiques de cuisine, pour enfourner ou pour
  retirer un plat du four.
  •Nous recommandons après chaque utilisation, un petit nettoyage de
  l'appareil, pour éviter l'accumulation des salissures et des graisses
  celles-ci recuiraient à chaque nouvel usage et se carboniseraient en
  dégageant une fumée et des odeurs désagréables.
  •Assurez-vous que les manettes et boutons ne soient pas en position
  de marche alors que vous n'utilisez pas l'appareil.
  •Le tiroir du four est destiné au stockage de plats vides ou au maintien
  au chaud des plats.
  •Ne pas mettre d'objets explosifs, inflammables ou de matériel de
  nettoyage dans le four comme du nylon, du papier ou des vêtements,
  etc. dans le tiroir du four.
  •N'utilisez que des plats résistants et destinés à cet effet pour la
  cuisson de vos aliments. Ne pas utiliser de récipients inflammables.
  •La cuisinière possède des caractéristiques techniques définies et en
  aucun cas des modifications ne doivent être apportées sur cet
  appareil.
  •Une attention particulière doit être portée à l'appareil lors de la
  cuisson : restez à proximité.
  •La cuisinière est lourde. Faites attention lorsque vous la déplacez.

  CONSEILS UTILES
  •Tous les éléments émaillés ou en verre peuvent être démontés pour
  faciliter le nettoyage
  La présence d'un couvercle supérieur permet d'éviter la présence de
  poussière sur la table de cuisson lorsqu'il n'est pas utilisé et des
  éclaboussures d'huile sur les murs lors de la cuisson.
  •Ne pas utiliser le couvercle à d'autres fins.
  •ATTENTION ! (pour les modèles ayant un couvercle en verre) Le
  couvercle peut s'abimer s'il est exposé à une température trop élevée.
  Toujours s'assurer que les feux soient éteints avant de refermer le
  couvercle.
  •Ne pas utiliser de plats ou de casseroles déformés ou instables
  •Nettoyer les grilles et la lèchefrite avant utilisation.
  •Ne pas vaporiser de détergent sur les plats et la grille, ni sur le
  thermostat.
  •S'assurer que les plats du four soient correctement positionnés.
  •Allumer les plaques avant de placer les plats de cuisson pour un
  allumage plus rapide.
  •Vérifier que la taille des flammes soit adaptée aux plats de cuisson.
  •Ne pas tapisser les parois du four avec des feuilles en aluminium ou
  des protections jetables du commerce. La feuille d'aluminium ou toute
  autre protection, en contact direct avec l'émail chauffé, risque de
  fondre et de détériorer l'émail du moufle.

  01 FR • Page 15

  INSTALLATION
  La mise en place fonctionnelle des appareils ménagers dans leur
  environnement est une opération délicate qui, si elle n'est pas
  correctement effectuée, peut avoir de graves conséquences sur la
  sécurité des consommateurs. Dans ces conditions, il est impératif de
  confier cette tâche à un professionnel qui la réalisera conformément
  aux normes techniques en vigueur.
  Si malgré cette recommandation, le consommateur réalisait lui-même
  l'installation, le constructeur déclinerait toute responsabilité en cas de
  défaillance technique du produit entraînant ou non des dommages
  aux biens et/ou aux personnes.
  ATTENTION ! Il convient de prêter la plus grande attention au
  positionnement de l'appareil. Ce dernier ne peut être installé que dans
  une pièce où la ventilation est assurée en continu. L'appareil doit
  toujours être débranché avant toute intervention.
  •Contrôler le branchement du gaz (type et pression du gaz) avant
  l'installation de l'appareil et s'assurer que l'appareil soit réglé en
  adéquation.
  •Cet appareil ne doit pas être relié à un autre appareil fonctionnant
  avec un autre combustible.
  •L'appareil ne doit pas être installé à proximité d'un matériel
  inflammable.

  •Les grilles doivent être positionnées de telle manière à ce que la
  ventilation ne puisse être obstruée d'aucun des deux côtés et de
  préférence près du sol. Elles ne doivent pas être mises sur des tuyaux
  d'évacuation de gaz brûlés ou de fumées.
  •Toutefois, s'il est impossible de mettre des grilles d'aération dans la
  pièce dans laquelle l'appareil est installé, la ventilation peut être faite
  avec une pièce attenante s'il ne s'agit pas d'une chambre à coucher
  ou d'une pièce où les courants d'air pourraient représenter un risque.

  200 mm
  20 mm

  200 mm
  20 mm

  400 mm

  750 mm

  POSITIONNEMENT

  ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL L'APPAREIL
  DOIT ÊTRE INSTALLE
  •Pour le bon fonctionnement, le local dans lequel l'appareil est installé
  doit être ventilé naturellement de telle manière à ce que les gaz brûlés
  soient évacués.
  •Le flux d'air doit pouvoir pénétrer dans les prises d'air grillagées
  présentes sur les parois extérieures.
  Cet appareil standard a été positionné dans l'hypothèse que les plans
  de travail adjacents à la cuisinière ne soient pas à une hauteur
  supérieure à celle des plaques de cuisson.
  L’appareil est de Classe 2.1

  REGLAGE DES PIEDS
  La cuisinière est dotée de pieds réglables aux 4 angles du châssis.
  Les pieds doivent être réglés l'un après l'autre à l'aide d'une clef pour
  que l'appareil soit positionné de telle manière à ce qu'il soit
  parfaitement stable et que les plats posés sur les plaques soient
  parfaitement équilibrés.
  •Sur les modèles dotés d'un dispositif de sécurité des flammes, afin
  d'assurer le passage de l'air, la partie transversale de la grille d'air doit
  mesurer 100 cm2. Sur les modèles privés de dispositif de sécurité, elle
  doit être de 200 cm2 (il est possible de mettre une ou plusieurs grilles).
  Emission de gaz combustibles
  •Les gaz brûlés de la cuisinière doivent être directement évacués à
  l'extérieur ou par l'intermédiaire d'une hotte connectée à une
  évacuation (figure 1).
  •S'il est impossible d'installer une hotte, il convient d'installer une
  ventilation électrique sur le mur ou la fenêtre tournée vers l'extérieur
  (figure 2)
  •La ventilation doit assurer le renouvellement de l'air de la pièce de 3 à
  5 fois par heure.

  Figure 1

  Figure 2

  02 FR • Page 16

  CUISINIERE LIVREE SANS CORDON
  D'ALIMENTATION

  RACCORDEMENT ELECTRIQUE
  Les cuisinières sont fournies avec ou sans câble d'alimentation. Le
  raccordement est prévu exclusivement sous des tensions de 220240V entre phases ou entre phase et neutre.
  Le raccordement du câble doit être fait par un centre d'assistance
  agréé qui devra se tenir aux instructions suivantes.
  L'installation recevant l'appareil doit être conforme aux normes en
  vigueur dans le pays d'installation (FRANCE : Norme NFC 15100). La
  Société décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette
  disposition.
  •Le technicien doit, avant de procéder au raccordement, vérifier la
  tension d'alimentation indiquée au compteur, le réglage du
  disjoncteur, le calibre du fusible et la continuité de la terre de
  l'installation.
  •Le raccordement au réseau doit être effectué par une prise de
  courant avec prise de terre, ou par l'intermédiaire d'un dispositif à
  coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts
  d'au moins 3 mm.
  •Si l'appareil comporte une prise de courant, il doit être installé de telle
  façon que la prise de courant soit accessible.
  •Le fil de protection vert/jaune doit être relié aux bornes de terre, de
  l'appareil d'une part et de l'installation d'autre part.
  •Le câble d'alimentation doit être disposé de telle manière à ce qu'il ne
  soit pas exposé à une température supérieure à 50°.
  •Contrôler la bonne installation en les allumant pendant 3 minutes.

  Type de boitiers de raccordement
  1- branchement monophasé

  2- branchement triphasé

  Attention:
  Une inversion de la phase et du neutre sur les
  cuisinières peut entraîner un dysfonctionnement des produits.

  CUISINIERE LIVREE AVEC CORDON
  D'ALIMENTATION
  •Il est uniquement prévu un câble de raccordement pour les mises
  sous des tensions à 220-240V entre phase et neutre.
  •Raccorder à une prise de courant 10/16 ampères.

  Fusible

  Neutre
  Phase

  Terre (jaune et vert)

  Monophase
  220-240 V~

  Triphase
  380-415V3N~

  25 A

  3 x 16 A

  Câble - Section

  3 G 2.5 mm

  Câble Type

  H05VV-F
  ou H05RR-F

  T

  03 FR

  2

  5 G 1.5 mm

  2

  H05VV-F
  ou H05RR-F

  T

  L1 : Phase

  1 Phase

  Shunter 1-2

  2 Phase

  Shunter 2-3

  3 Phase

  N : Shunter

  5 Shunter

  Neutre 4-5

  Neutre 4-5

  T : Terre

  T : Terre • Page 17

  RACCORDEMENT GAZ
  Avant installation, le technicien doit :
  •Vérifier la compatibilité entre l'appareil et l'installation gaz. La
  cuisinière est réglée en usine pour le fonctionnement au gaz dont la
  nature est indiquée sur l'emballage et rappelée sur l'étiquette apposée
  sur l'appareil. S'assurer que le gaz que vous utilisez coïncide avec celui
  de la cuisinière. Effectuer, si nécessaire, le changement de gaz en
  adaptant les brûleurs avec la mise en place des injecteurs appropriés
  qui assurent le débit nominal en suivant les instructions du chapitre «
  modification pour type de gaz différent»
  •S'assurer que la pression du gaz est celle donnée dans le tableau ciaprès afin d'atteindre une efficacité optimale et de réduire la
  consommation. En cas d'utilisation d'un gaz dont la pression est
  différente, il convient d'utiliser un régulateur sur la prise du gaz.
  L'utilisation d'un régulateur de gaz conforme aux standards GPL est
  admise.
  •Le raccordement gaz doit être effectué conformément aux règlements
  en vigueur dans le pays d'installation. Dans tous les cas, prévoir sur la
  canalisation d'arrivée du gaz un robinet d'arrêt, un détendeur ou un
  détendeur déclencheur pour le gaz propane. N'utiliser que des
  robinets, détendeurs, abouts et tubes souples, détenteurs de la marque
  officielle du pays d'installation.
  Raccordement par tuyau rigide ou flexible à embout mécanique
  •Raccorder directement au robinet de gaz à l'aide d'un flexible en inox
  en veillant à respecter les précautions de sécurité. Dans ce cas, il n'y
  aura plus besoin de déplacer la cuisinière. Le connecteur d'entrée du
  gaz de l'appareil est GC ½. Nous conseillons ce type de raccordement.
  Raccordement par tuyau souple caoutchouc
  •Nous déconseillons ce type de raccordement (à réserver seulement
  aux installations anciennes n'offrant pas d'autres possibilités).
  •Ce type de raccordement ne doit être fait que sous réserve que le tube
  souple soit visitable sur toute sa longueur, que la longueur n'excède
  pas 1,5 mètre et qu'il soit équipé de colliers de serrage.
  •Le raccordement peut être effectué comme suit :
  -Puisque le flexible sera placé derrière le four, il ne doit pas être exposé
  à une température supérieure à 30°C.
  -Il ne doit pas être exposé à la chaleur
  -Il ne doit pas être tordu, écrasé ni tendu.
  -Il doit être protégé des objets tranchants et pointus
  -Il doit être accessible pour permettre un contrôle régulier.
  -Le flexible doit être contrôlé comme suit pour prévenir des dommages
  de l'usure : vérifier qu'il ne soit pas cassé, entaillé ou brulé sur toute la
  longueur et sur les extrémités ; il doit conserver sa flexibilité et ne pas
  durcir ; il ne doit pas y avoir de traces de rouille sur les côtés.
  -Dans tous les cas, il convient de le remplacer dans les 5 ans.

  Après l'installation, vérifier qu'il n'y ait pas d'éventuelle
  déperdition dans le raccordement à l'aide d'eau savonneuse.
  Ne jamais utiliser de flamme pour contrôler une éventuelle perte
  de gaz.

  MODIFICATION POUR TYPE DE GAZ
  DIFFERENT
  La cuisinière est réglée en usine pour le fonctionnement au gaz dont la
  nature est indiquée sur l'emballage et rappelée sur l'étiquette apposée
  sur l'appareil. En cas de fonctionnement avec un autre gaz, il est
  nécessaire d'adapter l'appareil en suivant les indications citées cidessous.
  Changement de l'embout de gaz pour
  adapter le four au gaz naturel
  Utiliser l'embout (2) fourni pour le branchement
  au gaz naturel.

  Remplacement des injecteurs des brûleurs
  •Enlever les grilles.
  •Enlever les chapeaux et corps du brûleur
  •Au moyen d'une clé à pipe adaptée (7mm),
  dévisser l'injecteur et le remplacer par un
  injecteur correspondant au type de gaz
  distribué.
  •Remettre chaque élément à sa place après
  avoir changer les brûleurs
  Réglage du ralenti
  •Tourner la manette de contrôle du brûleur en
  position « ralenti ». L'enlever.
  •Si le changement pour passer du gaz naturel
  au Propane/Butane est nécessaire, dévisser la
  vis bipasse d'un tour (dans le sens des aiguilles
  d'une montre)
  •Si le changement pour passer du Propane/Butane au gaz naturel est
  nécessaire, tourner la vis bipasse dans le sens inverse des aiguilles
  d'une montre avec un tournevis jusqu'à l'obtention d'une petite flamme
  inférieure à ¼.
  •Après le réglage, remettre la manette.
  •Contrôler le bon réglage en tournant très rapidement de la petite à la
  grande flamme. Si la flamme ne s'éteint pas, le réglage est correct.

  Flexible
  de gaz
  Câble
  électrique

  Flexible
  de gaz
  Câble
  électrique

  Avant droit
  Auxiliaire

  1

  Réglage des feux pour le GPL (ButanePropane)
  Pour le gaz industriel et le GPL, le même
  connecteur peut être utilisé. Utiliser le
  connecteur (1) pour le GPL.

  MAUVAIS

  BON

  2

  Gauche
  Semi-rapide

  Noir droite
  Rapide

  Brûleur four

  Brûleur grill

  Gas

  Pression

  Inj

  kW

  Inj

  kW

  Inj

  kW

  Inj

  kW

  Inj

  kW

  G 20

  20

  0.83

  1.00

  1.00

  1.70

  1.20

  2.70

  1.10

  2.3

  1.10

  2.25

  G 25

  25

  0.83

  1.00

  1.00

  1.70

  1.20

  2.70

  1.10

  2.25

  1.10

  2.2

  G 25

  20

  0.90

  1.00

  1.10

  1.70

  1.35

  2.70

  1.20

  2.3

  1.20

  2.25

  G 30

  29

  0.50

  1.00

  0.65

  1.70

  0.85

  2.70

  0.70

  2.3

  0.70

  2.25

  G 31

  37

  0.50

  1.00

  0.65

  1.70

  0.85

  2.70

  0.70

  2.3

  0.70

  2.25

  G 30

  50

  0.45

  1.00

  0.60

  1.70

  0.70

  2.70

  0.65

  2.3

  0.65

  2.25

  37

  0.50

  1.00

  0.65

  1.75

  0.85

  2.95

  0.70

  2.30

  0.70

  2.25

  G 20

  25

  0.83

  1.10

  1.00

  1.85

  1.20

  2.95

  1.10

  2.35

  1.10

  2.30

  G 31
  G 30
  G 31
  G 25.1

  25

  0.83

  1.00

  1.00

  1.70

  1.20

  2.65

  1.10

  2.10

  1.10

  2.10

  G 2.350

  13

  1.10

  1.00

  1.35

  1.70

  1.70

  2.70

  1.55

  2.30

  1.25

  2.25

  G 27

  20

  0.90

  1.00

  2.70
  1.35
  1.70
  1.10
  Inj. : Injecteur KW : puissance du brûleur
  • Réglage d'origine : G20 - 20 mbar/ G25 - 25 mbar

  1.20

  2.30

  1.20

  2.25

  Remarque : Autriche, Allemagne et Suisse - AT, DE, CH G30/31 - 50 mbar (3B/P) Si le gaz utilisé est de type G30/31 - 50 mbar (3B/P), vous pouvez utiliser le jeu
  d’injecteurs 35000230. Merci de vous rapprocher du service approprié pour obtenir le jeu d’injecteurs.
  04 FR • Page 18

  DIMENSIONS DE L'APPAREIL
  1- Table de cuisson
  2- Tableau de bord avec commandes
  3- Tiroir du four
  4- Porte du four
  5- Couvercle en verre ou en métal
  6- Brûleur auxiliaire
  7- Brûleur rapide
  8- Plaque électrique (1000W)
  9- Plaque électrique (1500W)
  10- Grille de droite
  11- Manettes de contrôle des brûleurs
  12- Manette de contrôle des plaques électriques
  13- Manette de thermostat du four
  14- Bouton d'allumage ou de mise en marche de la ventilation
  15- Voyant de contrôle

  50 x 60 60 x 60
  Hauteur (mm)

  863

  863

  Largeur (mm)

  510

  600

  Profondeur (mm)

  600

  600

  H

  ASPECT GENERAL ET DEFINITION
  DE L'APPAREIL
  Cette notice est commune à plusieurs modèles. Il est possible que
  certaines caractéristiques décrites ici n'existent pas sur certains
  modèles.
  123456789101112131415-

  Table de cuisson
  Tableau de bord avec commandes
  Tiroir du four
  Porte du four
  Couvercle en verre ou en métal
  Brûleur auxiliaire
  Brûleur semi-rapide
  Brûleur rapide
  Grille de gauche
  Grille de droite
  Manettes de contrôle
  des brûleurs
  Manette de thermostat du four
  Bouton d'allumage ou de mise
  en marche de la ventilation
  Interrupteur éclairage
  Manette du timer

  1- Table de cuisson
  2- Tableau de bord avec commandes
  3- Tiroir du four
  4- Porte du four
  5- Couvercle en verre ou en métal
  6- Plaques électriques (1000W)
  7- Plaques électriques (1500W)
  8- Manette de contrôle des plaques
  9- Manette de thermostat du four
  10- Voyant de contrôle

  Table de cuisson
  Tableau de bord avec commandes
  Tiroir du four
  Porte du four
  Couvercle en verre ou en métal
  Brûleur auxiliaire
  Brûleur semi-rapide
  Brûleur rapide
  Plaque électrique (1000W)
  Grille de gauche
  Grille de droite
  Manettes de contrôle des brûleurs
  Manette de contrôle de la
  plaque électrique
  14- Manette de thermostat du four
  15- Bouton d'allumage ou de mise
  en marche de la ventilation
  16- Voyant de contrôle
  12345678910111213-

  05 FR • Page 19

  UTILISATION DU PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
  FONCTIONS

  COMMENT L'UTILISER?

  COMMENT L'ARRÊTER?

  BUT

  A QUOI SERT-IL ?

  •Maintenir appuyé le bouton

  • A la fin du temps requis une alarme retentit.
  • Pour contrôler le temps restant, appuyer sur
  le bouton

  •Permet d'utiliser le four comme réveil (peut aussi bien être utilisé lorsque le four est en
  marche ou éteint).

  MINUTERIE

  •Lorsque le temps
  sélectionné est écoulé, une
  alarme sonore netentit (qui
  •Appuyer sur les boutons
  et pour sélectionner le s'arrête automatiquement
  ou qui peut être éteinte
  temps voulu.
  •Relâcher tous les boutons. manuellement en appuyant
  sur le bouton).

  FONCTION
  MANUELLE

  •Appuyer sur le bouton
  •Tourner la manette du four
  •Choisir la fonction de cuisson sur la position “O”
  avec la manette du four.

  •Permet d'utiliser le four.

  •Pour la cuisson des recettes désirées.

  DURÉE DE
  CUISSON

  •Maintenir appuyé le bouton
  TIMER.
  •Appuyer sur les boutons
  et pour sélectionner le
  temps de cuisson voulu.
  •Relâcher tous les boutons.
  •Choisir la fonction de cuisson
  avec la manette du four.

  •Une fois le temps de cuisson
  sélectionné écoulé, le four
  s'éteint automatiquement. Si
  vous désirez interrompre la
  cuisson en cours, tourner la
  manette du four sur “ O” ou
  changer le temps en le
  mettant à 00 :00 (TIMER et
  boutons et ).

  •Permet de programmer le temps de cuisson
  •A la fin du temps de cuisson, le four s'éteint automatiquement et une alarme retentit.
  nécessaire à la cuisson d'un plat.
  •Pour contrôler le temps restant, appuyer sur
  TIMER.
  •Pour modifier le temps restant, appuyer sur les
  boutons FIN + et .

  •Maintenir appuyé le bouton
  FIN.
  •Appuyer sur les boutons
  et pour sélectionner le
  temps voulu avant l'arrêt du
  four.
  •Relâcher tous les boutons.
  •Choisir la fonction de cuisson
  avec la manette du four.

  •Permet de programmer l'heure à laquelle la
  •A la fin du temps
  programmé, le four s'éteint. cuisson se termine.
  Pour l'éteindre manuellement, •Pour contrôler le temps restant, appuyer sur
  FIN.
  tourner la manette du four
  •Pour modifier le temps restant, appuyer sur les
  sur “O”.
  boutons FIN + et

  FIN DE LA
  CUISSON

  •Cette fonction est généralement utilisée avec la fonction “Temps de cuisson”. Par exemple,
  si le plat doit cuire pendant 45 minutes et doit être prêt à 12h30, il suffit de sélectionner la
  fonction de cuisson requise, sélectionner un temps de cuisson de 45 minutes et une heure
  de fin de cuisson de 12h30.
  •La cuisson commencera automatiquement à 11h45 (12h30 moins 45 minutes) et continuera
  jusqu'à la fin du temps de cuisson sélectionné. Le four s'éteindra alors automatiquement.
  ATTENTION !
  Si l'heure de fin de cuisson est sélectionnée sans programmation de durée de cuisson, le
  four se mettra en route immédiatement et s'arrêtera à la fin du temps de cuisson sélectionné.

  Réglage de l'heure :
  ATTENTION ! La première opération à faire tout de suite après l'installation ou après une coupure de
  courant (reconnaissable au clignotement du display indiquant
  ) est de programmer l'heure.
  Pour ce faire, procéder comme suit :
  • Maintenir appuyés les boutons TIMER et FIN
  et
  • Sélectionner le temps avec les boutons et .
  • Relâcher tous les boutons.
  ATTENTION, le four fonctionne seulement si l'on appuie sur le bouton
  ou que l'on programme un
  temps de cuisson
  NB. Sur certains modèles les boutons et sont remplacées par des + et - .

  UTILISATION DU PROGRAMMATEUR DE FIN DE CUISSON
  Le timer contrôle l'alimentation des plaques électriques. Avant d'utiliser le four, il convient de sélectionner
  la bonne position du timer. Il permet de contrôler que le four sera bien allumé pendant toute la durée de
  cuisson désirée. Il est possible de programmer le timer jusqu'à 90 minutes. Si l'on ne désire pas utiliser le
  timer ni programmer de temps de cuisson, tourner la manette sur la “
  ”position.
  Certains fours électriques ont un timer permettant de programmer le moment auquel on désire
  interrompre la cuisson. Cette commande permet de programmer le temps de cuisson désiré. Le four
  s'éteindra automatiquement à la fin du temps sélectionné.
  Le timer comptera à l'envers du temps restant, retournera sur la position “ O ” et éteindra le four
  automatiquement. Pour une utilisation normale du four, positionner le timer sur “ O ” et éteindre
  manuellement. Ainsi, le four peut être utilisé en mode manuel.

  UTILISATION DU MINUTEUR SONORE
  Pour programmer le temps de cuisson pour un four à gaz, tourner complètement la manette et la
  positionner sur le temps désiré. Quand le temps est écoulé, une alarme sonnera pendant quelques
  secondes.

  06 FR • Page 20

  UTILISATION DES BRULEURS A GAZ DE LA TABLE DE CUISSON
  Allumage des brûleurs

  Les manettes qui contrôlent les brûleurs sont placées sur le panneau
  de commandes.

  Débit de gaz maximum
  Appuyer sur la manette du brûleur et la
  tourner à gauche vers la flamme la plus
  grande. Dans cette position, la flamme est
  au maximum et la valve de diffusion du gaz
  est complètement ouverte.

  Brûleurs à gaz de la table de cuisson
  Le brûleur doit être allumé avant de poser une casserole.
  Sur les modèles avec allumage automatique il est d'abord nécessaire
  d'appuyer sur le bouton portant le symbole d'une étincelle.
  Appuyer sur la manette de contrôle du brûleur que vous voulez
  allumer et tournez la à gauche jusqu'au symbole de la grande flamme.
  Appuyer sur le bouton d'allumage Sur les modèles avec un allumage
  grâce aux manettes, appuyer sur la manette qui contrôle le brûleur
  concerné et la tourner jusqu'au symbole de l'étincelle : l'allumage
  s'activera automatiquement. Toutes les électrodes seront activées
  automatiquement, allumant ainsi l'allumage sur lequel le gaz est
  ouvert (celui relatif à la manette qui a été manipulée).

  Débit de gaz minimum
  L'intensité de la flamme peut être diminuée
  en tournant la manette soit positionnée sur
  le symbole indiquant la petite flamme. La
  valve sera partiellement ouverte et le
  brûleur sera au minimum.

  Brûleurs à gaz du four
  Il ne faut pas appuyer sur le bouton pendant plus de 15 secondes.
  Après 15 secondes, si le brûleur ne s'est pas allumé, relâcher le
  bouton et ouvrir la porte et/ ou attendre au moins une minute avant de
  réessayer d'allumer. Sur les autres modèles, le gaz est allumé par
  l'intermédiaire de la manette de contrôle.

  Position éteinte
  Lorsque la manette est tournée sur le
  symbole « O », le brûleur est éteint, la valve
  du gaz est fermée et la flamme s'éteint.

  S'assurer que le gaz soit effectivement fonctionnel. S'il
  n'y a pas de flamme, recommencer la même procédure.

  A

  Après l'allumage régler la flamme à l'intensité voulue.
  Allumage manuel (en cas de coupure de courant)
  Approcher une flamme (allumette ou briquet) du brûleur.
  ATTENTION ! Toujours attendre une minute entre deux tentatives
  d'allumage.
  Appuyer sur la manette et la tourner jusqu'au symbole de la grande
  flamme. Si le brûleur ne s'allume pas à la première tentative,
  réessayer en appuyant un peu plus longtemps sur la manette. Quand
  le brûleur est allumé, régler la flamme sur la bonne intensité.
  Si le brûleur ne s'allume pas après plusieurs tentatives, vérifier que le
  chapeau et la tête du brûleur soient bien positionnés.
  Pour couper le gaz, tourner la manette dans le sens des aiguilles
  d'une montre sur la position “ O ”. Si le brûleur s'éteint
  accidentellement, attendre au moins une minute avant de le rallumer.
  Certaines cuisinières sont dotées de dispositifs de sécurité de flamme
  (« F » sur le schéma joint). En cas de coupure de la flamme, l'arrivée
  de gaz est automatiquement interrompue.

  A-Chapeau de brûleur
  B-Tête de brûleur
  C-Bougie
  D-Injecteur
  E-Corps du brûleur
  F-Dispositif de sécurité

  B

  C
  F

  D
  Diamètres minimum et maximum de base des récipients de
  cuisson :
  Brûleur

  E

  Diamètre mini. (mm) Diamètre maxi. (mm)

  Grand brûleur

  Ø 240 mm

  Ø 280 mm

  Brûleur moyen

  Ø 180 mm

  Ø 240 mm

  Petit brûleur

  Ø 120 mm

  Ø 180 mm

  DONNEES TECHNIQUES
  PUISSANCE ÉLECTRIQUE

  CONSOMMATION DE GAZ

  60 x 60

  50 x 60

  NG (lt/h)

  9.4 kW

  15 W

  15 W

  895

  684

  5.4 kW

  3.0 kW

  2.8 kW

  514

  393

  9.4 kW

  1.5 kW

  1.0 kW

  895

  684

  -/-

  7.0 kW

  6.8 kW

  -/-

  -/-

  2 brûleurs à gaz avec dispositif de sécurité et 2 plaque électrique.
  Four électrique.

  3.7 kW

  4.5 kW

  4.3 kW

  352

  269

  4 brûleurs à gaz et four électrique.

  7.1 kW

  2.0 kW

  1.8 kW

  676

  516

  PUISSANCE
  DU GAZ

  Caractéristiques
  4 brûleurs à gaz avec dispositif de sécurité et four à gaz avec dispositif
  de sécurité
  3 brûleurs à gaz avec dispositif de sécurité et une plaque électrique.
  Four électrique.
  4 brûleurs à gaz avec dispositif de sécurité et four à gaz avec dispositif de
  sécurité et gril électrique
  4 plaques et four électrique

  Tableau des spécifications techniques (situé sur le côté de l'appareil)

  07 FR

  LPG (g/h) • Page 21

  UTILISATION DES PLAQUES ELECTRIQUES
  SUR DE LA TABLE DE CUISSON

  UTILISATION DES BRULEURS A GAZ DE LA
  TABLE DE CUISSON
  •La partie externe de la flamme est plus chaude que la partie
  intérieure. Le sommet de la flamme doit toucher le fond du récipient.
  Les flammes qui s'étendent en dehors du récipient peuvent causer
  une consommation inutile de gaz.
  •Les brûleurs de gaz, contrairement aux plaques électriques,
  n'exigent pas de récipients avec le fond plat, la flamme qui touche le
  fonds du récipient conduisant complètement la chaleur.
  •Bien qu'ils n'y ait pas de préconisation particulière de récipient pour
  les brûleurs à gaz, les récipients constitués de matières légères
  conduisent plus rapidement la chaleur que ceux plus lourds.
  •Certaines parties des aliments peuvent être chaudes alors que
  d'autres sont encore froides à cause de la distribution non uniforme de
  la chaleur sous le récipient. Ainsi, lors de l'utilisation de récipients
  légers (au fond fin), il est nécessaire de mélanger continuellement la
  nourriture pendant la cuisson. La chaleur est distribuée de manière
  plus efficace et uniforme dans les récipients à fonds plus épais.
  •L'usage de récipients de cuisson trop petit est déconseillé. Les
  récipients profonds et dont le fond n'est pas concave ni convexe sont
  plus adéquats pour une cuisine rapide et efficace que des récipients
  plus petits et profonds.
  •Il est impossible de diminuer le temps de cuisson en utilisant un petit
  récipient sur un grand brûleur. Il en résulte uniquement un gaspillage
  de gaz. Cependant, un récipient doté d'un couvercle permet
  d'économiser de l'énergie.

  Tourner la manette sur la position indiquant la
  position désirée pour la plaque concernée. Le
  témoin lumineux de la plaque s'illumine et la
  plaque commence à chauffer.
  A la fin de la cuisson, tourner la manette sur la
  position « O » (figure 2). Ne pas laisser la plaque
  allumée sans plat dessus. Il est très important
  d'utiliser un récipient au diamètre adapté à celui
  de la plaque. Le diamètre maximum de la base
  du récipient est de 14 cm et le fond doit être plat.
  Lors de la première utilisation, laisser la plaque
  chauffer pendant 5 minutes avant de poser un
  récipient dessus. Cela permet au revêtement
  résistant à la chaleur de la plaque de durcir grâce
  au réchauffement. Pour le nettoyage de la
  plaque, utiliser un chiffon humide et un détergent.
  Ne pas enlever les résidus de viande des
  plaques à l'aide d'un couteau ou d'un quelconque
  objet dur et tranchant.
  Après l'avoir nettoyée, allumer la plaque
  quelques instants pour la faire sécher. Toutefois,
  elle ne doit pas rester allumée sans récipient
  dessus pendant plus de quelques instants.
  Position Puissance (Watt) Puissance (Watt)

  0
  135 W
  220 W
  300 W
  850 W
  1150 W
  1500 W

  0
  100 W
  180 W
  250 W
  500 W
  750 W
  1000 W

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Description

  UTILISATION DU FOUR GRILL

  Eteint
  Maintien en température
  Cuisson à basse température
  Cuisson à basse température
  Cuisson, friture, ébullition
  Cuisson, friture, ébullition
  Cuisson, friture, ébullition

  Lors de l'utilisation du gril, laisser
  la porte du four ouverte et placer
  le défecteur de manettes sous le
  tableau de bord.

  •Le gril permet de faire dorer les
  aliments rapidement. Le gril est
  réglable sur plusieurs positions
  selon la taille du plat contenant
  les aliments. Presque tous les
  types d'aliments peuvent être
  cuits avec le gril, exceptés les
  pièces très fines et les petits
  morceaux de viande.
  •Viandes et poissons destinés pour être grillés doivent
  auparavant être badigeonnés d'huile.
  •Lorsque vous utilisér le gril, positionner la lèchefrite en-dessous
  de manière à récupérer le gras. Verser un peu d'eau dans le plat
  de manière à éviter la formation d'odeurs désagréables et
  l'inflammation des graisses.
  •Le gril est habituellement utilisé pour cuire des morceaux de
  viande, par exemple des biftecks pas trop épais, des pièces de
  gibier, du poisson et certains légumes (comme les courgettes, les
  aubergines ou les tomates) ou les brochettes de viande ou de
  poisson.
  Badigeonner légèrement le poisson d'huile avant de le mettre
  sous le grill. Saler la viande après la cuisson; saler le poisson à
  l'intérieur avant la cuisson.
  •La distance du gril dépend de l'épaisseur de la viande ou du
  poisson. Si la distance est correctement choisie, la surface
  externe ne sera pas brûlée alors que l'intérieur sera parfaitement
  cuit.
  •Pour prévenir la formation de fumée et de mauvaises odeurs
  dues aux graisses et sauces, verser un ou deux verres d'eau sur la
  lèchefrite.
  Il est aussi possible d'utiliser le grill pour griller le pain et les toasts
  et pour cuisiner certains types de fruits (banane, pamplemousse,
  ananas, pommes…). Les fruits ne doivent pas être en contact
  avec les éléments chauffants du four.

  Plats de cuisson adaptés
  Les récipients plus grands ont des surfaces de chauffe plus
  importantes, ce qui permet de cuire les aliments plus rapidement que
  dans un récipient plus petit.
  Utiliser toujours des récipients de dimension proportionnelle à la
  quantité de nourriture à cuire. Pour éviter les débordements, éviter les
  récipients trop petits, surtout pour les aliments contenant beaucoup
  d'eau. Si un trop grand récipient est utilisé pour les aliments à cuisine
  rapide, la sauce et le jus colleront au récipient et resteront collés après
  la cuisson. Pour la cuisson de mets sucrés, les récipients et
  casseroles fermés sont recommandés. Sucre et jus contenus dans un
  récipient ouvert peuvent éclabousser et coller au plan de cuisson et
  ainsi être difficiles à retirer.
  OUI

  NON

  NON

  NON

  NON

  Cela est particulièrement important pour les
  récipients utilisés pour rôtir ou pour la cuisine
  sous pression à grande température.
  Ne laissez pas les flammes sans récipient
  dessus ou avec un récipient vide.
  Vérifier que les récipients sont adaptés à votre appareil selon les
  critères suivants: ils doivent être lourds, complètement couvrir la
  surface du brûleur : ils peuvent être un peu plus grands mais pas plus
  petits ; la surface de la base doit être complètement plate.
  électriques et une optimisation des consommations d'énergie, il est
  nécessaire d'utiliser des récipients au fond parfaitement plat et lisse.

  Ne pas tapisser les parois du four avec des feuilles en
  aluminium ou des protections jetables du commerce. La
  feuille d'aluminium ou toute autre protection, en contact
  direct avec l'émail chauffé, risque de fondre et de détériorer
  l'émail du moufle.

  La dimension du récipient doit être la plus proche possible du
  diamètre de la plaque, et jamais inférieur. La base du récipient doit
  être sèche et il convient d'éviter tout débordement sur les plaques. Ne
  jamais laisser sur les plaques des récipients vides. Ne pas non plus
  laisser les plaques chauffer sans récipients dessus.

  08 FR • Page 22

  FOUR CATALITIQUE AUTONETTOYANT

  PREPARATION DE GATEAUX

  •Certains modèles sont dotés de parois autonettoyantes pourvues de
  revêtements microporeux. Dans ce cas, le four n'a pas besoin d'être
  nettoyé manuellement.
  •Pour que l'auto nettoyage soit efficace, la surface des parois doit être
  microporeuse.
  •La présence excessive de gras peut obstruer les pores et ainsi
  empêcher le nettoyage automatique. La capacité d'auto nettoyage
  peut être récupérée en mettant le four en marche à température
  maximum pendant 10-20 minutes.
  •Si les parois du four sont tellement recouvertes de graisse que l'auto
  nettoyage catalytique est inefficace, enlever la graisse avec un chiffon
  humide ou avec une éponge passée sous l'eau chaude. Tous les
  revêtements catalytiques disponibles à ce jour sur le marché ont une
  durée de vie de 300 heures. Après cette période, elles doivent donc
  être remplacées.

  •Sauf indication contraire, préchauffer le four pendant 10 minutes
  avant de l'utiliser. Ne pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson du
  gâteau afin de ne pas interrompre la levée de la pate (gâteaux, plats
  contenant de la levure et soufflés). L'afflux d'air froid qui entre dans le
  four empêcherait ainsi sa levée. Il est possible de vérifier la cuisson
  des gâteaux en piquant le centre avec la lame d'un couteau. Si le
  couteau en ressort sec et propre, alors le gâteau est cuit. Ne pas faire
  ce contrôle avant que les ¾ du temps de cuisson recommandé ne
  soient écoulés.
  Souvenez-vous des suggestions suivantes :
  •Si le plat est bien cuit en surface mais est encore cru à l'intérieur, il
  doit être cuit pendant plus longtemps mais à température plus basse.
  •Si la surface du plat est trop sèche, cela signifie que le plat doit être
  cuit à température supérieure pendant une période plus courte.

  FOUR ELECTRIQUE
  Position

  CUISSON DE LA VIANDE

  Fonction du four

  •La quantité minimum de viande pour une cuisson au four est d' 1 kg.
  La cuisson d'une plus petite quantité risquerait de rendre la viande
  trop sèche. Pour obtenir une viande bien cuite, mettre moins de
  matière grasse. Si la viande est grasse, il n'y a nul besoin d'utiliser de
  l'huile. Si un côté de la viande est gras, le mettre vers le haut. Le gras
  récolté dans le plat sera suffisant pour cuire la partie inférieure du
  morceau de viande et le rendre moelleux.
  •Les viandes rouges doivent être sorties du réfrigérateur au moins
  une heure avant la cuisson. Dans le cas contraire la viande pourrait
  durcir à cause du choc de température. N'utilisez pas de sel avant la
  cuisson, surtout pour la cuisson au gril. Le sel enlève le jus de la
  viande et empêche ainsi le morceau de dorer en surface
  •Saler la viande seulement après la première moitié de la cuisson.
  •Préparer la viande à rôtir dans un récipient large et peu profond.
  •Les récipients profonds agissent comme un écran dans la diffusion
  de la chaleur. La viande peut être mise dans le four dans un récipient
  résistant à la chaleur ou directement sur la grille du four. Insérer sous
  la grille une lèchefrite pour récolter le jus et la graisse.
  Les sauces doivent être ajoutées au début de la cuisson si cette
  dernière est rapide, ou dans la dernière demi-heure dans le cas d'une
  cuisson plus longue.

  Arrêt
  Tournebroche et grill de sole
  Eclairage du four.
  Grill
  Turbo grill
  Ventilation
  Résistance de voûte et ventilation
  Sole brassée
  Chaleur brassée
  Convection naturelle
  Résistance de voûte

  CUISSON DU POISSON

  Résistance de sole

  SUGGESTIONS DE CUISSON AU FOUR
  ELECTRIQUE

  Les poissons de petite taille peuvent être cuits à température
  maximale du début à la fin. Les poissons de taille moyenne doivent
  être cuits au début à température maximale, puis réduire
  progressivement la température. Les poissons de grande taille
  doivent être cuits à basse température du début à la fin. Vérifier la
  cuisson du poisson en faisant une entaille. Pour le poisson grillé, la
  couleur doit être d'un blanc opaque et uniforme. Cela ne vaut pas pour
  le saumon et pour la truite.

  Cuisson traditionnelle (convection naturelle)
  Utilisation simultanée de la résistance de sole et de voûte.
  Préchauffer le four une dizaine de minutes. Idéale pour toutes les
  cuissons à l'ancienne, pour saisir les viandes rouges, les rosbifs,
  gigots, gibiers, le pain, les papillotes, les feuilletages. Placer le mets à
  cuire à un niveau de gradin moyen.
  Cuisson ventilée (chaleur brassée)
  Ce mode de cuisson assure une répartition homogène de la chaleur et
  ne mélange pas les odeurs. Cette fonction est notamment
  recommandée pour les volailles, les pâtisseries, les poissons, les
  légumes... La chaleur pénètre mieux à l'intérieur du mets à cuire et
  réduit le temps de cuisson, ainsi que le temps de préchauffage. Ce
  mode peut également être utilisé pour la décongélation de plats
  surgelés. Vous pouvez réaliser des cuissons combinées avec
  préparations identiques ou non sur un ou deux gradins. Prévoir une
  dizaine de minutes de plus, pour la cuisson combinée.

  FOUR A GAZ

  Max

  225
  210

  Min
  195

  180 165

  La température du four et du brûleur
  peuvent être réglées par l'intermédiaire de
  la manette de commande du four. Le
  thermostat du four peut être reglé entre 140
  et 265 °C. Pour activer le brûleur inférieur,
  tourner la manette sur la position
  et pour
  activer le gril, tourner la manette sur
  .
  Certaines cuisinières sont dotées du
  dispositif de sécurité sur les brûleurs. En
  cas de coupure de la flamme, l'entrée de
  gaz est automatiquement interrompue.

  09 FR • Page 23

  TABLEAU DE CUISSON
  Temps pour la cuisson traditionnelle et brassée
  POISSONS
  Recettes

  Mode de cuisson

  Quantité

  Cuisson

  Temps de cuisson

  Conseils

  Bar ou Dorade

  Conv naturelle

  1kg entier

  220 C

  30 minutes

  1

  Lotte ou Saumon

  Conv naturelle

  1kg braisé

  220 C

  30 minutes

  1

  Filet de sole

  Chaleur brassée

  6 pièces

  160 C

  15-20 minutes

  1

  Poisson grillé

  Gril

  6 filets

  275 C

  2 x 5 minutes

  4

  LEGUMES DIVERS
  Toutes les cuissons ont été réalisées au niveau de gradin "1" exceptées les cuissons repérées par le symbole "*" qui nécessitent une cuisson à
  un niveau moyen.
  Recettes

  Quantité

  Mode de cuisson

  Cuisson

  Temps de cuisson

  200-220 C

  1h

  200-220 C

  1 heure/kg

  6 pers.

  180-200 C

  25-30 min

  Chaleur brassée

  6-8 pièces

  200-220 C

  40-45 min

  Flamiche aux poireaux

  Sole brassée

  6 pers.

  220 C

  35-40 min

  Quiche Lorraine

  Sole brassée

  6 pers.

  220 C

  40-45 min
  3 min pour toaster un
  côté+4 min avec crottin

  Choux braisés

  Conv naturelle

  Pâté en croûte

  Conv naturelle

  Endives au gruyère

  Chaleur brassée

  Tomates farcies

  6 pers.

  Toast de crottin*

  Turbogril

  6 pièces

  210 C

  Gratin dauphinois

  Turbogril

  6 portions

  200 C

  Saucisses de Toulouse*

  Turbogril

  4 pièces

  21

  Soufflé salé/sucré

  180-200 C

  6 pers.

  Chaleur brassée

  Conseils

  Gril plat

  45 min

  Plat terre ovale

  45 min
  2 fois 10 min
  Retourner à mi-cuisson

  Gril plat

  VIANDES
  * en sole seule, comme en sole brassée, nous recommandons un préchauffage en chaleur brassée, pour gagner du temps. Toutes les cuissons
  ont été réalisées au niveau de gradin "1".
  Recettes

  Mode de cuisson

  Quantité

  Cuisson

  Temps de cuisson

  Conseils

  Bœuf aux carottes

  Conv naturelle

  6 personnes

  200-220 C

  4 h environ

  Canard

  Conv naturelle

  1,5 kg

  200-220 C

  1 h 30 min

  Dinde

  Conv naturelle

  5/6 kg

  160-180 C

  2 h 30 - 3 h

  Gigot d'agneau

  Conv naturelle

  200-220 C

  15 min/livre

  Poulet rôti

  Conv naturelle

  220 C

  1 h environ

  Rôti de bœuf

  Conv naturelle

  240 C

  15 min/livre

  Lapin rôti

  Chaleur brassée

  800-1 kg

  200-220 C

  50-60 min

  Bœuf bourguignon

  Sole*

  6 personnes

  200 C

  1 h 30

  Cocotte fonte à couvert

  Poulet en cocotte

  Sole*

  1,5 kg

  210 C

  1 h 30

  Cocotte fonte à couvert

  Agneau / Mouton

  Tournebroche

  1 kg

  275 C

  20-25 min

  Sans préchauf.

  Brochettes

  Gril

  6 pièces

  275 C

  2 x 8 min

  Retourner à mi-cuisson

  Côte de porc

  Gril

  6 pièces

  275 C

  2 x 8 min

  Retourner à mi-cuisson

  1/1 ,5 kg

  PATISSERIES
  * en sole seule, comme en sole brassée, nous recommandons un préchauffage en chaleur brassée, pour gagner du temps.
  Recettes

  Mode de cuisson

  Quantité

  Cuisson

  Temps de cuisson

  Niveau gradin

  Conseils

  200 C

  45-50 min

  1

  180-200 C

  30-35 min

  1

  moule Ø 27

  190 C

  35 min

  1 et 3

  2 plaques

  6 pers.

  180-200 C

  20-30 min

  1

  Ø 27

  Chaleur brassée

  6 pièces

  200 C

  15-20 min

  1

  Crème caramel

  Sole/Sole brassée*

  6 moules

  210-220 C

  20-25 min

  1

  Flan

  Sole/Sole brassée*

  6 moules

  210-220 C

  20-25 min

  1

  Meringues

  Sole/Sole brassée*

  1 plaque

  80-85 C

  4 h 30

  1

  St Honoré

  Sole brassée*

  6 pièces

  190 C

  30-35 min

  1

  800 gr

  Brioche

  Chaleur brassée

  Génoise

  Chaleur brassée

  Pâte a choux

  Chaleur brassée

  40 pièces

  Fond de tarte

  Chaleur brassée

  Pâte feuilletéeex: Bouchée

  Ø profiteroles

  NOTE :
  1) Les temps de cuisson ne comprennent pas le temps de préchauffage. Il est conseillé de préchauffer le four pendant au moins 10 minutes, surtout pour
  les gâteaux, les pizzas et le pain.
  2) Toutes les cuissons doivent être faites porte du four fermée.

  10 FR • Page 24

  NETTOYAGE ET MAINTENANCE
  180

  •Avant toute opération de nettoyage ou de démontage, il est impératif
  -de déconnecter électriquement l'appareil.
  -par mesure de sécurité, de fermer l'arrivée de gaz.
  -D'attendre le refroidissement de toutes les parties chaudes.
  •Ne jamais utiliser de produits abrasifs, d'éponges métalliques,
  d'objets tranchants ou de nettoyeur haute pression pour le nettoyage
  de la cuisinière.
  N'utiliser que de l'eau savonneuse ou des produits liquides
  ammoniaqués.
  LA TABLE DE CUISSON
  Les Parties Emaillees Ou Inox
  Ne jamais utiliser de produits abrasifs, d'éponges métalliques, ou
  d'objets tranchants. L'émail serait irrémédiablement abîmé. Nettoyer
  simplement à l'eau savonneuse lorsque l'appareil est froid, rincer et
  essuyer avec un chiffon propre et sec.
  Les Brûleurs Gaz
  Pour l'entretien régulier, il est conseillé de retirer tous produits
  graisseux ou carbonisés avec des produits ammoniaqués ou produits
  d'entretien du commerce, non abrasifs.
  Ne pas plonger les chapeaux de brûleur dans l'eau froide
  immédiatement après leur utilisation afin d'éviter qu'un choc
  thermique ne provoque la rupture de l'émail.
  Pour conserver l'aspect d'origine des corps de brûleur, utiliser un
  produit détergent non abrasif, rincer puis sécher efficacement. Si les
  orifices sont encrassés, les brosser à l'eau savonneuse, rincer puis
  sècher. Après avoir réalisé le nettoyage de chacun des élements, il
  est important de les essuyer correctement et de veiller à les replacer
  dans leur position initiale. Le remontage doit être parfait car un
  mauvais repositionnement peut causer de graves anomalies de
  fonctionnement et de combustion.
  Attention: ne pas laisser s'infiltrer de l'eau à l'intérieur des brûleurs.
  La Plaque Electrique
  Ne pas utiliser de produits abrasifs. Après chaque utilisation, essuyer
  le revêtement protecteur avec un chiffon gras. La plaque doit toujours
  rester sèche, ou légèrement graissée si elle n'est pas utilisée pendant
  un certain temps. En cas de présence de rouille, l'emploi d'une toile
  émeri fine, par exemple, est conseillé pour retirer la rouille. Passer
  ensuite un produit rénovateur, disponible dans le commerce.
  Le Couvercle
  Nettoyer simplement à l'eau savonneuse lorsque l'appareil est froid,
  rincer et essuyer avec un chiffon propre et sec. Avant d'ouvrir le
  couvercle, s'assurer que tous les produits dus à un éventuel
  débordement soient retirés de la surface.
  LE FOUR
  La Grille Du Four
  Ne pas nettoyer ces accessoires avec un produit abrasif. Nettoyer
  simplement avec une éponge et de l'eau chaude légèrement
  savonneuse, puis la rincer avec de l'eau claire et sécher.
  Le Plat Lechefrite
  Après une grillade, retirer le plat du four. Prenez soin de reverser les
  graisses dans un récipient. Laver et rincer le plat dans de l'eau très
  chaude, avec une éponge imbibée de produit lessiviel. Si les aliments
  restent collés, le faire tremper dans de l'eau additionnée d'un
  détergent. Ne jamais replacer le plat encrassé dans le four. Il peut
  aussi être nettoyé dans un lave-vaisselle.
  Le Tiroir
  Ne pas mettre de produits inflammables ou d'entretien dans le tiroir.
  Ne prévoir son utilisation que pour ranger les casseroles et plats de
  cuisson. Pour le nettoyage, un coup d'éponge suffit.
  Le Joint Porte De Four
  En cas de grosses salissures, nettoyer le joint de four avec une
  éponge légèrement humidifiée.
  Le Verre De Porte Du Four
  Nous vous conseillons d'essuyer à la fin de chaque cuisson, le verre
  de porte de four à l'aide d'un papier absorbant. Si les projections sont
  trop importantes, vous pouvez ensuite nettoyer le verre avec une
  éponge et de l'eau chaude légèrement savonneuse, puis le rincer
  avec de l'eau claire et sécher. Ne pas nettoyer le verre avec des
  produits abrasifs.
  Nous vous conseillons de démonter la porte pour son entretien en
  suivant les explications suivantes :
  -Ouvrir complètement la porte et tourner les crochets de la charnière à
  180°C. Refermer partiellement la porte à 30°C. Enlever la porte en la
  levant légèrement et en gardant cette position.
  -Pour remonter la porte, procéder de la même manière dans le sens
  inverse.

  0

  REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
  •Couper l'alimentation électrique et
  éteindre l'ampoule. La remplacer avec
  une ampoule identique supportant
  l'exposition à très haute température.
  •Ne jamais utiliser de vaporisateur ou
  de vapeur pour la nettoyer.

  CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET
  RESOLUTION DES PROBLEMES
  En cas de mauvais fonctionnement, vérifier les points suivants avant
  de prendre contact avec le centre d'assistance technique :
  -Vérifier que la prise est branchée.
  -Si le gaz se diffuse de manière anormale :
  •Les trous de brûleurs ne sont-ils pas obstrués ?
  •Le régulateur de pression fonctionne-t-il correctement ?
  •Dans le cas de l'utilisation d'un tube, ce dernier contient-t-il bien du
  gaz ? La valve est-t-elle ouverte ?
  •Si des anomalies sont relevées dans la valve du gaz, rapprochezvous d'un technicien qualifié ou d'un centre d'assistance agréé.
  -Si vous identifiez une odeur de gaz aux alentours de la cuisinière
  •Une ouverture de gaz n'a-t-elle pas été fermée ?
  •Le tube de gaz est il bien positionné ?
  Ne pas utiliser de flamme pour contrôler une éventuelle fuite de gaz.
  -Le four ne chauffe pas
  •Vérifier la bonne position des manettes de contrôle du four
  -Le temps de cuisson est trop long
  •Vérifier que la bonne température a été sélectionnée
  -De la fumée sort du four
  •Il est conseillé de laver le four après chaque utilisation. Si le gras qui a
  éclaboussé durant la cuisson n'est pas retiré il peut provoquer des
  fumées ou mauvaises odeurs lors des prochaines utilisations du four
  (voir le chapitre sur l'entretien de l'appareil).
  -La lumière du four ne s'allume pas
  •La lampe est peut-être défectueuse. Se référer au chapitre
  précédent pour la remplacer.
  Si après avoir fait ces vérifications l'appareil ne fonctionne toujours
  pas correctement, adressez vous à votre revendeur ou prévenez
  directement notre service technique qui interviendra dans les plus
  brefs délais. Veiller à ce que le coupon de garantie fourni avec le
  produit soit correctement rempli, avec la date d'achat du four.

  PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

  Cet appareil est commercialisé en accord avec la
  directive européenne 2002/96/CE sur les déchets
  des équipements électriques et électroniques
  (DEEE).
  En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous
  participez à la prévention des conséquences négatives sur
  l'environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une
  mise au rebut inappropriée de ce produit.
  Le symbole sur ce produit indique qu'il ne doit pas être traité comme
  un déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage
  des déchets électriques et électroniques. La collecte de ce produit doit
  se faire en accord avec les réglementations environnementales
  concernant la mise au rebut de ce type de déchets.
  Pour plus d'information au sujet du traitement, de la collecte et du
  recyclage de ce produit, merci de contacter votre mairie, votre centre
  de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce
  produit.

  11 FR • Page 25

  REV:C • 04.2009 • 42800422
  FR
  Le constructeur décline toute responsabilité concernant d'éventuelles inexactitudes imputables à des erreurs d'impression ou de transcription contenue dans
  cette notice. Le constructeur se réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, même dans l'intérêt de l'utilisation, sans causer de préjudices aux
  caractéristiques de fonctionnement de sécurité des appareils. • Page 26

  NL
  De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige onnauwkeurigheid die het gevolg is van drukfouten of transcriptiefouten in deze brochure. Wij behouden ons het
  recht voor zo nodig, onder meer in het belang van een gunstiger verbruik, wijzigingen aan producten aan te brengen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de
  kenmerken ten aanzien van veiligheid of functionering.

  㐲㠰㈶㐹归体䭁彎
  癲楪摡朠㐠橵湩′〱〠ㄶ㨲㜺㌵


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy c 554 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy c 554 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 16,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info