Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
C2 125
Gebruiksaanwijzing
Èícòpyêöèÿ ïî
êcïëyaòaöèè
Instrucciones para el uso
Instruções de Utilização
User instructions
NL
RU
ES
PT
EN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL
  RU
  ES
  PT
  EN

  Gebruiksaanwijzing
  Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
  Instrucciones para el uso
  Instruções de Utilização
  User instructions

  C2 125 • Page 2

  NL

  ONZE COMPLIMENTEN
  Met de aankoop van dit
  Candy huishoudelijk
  apparaat hebt u laten zien
  dat u geen genoegen
  neemt met
  tussenoplossingen en dat u
  alleen het allerbeste wilt.
  Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
  wasautomaat aan te
  bieden die het resultaat is
  van jarenlang onderzoek en
  ervaring opgedaan door
  een direct contact met de
  gebruiker. U hebt gekozen
  voor de kwaliteit, de
  duurzaamheid en de
  uitstekende prestatie die
  deze wasmachine levert.
  Candy kan u ook een
  uitgebreid assortiment van
  ander huishoudelijke
  apparaten en stofzuigers
  bieden. Kijk hiervoor op de
  lokale website van Candy.

  Een uitgebreide catalogus
  van Candy apparaten kunt
  u bij uw winkelier krijgen.
  Wij verzoeken u dit boekje
  aandachtig door te lezen,
  want het geeft u belangrijke
  richtlijnen omtrent het veilig
  installeren, het gebruik en
  het onderhoud en bruikbare
  tips om met uw
  wasautomaat de beste
  resultaten te verkrijgen.

  Bewaar dit boekje op een
  goede plaats zodat u het
  kunt raadplegen.
  Vermeld altijd het type,
  nummer en G-nummer
  (indien van toepassing) van
  het apparaat (staat op het
  paneel) als u contact
  opneemt met Candy of de
  Klantenservice.
  2

  RU

  ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!
  Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
  ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
  íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
  ïîæåëàëè ëó÷øåå.

  Ôèpìà Êàíäè pàäà
  ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
  ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
  ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
  ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
  òåñíîì êîíòpàêòå ñ
  ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.
  Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
  äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
  âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
  ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
  ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.
  Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
  Âàì øèpîêóю ãàììó
  ∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
  ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
  ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
  ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
  ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
  ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
  äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
  õîëîäèëüíèêè,
  ìîpîçèëüíèêè.
  Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
  ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
  ôèpìû Êàíäè.
  Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
  îçíàêîìèòüñÿ ñ
  ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
  ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
  èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
  Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
  êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
  óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
  îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
  ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
  ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
  ìàøèíû.
  Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
  èíñòpóêöèé äëÿ
  ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
  Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
  Êàíäè èëè ñ åå
  ñïåöèàëèñòàìè ïî
  òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
  ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
  ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
  òàêîâîé èìååòñÿ).
  Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
  âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
  òàáëè÷êå.

  ES

  PT

  EN

  OUR COMPLIMENTS

  ENHORABUENA

  PARABÉNS!

  Con la compra de este
  electrodoméstico Candy;
  usted ha demostrado no
  conformarse con cualquier
  cosa: usted quiero lo mejor.

  Ao adquirir este
  electrodoméstico Candy,
  demonstrou não estar
  disposta a contentar-se com
  qualquer coisa: você quer o
  melhor!

  Candy se complace en
  ofrecerle esta nueva
  lavadora, fruto de años de
  investigación y de
  experiencia en el marcado
  y del contacto directo con
  los Consumidores. Usted ha
  escogido la calidad, la
  duración y las enormes
  prestaciones que esta
  lavadora le ofrece.

  A Candy alegra-se de lhe
  poder oferecer esta nova
  máquina de lavar roupa,
  resultado de anos de
  investigação e de
  experiência de mercado,
  em contacto directo com
  os nossos clientes. Ao
  escolher esta máquina, está
  a escolher a qualidade, a
  durabilidade e as
  características excepcionais
  que ela tem para oferecer.

  Candy is happy to present
  their new washing machine,
  the result of years of
  research and market
  experience through direct
  contact with Consumers.
  You have chosen the quality,
  durability and high
  performance that this
  washing machine offers.

  Candy le ofreces además,
  una amplia gama de
  electrodomésticos:
  lavadoras, lavavajillas,
  lavadoras-secadoras,
  cocinas, microondas, hornos
  y encimeras, frigoríficos y
  congeladores.

  Mas a Candy orgulha-se
  ainda da vasta gama de
  electrodomésticos que
  coloca à disposição dos
  seus clientes: máquinas de
  lavar roupa, máquinas de
  lavar loiça, máquinas de
  lavar e de secar, fogões,
  micro-ondas, fornos e
  placas de fogão, frigoríficos
  e congeladores.

  Candy is also able to offer a
  vast range of other
  household appliances:
  washing machines,
  dishwashers, washer-dryers,
  cookers, microwave ovens.
  Traditional ovens and hobs,
  refrigerators and freezers.

  Peça ao seu agente da
  especialidade que lhe dê o
  catálogo dos
  electrodomésticos Candy.

  Ask your local retailer for the
  complete catalogue of
  Candy products.

  Leia este livro de instruções
  atentamente. Ele contém
  não só informações
  importantes sobre a
  instalação, a utilização e a
  manutenção seguras da
  sua máquina, mas também
  conselhos úteis sobre como
  tirar o melhor proveito da
  sua máquina.

  Please read this booklet
  carefully as it provides
  important guide lines for
  safe installation, use and
  maintenance and some
  useful advise for best results
  when using your washing
  machine.

  Solicite a su vendedor el
  catálogo completo de la
  gama de productos Candy.
  Le rogamos lea
  atentamente la información
  contenida en este manual
  ya que proporciona
  importantes instrucciones
  sobre seguridad en su
  instalación, uso,
  mantenimiento y algunos
  consejos prácticos para que
  ested saque el mejor
  provecho de su lavadora.
  Conserve este manual para
  cualquier consulta posterior.
  Cuando se ponga en
  contacto con Candy o con
  sus centros de Asistencia
  mencione siempre el
  Modelo, el n° y el número G
  (si lo tiene).
  Es decir todo lo que viene
  anotado en el recuadro.

  Preserve este livro
  cuidadosamente,
  mantendo-o à mão para
  futuras consultas.
  Quando contactar o seu
  agente Candy ou os
  Serviços de Assistência
  Técnica refira sempre o
  modelo e o número da sua
  máquina, bem como o
  número G (se aplicável).
  Todas estas referências se
  encontram na
  placadedecaracterísticas
  da sua máquina.

  With the purchase of this
  Candy household
  appliance, you have shown
  that you will not accept
  compromises: you want only
  the best.

  Keep this booklet in a safe
  place for further
  consultation.

  When contacting Candy
  or a Customer Services
  Centre always refer to the
  Model, No., and G number
  (if applicable of the
  appliance see panel).

  3 • Page 3

  RU

  NL

  4

  HOOFDSTUK
  ÏAPAÃPAÔ
  CAPÍTULO
  CAPÍTULO
  CHAPTER

  ES

  EN

  PT

  ÍNDICE CAPÍTULO

  INDICE

  INDEX

  Introduccíon

  Introdução

  Introduction

  1

  Notas generales a la
  entrega

  Verificações a efectuar
  quando a máquina lhe for
  entregue

  General points on delivery

  Ãàpàíòèÿ

  2

  Garantía

  Garantia

  Guarantee

  Veiligheidsmaatregelen

  Mepû áåçoïacíocòè

  3

  Normas de seguridad

  Instruções de segurança

  Safety Measures

  Technische gegevens

  Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

  4

  Datos técnicos

  Dados técnicos

  Technical Data

  In elkaar zetten en
  installeren

  Ycòaíoâêa

  5

  Puesta en funcionamiento
  instalación

  Instalação

  Setting up and Installation

  Bedieningspaneel

  Oïècaíèe êoìaíä

  6

  Descripción de los mandos

  Descrição dos comandos

  Control Description

  Overzicht van programma’s

  Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì

  7

  Tabla de programas

  Tabela de programas de
  lavagem

  Table of Programmes

  Kiezen van het programma

  Bûáop ïpoãpaìì

  8

  Seleción

  Selecção dos programas

  Selection

  Wasmiddelbakje

  Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
  cpeäcòâ

  9

  Cubeta del detergente

  Colocação do detergente

  Detergent drawer

  De weefsels

  Tèï áeëüÿ

  10

  El producto

  Separação das peças de
  roupa

  The Product

  Het wassen

  Còèpêa

  11

  Lavado

  Lavagem

  Washing

  Schoonmaken en normaal
  onderhoud

  Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé

  12

  Limpieza y mantenimiento
  ordinario

  Limpeza e manutenção da
  máquina

  Cleaning and routine
  maintenance

  Storingzoeker

  Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè

  13

  Causas de averías

  Eliminação de avarias

  Faults Search

  INHOUDSOPGAVE

  OÃËABËEHÈE

  Inleiding

  Ââåäåíèe

  Algemene aanwijzingen bij
  levering

  Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
  ∋êñïëyàòàöèè

  Garantie

  5 • Page 4

  NL

  ES

  RU

  EN

  PT

  HOOFDSTUK 1

  ÏÀPÀÃPÀÔ 1

  CAPÍTULO 1

  CAPÍTULO 1

  CHAPTER 1

  ALGEMENE
  AANWIJZINGEN BIJ
  DE LEVERING

  ÎÁÙÈÅ
  ÑÂÅÄÅÍÈß

  NOTAS GENERALES
  DE ENTREGA

  VERIFICAÇÕES A
  EFECTUAR QUANDO
  A MAQUINA LHE
  FOR ENTREGUE

  GENERAL POINTS
  ON DELIVERY

  Controleer bij de levering of
  met de machine het
  volgende is bijgeleverd:

  A) HANDLEIDING

  B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
  C) GARANTIEBEWIJZEN

  A la entrega compruebe
  que con la máquina estén:

  Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
  ÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:

  Ao receber a máquina,
  verifique se os seguintes
  componentes, que deverá
  manter num local seguro e
  à mão, lhe foram entregues
  juntamente com a máquina:

  A) MANUAL DE
  INSTRUCCIONES

  À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
  ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
  PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;

  B) DIRECCIONES DE
  ASISTENCIA TÉCNICA

  Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
  ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;

  C) CERTIFICADOS DE
  GARANTÍA

  Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
  ÃÀPÀÍÒÈÈ;

  A) INSTRUCTION MANUAL
  A) MANUAL DE
  INSTRUÇÕES

  C) CERTIFICADO DE
  GARANTIA

  D) ÇÀÃËÓØÊA;

  E) AFVOERSLANGGELEIDER

  E) ÆÅÑÒÊÎÅ
  ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
  ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
  ÒPÓÁÛ;

  F) WASMIDDELENBAKJE

  BEWAAR DEZE GOED

  E) CURVAS PARA EL TUBO
  DE DESAGÜE

  A

  F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
  ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
  ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
  ÜàÑäéÉé
  éíÅÖãàÇÄíÖãü
  (äéçíÖâçÖê).

  B

  F) DEPÓSITO
  DETERGENTE LÍQUIDO
  O BLANQUEADOR.

  C

  B) CUSTOMER SERVICE
  ADDRESSES

  C) GUARANTEE
  CERTIFICATES
  D) CAP

  D) TAPON
  D) AFSLUITDOPJE

  On delivery, check that the
  following are included with
  the machine:

  D) TAMPÖES
  E) CURVA PARA O TUBO
  DE ESGOTO
  F) COMPARTIMENTO DE
  DETERGENTE LÍQUIDO
  OU BRANQUEADOR
  LÍQUIDO

  CONSÉRVELOS
  GUARDE ESTES
  COMPONENTES BEM.

  E) BEND FOR OUTLET TUBE

  F) LIQUID DETERGENT OR
  LIQUID BLEACH
  COMPARTMENT
  (CONTAINER)

  KEEP THEM IN A SAFE
  PLACE

  ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ
  Controleer ook of de
  machine gedurende het
  transport niet beschadigd is.
  Mocht dat wel het geval
  zijn, neemt u dan contact
  met uw Candy leverancier

  6

  Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
  ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
  òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
  íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
  îápàòèòåñü â öåíòp
  òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.

  D
  F

  E

  y compruebe que no haya
  sufrido desperfectos durante
  el transporte, en caso
  contrario llame al centro
  Candy más cercano.

  Verifique igualmente se a
  máquina não sofreu
  quaisquer danos durante o
  transporte. Caso a máquina
  esteja danificada entre
  imediatamente em
  contacto com o Centro de
  Assistência Técnica mais
  próximo.

  Check that the machine has
  not incurred damage during
  transport. If this is the case,
  contact your nearest Candy
  Centre.

  7 • Page 5

  NL

  HOOFDSTUK 2

  GARANTIE

  De machine staat onder
  garantie, waardoor u tijdens
  de garantieperiode gratis
  gebruik kunt maken van de
  Gias Service, behalve de
  prijs van het telefoontje.
  Vergeet niet om binnen 10
  dagen na de
  aankoopdatum het
  garantiecertificaat op te
  sturen.
  Bewaar het ontvangstbewijs
  van de winkelier waar u de
  machine gekocht heeft om
  dit aan de reparateur te
  tonen, mocht hij het bewijs
  nodig hebben.
  Als uw machine defect is of
  niet juist functioneert, dan
  raden wij u aan om eerst
  het hoofdstuk ‘Problemen’
  door te lezen, voordat u
  contact op neemt met Gias
  Service.
  Als het probleem zich na
  alle aanbevolen controles
  nog steeds voordoet, dan
  kunt u bellen met Gias
  Service.
  U betaalt voor het
  telefoontje en u wordt direct
  verbonden met Gias
  Service. Het is belangrijk dat
  u de adviseur het
  modelnummer en het
  serienummer van uw
  machine doorgeeft, die u
  op de kenplaat aan de
  voorkant van de
  wasmachine (bij de deur)
  kunt vinden (16 tekens,
  beginnend met het nummer
  3). Hierdoor kunnen wij u
  beter van dienst zijn.


  8

  GIAS SERVICE

  0900-9999109 NL
  0903-99109 BE

  RU

  ES

  PT

  EN

  ÏÀPÀÃPÀÔ 2

  CAPÍTULO 2

  CAPÍTULO 2

  CHAPTER 2

  ÃÀPÀÍÒÈß

  GARANTIA

  GARANTIA

  GUARANTEE

  Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
  ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
  ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
  ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
  ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
  òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
  èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
  âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
  äíÿ ïîêóïêè.

  El aparato va acompañado
  de un Certificado de
  Garantía de 24 meses.

  SERVICIO POST VENTA

  ☎ 902. 100. 150

  CONDIÇÕES DE
  GARANTIA
  Este electrodoméstico está
  abrangido por uma Garantia.
  Para beneficiar desta garantia
  deverá apresentar o certificado
  de “Garantia Internacional” ,
  devidamente preenchido com o
  nome e morada do consumidor
  final, modelo e número de série
  do aparelho e data de compra,
  além de devidamente
  autenticado pelo lojista. Este
  documento ficará sempre na
  posse do consumidor.
  Durante o período de Garantia
  os Serviços de Assistência
  Técnica efectuarão a reparação
  de qualquer deficiência no
  funcionamento do aparelho
  resultante de defeito de fabrico.
  A Garantia não inclui
  deslocações a casa do cliente,
  que serão debitadas de acordo
  com a taxa de deslocação em
  vigor a cada momento.
  Exceptua-se a 1a deslocação se
  se efectuar no primeiro mês de
  vigência da Garantia, que será
  gratuita.
  A Garantia não inclui:
  – Anomalias ocasionadas por
  mau trato, negligência ou
  manipulação contrária às
  instruções contidas no manual,
  modificação ou incorporação
  de peças de procedência
  diferente da do aparelho,
  aplicadas por serviços técnicos
  não autorizados.
  – Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
  – Qualquer serviço de instalação
  ou explicação do
  funcionamento do aparelho em
  casa do cliente.
  – Indemnizações por danos
  pessoais ou materiais causados
  directa ou indirectamente.
  – Troca do aparelho.

  The appliance is supplied
  with a guarantee certificate
  which allows free use of the
  Technical Assistance Service.

  Serviço Pós-Venda
  Com o objectivo de satisfazer
  cada vez mais o consumidor
  final, colocamos à vossa
  disposição a nossa Rede
  Nacional de Assistência Técnica,
  com pessoal técnico
  devidamente especializado.

  9 • Page 6

  NL

  RU

  ES

  PT

  EN

  HOOFDSTUK 3

  ÏÀPÀÃPÀÔ 3

  CAPÍTULO 3

  CAPÍTULO 3

  CHAPTER 3

  VEILIGHEIDSMAATREGELEN

  ÌÅPÛ
  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

  NORMAS DE
  SEGURIDAD

  INSTRUÇÕES DE
  SEGURANÇA

  SAFETY MEASURES

  BELANGRIJK:
  VOOR HET
  SCHOONMAKEN EN
  ONDERHOUD

  ● Haal de stekker uit het

  stopcontact.
  ● Draai de

  watertoevoerkraan dicht.
  ● Alle Candy apparaten zijn

  geaard. Controleer of het
  hoofdnet wel geaard is. Als
  dat niet het geval is dient u
  contact op te nemen met
  een erkend elektricien.

  Dit apparaat voldoet
  aan de EEC richtlijnen
  89/336, 73/23 en eventuele
  wijzigingen.
  ● Raak het apparaat niet
  aan met natte of vochtige
  handen of voeten.
  ● Gebruik het apparaat niet
  blootsvoets.
  ● Als er verlengsnoeren in

  de badkamer of
  doucheruimte worden
  gebruikt moet u extra
  voorzichtig zijn. Vermijd dat,
  als dat mogelijk is.

  WAARSCHUWING:
  TIJDENS HET
  WASPROGRAMMA
  KAN DE TEMPERATUUR
  VAN HET WATER
  OPLOPEN TOT 90° C.
  ● Controleer voordat u de
  deur van de wasautomaat
  openmaakt of er geen water
  in de trommel zit.

  10

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  ÏPÈ ËЮÁÛÕ
  ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
  È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
  ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
  ÌÀØÈÍÛ:
  ● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю

  ATENCION:
  PARA CUALQUIER
  TRABAJO DE LIMPIEZA
  Y MANTENIMIENTO

  ● Desenchúfela.

  ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
  øòåïñåëü èç pîçåòêè;
  ● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
  âîäû;
  ● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
  ìàøèíû êàáåëåì ñ
  çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
  òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
  çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
  ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
  íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
  êâàëèôèöèpîâàííîìó
  ïåpñîíàëó.

  IMPORTANTE:
  ESTAS INSTRUÇÕES
  SÃO EXTREMAMENTE
  IMPORTANTES PARA
  TODAS AS OPERAÇÕES
  DE LIMPEZA E DE
  MANUTENÇÃO.
  ● Deslige o aparelho da
  corrente, retirando a ficha do
  respectivo cabo de
  alimentação da tomada.

  ● Cierre el grifo del agua.

  ● Feche a torneira de
  alimentação de água.

  ● Candy provede a todas
  sus máquinas de toma de
  tierra.
  Asegúrese de que la
  instalación electrica tenga
  toma de tierra, en caso
  contrario llame a un Servicio
  cualificado.

  ● Todos os electrodomésticos
  Candy têm ligação à terra.
  Assegure-se de que a instalação
  eléctrica a que a máquina está
  ligada se encontra devidamente
  ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
  a instalação eléctrica não
  estiver devidamente ligada à
  terra, peça a um electricista
  qualificado que proceda à
  verificação e eventualmente à
  ligação da instalação à terra.

  Àïïàpàòópà ôèpìû
  Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì
  ÅЭÑ N 89/336, 73/23 íà
  çëåêòpîîáîpóäîâàíèå;

  Estos aparatos
  cumplen con las Directivas
  EEC 89/336, EEC 73/23 y
  modificaciónes siguientes.

  Este aparelho está em
  conformidade com as directivas
  europeias 89/336/CEE, 73/23/CEE
  e respectivas alterações
  posteriores.

  ● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé

  ● No toque el aparato con

  ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
  íîãàìè;

  las manos, los pies mojados o
  húmedos.

  ● Nunca toque no equipamento
  com as mãos ou os pés
  molhados ou húmidos.

  ● íå pàáîòàéòå ñî

  ● No use el aparato estando

  ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
  áîñèêîì;

  descalzo.
  ● No use, si no es con

  ● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
  âî âëàæíûõ è ñûpûõ
  ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
  äóøåâàÿ êîìíàòà).

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
  ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
  ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
  ● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
  êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
  óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
  â áàpàáàíå.

  especial cuidado, alargos en
  cuartos de baño o aseos.

  ATENCION:
  DURANTE EL LAVADO EL
  AGUA PUEDE
  ALCANZAR LOS 90°C.

  ● Antes de abrir el ojo de

  buey, asegúrese de que no
  haya agua en el tambor.

  ● Não utilize os seus
  electrodomésticos quando
  estiver descalça.
  ● Evite usar cabos de extensão
  em compartimentos com
  banheira ou chuveiro; se,
  eventualmente, tiver de optar
  por essa solução, faça-o com o
  maior cuidado.

  ATENÇÃO:
  DURANTE O CICLO
  DE LAVAGEM A ÁGUA
  PODE ATINGIR UMA
  TEMPERATURA DE 90°C.
  ● Antes de abrir a porta da
  máquina de lavar roupa
  certifique-se de que o tambor já
  não tem água.

  IMPORTANT:
  FOR ALL CLEANING
  AND MAINTENANCE
  WORK
  ● Remove the plug
  ● Turn off the water inlet tap.
  ● All Candy appliances are
  earthed. Ensure that the
  main electricity circuit is
  earthed. Contact a qualified
  electrician if this is not the
  case.

  This appliance
  complies with Directives
  89/336/EEC, 73/23/EEC and
  following changes.
  ● Do not touch the

  appliance with wet or damp
  hands or feet.
  ● Do not use the appliance

  when bare-footed.
  ● Extreme care should be

  taken if extension leads are
  used in bathrooms or shower
  rooms. Avoid this where
  possible.

  WARNING: DURING THE
  WASHING CYCLE, THE
  WATER CAN REACH A
  TEMPERATURE OF 90°C.

  ● Before opening the

  washing machine door,
  ensure that there is no water
  in the drum.
  11 • Page 7

  NL

  RU

  ● Gebruik geen

  ● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè

  verdeelstekkers of
  meervoudige contactdozen.

  è ïåpåõîäíèêàìè;

  ● Laat de apparaten niet

  ● íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì,

  èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ
  ìàøèíîé áåç Âàøåãî
  íàáëюäåíèÿ;

  ● Trek niet aan de

  ● íå òÿíèòå çà êàáåëü

  elektriciteitsdraad of aan het
  apparaat zelf om de stekker
  uit het stopcontact te halen.

  ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
  îòêëю÷åíèÿ åå îò
  ∋ëåêòpîñåòè;

  ● Stel het apparaat niet

  ● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â

  bloot aan atmosferische
  invloeden (regen, zon, etc.)

  óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
  âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
  ò.ï.);

  ● Als u het apparaat wilt

  ● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå
  îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
  íà òåëåæêó;

  ● Laat tijdens het

  verplaatsen de vuldeur niet
  tegen de steekwagen
  steunen.
  ● Als u het apparaat op een

  ondergrond met een hoog
  polig tapijt zet, controleer
  dan of de opening aan de
  onderkant vrij blijft.

  ● Til het apparaat op zoals in

  de schets is aangegeven.
  ● Ingeval van storing en/of

  niet goed functioneren: zet
  de wasautomaat uit, draai
  de watertoevoerkraan dicht
  en kom verder niet aan het
  apparaat. U hoeft alleen
  maar contact op te nemen
  met een Gias Service Center
  voor eventuele reparaties en
  vraag om originele Candy
  onderdelen. Als deze regels
  niet worden opgevolgd zou
  de veiligheid van het
  apparaat in gevaar
  gebracht kunnen worden.
  ● Als de (hoofd)

  aanvoerslang beschadigd is,
  moet deze worden
  vervangen door een
  speciale kabel die
  verkrijgbaar is bij de after
  sales afdeling van Candy
  (Gias Service).
  12

  ● No use adaptadores o

  enchufes múltiples.
  ● No permita la

  zonder adequaat toezicht
  gebruiken door kinderen of
  door iemand die daar niet
  bekwaam genoeg voor is.

  verplaatsen til het dan nooit
  op aan de knoppen of aan
  de wasmiddellade.

  ES

  Âàæíî!
   ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
  íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
  âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
  íåîáõîäèìî îápàòèòü
  âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
  âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
  pàñïîëîæåííûå ñíèçó
  ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
  âîpñîì.
  ● ïîäíèìàéòå ìàøèíó

  âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
  pèñóíêå;
  ● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè

  ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
  îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
  ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
  åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
  îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
  òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
  òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
  îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.
  Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
  ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
  áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;
  ● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ

  ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
  çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
  êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
  íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
  îáåñïå÷åíèÿ.

  manipulación del aparato a
  niños o incapacitados, sin
  vigilancia.

  ● No tire del cable de

  alimentación, ni del aparato,
  para desconectar la toma
  de corriente.

  PT
  ● Não utilize adaptadores ou

  fichas múltiplas.
  ● Não deixe que crianças

  EN
  ● Do not use adaptors or

  multiple plugs.

  (ou adultos incapazes de
  operarem com
  electrodomésticos) usem os
  equipamentos sem
  supervisão.

  ● Do not allow the appliance

  ● Nunca puxe pelo cabo ou

  ● Do not pull the mains lead

  pelo próprio
  electrodoméstico para retirar
  a ficha do electrodoméstico
  da tomada.

  to be used by children or the
  incompetent without due
  supervision.

  or the appliance itself to
  remove the plug from the
  socket.

  ● No deje el aparato a la

  ● Proteja o seu

  intemperie o expuesto a la
  acción de los agentes
  atmosfericos (lluvia, sol, etc..).

  electrodoméstico dos
  elementos (chuva, sol, etc.).

  appliance exposed to
  atmospheric agents (rain, sun
  etc.)

  ● En caso de traslado no la

  ● Se tiver de deslocar a sua

  ● In the case of removal,

  sujete nunca por los mandos
  ni por la cubeta de
  detergente.

  máquina ou de a mudar de
  lugar, nunca pegue nela
  pelos botões ou pela gaveta
  para detergente.

  ● Durante su transporte no

  ● Durante o transporte

  apoye el ojo de buey en la
  carretilla.

  nunca deite a máquina
  sobre o lado da porta.

  Importante!
  Si se va a instalar el aparato
  sobre una alfombra o
  moqueta, es necesario tener
  cuidado para evitar que se
  obstruyan las rejillas de
  ventilación situadas en la
  base de la lavadora.

  Atenção: Se o
  electrodoméstico for
  instalado num local
  alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
  ventilação inferiores não
  fiquem tapadas ou
  obstruídas.

  ● Levántela ayudado por

  otra persona tal como
  aparece en la figura.

  ● Tal como a figura ilustra, a
  máquina deverá ser sempre
  erguida por duas (2) pessoas.

  ● En caso de avería y/o mal

  ● Se a sua máquina se

  functionamiento del
  aparato, desconéctelo,
  cierre el grifo del agua y no
  manipule el
  electrodoméstico. Para su
  eventual reparación diríjase
  únicamente a un centro de
  Asistencia Técnica Candy y
  solicite el uso de recambios
  originales. El incumplimiento
  de estas sugerencias puede
  comprometer la seguridad
  del aparato.

  avariar ou deixar de
  trabalhar correctamente,
  desligue-a, feche a
  alimentação de água e não
  tente repará-la. Qualquer
  trabalho de reparação
  deverá ser sempre feito por
  um técnico autorizado
  Candy, devendo sempre ser
  instaladas peças
  sobressalentes originais.
  O incumprimento desta
  norma poderá acarretar
  sérias consequências para a
  segurança dos equipamentos.

  ● Si el cable de alimentación

  ● Se o cabo de alimentação

  resultase dañado, tendrá
  que ser sustituido por un
  cable especiäl disponible en
  el servicio de asistencia
  técnica.

  de energia, a ser ligado à
  rede, estiver danificado,
  deverá ser substituido por um
  cabo específico, que poderá
  adquirir directamente aos
  serviços de Assistência
  Técnica Candy.

  ● Do not leave the

  never lift the appliance by
  the knobs or detersive
  drawer.

  ● During transportation

  do not lean the door against
  the trolley.

  Important!
  When the appliance
  location is on carpet floors,
  attention must be paid so as
  to ensure that there is no
  obstruction to the bottom
  vents.
  ● Lift the appliance in pairs

  as illustrated in the diagram.

  ● In the case of failure

  and/or incorrect operation,
  turn the washing machine
  off, close the water inlet tap
  and do not tamper with the
  appliance. Contact a Candy
  Technical Assistance Centre
  for any repairs and ask for
  original Candy spare parts.
  Avoidance of these norms
  may compromise the safety
  of the appliance.

  ● Should the supply cord

  (mains cable) be demaged,
  this is to be replaced by a
  specific cable available from
  the after sales service centre.

  13 • Page 8

  NL

  HOOFDSTUK 4

  RU

  ES

  ÏÀPÀÃPÀÔ 4

  CAPÍTULO 4

  PT

  CAPÍTULO 4

  EN

  CHAPTER 4

  85
  cm

  52 cm
  60 cm

  14

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

  CAPACITEIT DROOG
  WASGOED

  Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)

  kg

  5

  NORMAAL WATER NIVEAU

  Íopìàëüíûé ypoâåíü
  âoäû

  l

  6÷15

  AANSLUITWAARDE

  Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü

  W

  2150

  ENERGIEVER BRUIK
  (PROGRAMMA 90°C)

  Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
  (ïpîãpàììà 90°C)

  kWh

  1,8

  STROOMSTERKTE VAN DE
  ZEKERING

  ∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü

  A

  10

  CENTRIFUGE
  (t/min.)

  Cêopocòü âpaùeíèÿ
  öeíòpèôyãè (îá/ìèí)

  r.p.m.

  DRUK HYDRAULISCHE POMP

  Äàâëeíèe â
  ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe

  NETSPANNING

  Íàïpÿæåíèå â
  ñåòè

  DATOS TÉCNICOS

  DADOS TÉCNICOS

  TECHNICAL DATA

  CAPACIDAD DE ROPA
  SECA

  CARGA MÁXIMA
  (ROPA SECA)

  MAXIMUM WASH
  LOAD DRY

  NIVEL NORMAL DE AGUA

  NÍVEL DE ÁGUA NORMAL

  NORMAL WATER LEVEL

  POTENCIA
  ABSORBIDA

  POTÊNCIA ABSORVIDA

  POWER INPUT

  CONSUMO DE ENERGÍA
  (PROG. 90°C)

  CONSUMO DE ENERGIA
  (PROG. 90°)

  ENERGY CONSUMPTION
  (PROG. 90°C)

  AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
  LA RED

  FUSÍVEL

  POWER CURRENT FUSE
  AMP

  1200

  REVOLUCIONES DE
  CENTRIFUGADO (Rev./min.)

  VELOCIDADE
  DE ROTAÇÃO (r.p.m.)

  SPIN
  r.p.m.

  MPa

  min. 0,05
  max. 0,8

  PRESIÓN EN EL CIRCUITO
  HIDRÁULICO

  PRESSÃO DO SISTEMA
  HIDRÃULICO

  WATER PRESSURE

  V

  230

  TENSION

  TENSÃO

  SUPPLY VOLTAGE

  15 • Page 9

  NL

  HOOFDSTUK 5

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 5

  ES

  PT

  CAPÍTULO 5

  CAPÍTULO 5

  CHAPTER 5

  SETTING UP
  INSTALLATION

  INSTALLATIE

  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

  PUESTA EN
  FUNCIONAMIENTO
  INSTALACIÓN

  INSTALAÇÃO

  Breng de machine (zonder
  de onderkant van de
  verpakking) dicht bij de
  plaats waar hij komt te
  staan.

  Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
  ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
  ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.

  Ponga la máquina cerca
  del lugar de uso sin la base
  del embalaje.

  Coloque a máquina, sem a
  base da embalagem, perto
  do local onde vai ficar
  permanentemente
  instalada.

  Draai de middelste schroef
  (A) los; draai de vier
  schroeven aan de zijkant (B)
  los en verwijder het
  dwarsstuk (C).

  Houd het apparaat schuin
  naar voren, verwijder de
  plastic zakken en haal
  voorzichtig de twee
  polystyreen blokken aan de
  zijkanten eraf door ze naar
  beneden te trekken.

  Stop de afsluitdopjes in de
  gaatjes (deze bevinden zich
  in de bijgeleverde
  enveloppe).

  WAARSCHUWING:
  ZORG ERVOOR DAT HET
  VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
  VAN KINDEREN BLIJFT
  OMDAT DAT GEVAAR
  KAN OPLEVEREN.

  16

  Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
  øëàíã.

  Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
  (A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
  îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).

  Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
  âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
  ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
  çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç
  ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.

  Desenroscar el tornillo
  central (A); desenroscar los
  4 tornillos laterales (B) y
  extraer el travesaño (C).

  Inclinar la máquina hacia
  delante y sacar los sacos de
  plástico que contienen los
  dos protectores de plástico
  puestos sobre 2 lados,
  tirando hacia abajo.

  Tapar un agujero utilizando
  el tapón que contiene la
  bolsa con las instrucciones.

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
  ∋ËÅÌÅÍÒÛ
  ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
  ÄËß ÈÃP.

  Corte a tira que prende os
  tubos e o cabo eléctrico.

  Desaperte o parafuso
  central (A); desaperte os
  quatro parafusos laterais (B)
  e retire a barra (C).

  Com a ajuda de outra
  pessoa incline o aparelho
  para a frente e solte os
  sacos de plástico contendo
  os dois blocos de esferovite
  de ambos os lados,
  puxando-os para baixo.

  Tape a abertura com o
  bujão (fornecido
  juntamente com a
  máquina, no envelope que
  contém o manual de
  instruçóes).

  Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
  êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
  èíñòpóêöèåé.

  ATENCIÓN:
  NO DEJE AL ALCANCE
  DE LOS NIÑOS LOS
  ELEMENTOS DE
  EMBALAJE YA QUE
  PUEDEN SER
  PELIGROSOS.

  Move the machine near its
  permanent position without
  the packaging base.

  Cut tube-holding straps.

  Corte las cintas del tubo.
  Knip het ringetje waarmee
  de slang en de snoer vast zit
  door.

  EN

  ATENÇÃO:
  NÃO DEIXE A
  EMBALAGEM DA
  MÁQUINA OU OS SEUS
  COMPONENTES AO
  ALCANCE DE
  CRIANÇAS: ELA É UMA
  POTENCIAL FONTE DE
  PERIGO.

  Unscrew the central screw
  (A); unscrew the 4 lateral
  screws (B) and remove the
  cross piece (C).

  Lean the machine forward
  and remove the plastic
  bags containing the two
  polystyrene blocks at the
  sides, pulling downwards.

  Press the plug (to be found
  in the envelope with the
  instructions) into the hole.

  WARNING:
  DO NOT LEAVE THE
  PACKAGING IN THE
  REACH OF CHILDREN AS
  IT IS A POTENTIAL
  SOURCE OF DANGER.

  17 • Page 10

  NL
  Bevestig de dempplaat op
  de bodem, (zie tekening).
  Verbind de
  watertoevoerslang met de
  waterkraan.
  Het apparaat moet
  aangesloten worden aan
  de waterkraan met behulp
  van de watertoevoerslang.
  Maak gebruik van de
  nieuwe watertoevoerslang,
  gebruik niet de oude!
  BELANGRIJK:
  DRAAI DE WATERKRAAN
  NIET OPEN
  Zet de wasmachine dicht
  tegen de muur aan.
  Let er op dat er geen
  bochten of vernauwingen in
  de buis zitten.

  Het is het beste om de
  afvoerslang aan te sluiten
  op een vaste afvoer met
  een doorsnee die groter is
  dan die van de afvoerslang
  en op een hoogte van
  minstens 50 cm.

  RU

  ES

  EN

  PT

  Çaêpeïèòå ∧ècò
  ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
  ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
  pècyíêe.

  Aplique la lamina de
  polionda como se muestra
  en la figura.

  Fixe a placa de material
  ondulado no fundo da
  mãquina, da forma indicada
  na figura.

  Fix the sheet of corrugated
  material on the bottom as
  shown in picture.

  Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
  âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
  ìàøèíå.

  Conecte el tubo del agua
  al grifo.

  Ligue a mangueira de
  admissão de água à torneira
  de alimentação.

  Connect the fill hose
  to the tap.

  èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
  Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
  ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
  ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
  ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.

  El aparato debe ser
  conectado a la red
  hidraulica sólo con los
  nuevos tubos de carga
  disponibles en dotación.
  Los viejos tubos de carga no
  tienen que ser reutilizados.

  Os acessórios devem estar
  ligados à torneira da água,
  usando mangueiras novas.
  As mangueiras não devem
  ser reutilizadas.

  The appliance must be
  connected to the water
  mains using new hose-sets.
  The old hose-sets should not
  be reused.

  Âíèìàíèå!
  Íå îòêpûâàéòå
  âîäîïpîâîäíûé êpàí.

  ATENCIÓN:
  NO ABRA EL GRIFO.

  Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
  îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
  ÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
  ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
  çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
  áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
  êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
  ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
  ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
  äèàìåòpîì áîëüøå
  äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.

   ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
  èñïîëüçóéòå æåñòêîå
  óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
  ñëèâíîé òpóáû.

  ATENÇÃO:
  NÃO ABRA A TORNEIRA!

  Acerque la lavadora a la
  pared procurando que no
  se formen curvas o
  estrangulamientos, fije el
  tubo desagüe al borde de
  la pila.

  Encoste a máquina à parede.

  o mejor aún, a un desagüe
  fijo, con un diámetro mayor
  que el del tubo de la
  lavadora, a una altura
  mínima de 50 cm.
  En caso necesario, utilice la
  curva rígida adjunta.

  Sempre que possível, utilize um
  tubo de esgoto fixo com um
  diâmetro superior ao da
  mangueira de esgoto da
  máquina de lavar, a fim de
  permitir a saída do ar.
  O topo da mangueira de
  esgoto deverá estar a uma
  altura mínima de 50 cm.

  Prenda o fim da mangueira
  de esgoto por cima da borda
  da bacia ou do tubo de
  descarga, assegurando-se de
  que não esteja torcida ou
  dobrada.

  IMPORTANT:
  DO NOT TURN THE TAP
  ON AT THIS TIME.
  Position the washing
  machine next to the wall.
  Hook the outlet tube to the
  edge of the bath tub,
  paying attention that there
  are no bends or
  contractions along the tube.

  It is better to connect the
  discharge hose to a fixed
  outlet of a diameter greater
  than that of the outlet tube
  and at a height of min. 50
  cm. If is necessary to use the
  plastic sleeve supplied.

  Se necessário use a curva
  rígida fornecida juntamente
  com a máquina.

  Gebruik zonodig de
  bligeleverde slanggeleider.

  min 4 cm

  18

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  max 100 cm

  max 100 cm

  min 4 cm

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  19 • Page 11

  NL

  ES

  RU

  PT

  EN

  Zet de machine waterpas
  door middel van de
  voorvoetjes.

  Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
  ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
  íîæåê.

  Nivele la máquina con las
  patas delantares

  Nivele a máquina
  regulando a altura dois pés
  dianteiros.

  Use front feet to level the
  machine with the floor.

  a) Kontra moer losdraaien

  a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
  ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
  pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.

  a) Girar la tuerca en el
  sentido de las agujas del
  reloj para desbloquear el
  tornillo del pie.

  a) Rode a porca no sentido
  dos ponteiros do relógio
  para soltar a rosca de
  fixação do pé.

  a) Turn the nut clockwise to
  release the screw adjuster of
  the foot.

  b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
  èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
  õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.

  b) Girar el pie y hacerlo
  bajar o subir hasta
  conseguir su perfecta
  adherencia al suelo.

  b) Rode a pé para o erguer
  ou baixar até estar
  firmemente assente no
  chão.

  b) Rotate foot to raise or
  lower it until it stands firmly
  on the ground.

  c) Bloquear el pie girando la
  tuerca en el sentido
  contrario a las agujas del
  reloj hasta que se adhiera al
  fondo de la lavadora.

  c) Fixe o pé nessa posição
  rodando a porca no sentido
  contrário co dos ponteiros
  do relógio até embater no
  fundo da máquina.

  c) Lock the foot in position
  by turning the nut anticlockwise until it comes up
  against the bottom of the
  machine.

  b) Apparaat waterpas zetten
  m.b.v. verstelbare voeten
  (maak eventueel gebruik
  van een waterpas)

  A

  c) Kontra moer weer
  vastdraaien.

  c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
  çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
  ñòpåëêè äî óïîpà.

  Controleer of alle knoppen
  op “OFF” staan en of de
  vuldeur gesloten is.

  ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
  ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
  Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.

  Verificar que el mando de
  los porgramas esté en
  posición OFF y que la
  escotilla esté cerrada.

  Assegure-se que o botão
  está em posição de
  desligado (OFF) e a porta
  está fechada.

  Ensure that the knob is on
  the “OFF” position and the
  load door is closed.

  Steek de stekker in het
  stopcontact.

  Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.

  Enchúfela.

  Ligue a máquina à corrente,
  inserindo a ficha do
  respectivo cabo de
  alimentação na tomada.

  Insert the plug.

  Na installatie, plaatst u het
  apparaat zo, het
  stopcontact makkelijk
  toegangbaar is.

  èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
  ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
  Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
  ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.

  El aparato tiene que ser
  colocado de forma que el
  enchufe sea accesible una
  vez instalado.

  Depois da instalação, os
  acessórios devem estar
  posicionados, pelo que a
  tomada deve estar num
  local acessível.

  After installation, the
  appliance must be
  positioned so that the plug is
  accessible.

  B
  C

  20

  21 • Page 12

  RU

  NL

  ES

  ÏÀPÀÃPÀÔ 6

  HOOFDSTUK 6

  L

  M

  I

  EN

  PT

  CAPÍTULO 6

  CAPÍTULO 6

  CHAPTER 6

  CUADRO DE MANDOS

  DESCRIÇÃO
  DOS COMANDOS

  CONTROLS

  C

  P
  N

  DEFG H B

  A
  BEDIENINGSPANEEL

  Îïèñàíèå êîìàíä

  Deurgreep

  êÛÍÓflÚ͇ β͇

  A

  Manilla apertura puerta

  Manipulo para abrir a porta

  Door handle

  Deurvergrendeling - indicatie

  à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡

  B

  Piloto seguridad puerta

  Indicador de fecho de porta

  Door locked indicator light

  Knop Start/Pauze

  Êëàâèøà ëTAPT/èAìáA

  C

  Tecla Start/Pausa

  Botão início (START)

  Start/Pause button

  Makkelijk strijken knop

  äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä

  D

  Tecla "Fàcil Plancha"

  Botão para roupa engomar
  fácil

  Crease Guard button

  "Aquaplus" –knop

  äÌÓÔ͇ ÄÍ‚‡ÔβÒ

  E

  Tecla "Aquaplus"

  Tecla Aquaplus

  Aquaplus button

  "Dirt Buster" -knop

  äÌÓÔ͇ àçíÖçëàÇçéâ ÒÚËÍË

  F

  Tecla "Quita Manchas"

  Tecla Lavagem Intensiva

  Intensive button

  Knop voor Uitgestelde Start

  ä·‚˯‡ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇

  G

  Tecla "Inicio diferido"

  Botão de início de
  funcionamento retardado

  Start Delay button

  Knop regeling
  centrifugesnelheid

  äÌÓÔ͇ „ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
  ÓÚÊËχ

  H

  Tecla selecciòn centrifugado

  Tecla velocidade de
  centrifugação

  Spin Speed button

  Indicatielampje
  "centrifugesnelheid"

  ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
  ÓÚÊËχ

  I

  Indicador velocidad
  centrifugado

  Indicador luminoso da
  velocidade de centrifugação

  Spin speed indicator light

  Resttijd systeem

  ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ ÒËÒÚÂÏ˚
  Ó·‡ÚÌÓ„Ó ÓÚÒ˜ÂÚ‡ ‚ÂÏÂÌË

  L

  Pilotos de tiempo restante

  Indicador luminoso do tempo
  remanescente

  Time countdown system

  Indicatielampjes bij de
  knoppen

  ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯

  M

  Pilotos de las teclas

  Luzes das teclas

  Buttons indicator light

  Programmaknop wassen
  Met OFF

  èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
  éíåÖíäéâ Çõäã.

  N

  Mando selector de programas
  con posición de "OFF"

  Botão de selecção do programa
  de lavagem com a posição OFF

  Timer knob for wash
  programmes with OFF position

  Wasmiddelbakje

  Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
  ñpåäñòâ

  P

  Cubeta del detergente

  Gaveta para detergente

  Detergent drawer

  22

  23 • Page 13

  NL

  BEDIENINGSPANEEL

  ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
  ÊÍÎÏÎÊ

  DEURGREEP

  êìäéüíäÄ ãûäÄ

  Gebruik de knop binnenin
  de deurgreep om de deur
  te openen.

  óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
  Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.

  BELANGRIJK:
  EEN SPECIALE
  VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
  DAT DE VULDEUR NA
  AFLOOP VAN HET
  WASPROGRAMMA NIET
  OPEN KAN. WACHT NA
  HET CENTRIFUGEREN
  NOG 2 MINUTEN VOOR U
  DE VULDEUR OPENT.

  DEURVERGRENDELINGINDICATIE
  Het indicatielampje voor de
  “deurvergrendeling” licht op
  als de deur goed dichtzit en
  wanneer de wasmachine
  AAN staat.
  Wanneer u op START drukt als
  de deur dicht is, zal het
  indicatielampje eventjes
  knipperen en vervolgens
  blijven branden.
  Als de deur niet dicht is, zal
  het indicatielampje blijven
  knipperen.
  Een speciale beveiliging zorgt
  ervoor dat u de deur niet
  meteen kunt openen na
  afloop van een wascyclus.
  Wacht na afloop van de
  wascyclus 2 minuten tot het
  lampje van de
  deurvergrendeling is
  gedoofd voordat u de deur
  probeert te openen. Zet na
  afloop van de wascyclus de
  programmaknop op UIT
  (OFF).

  24

  ES

  RU

  A
  2 min.

  Âíèìàíèå!
  Ñïåöèàëüíîå
  óñòpîéñòâî
  áåçîïàñíîñòè íå
  ïîçâîëÿåò
  íåìåäëåííî îòêpûòü
  ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
  êîíöå ôàçû îòæèìà
  öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
  ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
  ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
  ëюê.

  àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
  ãûäÄ
  à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
  Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
  Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
  èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
  ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
  ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
  ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.
  ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
  ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.
  ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
  ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
  ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
  ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
  ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
  ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
  Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
  ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

  B

  PT

  EN

  DESCRIPCIÓN DE
  LOS MANDOS

  DESCRIÇÃO DOS
  COMANDOS

  DESCRIPTION OF
  CONTROL

  MANILLA APERTURA PUERTA

  MANIPULO PARA ABRIR A
  PORTA

  DOOR HANDLE

  Para abrir la puerta pulse la
  palanca situada en el interior
  de la manilla.

  Pressione o botão no
  manípulo para abrir a porta

  Press the finger-bar inside
  the door handle to open the
  door

  ATENCIÓN:
  UN DISPOSITIVO DE
  SEGURIDAD ESPECIAL
  IMPIDE LA APERTURA
  INMEDIATA DEL OJO DE
  BUEY AL FINALIZAR EL
  LAVADO.
  AL FINAL DE LA FASE DE
  CENTRIFUGADO, ESPERE
  2 MINUTOS ANTES DE
  ABRIR EL OJO DE BUEY.

  ATENÇÃO:
  UM DISPOSITIVO
  DE SEGURANÇA
  ESPECIAL IMPEDE
  A ABERTURA DA PORTA
  NO FIM DO CICLO DE
  LAVAGEM.
  UMA VEZ CONCLUÍDO
  O CICLO DE
  CENTRIFUGAÇÃO
  DEVERÁ ESPERAR 2
  MINUTOS PARA PODER
  ABRIR A PORTA.

  PILOTO SEGURIDAD PUERTA

  INDICADOR DE FECHO DE
  PORTA

  El piloto se ilumina cuando la
  puerta está correctamente
  cerrada y la máquina está
  conectada.
  Una vez pulsada la tecla
  START/PAUSA, al principio el
  piloto parpadea para
  después quedar
  permanentemente
  iluminado hasta que finaliza
  el lavado.
  En el caso de que la puerta
  no esté correctamente
  cerrada el piloto continuará
  parpadeando.
  Un dispositivo de seguridad
  especial impide la apertura
  inmediata de la puerta al
  terminar el ciclo de lavado,
  espere 2 minutos para que
  se apague el piloto y
  apague la lavadora
  colocando el mando
  selector de programas en la
  posición "OFF".

  O indicador luminoso de
  “fecho de porta” acende
  quando a porta está
  totalmente fechada e a
  máquina está pronta para
  começar.
  Quando o botão de
  “INÍCIO” é pressionado com
  a porta da máquina
  fechada, o indicador
  luminoso piscará
  momentâneamente e
  depois ficará ligado.
  Se a porta não estiver
  fechada, o indicador
  luminoso continuará a
  piscar.
  Um dispositivo especial de
  segurança previne que a
  porta abra de imediato ao
  fim do ciclo de lavagem.
  Espere 2 minutos depois do
  ciclo de lavagem ter
  terminado, e a luz de fecho
  de porta desligar-se-á antes
  da porta se abrir. No fim do
  ciclo de lavagem, rode o
  selector de programas para
  a posição “OFF”.

  IMPORTANT:
  A SPECIAL SAFETY
  DEVICE PREVENTS THE
  DOOR FROM OPENING
  AT THE END OF THE
  WASH/SPIN CYCLE. AT
  THE END OF THE SPIN
  PHASE WAIT UP TO 2
  MINUTES BEFORE
  OPENING THE DOOR.

  DOOR LOCKED INDICATOR
  The “Door Locked” indicator
  light is illuminated when the
  door is fully closed and the
  machine is ON.
  When START/PAUSE is
  pressed on the machine
  with the door closed the
  indicator will flash
  momentarily and then
  illuminate.
  If the door is not closed the
  indicator will continue to
  flash.
  A special safety device
  prevents the door from
  being opened immediately
  after the end of the cycle.
  Wait for 2 minutes after the
  wash cycle has finished and
  the Door Locked light has
  gone out before opening
  the door. At the end of cycle
  turn the programme
  selector to OFF .

  25 • Page 14

  NL
  START/PAUZE KNOP

  äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA

  Wacht na het instellen van
  een programma tot het
  “STOP”-lampje gaat
  knipperen voordat u op de
  START-knop drukt.

  ÖÒÎË ÔÓ„‡Ïχ ‚˚·‡Ì‡, ÚÓ
  ÔÂʉ ˜ÂÏ Ì‡Ê‡Ú¸ Í·‚˯Û
  START, ‰ÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
  ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”.

  Druk op start voor het
  selecteren van een
  wascyclus (afhankelijk van
  de geselecteerde wascyclus
  gaat een lampje van de
  indicator branden).

  ç‡ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí ‰Îfl
  Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç
  Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
  ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„ÓËÚÒfl
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.

  LET OP: WANNEER DE START
  KNOP IS INGEDRUKT, DUURT
  HET ENIGE SECONDE
  VOORDAT HET
  PROGRAMMA WORDT
  GESTART.

  Instellingen veranderen nadat
  een programma is gestart
  (PAUZE).
  Houd de "Start/Pauze"-knop
  circa twee seconden lang
  ingedrukt om het programma
  te onderbreken tijdens de
  wascyclus. Als de wasmachine
  op pauze staat, zullen het
  “Rest Tijd”-indicatielampje,
  "Centrifugesnelheid"
  indicatielampje en de
  optieknoppen indicatielampjes
  knipperen.
  Druk nogmaals op de
  START/PAUZE-knop om het
  wasprogramma te hervatten.

  Indien u kledingstukken toe
  wil voegen of wil verwijderen
  uit de trommel tijdens het
  wassen: wacht twee minuten
  totdat het veiligheidsslot van
  de deur is.
  Wanneer de handeling is
  uitgevoerd, sluit de deur, druk
  op de START knop en de
  wasautomaat gaat verder
  met het programma.

  HET WASPROGRAMMA
  VOORTIJDIG BEËINDIGEN
  Draai de programmaknop
  naar UIT (OFF) om het
  wasprogramma voortijdig te
  beëindigen.

  26

  ES

  RU

  èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
  çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
  Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
  åéÜÖí èêéâíà
  çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.

  àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
  áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
  Ç˚ÔÓÎÌÂÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ
  ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
  ̇ʇÚËfl Ë Û‰ÂʇÌËfl ‚ Ú˜ÂÌËË
  ÔËÏÂÌÓ 2 ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍË
  “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”. äÓ„‰‡ χ¯Ë̇
  ‚ÓȉÂÚ ‚ ÂÊËÏ Ô‡ÛÁ˚, Ë̉Ë͇ÚÓ˚
  “ÇÂÏfl ‰Ó ÓÍÓ̘‡ÌËfl”, ÒÍÓÓÒÚË
  ÓÚÊËχ Ë ÍÌÓÔÓÍ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
  Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ·Û‰ÛÚ ÏË„‡Ú¸.
  ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
  ‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
  ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
  ‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
  ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
  ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
  Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
  凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
  ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
  ÔÂ‚‡Ì.

  éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
  ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
  ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

  C

  PT

  EN

  TECLA START/PAUSA

  BOTÃO INÍCIO (START)

  START/PAUSE BUTTON

  Después de haber
  seleccionado un programa,
  espere que la luz “STOP”
  inicie su intermitencia antes
  de accionar la tecla INICIO
  (START).
  Apretar para iniciar el ciclo
  seleccionado con el mando
  de programas (según el ciclo
  introducido se iluminarán una
  de los indicadores)

  Antes de iniciar o programa,
  espere que o indicador
  luminoso “STOP” acenda,
  pressionando o botão
  “START”.

  When a programme is
  selecting, wait for the “STOP”
  indicator light to flash before
  pressing the START button.

  Pressione para começar o
  ciclo seleccionado (ao
  seleccionar um ciclo, um
  indicador luminoso
  acenderá).

  Press to start the selected
  cycle (according to the
  selected cycle one
  indicator lights will go on) .

  NOTA: DESPUÉS DE
  HABER APRETADO LA
  TECLA START, SE
  NECESITAN UNOS
  SEGUNDOS PARA QUE
  LA LAVADORA INICIE EL
  PROGRAMA.
  MODIFICAR LA
  PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL
  INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)
  Después del inicio del
  programa pueden ser
  modificados sólo las opciones y
  parámetros mediante las teclas
  función. Mantener pulsado la
  tecla “START/PAUSA” cerca de 2
  segundos, la intermitencia de
  los indicadores de las teclas
  función , del indicador del
  tiempo restante y de la de
  centrifugado, indican que la
  lavadora está en pausa,
  modificar lo que se desee y
  poseteriormente accionar
  nuevamente la tecla
  “START/PAUSA” anulando así la
  intermitencia.

  NOTA: DEPOIS DE
  ACCIONAR O BOTÃO
  DE INÍCIO, ESTE,
  DEMORARÁ ALGUNS
  SEGUNDOS PARA
  COMEÇAR A
  TRABALHAR.
  Alterar a programação após
  o início do programa
  (PAUSA)
  O programa pode ser
  colocado no modo PAUSA a
  qualquer momento durante
  o ciclo de lavagem,
  pressionando a tecla
  “Start/Pause” durante dois
  segundos. Quando a
  máquina está no modo
  pausa, os indicadores
  luminosos “Tempo Restante”,
  velocidade de
  centrifugação e teclas de
  opções piscarão.
  Para recomeçar o
  programa, pressione
  novamente o botão “INÍCIO
  / PAUSA”.

  Si se desea añadir o extraer
  colada durante el lavado,
  desactivar la tecla START, y
  esperar DOS minutos hasta que
  el dispositivo de seguridad
  libere el bloqueo de la escotilla
  Efectuada la operación,
  después de haber cerrado la
  escotilla y apretado la tecla
  START, la lavadora volverá a
  iniciar el lavado desde el punto
  en que fué parada.

  Se desejar alargar ou anular
  a duração de lavagem,
  espere 2 minutos até abrir a
  porta em segurança.
  Após ter feito essa escolha,
  feche a porta, pressione o
  botão de Início, e este
  continuará a funcionar até
  ao fim.

  CANCELAR PROGRAMA
  SELECCIONADO
  Es possible cancelar el
  programa de lavado en
  cualquier momento llevando
  el selector a la posición "OFF".

  CANCELANDO O
  PROGRAMA
  Para cancelar o programa,
  deverá rodar o selector de
  programas para a posição
  “OFF”.

  NOTE: WHEN THE START
  BUTTON HAS BEEN
  PRESSED, THE APPLIANCE
  CAN TAKE FEW SECONDS
  BEFORE STARTS
  WORKING.
  CHANGING THE SETTINGS
  AFTER THE PROGRAMMES
  HAS STARTED (PAUSE)
  Once the programme has
  started the settings can only
  altered by pressing the
  relevant buttons.
  The programme may be
  paused at any time during
  the wash cycle by holding
  down the "Start/Pause"
  button for about two
  seconds. When the machine
  is in the paused mode, the
  indicator light "Time To End",
  spin speed and option
  buttons will flash.
  To restart the programme,
  press the "Start/Pause"
  button once again.
  If you wish to add or remove
  items during washing, wait 2
  minutes until the safety
  device unlocks the door.
  When you have carried out
  the manoeuvre, close the
  door, press START button and
  the appliance will continue
  working where it left off.

  CANCELLING THE
  PROGRAMME
  To cancel the programme
  the programme selector
  should be rotated to the
  OFF position.
  27 • Page 15

  NL
  U moet de optieknoppen
  gebruiken voordat u op de
  START-knop drukt

  ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
  ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
  ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
  Í·‚Ë¯Û èìëä.

  "MAKKELIJK STRIJKEN" -KNOP

  äÌÓÔ͇ ÅÖá ëäãÄÑéä

  Dit programma is bedoeld
  om het kreuken van uw
  wasgoed te beperken. U
  kunt een wasprogramma
  selecteren dat past bij het te
  wassen wasgoed, dit is
  afhankelijk van de weefsels
  en van de graad van
  vervuiling.
  Bij gemengde en synthetisch
  weefsels neemt de
  watertemperatuur tijdens
  het wassen geleidelijk af.
  De trommel stopt met
  draaien als het water
  afgepompt wordt en het
  programma eindigt met
  centrifugeren met een laag
  toerental.
  Voor fijne was, met
  uitzondering van wol,
  worden dezelfde fases
  doorlopen als bij gemengde
  weefsels. Er zijn echter wel
  twee verschillen: de fase
  waarbij het water geleidelijk
  wordt afgekoeld ontbreekt
  en er wordt een andere fase
  aan toegevoegd: na de
  laatste spoeling blijft de kuip
  vol met water.
  Voor wol is een speciaal
  wasprogramma ontworpen.
  Bij dit programma blijven de
  weefsels na de laatste
  spoeling in het water liggen
  (het indicatielampje in de
  knop knippert).
  Voor een volledige
  wascyclus voor fijne weefsels
  en wol handelt u als volgt:
  - Het indrukken en loslaten
  van de "Makkelijk Strijken" knop resulteert in afpompen
  en centrifugeren.
  Handel als volgt als u niet
  wilt centrifugeren en alleen
  het water wilt wegpompen:
  - Zet de programmaknop in
  de “UIT”-stand;
  - Draai de programmaknop
  naar de wegpomp-stand ;
  - Druk op de "Start/Pauze"knop om de wasmachine in
  te schakelen.
  28

  RU

  ùÚ‡ ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó
  ÏËÌËÏÛχ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË ÒÍ·‰ÓÍ Ì‡
  Ó‰Âʉ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ
  ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡
  ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθfl.
  ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡
  ·Âθfl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ
  Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
  ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌ ‚Ó‰˚
  ·‡‡·‡Ì Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜Â̸
  ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚Ò ˝ÚÓ
  ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „·ÊÂÌËfl
  ·Âθfl ÔÓÒΠÒÚËÍË.
  ÑÎfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓ„Ó ·Âθfl, Á‡
  ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË,
  Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ
  ÔÓfl‰ÍÂ, ˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ
  Òϯ‡ÌÌÓ„Ó ·Âθfl, ÚÓθÍÓ ÛÊ ·ÂÁ
  ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
  ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡ ¢Â
  ‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚
  ·‡‡·‡Ì ÔÓÒΠÔÓÒΉ̄Ó
  ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl.
  èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË
  "¯ÂÒÚ¸" ˝Ú‡ ÍÌÓÔ͇ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
  ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·Âθ ‚ ‚Ӊ ÔÓÒÎÂ
  ÔÓÒΉÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ˜ÚÓ·˚
  ‚ÓÎÓÍ̇ ıÓÓ¯Â̸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.
  èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË
  "‰ÂÎË͇ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸" ÏÓÊÌÓ
  ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË:
  - éÚʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä
  ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
  ÔÓÒΠÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËχ.
  ÖÒÎË ‚˚ Ì ıÓÚËÚ ÓÚÊËχڸ ·ÂθÂ,
  ‡ ÚÓθÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ
  ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:

  ES

  D

  PT

  EN

  Las teclas de opción
  deberán estar
  seleccionadas antes de
  pulsar la tecla de START.

  A opção do botão deverá
  ser seleccionada antes de
  pressionar o botão “START”.

  The option buttons should
  be selected before pressing
  the START button

  TECLA FACIL PLANCHA

  BOTÃO PARA ROUPA
  ENGOMAR FÁCIL
  Ao activar esta função, é
  possível reduzir ao mínimo a
  formação de rugas,
  personalizando ainda mais o
  ciclo de lavagem com base
  no programa seleccionado e
  no tipo de roupa a lavar.
  Para os tecidos mistos, em
  especial, a acção
  combinada de uma fase de
  arrefecimento gradual da
  água, a ausência de
  rotação da cuba durante as
  descargas da água e uma
  centrifugação delicada, a
  baixa velocidade, permite
  alisar a roupa ao máximo.
  Para os tecidos delicados,
  excepto a lã, são usadas as
  fases acima descritas para
  os tecidos mistos, com a
  excepção do arrefecimento
  gradual da água, mas com
  uma fase adicional de água
  parada na cuba, com stop
  depois do último
  enxaguamento.
  Para programas de lãs
  depois do enxaguamento
  final, os tecidos
  permanecem em água até
  chegar a altura de ser
  descarregada (indicador
  luminoso irá piscar).
  Quando estiver preparada
  para descarregar a
  máquina, pressione o botão
  “engomar fácil” e ela
  escoará a água e fará a
  centrifugação.
  Se não quiser que a roupa
  seja centrifugada:
  - Rode o selector de
  programas para a posição
  “OFF”
  - Seleccione apenas a
  opção de escoamento
  - Altere novamente,
  pressionando o botão
  “INÍCIO”.

  CREASE GUARD button

  Activando esta función es
  posible reducir al mínimo la
  formación de arrugas
  seleccionando posteriormente
  el ciclo de lavado en base al
  programa elegido y al tipo de
  ropa a lavar.
  De manera particular, para los
  tejidos mixtos la acción
  combinada de una fase de
  enfriamiento gradual del
  agua, la ausencia de rotación
  del tambor durante la
  descarga del agua y un
  centrifugado delicado a baja
  velocidad asegura al máximo
  la distensión de los tejidos.
  Para tejidos delicados, a
  excepción de la lana, se
  suceden las fases arriba
  indicadas para los tejidos
  mixtos, a excepción del
  enfriamiento gradual del
  agua, pero con el añadido de
  una fase en la que la colada
  permanece sumergida en el
  agua del último aclarado.
  En el programa lana, esta
  tecla posee la única función
  de dejar los tejidos inmersos en
  el agua del último aclarado
  con el fin de distender
  perfectamente las fibras.
  Durante la fase de parada de
  cuba llena el piloto de la tecla
  parpadea para indicar que la
  lavadora está en pausa.

  - ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.

  Para terminar el ciclo de
  tejidos delicados y lana
  deberán realizarse las
  siguientes operaciones:

  - ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓθÍÓ
  ÒÎË‚
  .

  -Podrá soltar la tecla para
  terminar el ciclo.

  - ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ
  ̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë èÛÒÍ.

  Si desease realizar sólo un
  vaciado:
  - Gira el mando selector de
  programas a la posición "OFF".
  - Seleccione el programa sólo
  vaciado
  .

  The Crease Guard function
  minimizes creases as much
  as possible with a uniquely
  designed anti-crease
  system that is tailored to
  specific fabrics.
  MIXED FABRICS - the water is
  gradually cooled
  throughout the final two
  rinses with no spinning and
  then a delicate spin assures
  the maximum relaxation of
  the fabrics.
  DELICATE FABRICS – final two
  rinses with no spinning and
  then the fabrics are left in
  water until it is time to
  unload. When you are ready
  to unload, press the "Crease
  Guard" button – this will
  drain.
  WOLLENS – after the final
  rinse the fabrics are left in
  water until it is time to
  unload and the button
  indicator blinking.
  When you are ready to
  unload, press the "Crease
  Guard" button, this will drain
  and spin ready for
  emptying.
  If you do not want to spin
  the clothes and activate
  drain only:
  - Turn the programme
  selector to the "OFF"
  position;
  - Select programme drain
  only
  ;
  - Switch on the appliance
  again by pressing the
  "Start/Pause" button.

  - Ponga en marcha la
  lavadora pulsando de nuevo
  el botón START.

  29 • Page 16

  NL
  "AQUAPLUS" –KNOP
  Door deze knop in te drukken
  activeert u een nieuw
  speciaal wasprogramma in
  het kleurvast en gemengde
  weefsel programma, dankzij
  het nieuwe Sensor Activa
  Sijsteem.
  Dit programma behandeld
  de vezels van uw kleding met
  de grootste zorg.
  De lading zal gewassen
  worden in een grotere
  hoeveelheid water en te
  samen met de nieuwe
  gecombineerde werking van
  de trommel en wascyclus,
  door een continue wisselend
  waterniveau, Dit zal er voor
  zorgen dat uw kleding
  perfect gereinigd en
  gespoeld word.
  De hoeveelheid water word
  verhoogd waardoor het
  wasmiddel perfect kan
  oplossen voor een perfect
  wasresultaat. De hoeveelheid
  water tijdens het spoelen is
  ook verhoogd om te zorgen
  dat al het wasmiddel uit de
  vezels va de kleding word
  verwijderd.
  Deze functie is speciaal
  ontwikkeld voor mensen met
  een gevoelige huid, en die
  ook maar van de kleinste
  hoeveelheid wasmiddel,
  irritatie of een allergische
  reactie krijgen.
  Ook adviseren wij dit
  programma te gebruiken
  voor kinderkleding en
  delicate stoffen in het
  algemeen, en voor het
  wassen van badstof
  producten welke een groter
  wasmiddel absorptie
  vermorgen hebben.
  Om zeker te zijn van het
  beste wasresultaat is deze
  functie altijd geactiveerd in
  het delicaat en
  wolwasprogramma.

  30

  ES

  RU

  äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë
  ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
  ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
  ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
  ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
  ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
  ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
  ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
  Activa Sensor. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
  Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
  Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
  Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
  ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
  ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
  ·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
  ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
  ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
  ‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
  ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
  Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
  ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
  äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
  ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
  Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
  ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
  ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
  äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
  ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
  Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
  ·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡.
  ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
  ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
  ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
  χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
  ‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
  ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
  ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
  ·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
  ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
  ‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
  ·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡.
  ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
  ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
  ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
  ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ.

  E

  PT

  EN

  TECLA “AQUAPLUS”

  TECLA AQUAPLUS

  AQUAPLUS BUTTON

  Gracias la nuevo Sensor
  Activa System, accionando
  esta tecla función, es posible
  efectuar un nuevo y especial
  ciclo de lavado aplicable en
  los programas para tejidos
  mixtos y resistentes que tiene
  además de especial
  cuidado de las fibras de los
  tejidos, una especial
  atención de la piel de las
  personas sensibles.
  La introducción de mucha
  mayor cantidad de agua y
  la nueva acción combinada
  de ciclos de rotación del
  cesto con cargas y
  descargas de agua, permite
  obtener tejidos
  perfectamente limpios y
  aclarados. Se aumenta el
  agua en el lavado para
  obtener una perfecta
  disolución del detergente,
  garantizando una eficaz
  acción limpiadora. Se
  aumenta el agua también
  en el momento del aclarado
  de manera que se elimina
  cualquier resíduo de
  detergente en las fibras.
  Esta función ha sido
  estudiada especialmente
  para las personas con la piel
  delicada y sensible, para las
  cuales un mínimo de resíduo
  de detergente puede causar
  irritación o alergias.
  Se aconseja utilizar esta
  función también en la ropa
  de los niños/ bebés o en
  tejidos delicados en general
  o también, en el lavado de
  tejidos cuyas fibras tengan
  gran capacidad de absorver
  detergente (albornoces,
  toallas, etc..).
  Para asegurarse las mejores
  prestaciones en el lavado,
  esta función está siempre
  activa en los programas
  Delicados y Lana.

  Pressionando esta tecla
  poderá activar um novo ciclo
  de lavagem especial nos
  programas de Cores e Tecidos
  Mistos, graças ao novo
  Sistema Sensor Activa. Esta
  opção cuida delicadamente
  das fibras das roupas e da
  delicada pele daqueles que
  as usam.
  A roupa é lavada numa maior
  quantidade de água e isso,
  em conjunto com a nova
  combinação de acção de
  ciclos de rotação do tambor,
  dar-lhe-à roupa que foi
  lavada e enxaguada na
  perfeição. A quantidade de
  água na lavagem foi
  aumentada de forma a que o
  detergente fosse
  completamente dissolvido,
  assegurando uma lavagem
  eficiente. A quantidade de
  água também foi aumentada
  no ciclo de enxaguamento
  permitindo que todas as
  partículas de detergente
  sejam removidas das fibras.
  Esta função foi
  especificamente concebida
  para pessoas com peles
  delicadas e sensíveis, para
  quem mesmo uma pequena
  quantidade de detergente
  pode causar alergias ou
  irritações na pele.
  Esta função também é
  recomendada para a
  lavagem de roupa de
  criança ou tecidos delicados
  em geral, ou para quando
  lava tecidos turcos, uma vez
  que as fibras tendem a
  absorver uma elevada
  quantidade de detergente.
  Para assegurar a melhor
  performance das suas
  lavagens, esta função é
  sempre activada nos
  programas de Tecidos
  Delicados e Lãs.

  By pressing this button you
  can activate a special new
  wash cycle in the Colourfast
  and Mixed Fabrics
  programs, thanks to the new
  Sensor Activa System. This
  option treats with care the
  fibres of garments and the
  delicate skin of those who
  wear them.
  The load is washed in a
  much larger quantity of
  water and this, together with
  the new combined action
  of the drum rotation cycles,
  where water is filled and
  emptied, will give you
  garments which have been
  cleaned and rinsed to
  perfection. The amount of
  water in the wash is
  increased so that the
  detergent dissolves
  perfectly, ensuring an
  efficient cleaning action. The
  amount of water is also
  increased during the rinse
  procedure so as to remove
  all traces of detergent from
  the fibres.
  This function has been
  specifically designed for
  people with delicate and
  sensitive skin, for whom even
  a very small amount of
  detergent can cause
  irritation or allergy.
  You are advised to also use
  this function for children’s
  clothing and for delicate
  fabrics in general, or when
  washing garments made of
  towelling, where the fibres
  tend to absorb a greater
  quantity of detergent.
  To ensure the best
  performance for your wash,
  this function is always
  activated on the Delicates
  and Woollens programs.

  31 • Page 17

  NL
  "DIRT BUSTER" -KNOP
  Door deze knop in te
  drukken (werkt alleen bij de
  katoen programma's)
  activeert u de sensoren van
  het nieuwe Activa systeem.
  Dit heeft invloed op zowel
  de geselecteerde
  temperatuur, zodat deze op
  een constante temperatuur
  blijft tijdens het
  wasprogramma, en de
  mechanische functie van
  de trommel.
  De trommel is gemaakt om
  op 2 verschillende
  snelheden te draaien op de
  essentiële momenten. Op
  het moment dat het
  wasmiddel de kleding
  bereikt, draait de trommel
  op een manier zodat het
  wasmiddel gelijkmatig over
  de was wordt verdeeld;
  gedurende het was- en
  spoelprogramma, terwijl, de
  snelheid wordt verhoogd
  voor het schoonste
  wasresultaat.
  Dankzij dit speciale systeem
  wordt de nauwkeurigheid
  van het wasprogramma
  verbeterd, zonder dat de tijd
  van het wasprogramma
  toeneemt.

  32

  ES

  RU

  äçéèäÄ àçíÖçëàÇçéâ
  ëíàêäà
  ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓ‡fl
  ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ì‡ ÚÓθÍÓ ‚
  ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
  ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ,
  ‚Íβ˜‡˛ÚÒfl ‚ ‡·ÓÚÛ ‰‡Ú˜ËÍË ÌÓ‚ÓÈ
  ÒËÒÚÂÏ˚ ÄÍÚË‚‡. ùÚË ‰‡Ú˜ËÍË
  ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ
  ‚˚·‡ÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚ Ú˜ÂÌËË
  ˆËÍ· ÒÚËÍË Ë ÒΉflÚ Á‡ ‚‡˘ÂÌËÂÏ
  ·‡‡·‡Ì‡.
  Ň‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò ‡ÁÌÓÈ
  ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù‡Á˚
  ˆËÍ· ÒÚËÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á‡·Ó‡
  ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡
  ·‡‡·‡Ì ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ò Ú‡ÍÓÈ
  ÒÍÓÓÒÚ¸˛, ˜ÚÓ·˚ ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó
  ‡ÒÔ‰ÂÎflÎÓÒ¸ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ‚Ó
  ‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl, ÒÍÓÓÒÚ¸
  ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
  ˜ÚÓ·˚ χÍÒËχθÌÓ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸
  ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÈ
  ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
  ÒÚËÍË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÅÖá
  ìÇÖãàóÖçàü ÑãàíÖãúçéëíà
  ÇõèéãçÖçàü èêéÉêÄååõ.

  F

  PT

  EN

  TECLA QUITA-MANCHAS

  TECLA LAVAGEM INTENSIVA

  INTENSIVE BUTTON

  Accionando esta tecla,
  activable sólo en el
  programa algodón, entra en
  funcionamiento los sensores
  del nuevo Activa System que
  gestionan sea la
  temperatura seleccionada,
  manteniéndola constante
  durante todas las fases del
  ciclo de lavado, que la
  acción mecánica del cesto.
  El cesto se hace girar a dos
  diversas velocidades durante
  los momentos cruciales.
  Cuando el detergente entra
  en los tejidos, el cesto gira de
  manera que se garantiza
  una presencia homogénea
  en los mismos. Así mismo, la
  velocidad aumenta en el
  momento del lavado y
  aclarado de manera que la
  acción limpiadora sea
  máxima. Gracias a este
  especial sistema, se mejora la
  eficacia de lavado SIN
  AUMENTAR LA DURACIÓN
  DEL PROGRAMA.

  Pressionando esta tecla,
  que apenas pode ser
  activada nos ciclos de
  Algodões, os sensores no
  novo sistema Activa entram
  em acção. O sensores
  manterão constante o nível
  de temperatura
  seleccionado ao longo de
  ciclo de lavagem, assim
  como a função mecânica
  do tambor.
  O tambor está concebido
  de forma a atingir duas
  diferentes velocidades em
  momentos cruciais. Quando
  o detergente entra em
  contacto com a roupa, o
  tambor gira de forma a que
  o detergente seja distribuído
  uniformemente; contudo,
  durante o ciclo de lavagem
  e enxaguamento a
  velocidade aumenta de
  forma a maximizar a acção
  de limpeza. Graças a este
  especial sistema, a
  eficiência de lavagem é
  superior SEM QUE SEJA
  AUMENTADA A DURAÇÃO
  DO TEMPO DO PROGRAMA.

  By pressing this button,
  which can only be
  activated in the Cotton
  cycles, the sensors in the
  new Activa system come
  into operation. They affect
  both the selected
  temperature, keeping it at a
  constant level throughout
  the wash cycle, and the
  mechanical function of the
  drum.
  The drum is made to turn at
  two different speeds at
  crucial moments. When the
  detergent enters the
  garments, the drum rotates
  in such a way that the
  detergent is distributed in a
  uniform manner; during the
  wash and rinse procedures,
  however, the speed
  increases in order to
  maximise the cleaning
  action. Thanks to this special
  system, the efficiency of the
  wash procedure is improved
  WITHOUT ANY INCREASE IN
  THE LENGTH OF THE
  PROGRAM.

  33 • Page 18

  NL
  KNOP VOOR UITGESTELDE
  START
  Met deze knop bepaalt u of
  de wasmachine na een
  wachttijd van 3, 6 of 9 uur
  moet beginnen met wassen.
  Handel als volgt om een
  uitgestelde start in te stellen:
  Stel het gewenste
  programma in (het “STOP”indicatielampje zal gaan
  knipperen)
  Druk één of meer keren op
  de startuitstel-knop (hierbij
  zal de startuitstel-periode
  achtereenvolgens
  verspringen naar 3, 6 en 9 uur
  en licht het bijbehorende
  lampje op).
  Druk op START om de
  uitgestelde start te activeren
  (het indicatielampje van de
  ingestelde periode stopt met
  knipperen en blijft AAN).
  Na afloop van de
  startuitstelperiode zal het
  wasprogramma starten.
  Uitgestelde start opheffen:
  Druk net zolang op de
  startuitstel-knop button tot
  alle indicatielampjes uit zijn
  (het STOP-lampje knippert). U
  kunt nu het programma
  handmatig starten met de
  START-knop, of u kunt de
  wasmachine uitschakelen
  door de programmaknop
  naar UIT (OFF) te draaien.

  34

  RU

  äãÄÇàòÄ éíãéÜÖççéÉé
  áÄèìëäÄ
  è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
  ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ Ò
  ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
  ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒ͇
  ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
  ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
  (Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè ÏË„‡ÂÚ).
  ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
  Á‡ÔÛÒ͇ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË
  Á‡ÔÛÒÍ ·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚,
  Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
  Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ).
  ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl ̇˜‡Î‡
  ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇
  (Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË
  ÓÚÒÓ˜ÍË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë
  Ò‚ÂÚËÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
  èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
  ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡Ì̇fl
  ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.
  ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
  Á‡ÔÛÒ͇:
  ç‡ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
  Á‡ÔÛÒ͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
  Ë̉Ë͇ÚÓ (ÏË„‡ÂÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
  Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè), Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ
  ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË
  ÔÓÏÓ˘Ë Í·‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó
  ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
  ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

  ES

  G

  TECLA INICIO DIFERIDO
  Esta tecla permite programar
  el inicio del ciclo de lavado
  de manera que podamos
  hacer que comience a
  trabajar después de pasadas
  3, 6 ó 9 horas. Para ello
  debemos hacer lo siguiente:
  Colocar el mando en el
  programa elegido (el piloto
  "STOP" comienza a
  parpadear)
  Pulsar el botón de INICIO
  DIFERIDO (cada vez que
  pulse el botón se podrá
  seleccionar un arranque
  retardado de 3, 6 ó 9 horas
  respectivamente y el piloto
  correspondiente al tiempo
  seleccionado comenzará a
  parpadear).
  Pulse la tecla de "START" (el
  piloto correspondiente al
  tiempo seleccionado
  permanecerá encendido)
  para comenzar la cuenta a
  cuyo fin comenzará el
  programa
  automáticamente.
  Si Ud. desea anular el retardo
  del programa, siga las
  siguientes indicaciones:
  Pulse repetidamente la tecla
  INICIO DIFERIDO para
  apagar el piloto (al confirmar
  que se ha cancelado el
  arranque retardado
  comenzará a parpadear el
  piloto "STOP").
  En este momento es posible
  comenzar el programa
  elegido pulsando
  previamente la tecla "START",
  o cancelar la operación
  llevando el selector a la
  posición "OFF" y
  seleccionando después otro
  programa.

  PT
  BOTÃO DE INÍCIO DE
  FUNCIONAMENTO RETARDADO
  Esta opção pode ser obtida
  pelo botão de início de
  funcionamento retardado,
  atrasando o início de lavagem
  3, 6 ou 9 horas.
  Para atrasar o início de
  funcionamento, proceda da
  seguinte forma:
  Seleccione o programa (“STOP”
  – indicador luminoso);
  Pressione o botão de início de
  funcionamento retardado
  (cada vez que pressionar o
  botão, o início atrasará 3, 6 ou 9
  horas respectivamente e a luz
  correspondente irá piscar).
  Pressione o botão “START” para
  dar início à operação de início
  de funcionamento retardado
  (o indicador luminoso
  associado a essa função,
  deixará de piscar e
  permanecerá na função “ON”.
  No fim do tempo de atraso
  seleccionado, o programa
  iniciar-se-á.
  Para cancelar a função Início
  de Funcionamento Retardado:
  Pressione o respectivo botão
  dessa função até o indicador
  luminoso se desligar, nessa
  altura o programa poderá
  iniciar-se manualmente,
  utilizando o botão “START” ou
  rodando o selector de
  programas para a posição
  “OFF”.

  EN
  START DELAY BUTTON
  Appliance start time can be
  set with this button, delaying
  the star by 3, 6 or 9 hours.
  Proceed as follow to set a
  delayed start:
  Select a programme
  (“STOP” indicator light blinks)
  Press Start Delay button
  (each time the button is
  pressed the start will be
  delayed by 3, 6 or 9 hours
  respectively and the
  corresponding light will
  blink).
  Press START to commence
  the Start Delay operation
  (the indicator light
  associated with the
  selected Start Delay time
  stops blinking and remains
  ON).
  At the end of the required
  time delay the programme
  will start.
  To cancel the Start Delay
  function :
  press the Start Delay button
  until the indicator lights will
  be off (The STOP light blinks)
  and the programme can be
  started manually using the
  START button or switch off
  the appliance by turning the
  programme selector to off
  position.

  35 • Page 19

  NL
  KNOP REGELING
  CENTRIFUGESNELHEID
  De centrifuge snelheid is erg
  belangrijk voor het zoveel
  mogelijk water verwijderen uit
  de kleding. U kunt de snelheid
  naar eigen wens instellen.
  Door deze knop in te drukken
  is het mogelijk om het
  toerental te verminderen en
  als u wilt zelfs uitzetten.
  Om de centrifugesnelheid
  terug te zetten moet u de
  knop indrukken totdat u bij de
  gewenste snelheid bent.
  Het is mogelijk de snelheid ten
  aller tijde aan te passen
  zonder de machine stop te
  zetten.

  RU

  äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
  ëäéêéëíà éíÜàåÄ

  ES

  H

  Als u het programma instelt zal
  het maximale aantal toeren
  worden aangegeven door het
  indicatielampje.
  Door een lager toerental te
  kiezen zal het bijbehorende
  indicatielampje gaan
  branden.

  RESTTIJD SYSTEEM
  Om uw tijd beter te kunnen
  afstemmen op het
  wasprogramma, is deze
  wasautomaat uitgerust met
  een indicator die u continu
  informeert over de resterende
  tijd van de wascyclus.
  Indicator op 90:
  Gereed in meer dan 60
  minuten
  Indicator op 60:
  Gereed binnen 60 minuten
  Indicator op 30:
  Gereed binnen 30 minuten
  Indicator op 15:
  Gereed binnen 15 minuten
  Indicator op STOP:
  Gereed, eind van het
  programma
  36

  ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
  ëäéêéëíà éíÜàåÄ

  Ç ˆÂÎflı ÛÔÓ˘ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ Ò
  χ¯ËÌÓÈ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ
  Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
  Ë̉Ë͇ˆËË, ÓÚÓ·‡Ê‡˛˘‡fl
  ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛:
  ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 90: ‰Ó
  ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË Ò‚˚¯Â 60 ÏËÌ.
  ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 60: ‰Ó
  ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 60 ÏËÌ.
  ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 30: ‰Ó
  ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 30 ÏËÌ.
  ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ 15: ‰Ó
  ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÒÚËÍË ÏÂÌ 15 ÏËÌ.
  ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ëíéè
  ("STOP"): ÒÚË͇ Á‡‚Â¯Â̇.

  SPIN SPEED BUTTON
  The spin cycle is very
  important to remove as
  much water as possible from
  the laundry without
  damaging the fabrics. You
  can adjust the spin speed of
  the machine to suit your
  needs.
  By pressing this button, it is
  possible to reduce the
  maximum speed, and if you
  wish, the spin cycle can be
  cancelled.
  To reactivate the spin cycle
  is enough to press the
  button until you reach the
  spin speed you would like to
  set.
  For not damage the fabrics,
  it is not possible to increase
  the speed over that
  automatically suitable
  during the selection of the
  program.

  Es posible modificar la
  velocidad de centrifugado en
  cualquier momento,aún sin
  llevar la lavadora a la posición
  PAUSA.

  É possível modificar a
  velocidade de centrifugação a
  qualquer momento, mesmo sem
  colocar a máquina em pausa.

  It is possible to modify the
  spin speed in any moment,
  also without to pause the
  machine.

  I

  INDICADOR VELOCIDAD
  CENTRIFUGADO
  En el momento de la
  selección de un programa, la
  máxima velocidad de
  centrifugado posible se
  indicará automáticamente
  mediante el correspondiente
  indicador.
  Seleccionando una menor
  velocidad de centrifugado
  mediante la tecla, se
  iluminará su indicador
  correspondiente.

  INDICADOR LUMINOSO DA
  VELOCIDADE DE
  CENTRIFUGAÇÃO
  Quando selecciona um
  programa, a velocidade de
  centrifugação máxima é
  indicada automaticamente
  pelo indicador luminoso.
  Optando por uma velocidade
  de centrifugação inferior
  através da respectica tecla, o
  indicador luminoso indicará a
  nova velocidade
  seleccionada.

  SPIN SPEED INDICATOR LIGHT

  L

  PILOTOS DE TIEMPO RESTANTE
  Para una mejor organización
  del tiempo, el sistema de
  visualización mediante LEDs
  le permite conocer
  constantemente el tiempo
  restante a fin de ciclo.
  Piloto 90:
  Tiempo restante superior a 60´
  Piloto 60:
  Tiempo restante inferior a 60´
  Piloto 30:
  Tiempo restante inferior a 30´
  Piloto 15:
  Tiempo restante inferior a 15´
  Piloto STOP:
  Fin del programa.

  INDICADOR LUMINOSO DO
  TEMPO REMANESCENTE
  Para gerir melhor o seu tempo,
  as características desta
  máquina tem um sistema de
  indicador luminoso que o
  mantém constantemente
  informado do tempo
  remanescente do ciclo.
  Indicador luminoso 90:
  Tempo remanescente superior
  a 60 minutos;
  Indicador luminoso 60: Tempo
  remanescente até 60 minutos;
  Indicador luminoso 30: Tempo
  remanescente até 30 minutos;
  Indicador luminoso 15: Tempo
  remanescente até 30 minutos;
  Indicador luminoso “STOP”:
  Fim do programa.

  TIME COUNTDOWN SYSTEM
  INDICATOR LIGHTS
  In order to better manage
  your time, this washing
  machine features an
  indicator light system that
  keeps you constantly
  informed on the remaining
  cycle time.
  Indicator light 90: Remaining
  time above 60 minutes
  Indicator light 60: Remaining
  time less than 60 minutes
  Indicator light 30: Remaining
  time less than 30 minutes
  Indicator light 15: Remaining
  time less than 15 minutes
  Indicator light Stop: End of
  the programme.

  èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
  χÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸
  ÓÚÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
  ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ҂˜ÂÌËÂÏ
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡. èË
  ‚˚·Ó ÏÂ̸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
  ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.

  ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
  ëàëíÖåõ éÅêÄíçéÉé
  éíëóÖíÄ ÇêÖåÖçà

  TECLA VELOCIDADE DE
  CENTRIFUGAÇÃO

  EN

  O ciclo de centrifugação é
  muito importante para remover
  a maior quantidade de água
  possível da roupa, sem danificar
  os tecidos. Poderá ajustar a
  velocidade de centrifugação
  de acordo com as suas
  necessidades.
  Pressionando esta tecla, é
  possível reduzir a velocidade de
  centrifugação máxima, e se
  desejar, cancelar o ciclo de
  centrifugação.
  Para reactivar o ciclo de
  centrifugação basta pressionar
  a tecla até encontrar a
  velocidade de centrifugação
  desejada.
  Para não danificar os tecidos,
  não é possível aumentar a
  velocidade de centrifugação
  além da velocidade
  estabelecida automaticamente
  na selecção do programa.

  éÚ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Á‡‚ËÒËÚ Í‡ÍÓÂ
  ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚·„Ë ·Û‰ÂÚ Û‰‡ÎÂÌÓ ËÁ
  ·Âθfl ·ÂÁ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÂÏÛ
  ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ. Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡‰‡Ú¸
  ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ÔÓ Ç‡¯ÂÏÛ
  Ê·Ì˲.
  ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ
  ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸
  ÓÚÊËχ Ë, ÂÒÎË Á‡ıÓÚËÚÂ, ÚÓ Ë
  ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ ÓÚÊËχ.
  ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
  ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
  ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
  ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
  Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
  ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
  ·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
  ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
  Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
  ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
  ÔÓ„‡ÏÏ˚.
  àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
  ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
  ·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.

  INDICATIELAMPJE
  "CENTRIFUGESNELHEID"

  TECLA SELECCIÓN
  CENTRIFUGADO
  La fase de centrifugado es muy
  importante para la preparación
  de un buen secado y su
  modelo está dotado de la
  máxima flexibilidad para cada
  exigencia.Accionando esta
  tecla,se puede reducir la
  máxima velocidad de
  centifugado posible para el
  programa seleccionado,hasta
  su completa exclusión.
  Para activa el centrifugado,es
  suficiente accionar de nuevo la
  tecla,hasta lograr la velocidad
  deseada.
  Para proteger los tejidos, no es
  posible aumentar la velocidad
  de centrifugado mas allá de la
  que automáticamente se indica
  en el momento de la selección
  del programa.

  PT

  When you set a program,
  the maximum possible spin
  speed will be automatically
  shown by the relevant
  indicator light.
  Choosing a smaller spin
  speed by the appropriate
  button, the relevant
  indicator light will go on.

  37 • Page 20

  NL

  RU

  ES

  INDICATIELAMPJES BIJ DE
  KNOPPEN
  De indicatielampjes boven de
  keuzeknoppen lichten op
  wanneer speciale functies
  geselecteerd worden.

  ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
  äãÄÇàò
  ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯
  Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ͇ʉÓÈ
  ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÙÛÌ͈ËË.

  M

  PROGRAMMA KNOP WASSEN
  MET OFF

  èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
  éíåÖíäéâ Çõäã.

  N

  ROTATIES IN BEIDE
  RICHTINGEN.
  U ZET DE WASMACHINE
  AAN DOOR MET DE
  PROGRAMMAKNOP EEN
  PROGRAMMA TE
  SELECTEREN.
  VERVOLGENS GAAT HET
  STOP-INDICATIELAMPJE
  KNIPPEREN, EN DIT
  LAMPJE BLIJFT KNIPPEREN
  TOT U DE WASMACHINE
  START OF TOT U DE
  PROGRAMMAKNOP
  WEER OP UIT (OFF) ZET.

  ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
  çÄèêÄÇãÖçàüï
  åÄòàçÄ ÇäãûóÄÖíëü
  (êÖÜàå Çäã.)
  èéëêÖÑëíÇéå ìëíÄçéÇäà
  ÜÖãÄÖåéâ èêéÉêÄååõ
  ëíàêäà èêà èéåéôà
  êìäéüíäà ÇõÅéêÄ
  èêéÉêÄåå.
  ÑÄççõâ ëíÄíìë
  èéÑíÇÖêÜÑÄÖíëü
  åàÉÄçàÖå ëÇÖíéÇéÉé
  àçÑàäÄíéêÄ ëíéè.
  àçÑàäÄíéê èêéÑéãÜÄÖí
  åàÉÄíú, èéäÄ åÄòàçÄ çÖ
  çÄóçÖí ëíàêÄíú, ãàÅé
  åÄòàçì ÇõäãûóÄí
  èéÇéêéíéå êìäéüíäà
  ÇõÅéêÄ èêéÉêÄåå Ç
  èéãéÜÖçàÖ Çõäã.

  Druk op de "Start/Pauze"-knop
  om het geselecteerde
  programma te starten.
  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.
  Schakel de machine bij het
  einde van het programma uit
  door de knop in de “OFF”
  positie te draaien.

  LET OP:

  ZET NA AFLOOP VAN EEN
  WASCYCLUS DE
  PROGRAMMAKNOP
  ALTIJD EERST WEER OP UIT
  (OFF) VOORDAT U EEN
  VERVOLG-PROGRAMMA
  OF EEN NIEUW
  PROGRAMMA INSTELT EN
  START.
  38

  ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
  Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
  èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
  ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
  Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
  ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

  èêàåÖóÄçàÖ:
  êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
  èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
  éÅüáÄíÖãúçé
  ÇéáÇêÄôÄíú Ç
  èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
  éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
  ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
  íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
  çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
  ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
  ìëíÄçéÇàíú à
  áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
  èêéÉêÄååì.

  PT

  PILOTOS DE LAS TECLAS

  LUZES DAS TECLAS

  Se encienden cuando las
  respectivas teclas están
  pulsadas.

  Acendem-se quando as
  respectivas teclas são
  premidas.

  MANDO SELECTOR DE
  PROGRAMAS CON
  POSICIÓN DE “OFF”

  PROGRAMA SELECTOR COM
  A POSIÇÃO "OFF".

  EL MANDO PUEDE GIRAR
  EN AMBOS SENTIDOS.
  CUANDO SE SELECCIONA
  UN PROGRAMA, DESPUÉS
  DE UNOS SEGUNDOS, LA
  SEÑAL LUMINOSA "STOP"
  COMIENZA A PARPADEAR.
  NOTA: PARA APAGAR ESTA
  SEÑAL LUMINOSA, LLEVE EL
  MANDO SELECTOR DE
  PROGRAMAS A LA
  POSICIÓN "OFF".

  Accionar la tecla
  “START/PAUSA" para iniciar la
  fase de lavado.
  El ciclo de lavado se
  completará con el mando
  selector de programas
  colocado sobre el
  programa seleccionado
  hasta el final del ciclo de
  lavado.
  Al final del ciclo de lavado,
  apague la lavadora
  llevando el mando selector
  de programas a la posición
  “OFF”.

  NOTA:
  SE DEBE LLEVAR SIEMPRE EL
  MANDO SELECTOR DE
  PROGRAMAS A LA
  POSICIÓN "OFF" AL FINAL
  DEL CICLO DE LAVADO Y
  ANTES DE SELECCIONAR
  UNO NUEVO.

  ROTAÇÃO EM AMBAS
  AS DIRECÇÕES
  COLOQUE A MÁQUINA
  EM “ON”,
  SELECCIONANDO ESSA
  OPÇÃO ATRAVÉS DO
  SELECTOR DE
  PROGRAMAS.
  ESSA OPÇÃO SERÁ
  INDICADA PELO
  INDICADOR LUMINOSO
  “STOP” QUE IRÁ PISCAR,
  E CONTINUARÁ A
  PISCAR ATÉ A
  MÁQUINA TER
  COMEÇADO OU TER
  RETOMADO A POSIÇÃO
  “OFF”.
  Pressione a tecla
  “Start/Pause” para iniciar o
  ciclo seleccionado.
  O botão mantém-se intacto,
  mesmo quando o programa
  está a decorrer.

  No fim do programa desligue
  a máquina de lavar rodando
  o selector para a posição
  “OFF”.

  NOTA:
  O SELECTOR DE
  PROGRAMAS DEVERÁ
  SER DODADO ATÉ À
  POSIÇÃO “OFF” NO FIM
  DE CADA CICLO DE
  LAVAGEM OU QUANDO
  RECOMEÇAR UM OUTRO
  CICLO, OU OUTRO
  PROGRAMA.

  EN
  BUTTONS INDICATOR LIGHT
  The indicator light around
  the option buttons will light
  when specific options
  are selected

  PROGRAMME SELECTOR WITH
  OFF POSITION

  ROTATES IN BOTH
  DIRECTIONS.
  THE MACHINE IS
  TURNED ON BY
  SELECTING A
  PROGRAMME VIA THE
  PROGRAMME
  SELECTOR.
  THIS STATUS WILL BE
  INDICATED BY THE STOP
  INDICATOR LIGHT
  FLASHING, THIS LIGHT
  WILL CONTINUE TO
  FLASH UNTIL THE
  MACHINE HAS STARTED
  OR THE MACHINE IS
  RETURNED TO THE OFF
  POSITION.

  Press the "Start/Pause"
  button to start the selected
  cycle.
  The programme carries out
  with the programme
  selector stationary on the
  selected programme till
  cycle ends.
  Switch off the washing
  machine by turning the
  selector to OFF.

  NOTE:
  THE PROGRAMME
  SELECTOR MUST BE
  RETURN TO THE OFF
  POSITION AT THE END
  OF EACH CYCLE OR
  WHEN STARTING A
  SUBSEQUENT WASH
  CYCLE PRIOR TO THE
  NEXT PROGRAMME
  BEING SELECTED AND
  STARTED.
  39 • Page 21

  NL

  PROGRAMMATABEL

  HOOFDSTUK 7
  PROGRAMMA VOOR:

  PROGRAMMAKNOP MAXIMALE
  OP:
  BELADING
  kg

  TEMPERATUUR
  KEUZE
  °C

  WASMIDDELBAKJE

  ❙❙  STERKE WEEFSELS

  WITTE WAS

  90

  5

  90°

  Katoen, linnen, jute
  Katoen, linnen,
  kleurecht bontgoed
  gemengde weefsels

  WITTE WAS MET
  VOORWAS

  60
  P

  5

  60°

  BONTE WAS

  60

  5

  60°

  BONTE WAS

  40

  5

  40°

  Enkele belangrijke opmerkingen:

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  30

  5

  30°

  Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg aanbevolen.

  5

  -

  * Programma volgens CENELEC EN 60456.

  2,5

  60°

  2,5

  60°

  Katoen
  Gemengde weefsels

  Katoen
  GEMENGDE/
  SYNTHETISCHE WEEFSELS
  Witgoed, kleurecht
  bontgoed
  Gemengde weefsels
  van katoen en
  synthetisch

  Synthetisch (nylon),
  Gemengde weefsels

  Gemengde, fijne,
  synthetische weefsels

  *

  BONTE WAS
  KLEURECHT KOUD
  BONTE WAS MET
  VOORWAS

  60
  P

  BONTE WAS

  60

  BONTE WAS

  50

  2,5

  50°

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  40

  2,5

  40°

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  30

  2,5

  30°

  2,5

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  -

  1

  30°

  SPOELEN

  -

  -

  CENTRIFUGEREN

  -

  -

  AFPOMPEN

  -

  -

  5

  40°  2

  50°  *

  BONTE WAS
  KLEURECHT KOUD

  Zeer gevoelige
  weefsels
  Wol
  Synthetische weefsels
  (dralon, acryl)

  DELICAAT
  WOLWAS

  40
  30

  WOLWAS

  Speciaal

  HANDWAS

  “MIX & WASH SYSTEM”
  PROGRAMMA

  30

  40
  50

  SNEL CYCLUS 32’

  22

  *

  Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig hebben kan de
  centrifuge snelheid worden verminderd door het aantal toeren per minuut te verlagen.
  Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
  bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
  Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (II) en kies het programma
  SPOELEN. Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
  vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
  programma gestart kan worden.

  23 • Page 22

  RU

  TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ

  ÏÀPÀÃPÀÔ 7
  Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ

  Maêc.
  çaãpyçêa,
  êã

  ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË

  90

  5

  90°

  Õëîïîê, ñìåcoâûe
  ïpo÷íûe òêàíè

  ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
  Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ

  60
  P

  5

  60°

  Õëîïîê,
  ñìåcoâûe òêàíè

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
  Ú͇ÌË
  ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
  Ú͇ÌË

  60 *

  5

  60°

  40

  5

  40°

  Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!

  30

  5

  30°

  B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã
  cyxoão áeëüÿ.

  5

  -

  ïpo÷íûe òêàíè
  Õëîïîê, ëåí

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
  Õëîïîê

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
  ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â

  ñìåcoâûe è
  cèíòeòè÷ecêèe òêàíè

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË Ò
  ñìåcoâûe ïpo÷íûe òêàíè Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ

  Çaãpyçêa ìoюùèx
  cpeäcòâ

  ❙❙  60
  P

  2,5

  60°

  Õëîïîê,
  ñìåcoâûe cèíòeòèêa

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
  Ú͇ÌË

  60 *

  2,5

  60°

  Cèíòeòè÷. òêàíè
  (íeéëoí, ïepëoí)

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘ËÂ
  Ú͇ÌË

  50

  2,5

  50°

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË

  40

  2,5

  40°

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË

  30

  2,5

  30°

  2,5

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  -

  1

  30°

  èÓÎÓÒ͇ÌËÂ

  -

  -

  çÓχθÌ˚È ÓÚÊËÏ

  -

  -

  íÓθÍÓ ÒÎË‚

  -

  -

  5

  40°  2

  50°  Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
  äåëèêàòíûå

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË
  ÒÚË͇ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â
  o÷eíü äeëèêaòíûe
  òêaíè

  ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË

  40

  òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
  "ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"

  30

  òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
  "ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"

  ëÔˆˇθÌ˚Â
  ÔÓ„‡ÏÏ˚

  èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"

  42

  Teìïepa
  òypa
  °C

  êìäéüíäÄ
  ÇõÅéêÄ
  èêéÉêÄåå Ç
  èéãéÜÖçàà
  Çäã.:

  30

  “MIX & WASH SYSTEM”
  èÓ„‡Ïχ

  40

  ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl
  ÔÓ„‡Ïχ 32 ÏËÌÛÚ˚

  50

  *

  ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÌÓ „ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌ˚ÏË
  Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡ ÎÂȷ·ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍβ˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı
  ËÁ‰ÂÎËÈ.
  * Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.

  ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ
  ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
  ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
  ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
  ).
  èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
  ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.

  43 • Page 23

  ES

  CAPÍTULO 7

  TABLA DE PROGRAMAS
  PROGRAMA PARA:

  Tejidos resistentes

  LLEVE EL
  PUNTERO DEL
  MANDO SELECTOR
  DE PROGRAMAS
  SOBRE:

  CARGA
  MAX
  kg

  TEMP.
  °C

  CARGA
  DETERGENTE

  ❙❙  Algodón, lino, cáñamo

  Blanco

  90

  5

  90°

  Algodón, mixtos
  resistentes

  Colores resistentes
  con prelavado

  60
  P

  5

  60°

  Colores resistentes

  60

  5

  60°

  Colores resistentes

  40

  5

  40°

  Colores delicados

  30

  5

  30°

  5

  -

  Algodón, mixtos

  Algodón

  Tejidos mixtos y
  sintéticos

  Colores delicados:
  Lavado en frío

  60
  P

  Mixtos, algodón,
  sintéticos

  Colores resistentes

  60

  Sintéticos (Rayon,
  Acrilicos)

  Colores resistentes

  Mixtos, sintéticos
  delicados

  2,5

  60°

  2,5

  60°

  50

  2,5

  50°

  Colores delicados

  40

  2,5

  40°

  Colores delicados

  30

  2,5

  30°

  2,5

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  -

  1

  30°

  Aclarados

  -

  -

  Centrifugado
  enérgetico

  -

  -

  Sólo vaciado

  -

  -

  5

  40°  2

  50°  *

  Colores delicados:
  Lavado en frío

  Tejidos muy
  delicados
  Ropa de lana
  Sintéticos (Rayon,
  Acrilicos)

  Delicados

  40

  Lana lavable en
  lavadora

  30

  Lana lavable en
  lavadora

  Especiales

  Lavado a mano

  Pograma “Mix&Wash
  System”
  Ciclo rápido

  *

  30

  40
  50

  44

  Notas a considerar:
  En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la carga
  a máximo 3 kg.
  * Programas según normas CENELEC EN 60456.

  Colores resistentes
  con prelavado

  Mixtos resistentes

  *

  En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el
  consejo del fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se
  puede centrifugar a la máxima velocidad prevista en el programa.
  Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con
  productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la
  lavadora. Para ello:
  Introducir en el compartimento “II” del dispensador de detergentes el cajetín
  previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el
  programa “ACLARADOS” (
  ).
  Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a
  las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el
  programa deseado.

  45 • Page 24

  PT

  CAPÍTULO 7

  TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
  PROGRAMA PARA

  Tecidos resistentes
  Algodão, linho
  Algodão,
  tecidos mistos,
  resistentes
  Algodão,
  tecidos mistos

  SELECTOR DE
  PROGRAMAS:

  QUANTIDADE MÁXIMA
  DE ROUPA
  kg

  TEMPERATURA
  °C

  COLOCAÇÃO DO
  DETERGENTE NA GAVETA

  ❙❙  Brancos

  90

  5

  90°

  Brancos com pré
  lavagem

  60
  P

  5

  60°

  Tecidos coloridos

  60

  5

  60°

  Tecidos coloridos

  40

  5

  40°

  Observações importantes

  Tecidos normais

  30

  5

  30°

  Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não carregar a
  máquina com mais de 3 kg de roupa.

  5

  -

  2,5

  60°

  2,5

  60°

  *

  Algodão

  Tecidos normais,
  lavagem a frio

  Tecidos mistos e
  sintéticos

  Tecidos coloridos
  com pré lavagem

  60
  P

  Sintéticos
  e mistos de algodão

  Tecidos coloridos

  60

  Sintéticos (nylon, perlon)
  mistos de algodão

  Tecidos coloridos

  50

  2,5

  50°

  Tecidos normais

  40

  2,5

  40°

  Tecidos normais

  30

  2,5

  30°

  2,5

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  -

  1

  30°

  Enxaguamento

  -

  -

  Centrifugação

  -

  -

  Despejo simples
  da água

  -

  -

  5

  40°  2

  50°  Mistos, resistentes

  Mistos, sintéticos, delicados

  *

  Tecidos normais,
  lavagem a frio

  TECIDOS
  MUITO DELICADOS
  Làs Sintéticos
  (dralon, acrílìco, trevira)

  Tecidos delicados

  40

  Lãs "laváveis à
  máquina"

  30

  Lãs "laváveis à
  máquina"

  Especiais

  Lavagem à mão

  Programa “Mix &
  Wash systems”
  Programa rápido

  24

  30

  40
  50

  *

  Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de acordo
  com as recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer
  qualquer indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista
  pelo programa.
  *) Programas em conformidade com a norma EN 60456.

  Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
  tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas
  pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.
  Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no
  compartimento com a marca “II” na gaveta do detergente, e seleccione o programa
  especial “ENXAGUAMENTO”.
  Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”, coloque
  a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.

  25 • Page 25

  EN

  TABLE OF PROGRAMMES

  CHAPTER 7
  PROGRAM FOR:

  PROGRAMME
  SELECTOR ON:

  WEIGHT
  MAX
  kg

  TEMP.
  °C

  CHARGE DETERGENT

  ❙❙
  Resistant fabrics  Cotton, linen

  Whites

  90

  5

  90°

  Cotton, mixed
  resistant

  Whites with
  Prewash

  60
  P

  5

  60°

  Cotton, mixed

  Fast coloureds

  60

  5

  60°

  Fast coloureds

  40

  5

  40°

  Non fast coloureds

  30

  5

  30°

  5

  -

  2,5

  60°

  2,5

  60°

  *

  Please read these notes

  Cotton

  Non fast coloureds
  cold wash

  Mixed fabrics and synthetics
  Mixed, resistant

  Fast coloureds with
  Prewash

  60
  P

  Cotton, mixed fabrics,
  synthetics

  Fast coloureds

  60

  Synthetics (nylon,
  perlon), mixed cotton

  Fast coloureds

  50

  2,5

  50°

  Non fast coloureds

  40

  2,5

  40°

  Non fast coloureds

  30

  2,5

  30°

  2,5

  -

  1,5

  40°

  1

  30°

  1

  -

  1

  30°

  Rinse

  -

  -

  Fast spin

  -

  -

  Drain only

  -

  -

  5

  40°  2

  50°  Mixed, delicate
  synthetics

  *

  Non fast coloureds
  cold wash

  Very delicate fabrics

  Delicates

  40

  “MACHINE
  WASHABLE”
  woollens
  “MACHINE
  WASHABLE”
  woollens

  30

  SpecialS

  Hand wash

  Mix & Wash system
  programme
  Rapid 32 minute

  48

  30

  40
  50

  *  When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg
  maximum.


  * Programmes according to CENELEC EN 60456.
  The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the
  fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is
  available with a spin speed button.
  When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid
  bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing
  machine.
  Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment
  marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE"
  .
  When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position,
  add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable
  programme.

  49 • Page 26

  NL

  RU

  ES

  PT

  HOOFDSTUK 8

  ÏÀPÀÃPÀÔ 8

  CAPÍTULO 8

  CAPÍTULO 8

  KIEZEN VAN HET
  PROGRAMMA

  ÇõÅéê èêéÉêÄåå

  SELECCIÓN

  SELECÇÃO DOS
  PROGRAMAS

  Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé
  è còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
  còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
  ãpyïïû ïpoãpaìì, â
  cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
  âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
  òeìïepaòypy è
  ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè
  (cì. òaá∧èöy ïpoãpaìì
  còèpêè).

  Para tratar los distintos tipos
  de tejido y los diferentes
  grados de suciedad, la
  lavadora tiene 4 áreas de
  programas diferentes para
  cada tipo de: lavado,
  temperatura y duración
  (vea tabla de programas de
  lavado).

  A máquina dispõe de 4
  grupos de programas
  diferentes baseados nos
  diversos tipos de tecidos a
  lavar, nos vários graus de
  sujidade, na temperatura a
  na duração do programa
  de lavagem (vide a tabela
  de programas).

  Voor de verschillende
  soorten weefsels en
  afhankelijk van de graad
  van vervuiling van het
  wasgoed heeft de
  wasautomaat 4
  verschillende
  hoofdgroepen: (zie het
  overzicht van de
  wasprogramma’s).
  1. Sterke weefsels
  Deze programma’s zijn
  bestemd om grondig te
  wassen. De verschillende
  spoelgangen, die
  tussendoor gecentrifugeerd
  worden, zorgen dat er
  perfect gespoeld wordt. Bij
  de laatste centrifugegang
  wordt het water optimaal
  verwijderd.

  2. Gemengde en
  synthetische weefsels
  Dankzij een speciale
  trommelbeweging en het
  hogere waterniveau wordt
  er tijdens de hoofdwas en
  de spoeling de beste
  resultaten behaald. Er wordt
  met een laag toerental
  gecentrifugeerd om kreuken
  te voorkomen.

  3. Bijzonder gevoelige
  weefsels
  Dit is een nieuw
  wasprogramma waarbij om
  beurten wordt gewassen en
  geweekt en is in het
  bijzonder geschikt voor zeer
  gevoelige weefsels zoals
  zuiver scheerwol. Het wassen
  en spoelen worden
  uitgevoerd met een hoog
  waterniveau om tot het
  beste resultaat te komen.

  50

  1. Ïpo÷íûe òêaíè

  ∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì

  paçpaáoòaí ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío
  èíòeícèâoé còèpêè è
  ïo∧ocêaíèÿ c
  ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
  oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão
  êa÷ecòâa ïo∧ocêaíèÿ.
  Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì
  yäa∧ÿeò âoäy áo∧ee
  èíòeícèâío, ÷eì äpyòèe
  ïpoãpaììû còèpêè.

  2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe
  òêaíè
  Ocíoâíaÿ còèpêa è
  ïo∧ocêaíèe äaюò oò∧è÷íûe
  peçy∧üòaòû á∧aãoäapÿ
  òùaòe∧üío ïoäoápaííoé
  cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
  è ÛÓ‚Ìfl âoäû. Äe∧èêaòíûé
  oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo
  áe∧üe áyäeò ìeíüøe
  cìèíaòücÿ.

  3. Ocoáo äe∧èêaòíûe òêaíè

  ∋òo íoâûé öèê∧ ïpoãpaìì,
  êoòopûé ÷epeäyeò còèpêy è
  çaìa÷èâaíèe. ∋òè ïpoãpaììû

  peêoììeíäyюòcÿ ä∧ÿ o÷eíü
  äe∧èêaòíûx òêaíeé, òèïa
  ÷ècòoé øepcòè ä∧ÿ
  ìaøèííoé còèpêè. Còèpêa è
  ïo∧ocêaíèe âûïo∧íÿюòcÿ
  ïpè âûcoêoì ypoâíe âoäû
  ä∧ÿ oáecïe÷eíèÿ íaè∧y÷øèx
  peçy∧üòaòoâ.

  1 Tejidos resistentes
  Los programas se han
  confeccionado para
  desarrollar el máximo grado
  de lavado y los aclarados
  regulados por las fases de
  centrifugado aseguran un
  perfecto aclarado.
  El centrifugado final asegura
  un escurrido óptimo.

  1 Tecidos resistentes
  Os programas deste grupo
  foram desenvolvidos de
  modo a garantirem os
  melhores resultados de
  lavagem, e os
  enxaguamentos com
  centrifugação intercalar
  garantem um
  enxaguamento perfeito da
  roupa.
  A centrifugação final
  assegura que as peças de
  roupa fiquem bem torcidas.

  EN

  CHAPTER 8

  SELECTION
  For the various types of
  fabrics and various degrees
  of dirt the washing machine
  has 4 different programme
  bands according to: wash
  cycle, temperature and
  lenght of cycle (see table of
  washing cycle
  programmes).

  1 RESISTANTS FABRICS
  The programmes have been
  designed for a maximum
  wash and the rinses, with
  spin intervals, ensure perfect
  rinsing.
  The final spin gives more
  efficient removal of water.

  2 Tejidos mixtos y sintéticos.
  El lavado y el aclarado
  estan optimizados por los
  ritmos de rotación del
  tambor y los niveles de
  agua.
  El centrifugado de accion
  delicada, asegura una
  reducida formación de
  arrugas sobre los tejidos.

  2 Tecidos mistos e sintéticos
  A lavagem e o
  enxaguamento estão
  optimizados através dos
  ritmos de rotação do
  tambor e dos níveis de
  água.
  A centrifugação suave
  assegura uma formação
  reduzida de pregas e de
  rugas nos tecidos.

  2 MIXED AND SYNTHETIC
  FABRICS
  The main wash and the rinse
  gives best results thanks to
  the rotation rhythms of the
  drum and to the water
  levels.
  A gentle spin will mean that
  the fabrics become less
  creased.

  3 Tejidos muy delicados
  Es un nuevo concepto de
  lavado, ya que alterna
  momentos de
  funcionamiento y
  momentos de pausa,
  especialmente indicado
  para el lavado de tejidos
  muy delicados tales como
  la Pura Lana Virgen. El
  lavado y los aclarados son
  llevados a cabo con un alto
  nivel de agua para asegurar
  las mejores prestaciones.

  3 Tecidos muito delicados
  Este programa representa
  um novo conceito de
  lavagem que alterna fases
  de rotação e de
  impregnação, sendo
  particularmente adequado
  para tecidos muito
  delicados, por exemplo,
  pura lã virgem. Para que os
  resultados de lavagem
  sejam os melhores, tanto a
  lavagem, como o
  enxaguamento, se
  processam com um nível
  elevado de água.

  3 SPECIAL DELICATE FIBRES
  This is a new wash cycle
  which alternates washing
  and soaking and is
  particularly recommended
  for very delicate fabrics
  such as Pure Machine
  Washable Wool. The wash
  cycle and rinses are carried
  out with high water levels to
  ensure best results.

  51 • Page 27

  NL

  RU

  ES

  4. Speciaal

  4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚

  4. Programas especiales

  4. Programas Especiais

  4. SPECIALS

  SPECIAAL “HANDWAS”

  èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"

  LAVADO A MANO

  LAVAGEM À MÃO 30°

  Deze wasmachine heeft ook
  een handwascyclus. Het
  programma geeft de
  mogelijkheid om een
  complete wasscyclus voor
  speciale kledingstukken als
  “Handwas” te behandelen.
  Het programma heeft een
  temperatuur van 30°C en
  sluit af met twee keer
  spoelen en langzaam
  centrifugeren.

  LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇
  ÓÒ̇˘Â̇ Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ
  ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl ÒÚË͇". ùÚ‡
  ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È
  ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓϘÂÌÌ˚ı
  Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ
  ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
  ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
  ËÏÂÂÚ 2 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë
  ωÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.

  La lavadora presenta
  también un ciclo de lavado
  delicado denominado
  “lavado a mano”. El
  programa permite realizar
  un ciclo completo de
  lavado para ropa prevista
  para lavar a mano.
  El programa lava a una
  temperatura máxima de
  30ºC y termina con dos
  aclarados y un centrifugado
  delicado.

  Esta máquina de lavar
  também tem um programa
  de ciclo de lavagem à
  mão. Este programa tem um
  ciclo completo de lavagem
  para roupas, denominado
  como "Só Lavagem à Mão".
  O programa tem uma
  temperatura de 30º C e é
  concluído com dois
  enxaguamentos e uma
  lenta centrifugação.

  SPECIAL “HAND WASH”
  This washing machine also
  has a gentle Hand Wash
  programme cycle. This
  programme allows a
  complete washing cycle for
  garments specified as
  “Hand Wash only” on the
  fabric care label. The
  programme has a
  temperature of 30°C and
  concludes with 2 rinses and
  a slow spin.

  SPECIAAL
  “SPOELPROGRAMMA”
  Dit programma spoelt drie
  keer met tussendoor
  centrifugeren. (dit kan
  worden aangepast ) Dit
  programma kan worden
  gebruikt voor het spoelen
  van ieder type wasgoed.
  Bijv. na de handwas.

  ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
  éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
  ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË
  ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ò
  ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡
  Ò‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
  ·˚Ú¸ ÛÏÂ̸¯Â̇ ËÎË ‚ÓÓ·˘Â
  ‚˚Íβ˜Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
  ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ
  ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl
  ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl β·˚ı ÚËÔÓ‚
  Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ
  ÒÚËÍË ·Âθfl.

  PROGRAMA ESPECIAL
  “ACLARADOS”
  Este programa efectúa 3
  aclarados de la lavadora
  con centrifugado
  intermedio (eventualmente
  reducible o anulable
  mediante la tecla).
  Es utilizable para aclarar
  cualquier tipo de tejidos, por
  ejemplo después de un
  lavado efectuado a mano.

  PROGRAMA ESPECIAL
  “ENXAGUAMENTO”
  Este programa é constituído
  por três enxaguamento
  com uma centrifugação
  intermédia (que pode ser
  reduzida ou excluída
  usando a tecla correcta).
  Pode ser utilizado para
  enxaguar qualquer tipo de
  tecido, ou por exemplo
  para utilizar após a lavagem
  de roupa à mão.

  Dit programma kan ook
  worden gebruikt als een
  bleek programma (zie
  programmatabel).

  SPECIAAL “SNEL
  CENTRIFUGE” PROGRAMMA
  Het programma "snelle
  centrifuge" centrifugeert op
  het maximale toerental
  (deze kan worden
  aangepast door de juiste
  knop te drukken).

  ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
  (ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).

  ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
  “Åõëíêõâ éíÜàå”
  èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
  ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
  ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
  ÍÌÓÔÍÓÈ).

  Este programa puede ser
  utilizado como ciclo
  BLANQUEADOR (ver tabla
  de programas).

  PROGRAMA ESPECIAL
  “CENTRIFUGADO FUERTE”
  Este programa efectua un
  centrifugado a la máxima
  velocidad (eventualemtne
  reducible mediante la
  tecla).

  Este programa pode ser
  igualmente usado como um
  ciclo de branqueamento
  (veja tabela de programas).

  PROGRAMA ESPECIAL
  “CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
  O programa
  “CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
  proporciona a máxima
  centrifugação (a qual pode
  ser reduzida utilizando a
  tecla correcta).

  ALLEEN AFPOMPEN
  Het programma pompt
  alleen water af.

  íÓθÍÓ ÒÎË‚
  èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
  ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.

  El programa efectua la
  descarga de agua

  SPECIAL “RINSE”
  PROGRAMME
  This programme carries out
  three rinses with a
  intermediate spin (which
  can be reduced or
  excluded by using the
  correct button). It can be
  used for rinsing any type of
  fabric, eg. use after handwashing.
  This program can be also
  used as cycle of Bleaching
  (see table of washing cycle
  programmes).

  SPECIAL “FAST SPIN”
  PROGRAMME
  Programme “FAST SPIN”
  carries out a maximum spin
  (which can be reduced by
  using the correct button).

  DRAIN ONLY
  This programme drains out
  the water.

  SOLO VACIADO

  52

  EN

  PT

  ESCOAR
  O programa escoar é
  indicado para escoar a
  água.

  53 • Page 28

  NL

  RU

  “MIX & WASH SIJSTEEM”
  PROGRAMMA
  Dit is een exclusief Candy
  programma en heeft 2 grote
  voordelen voor de
  consument.

  èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
  SYSTEM”
  ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
  ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

  ● de mogelijkheid om
  meerdere stoffen tegelijk te
  wassen (bijv. katoen +
  synthetisch enz...)
  ● aanzienlijke energie
  besparing.
  Het mix&Wash programma
  wast op 40°C .
  Het energie verbuik van dit
  programma is slechts 850
  W/h.

  Belangrijk:
  ● Nieuw wasgoed de 1e
  keer apart wassen.
  ● Was nooit niet kleur echte
  wasgoed samen.

  • ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
  ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
  (̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
  Ú.Ô.);
  • ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
  ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
  ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
  èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash"
  ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË
  ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë ˜Â‰ÛÂÚ
  ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌËÂ
  ·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
  (·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
  ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 3 ˜‡Ò‡.
  èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
  ‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
  ÇÚ/˜‡Ò.
  LJÊÌÓ:
  • ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
  ‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
  ÓÚ‰ÂθÌÓ;
  • ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
  Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.

  Het 32 minuten Rapid
  programma geeft de
  mogelijkheid een complete
  wascyclus uit te voeren in
  ongeveer 30 minuten met
  een maximum laadgewicht
  van 2 kg en 50°C.
  Wanneer u het “32 minuten
  programma” kies, wordt u
  aangeraden om slecht 20%
  van de aanbevolen
  hoeveelheid zeep te
  gebruiken.

  54

  ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32
  åàçìíõ
  ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡Ïχ 32
  ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸
  ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
  ÔË·ÎËÁËÚÂθÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË
  χÍÒËχθÌÓÈ Á‡„ÛÁÍ ‚ 2 Í„ Ë
  ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 50°ë.
  èË ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32
  åàçìíõ” ,ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
  ‚ÌËχÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏẨÛÂÏ
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓθÍÓ 20%
  ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ ÓÚ
  ÚÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Û͇Á‡ÌÓ Ì‡
  ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.

  EN

  PROGRAMA “MEZCLAR Y
  LAVAR”
  Se trata de una exclusiva
  Candy y comporta dos
  grandes ventajas para el
  usuario:

  PROGRAMA MIX & WASH
  Este é um sistema exclusivo
  Candy que envolve duas
  grandes vantagens para o
  consumidor:

  “MIX & WASH SYSTEM”
  PROGRAMME
  This is an exclusive Candy
  system and involves 2 great
  advantages for the
  consumer:

  •Poder lavar
  conjuntamente tejidos
  diversos (Ej. Algodón +
  sintético, etc..) QUE NO
  DESTIÑAN.

  ● possibilidade de lavar
  conjuntamente vários tipos
  de tecidos ( por exemplo
  algodões + sintéticos etc…)
  não coloridos;

  • to be able to wash
  together different type of
  fabrics (e.g. cotton +
  synthetic etc…) NON-FAST
  COLOUREDS;

  •Efectuar un lavado con un
  grandísimo ahorro de
  energía.

  ● lavar com uma
  considerável poupança de
  energia.

  •to wash with a
  considerable energy
  saving.

  El programa de lavado
  “Mezclar y Lavar” se realiza
  a una temperatura de 40ºC
  y alterna fases dinámicas (el
  cesto que gira) y estáticas
  (tejidos en remojo en fase
  de reposo). Por este motivo
  posee una duración más
  elevada de casi 3 horas.
  (mucho menor que dos
  ciclos independientes de
  lavado).
  El consumo de energía
  eléctrica para todo el ciclo
  es de sólo 0,85 kW/h
  Advertencias:
  •El primer lavado, en la ropa
  de color, se debe realizar
  separadamente.
  •En cualquier caso, no
  mezclar nunca ropa de
  color que destiña.

  “32 MINUTEN” RAPID

  PT

  ES

  PROGRAMA RÁPIDO 32
  MINUTOS
  El programa rápido 32
  minutos permite efectuar en
  alrededor de 30 minutos un
  ciclo completo de lavado
  para un máximo de 2 kg de
  ropa a una temperatura de
  50ºC.
  Si se selecciona este
  programa, se recomienda
  utilizar sólo el 20% de la dosis
  recomendada en el envase
  del detergente.

  The "Mix & Wash"
  programme has a
  temperature of 40°C and
  alternate dynamic phases
  (the basket that turns) to
  static phases (fabrics in soak
  in phase of rest) with a
  duration programme that
  almost reaching the 3 hours.
  The energy consumption for
  the complete cycle is only
  850 W/h.
  Importante:
  ● a primeira lavagem de
  tecidos coloridos deve ser
  feita separadamente;
  ● em todo o caso, nunca
  junte tecidos coloridos.

  PROGRAMA RÁPIDO
  32 MINUTOS 50°
  O programa rápido - 32
  minutos completa o ciclo
  de lavagem
  aproximadamente em 30
  minutos, com um máximo
  de carga de roupa de 2 kg
  e 50ºC de temperatura.
  Se seleccionar o programa
  “Rápido 32’“, deverá utilizar
  apenas 20% das
  quantidades
  recomendadas indicadas
  na embalagem do
  detergente.

  Important:
  •the first washing of new
  coloureds fabrics must be
  done separately;
  • in every case, never mix
  NON-FAST COLOUREDS
  fabrics.

  32 MINUTE RAPID
  PROGRAMME
  The 32 minute rapid
  programme allows a
  complete washing cycle to
  be carried out in
  approximately 30 minutes,
  with up to a maximum load
  of 2 kg and a temperature
  of 50°C.
  When selecting the "32
  minute rapid" programme,
  please note that we
  recommend you use only
  20% of the recommended
  quantities shown on the
  detergent pack.

  55 • Page 29

  NL

  RU

  PT

  ES

  EN

  HOOFDSTUK 9

  ÏÀPÀÃPÀÔ 9

  CAPÍTULO 9

  CAPÍTULO 9

  CHAPTER 9

  WASMIDDELBAKJE

  ÊÎÍÒÅÉÍÅP
  ÄËß ÌÎюÙÈÕ
  ÑPÅÄÑÒÂ

  CUBETA DEL
  DETERGENTE

  COLOCAÇÃO DO
  DETERGENTE
  GAVETA PARA
  DETERGENTE

  DETERGENT
  DRAWER

  De wasmiddelbakje bestaat uit
  3 afzonderlijke vakjes:
  – het vakje met een “I” is voor
  de zeep die voor de Voorwas
  of de Snelle Was wordt
  gebruikt.  – Het vakje “ ” is voor
  speciale toevoegingen,
  verzachters, geurmiddelen,
  stijfsel, bleekwater, enz.
  – het vakje met een “II” is voor
  de zeep die voor de
  hoofdwas wordt gebruikt.
  Vloeibaar wasmiddel kunt u
  gieten in het het het
  wasmiddelenbakje met het
  teken “II”.
  Dit zorgt ervoor dat het
  vloeibare wasmiddel op het
  juiste tijdstip tijdens de
  wascyclus aan de was wordt
  toegevoegd.
  Dit speciale bakje doet u in de
  zeep lade met het teken “II” dit
  bakje gebruikt u ook bij het
  spoel- en bleek programma.

  BELANGRIJK:
  U DIENT ER REKENING MEE
  TE HOUDEN DAT SOMMIGE
  WASMIDDELEN MOEILIJK
  TE VERWIJDEREN ZIJN.
  IN DAT GEVAL RADEN WIJ
  U AAN OM EEN
  WASBOLLETJE IN DE
  TROMMEL TE GEBRUIKEN.
  BELANGRIJK:
  HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
  BESTEMD VOOR VLOEIBARE
  STOFFEN.
  DE MACHINE IS
  GEPROGRAMMEERD OM
  AUTOMATISCH DE EXTRA
  MIDDELEN TIJDENS DE
  LAATSTE SPOELING VAN
  ALLE WASPROGRAMMA’S
  TE GEBRUIKEN.
  56

  éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
  ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
  - ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “I”
  ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
  Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
  “Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
  - îòäåëåíèå " " ñëóæèò
  äëÿ ñïåöèàëüíûõ
  äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
  àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
  êpàõìàë è ò.ï.
  - ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “II”
  ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
  ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.  Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
  äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
  âñòàâèòü âî II îòäåëåíèå
  ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
  âàííî÷êó.
  ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
  ·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
  ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
  Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
  ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
  ·Âθfl.

  Âíèìàíèå!
  Ïîìíèòå, ÷òî
  íåêîòîpûå ïîpîøêè
  óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
   ∋òîì ñëó÷àå
  påêîìåíäóåì
  èñïîëüçîâàòü
  ñïåöèàëüíûé
  êîíòåéíåp, êîòîpûé
  ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
  íåïîñpåäñòâåííî â
  áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
  ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).

  èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
  “✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
  ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
  凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
  Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
  ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
  ‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.

  La cubeta del detergente está
  dividida en 3 compartimentos:
  - El compartimento
  señalado como “I” sirve
  para el detergente
  destinado al prelavado.
  - El compartimento
  señalado como “ ”,
  sirve para aditivos
  especiales, suavizantes,
  perfumantes, almidones,
  azuletes, etc.
  - El compartimento
  señalado como “II” sirve
  para el detergente
  destinado al lavado.  Para el detergente liquido usar
  el recipiente que se adjunta
  (colocándolo) según figura.
  Este cajetín debe ser insertado
  en el compartimento “II” del
  dispensador de detergentes,
  también cuando se desea
  utilizar el programa
  “ACLARADOS” como ciclo
  “BLANQUEADOR”.

  ATENCIÓN:
  RECUERDE QUE
  ALGUNOS DETERGENTES
  SON DIFÍCILES DE
  ARRASTRAR, EN ESTE
  CASO, LE
  ACONSEJAMOS UTILIZAR
  EL CONTENEDOR
  APROPIADO PARA
  PONERLO DIRECTAMENTE
  EN EL TAMBOR.
  ATENCIÓN: EN EL
  COMPARTIMENTO
  SEÑALADO COMO
  “✿” INTRODUCIR
  SÓLO PRODUCTOS
  LÍQUIDOS. LA
  LAVADORA HA SIDO
  PREPARADA PARA LA
  UTILIZACIÓN
  AUTOMÁTICA DE LOS
  ADITIVOS DURANTE EL
  ÚLTIMO ACLARADO EN
  TODOS LOS CICLOS DE
  LAVADO

  A gaveta para detergente
  está dividida em 3
  compartimentos:
  - O compartimiento,
  indicado com “I”, destinase ao detergente da prélavagem.
  - O compartimento
  destina-se a aditivoss
  especiais, amaciadores,
  perfumes, gomas,
  branqueadores, etc.
  - O compartimiento
  indicado com “II”, é para
  o detergente da lavagem
  principal.
  No caso dos detergentes
  líquidos, utilize o recipiente
  próprio, semelhante ao
  representado na figura, e que
  deverá ser introduzido no
  compartimento “II”.
  Este especial dispensador
  deverá ser inserido no
  compartimento “II” na gaveta
  do detergente, ou também
  quando deseja utilizar o
  programa “ENXAGUAMENTO”
  como ciclo BRANQUEADOR.  ATENÇÃO:
  LEMBRE-SE DE QUE
  ALGUNS DETERGENTES
  SÃO DIFÍCEIS DE
  REMOVER.
  RECOMENDAMOS QUE,
  NESSE CASO, UTILIZE O
  RECIPIENTE ESPECIAL
  PARA O DETERGENTE,
  QUE DEVERÁ SER
  DIRECTAMENTE
  COLOCADO NO TAMBOR.  NO COMPARTIMENTO “ ”
  USAR APENAS PRODUTOS
  LÍQUIDOS. A MÁQUINA
  ESTÁ DIRECCIONADA À
  PRÉ LAVAGEM
  AUTOMÁTICA DOS
  ADITIVOS DURANTE O
  ÚLTIMO
  REENXAGUAMENTO
  TODOS OS CICLOS DE
  LAVAGEM.

  The detergent draw is split
  into 3 compartments:
  - the compartment
  labelled "I" is for prewash
  detergent;
  - the compartment
  labelled “ ” is for
  special additives, fabric
  softeners, fragrances,
  starch, brighteners etc;
  - the compartment
  labelled "II" is for main
  wash detergent.  If liquid detergents are used,
  please insert the special
  container supplied into the
  compartment marked “II” in
  the detergent drawer. This
  ensures that the liquid
  detergent enters the drum
  at the right stage of the
  wash cycle.
  This special container must
  be inserted into the
  compartment marked "II" in
  the detergent drawer, also
  when you wish to use the
  "RINSE" programme as
  BLEACHING cycle.

  NOTE: SOME
  DETERGENTS ARE
  DIFFICULT TO REMOVE.
  FOR THESE, WE
  RECOMMEND YOU USE
  THE SPECIAL DISPENSER
  WHICH IS PLACED IN
  THE DRUM.

  NOTE: ONLY PUT
  LIQUID PRODUCTS IN
  THE COMPARTMENT
  LABELLED “✿”. THE
  MACHINE IS
  PROGRAMMED TO
  AUTOMATICALLY TAKE
  UP ADDITIVES DURING
  THE FINAL RINSE
  STAGE FOR ALL WASH
  CYCLES.
  57 • Page 30

  NL

  HOOFDSTUK 10

  DE WEEFSELS
  BELANGRIJK:
  Als er zware kleden,
  bedspreien of andere zware
  artikelen worden gewassen
  is het aan te bevelen om
  niet te centrifugeren.
  Om wollen kledingstukken
  en andere wollen artikelen
  met de machine te kunnen
  wassen moeten zij een
  “Zuiver Scheerwol” etiket
  dragen met de vermelding
  “Krimpvrij” of “wasbaar in de
  machine”

  BELANGRIJK:
  Bij het uitzoeken van
  het wasgoed moet u er
  op letten:
  - dat er geen metalen
  voorwerpen aan of in
  het wasgoed zitten
  (zoals broches,
  veiligheidsspelden,
  pennen, munten, etc.);
  - dat kussenovertrekken
  zijn dichtgeknoopt,
  ritssluitingen en haken
  dicht zijn, losse ceintuurs
  en lange koorden aan
  bad-of ochtendjassen
  zijn vastgeknoopt;
  - dat haken uit de
  gordijnen zijn verwijderd;
  - wat er op het etiket van
  het kledingstuk staat;
  - dat bij het sorteren van
  het wasgoed
  hardnekkige vlekken
  verwijderd moeten
  worden met een
  speciaal
  reinigingsmiddel of met
  zeep voordat het
  wasgoed wordt
  ingeladen.

  58

  RU

  èÄêÄÉêÄî 10

  íàè ÅÖãúü

  PT

  EN

  CAPÍTULO 10

  CAPÍTULO 10

  CHAPTER 10

  EL PRODUCTO

  SEPARAÇÃO DAS
  PEÇAS DE ROUPA

  THE PRODUCT

  ES

  ÇçàåÄçàÖ.
  ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
  ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
  ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
  ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.

  ATENCION:
  si tiene que lavar alfombras,
  colchas u otras prendas
  pesadas es mejor no
  centrifugar.

  òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
  ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
  χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
  ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
  ¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
  “ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
  χ¯ËÌ”.

  Las prendas y ropa de lana,
  para poderlas lavar en la
  lavadora, deben llevar el
  símbolo “Pura Lana Virgen” y
  tener además la indicación
  “no se apelmaza” o bien
  “lavable en máquina”.

  ÇçàåÄçàÖ:
  èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
  ‰Îfl ÒÚËÍË:
  - ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
  ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
  (ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
  Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
  - Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
  ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
  ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
  ‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
  ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
  - ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
  ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
  Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
  Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
  - ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
  ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
  - ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
  ‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
  ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
  Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
  Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.

  ATENCIÓN:
  Durante la selección
  asegúrese de que:
  - en la ropa para lavar
  no haya objetos
  metálicos (por
  ejemplo, clips,
  imperdibles, alfileres,
  monedas, etc.);
  - abroche las fundas de
  las almohadas, cierre
  las cremalleras, las
  anillas, ate las cintas
  sueltas y las tiras largas
  de los vestidos;
  - quite de las cortinas
  tanbién los elementos
  de rodamiento;
  - lea atentamente las
  etiquetas de los
  tejidos;
  - si durante la selección
  aprecia manchas
  resistentes, quítelas
  con un detergente
  especial o con una
  pasta de lavado
  apropiada.

  ATENÇÃO:
  Recomendamos que,
  sempre que lavar tapetes
  pesados, colchas e outras
  peças de roupa igualmente
  pesadas, suprima a
  centrifugação.
  Antes de colocar uma peça
  de lã na máquina, verifique
  a respectiva etiqueta, para
  se assegurar de que a peça
  em questão é um artigo de
  “Pura Lã Virgem” e também
  “Lavável à Máquina” e
  “Não feltrante”. Só estas
  peças de lã poderão ser
  lavadas na máquina.

  IMPORTANTE:
  Quando separar as
  peças de roupa a
  lavar certifique-se de
  que:
  - não deixou objectos
  metálicos nas peças
  de roupa, por
  exemplo, alfinetes,
  alfinetes de ama,
  moedas, etc.;
  - apertou os botões das
  almofadas, os fechos,
  os colchetes e os
  cintos e que amarrou
  as tiras de tecido
  compridas;
  - retirou as argolas das
  cortinas;
  - o programa de
  lavagem
  seleccionado está de
  acordo com as
  indicações de
  lavagem fornecidas
  pelos fabricantes das
  peças de roupa
  (símbolos inscritos nas
  respectivas etiquetas).
  - Além disso, antes de
  colocar qualquer
  peça de roupa muito
  suja na máquina,
  remova as nódoas
  mais difíceis com um
  detergente especial
  ou tira-nódoas.

  IMPORTANT:
  When washing heavy rugs,
  bed spreads and other
  heavy articles, it is advisable
  not to spin.
  To be machine-washed,
  woollen garments and other
  articles in wool must bear
  the “Machine Washable
  Label”.

  IMPORTANT:
  When sorting articles
  ensure that:
  - there are no metal
  objects in the washing
  (e.g. brooches, safety
  pins, pins, coins etc.).
  - cushion covers are
  buttoned, zips and
  hooks are closed, loose
  belts and long tapes on
  dressing gowns are
  knotted.
  - runners from curtains are
  removed.
  - attention is paid to
  garment labels.
  - when sorting, any tough
  stains should be
  removed prior to
  washing using stain
  removers only
  recommended on
  label.

  59 • Page 31

  NL

  HOOFDSTUK 11

  TIPS VOOR
  GEBRUIK

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 11

  ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
  χ¯ËÌÛ.

  Tips voor economisch en
  milieuvriendelijk gebruik van uw
  wasmachine.
  MAXIMALISEREN VAN DE LADING
  Door de machine te vullen met
  de geadviseerde maximale
  lading, maakt u optimaal gebruik
  van energie, water, wasmiddel en
  tijd.
  Door één keer een volle lading te
  wassen, in plaats van twee keer
  een halve lading, bespaart u 50%
  energie.

  IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
  U kunt uw kleding voorwassen
  wanneer hier grote, moeilijke
  vlekken inzitten.
  Door kleding met normale vlekken
  te wassen zonder gebruik te
  maken van het
  voorwasprogramma, kunt u
  wasmiddel, tijd, water en 5 tot 15%
  energie besparen.

  IS WASSEN OP EEN HOGE
  TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
  Bespaar 50% energie door vlekken
  voor te behandelen met een
  vlekkenverwijderaar of uw was
  voor te laten weken. Hierdoor kan
  het gebruik van warm water
  worden verminderd.

  60

  àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
  áÄÉêìáäì ÅÖãúü
  ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
  χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
  ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
  ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
  ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
  èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
  Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
  ‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
  Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
  Á‡„ÛÁ͇ÏË.
  çìÜçÄ ãà ÇÄå
  èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?
  íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
  ·Âθfl!
  ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
  ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
  15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
  ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
  ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
  Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.

  çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
  Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
  ÇéÑõ?
  ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
  ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
  ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
  Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
  ‚Ó‰Â.
  èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
  60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
  ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

  PT

  EN

  CAPÍTULO 11

  CAPÍTULO 11

  CHAPTER 11

  CONSEJOS ÚTILES
  PARA EL USUARIO

  CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE

  CUSTOMER
  AWARENESS

  Breves sugerencias para la
  utilización del
  electrodoméstico en el
  respeto del medio ambiente
  y con el máximo ahorro.

  Um guia para uma utilização
  mais ecológica e económica
  da sua máquina de lavar
  roupa.

  CARGAR AL MÁXIMO LA
  LAVADORA
  Para eliminar eventuales
  despilfarros de energía, agua
  o detergente se
  recomienda utilizar la
  máxima capacidad de
  carga de la lavadora.
  Es posible, ahorrar hasta el
  50% de energía con una
  carga llena efectuada en
  una única colada, respecto
  a dos coladas a 1/2 carga.

  MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
  ROUPA A LAVAR
  Assegure a melhor utilização
  possivel da energia, da água,
  do detergente e do tempo,
  lavando na máquina de lavar
  roupa a quantidade máxima
  de roupa recomendada.
  Poupe até 50% de energia
  lavando uma carga completa
  em vez de lavar 2 meías
  cargas.

  MAXIMISE THE LOAD SIZE

  TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
  Só se a roupa estiver muito
  suja!
  Se, no caso de a roupa estar
  pouco ou normalmente suja,
  NÃO seleccionar a função de
  pré-lavagem, estará a
  POUPAR detergente, tempo e
  água e ainda entre 5 a 15%
  de consumo de energia.

  DO YOU NEED TO PRE-WASH?

  ES

  CUANDO SIRVE REALMENTE EL
  PRELAVADO?
  Solamente para cargas
  particularmente sucias!
  Se ahorra del 5 al 15% de
  energía evitando la
  selección de la opción del
  prelavado para ropa de
  suciedad normal.

  QUÉ TEMPERATURA DE
  LAVADO SELECCIONAR?
  La utilización de productos
  para eliminar manchas antes
  del lavado en la lavadora,
  reduce la necesidad de
  lavar a temperaturas
  superiores a 60°C. Es posible
  ahorrar hasta un 50%
  utilizando una temperatura
  de lavado de 60°C.

  TEM REALMENTE DE LAVAR A
  ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
  Trate as nódoas com um
  produto especial para
  remover as nódoas ou
  amoleça as nódoas já secas
  em água antes de lavar a
  roupa na máquina: deixará
  assim de ter tanta
  necessidade de lavar a roupa
  com um programa de
  lavagem a quente.
  Poupe até 50% de energia
  utilizando programas de
  lavagem a 60°C.

  A guide environmentally
  friendly and economic use of
  your appliance.

  Achieve the best use of
  energy, water, detergent and
  time by using the
  recommended maximum
  load size.
  Save up to 50% energy by
  washing a full load instead of
  2 half loads.

  For heavily soiled laundry
  only!
  SAVE detergent, time, water
  and between 5 to 15%
  energy consumption by NOT
  selecting Prewash for slight to
  normally soiled laundry.

  IS A HOT WASH REQUIRED?
  Pretreat stains with stain
  remover or soak dried in
  stains in water before
  washing to reduce the
  necessity of a hot wash
  programme.
  Save up to 50% energy by
  using a 60°C wash
  programme.

  61 • Page 32

  NL

  RU

  HET WASSEN

  ÑÒÈPÊÀ

  LAVADO

  VARIABELE CAPACITEIT

  Âàpüèpyeìûe
  âoçìoæíocòè

  CAPACIDA VARIABILE

  Deze wasautomaat regelt
  automatisch het
  waterniveau afhankelijk van
  het soort en de hoeveelheid
  wasgoed. Vanuit het
  oogpunt van
  energiebesparing is het op
  deze manier mogelijk om
  ‘persoonlijk’ te wassen.
  Dit systeem geeft een
  vermindering van het
  energieverbruik en een
  merkbare vermindering van
  de wastijd.

  Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
  aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
  ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
  oò òèïa òêaíè è
  êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
  Taêèì oápaçoì
  ocyùecòâëÿeòcÿ
  “èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
  Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
  ∋ëeêòpo∋íepãèè è
  coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.

  Esta lavadora adapta
  automáticamente el nivel del
  agua al tipo y cantidad de
  ropa.Así pues, es posible
  obtener una colada
  “personalizada”, incluso desde
  el punto de vista energético.
  Este sistema aporta una
  disminución del consumo de
  energía y una sensible
  reducción del tiempo de
  lavado.

  LAVAGEM

  WASHING

  CAPACIDADE VARIÁVEL

  VARIABLE CAPACITY

  Esta máquina ajusta
  automaticamente o nível de
  água ao tipo e quantidade
  de água ao tipo e
  quantidade de roupa a lavar.
  Torna-se assim possível obter
  uma lavagem
  “personalizada”, inclusive do
  ponto de vista da poupança
  de energia.
  O sistema proporciona uma
  redução do consumo de
  energia e uma redução
  sensível da duração da
  lavagem.

  EJEMPLO:
  Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
  VOORBEELD:
  Doe uitzonderlijk gevoelige
  weefsels in een net.
  Stel dat het wasgoed
  bestaat uit ZWAAR VERVUILD
  KATOEN (hardnekkige
  vlekken dienen verwijderd te
  worden met een speciaal
  middel).

  Het is aan te bevelen om
  het wasgoed niet geheel te
  laten bestaan uit badstoffen
  of andere stoffen die veel
  water opnemen en te zwaar
  worden.

  ● Trek de wasmiddellade
  open.
  ● Doe 120 gram in het bakje
  met een II.
  ● Doe 50 ml van het
  gewenste  toevoegmiddel in het
  toevoegvakje.
  ● Sluit de wasmiddellade
  (A)
  62

  Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
  òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
  èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
  ìåøîê.
  Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
  íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
  çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
  íåé èìåюòñÿ
  òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
  óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
  ïàñòîé).
  Âíèìàíèå!
  Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
  òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
  êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
  âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
  òÿæåëûìè.

  ● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
  ìîюùèõ ñpåäñòâ A.

  ● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË II ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
  ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
  Ò‰ÒÚ‚.

  Para tejidos se aconseja el
  uso de una bolsa de rejilla.
  Supongamos que la colada
  que va a hacer sea de
  ALGODON MUY SUCIO (si hay
  manchas especialmente
  resistentes, quítelas con la pasta
  apropiada).
  Le aconsejamos no realizar
  una colada con sólo prendas
  de tejidos esponjosos, ya que
  al absorber mucha agua,
  sehacen demasiado
  pesadas.

  ● Abra la cubeta del
  detergente (A).

  ● Ponga en el
  compartimento II de lavado
  120 g de detergente.

  ● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
  äîáàâêè â îòäåëåíèå
  .

  ● Ponga 50 cc del aditivo
  que desee en el
  compartimento para aditivos
  .

  ● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp A.

  ● Cierra la cubeta del
  detergente (A).

  EN

  PT

  ES

  This washing machine
  automatically adapts the level
  of the water to the type and
  quantity of washing. In this way
  it is also possible to obtain a
  “personalized” wash from an
  energy saving point of view.
  This system gives a decrease in
  energy consumption and a
  sensible reduction in washing
  times.

  EXAMPLE:
  EXEMPLO:
  Sempre que lavar peças de
  roupa extre-mamente
  delicadas, meta-as dentro de
  um saco de rede.
  Suponhamos que a carga de
  roupa a lavar é composta por
  ROUPA DE ALGODÃO MUITO
  SUJA (as nódoas mais difíceis
  deverão ser removidas com o
  detergente especial).
  Recomendamos que nunca
  carregue a máquina só com
  atoalhados, pois estes tecidos
  absorvem muita água,
  ficando muito pesados.

  A net bag should be used
  for particularly delicate
  fabrics.
  Let us suppose that the
  washing consists of HEAVILY
  SOILED COTTON (tough
  stains should be removed
  with suitable stain removal).
  It is advisable not to wash a
  load made up entirely of
  articles in towelling fabric
  which absorb a lot of water
  and become too heavy.

  ● Abra a gaveta para
  detergente (A).

  ● Open the detergent
  drawer (A).

  ● Deitar 120 g de detergente
  no compartimento da gaveta
  para detergente II.

  ● Put 120 g in the main wash
  compartment marked II.

  ● Deitar 50 cc do aditivo
  pretendido no
  compartimento para aditivos
  .

  ● Put 50 ml of the desired
  additive in the additives
  .
  compartment

  ● Feche a gaveta para
  detergente (A).

  ● Close the detergent
  drawer (A).

  63 • Page 33

  PT

  EN

  RU

  ES

  ● Controleer of de
  watertoevoerkraan open
  staat.

  ● Óáåäèòåñü, ÷òî
  âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.

  ● Asegúrese de que el grifo
  del agua esté abierto,

  ● Certifique-se de que a
  torneira de alimentação de
  água esteja aberta.

  ● Ensure that the water inlet
  tap is turned on.

  ● En of de afvoerslang goed
  is aangesloten.

  ● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
  ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
  ïpàâèëüíî.

  ● Que el desagüe esté en
  posición correcta.

  ● Certifique-se também de
  que o tubo de descarga
  esteja bem colocado.

  ● And that the discharge
  tube is in place.

  NL

  PROGRAMMA SELECTEREN
  Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
  geschikte programma.
  Draai de programmaknop
  naar het gewenste
  programma.
  Wacht tot het “STOP”-lampje
  begint te knipperen.
  Druk vervolgens op de STARTknop.
  Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
  werking.
  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.
  Waarschuwing: Indien er een
  onderbreking van stroom is,
  teriwjld e amchine aan staat,
  wordt het geselecteerde
  programma opgeslagen in
  een speciaal geheugen.
  Wanneer de stroom is
  hersteld, zal de machine
  verder gaan met het
  wasprogramma.

  ● Na afloop van het
  wasprogramma.
  ● Wacht tot de
  deurvergrendeling
  ontgrendelt (circa 2 minuten
  na afloop van het
  wasprogramma).
  ● Draai de programmaknop
  naar de UIT-stand (OFF) om
  de machine uit te schakelen.
  ● Open de deur en haal uw
  wasgoed uit de machine.

  VOOR ALLE SOORTEN
  WASPROGRAMMA’S
  RAADPLEEG HET
  OVERZICHT EN VOER DE
  HANDELINGEN UIT IN
  DE AANGEGEVEN
  VOLGORDE
  64

  ÇõÅéê èêéÉêÄåå
  é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
  ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
  ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl LJÒ
  ÔÓ„‡ÏÏÛ.
  èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
  ÔÓ„‡Ïχ.
  ÑÓʉËÚÂÒ¸, ÔÓ͇ Ì ̇˜ÌÂÚ
  ÏÂˆ‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓ “STOP”, ÔÓÒÎÂ
  ˝ÚÓ„Ó Ì‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û START.
  èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
  χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
  ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.
  èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
  ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
  ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
  ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
  χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
  Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
  ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
  ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
  ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
  ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
  ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
  ● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
  Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓ "äÓ̈
  ˆËÍ·" ("end cycle")
  ● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
  èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
  ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
  β͇.
  Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
  ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
  éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸Ú ·ÂθÂ.

  Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
  êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
  òàáëèöåé ïpîãpàìì è
  ñîáëюäàéòå
  ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
  îïåpàöèé,
  påêîìåíäîâàííóю
  ∋òîé òàáëèöåé.

  SELECCIÓN DEL PROGRAMA
  Hace referencia a la tabla de
  programas para seleccionar
  el programa más adecuado.
  Girando el selector se activa
  el programa elegido. Espere
  que la luz “STOP” inicie su
  intermitencia y por tanto
  accione la tecla START.
  Seleccionando la tecla START
  la lavadora incia la
  secuencia de lavado.
  El ciclo de lavado mantendrá
  el mando programador fijo
  sobre el programa
  seleccionado hasta la
  finalización del lavado.
  Atención: Si hubiese un corte
  en el suministro eléctrico
  durante el funcionamiento de
  la lavadora, una especie de
  memoria conservará la
  selección efectuada y, al
  reiniciarse el suministro
  eléctrico, la lavadora
  continuará lavando desde el
  punto en que se paró.
  ● Al final del programa se
  ilumina el indicador de fin
  ciclo.
  ● Espere hasta que se
  apague el piloto de puerta
  asegurada (2 minutos
  después de finalizar el
  programa).
  ● Apague el aparato
  colocando el mando selector
  de programas en posición
  “OFF”.
  ● Abra la puerta y extraiga la
  ropa.

  PARA CUALQUIER TIPO DE
  LAVADO, CONSULTE
  SIEMPRE LA TABLA DE LOS
  PROGRAMAS Y SIGA LA
  SECUENCIA DE LAS
  OPERACIONES TAL
  COMO VIENE INDICADO.

  SELECÇÃO DE PROGRAMA.
  Utilize o guia de programas para
  seleccionar o programa mais
  adequado.Rode o selector
  requerendo o programa que
  está activado.Espere que o
  indicador luminoso “STOP”
  comece a piscar.
  Depois pressione o botão de
  “INÍCIO”.Quando o botão de
  “INÍCIO”for pressionado,a
  máquina apresentará a
  sequência do programa.
  O botão mantém-se intacto,
  mesmo quando o programa
  está a decorrer.

  Aviso: Se houver quebra de
  corrente eléctrica enquanto
  a máquina estiver a
  funcionar, o programa
  seleccionado fica registado
  numa memória especial e,
  quando a energia eléctrica
  for restaurada o programa
  continuará a partir do sítio
  onde tinha ficado.

  ● No final do programa o
  indicador luminoso "fim de
  ciclo" estará aceso.
  ● Quando o programa tiver
  terminado:
  Espere que a porta que está
  fechada abra (cerca de 2
  minutos, depois do programa
  ter terminado).
  Desligue a máquina, rodando
  o selector para a posição
  “OFF”.
  Abra a porta e retire a roupa.

  A TABELA DE
  PROGRAMAS CONTÉM
  INFORMAÇÕES SOBRE
  TODOS OS TIPOS DE
  LAVAGEM. CONSULTE-A
  PARA ESCOLHER O
  PROGRAMA ADEQUADO
  À ROUPA QUE VAI
  LAVAR, E SIGA AS
  OPERAÇõES PELA
  ORDEM AQUI
  APRESENTADA.

  PROGRAMME SELECTION
  Refer to the programme
  guide to select the most
  suitable programme.
  Turning the selector knob
  required programme is
  activate.
  Wait for the “STOP” indicator
  light to flash.
  Then press the START button.
  When the START button is
  pressed the machine sets
  the working sequence in
  motion.
  The programme carries out
  with the programme
  selector stationary on the
  selected programme till
  cycle ends.
  Warning: If there is any break
  in the power supply while
  the machine is operating, a
  special memory stores the
  selected programme
  and,when the power is
  restored, it continues where
  it left off.

  ● At the end of the
  programme the indicator
  light “end cycle” will go on.
  ● When the programme has
  finished
  Wait for the door lock to be
  released (about 2 minutes
  after the programme has
  finished).
  Switch off the machine by
  turning the programme
  selector to the “OFF”
  position.
  Open the door and remove
  the laundry.

  FOR ALL TYPES OF
  WASH CONSULT THE
  PROGRAMME TABLE
  AND FOLLOW THE
  OPERATIONS IN THE
  ORDER INDICATED.
  65 • Page 34

  NL

  HOOFDSTUK 12

  SCHOONMAKEN
  EN NORMAAL
  ONDERHOUD
  Gebruik geen
  schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
  oplosmiddelen aan de
  buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
  vochtige doek is voldoende.
  De wasautomaat behoeft
  zeer weinig onderhoud:
  ● Schoonmaken van de
  vakjes voor wasmiddelen.
  ● Het reinigen van het filter.
  ● Bij verplaatsingen of
  wanneer de machine voor
  langere tijd niet gebruikt
  wordt.

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 12

  ES

  CAPÍTULO 12

  PT

  EN

  CAPÍTULO 12

  CHAPTER 12

  ЧÈÑÒÊÀ
  È ÓÕÎÄ ÇÀ
  ÌÀØÈÍÎÉ

  LIMPIEZA Y
  MANTENIMIENTO
  ORDINARIO

  LIMPEZA E
  MANUTENÇÃO DA
  MAQUINA

  CLEANING AND
  ROUTINE
  MAINTENANCE

  Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
  íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
  ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
  pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
  äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
  ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.

  Para su limpieza exterior no
  use productos abrasivos,
  alcohol y/o disolventes,
  basta sólo una pasada con
  un paño húmedo.

  Não utilize produtos
  abrasivos, com álcool,
  soluções alcoólicas e/ou
  diluentes para limpar as
  paredes externas da
  máquina: basta passar um
  pano húmido para a limpar.

  Do not use abrasives, spirits
  and/or diluents on the
  exterior of the appliance. It is
  sufficient to use a damp
  cloth.

  Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
  óõîäà:

  La lavadora necesita muy
  poco mantenimiento:

  ● î÷èñòêè âàííî÷åê
  (îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
  ìîюùèõ ñpåäñòâ

  ● Limpieza de la cubeta y
  sus compartimentos

  ● î÷èñòêè ôèëüòpà

  ● Limpieza filtro

  ● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
  äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
  ìàøèíû.

  Esta máquina exige muito
  pouca manutenção:

  ● Limpeza da gaveta para
  detergentes.

  The washing machine
  requires very little
  maintenance:
  ● Cleaning of drawer
  compartments.

  ● Limpeza do filtro.
  ● Filter cleaning

  ● Traslados o largos
  períodos de inactividad de
  la máquina.

  ● Adopção de medidas
  especiais quando a
  máquina vai ser mudada de
  sítio (mudança de casa, por
  exemplo) ou quando a
  máquina estiver muito
  tempo sem funcionar.

  ● Removals or long periods
  when the machine is left
  standing.

  HET SCHOONMAKEN VAN DE
  VAKJES VOOR WASMIDDELEN

  Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
  ñpåäñòâ

  LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
  DETERGENTE Y SUS
  COMPARTIMENTOS

  LIMPEZA DA GAVETA PARA
  DETERGENTE

  CLEANING OF DRAWER
  COMPARTMENTS

  Alhoewel het niet strikt
  noodzakelijk is raden wij aan
  af en toe de vakjes voor de
  was-en bleekmiddelen en
  de toevoegingen schoon te
  maken.

  Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
  âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
  äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
  ñìÿã÷èòåëÿ.

  Aunque no sea
  estrictamente necesario, es
  conveniente limpiar de vez
  en en cuando los
  compartimentos del
  detergente, blanqueadores
  y aditivos.

  Embora não seja
  estritamente necessário, é
  recomendável limpar
  ocasionalmente os resíduos
  de detergente, de
  branqueador e de aditivos
  da gaveta para detergente.

  Although not strictly
  necessary, it is advisable to
  clean the detergent, bleach
  and additives
  compartments occasionally.

  Para esta operacion basta
  extraerlos haciendo un
  poco de fuerza.

  Para tal, deverá puxar
  suavemente a gaveta toda
  para fora.

  Remove the compartments
  by pulling gently.

  Haal de vakjes er uit door er
  voorzichtig aan te trekken.

  Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
  îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
  âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.

  Schoonmaken met water

  Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
  âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.

  De vakjes opnieuw naar
  binnen schuiven.

  Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
  ìåñòî.

  66

  Limpie todo el contenido
  bajo un chorro de agua.
  Vuelva a colocar todo en su
  sitio.

  Lave cuidadosamente
  cada um dos
  compartimentos sob um
  jacto de água, e volte a
  colocar a gaveta na
  máquina.

  Clean with water.

  Put the compartments back
  into place
  67 • Page 35

  NL

  RU

  HET REINIGEN VAN HET FILTER
  De wasmachine is uitgerust
  met een speciale filter die
  materialen zoals knopen en
  munten tegenhoud, die de
  afvoerslang kunnen blokkeren.
  De procedure voor het reinigen
  van het filter is als volgt.

  Î÷èñòêà ôèëüòpà
  Â ìàøèíå óñòàíîâëåí
  ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
  çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
  ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
  êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
  âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
  ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
  ôèëüòpà.

  ● Verwijder het klepje zoals
  weergegeven in figuur.

  Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:

  ● Gebruik het klepje voor
  het opvangen van
  achtergebleven water in het
  filter.

  ● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, ͇Í
  ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.

  ● Draai de dop tegen de
  klok in open in verticale
  richting.
  ● Verwijder het filter en
  maak het schoon.
  ● Als het filter schoon is kan
  het met de klok mee weer in
  de opening gedraaid
  worden, vastgeschroefd
  worden en kan het klepje
  weer dicht gedaan worden,
  zoals boven in omgekeerde
  volgorde werd aangegeven.

  ● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
  ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
  îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
  ïîëîæåíèè;
  ● èçâëåêèòå ôèëüòp è
  î÷èñòèòå åãî;
  ● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
  îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
  ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
  ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
  âûøå.

  BIJ VERPLAATSINGEN OF
  WANNER DE MACHINE VOOR
  LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
  WORDT

  Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
  ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
  ïåpèîä

  Bij eventuele verplaatsingen of
  wanneer de machine voor
  langere tijd in een
  onverwarmde ruimte stil staat
  moet het resterende water uit
  alle slangen worden
  verwijderd.

  Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
  ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
  äëèòåëüíûé ïåpèîä â
  íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
  íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
  âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
  ñëèâà.

  Haal de stekker uit het
  stopcontact. U hebt een bak
  nodig. Haal de slang van de
  klem en laat die laag over de
  bak hangen tot al het water
  weggelopen is.
  Herhaal deze handelingen aan
  de andere kant.

  68

  ● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
  äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
  ãíåçäå ôèëüòpà;

  Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
  îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
  ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
  çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
  ñëèòü âîäó.
  Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
  çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
  ôèêñàòîpå.
  Â çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
  îïåpàöè˛ â îápàòíîì
  ïîpÿäêå.

  ES

  PT

  LIMPIEZA FILTRO

  LIMPEZA DO FILTRO

  La lavadora está dotada de
  un filtro especial que retiene
  los residuos de tamaño más
  grande que podrían obstruir
  la descarga (monedas,
  botones, etc) y que de esta
  manera se pueden
  recuperar fácilmente.
  Cuando sea necesario
  limpiar el filtro seguir los
  siguientes pasos:
  ● Suelte el zócalo como se
  indica en la figura.

  ● Utilizar el zócalo para
  recoger el agua residual del
  filtro.
  ● Gire el filtro en sentido
  contrario a las agujas del
  reloj hasta que haga tope
  en posición vertical.
  ● Extráigalo y limpielo.

  ● Después de haberlo
  limpiado vuelva a montarlo
  siguiendo las operaciones
  en sentido contrario a la
  descripción precedente.

  TRASLADOS O LARGOS
  PERÍODOS DE INACTIVIDAD
  DE LA MÁQUINA
  En eventuales traslados o en
  caso que la máquina
  estuviese inactiva durante
  largo período de tiempo en
  lugares fríos, hay que vaciar
  completamente todo
  residuo de agua en los
  tubos.
  Estando desconectada
  suelte el tubo de la
  abrazadera y dirijalo hacia
  abajo, en el cubo, hasta
  conseguir la salida
  completa del agua.
  Finalizada la operación,
  repita los pasos en sentido
  contrario.

  A máquina dispõe de um filtro
  especial, concebido para recolher
  objectos grandes que poderiam
  impedir a descarga de água
  (moeds, botões, etc.),
  possibilitando, desta forma, uma
  fácil recuperação desses
  objectos.
  Este filtro, que se encontra atrás do
  rodapé, deverá ser limpo a
  intervalos regulares.
  Para maior segurança, siga
  atentamente estas instruções:

  ● Desligue a ficha do cabo de
  alimentação de corrente da
  tomada, e esvazie a máquina de
  toda a água.
  ● Remova o rodapé da máquina
  como representado na figura.
  ● Utilize o rodapé para recolher a
  água existente no filtro.
  ● Rode a tampa do filtro no
  sentido contrário ao dos ponteiros
  do relógio até atingir o batente
  (posição vertical).
  ● Retire o filtro e limpe-o.
  ● Depois de limpo, volte a colocar
  o filtro, assegurando-se de que a
  saliência esteja perfeitamente
  alinhada com o respectivo
  recorte, e rode o filtro no sentido
  dos ponteiros do relógio. Siga as
  instruções acima referidas pela
  sua ordem inversa para voltar a
  colocar a tampa do filtro, o
  rodapé, etc.

  EN
  FILTER CLEANING
  The washing-machine is
  equipped with a special filter
  to retain large foreign matter
  which could clog up the
  drain, such as coins, buttons,
  etc. These can, therefore,
  easily be recovered. The
  procedures for cleaning the
  filter are as follows:

  ● Ease off the base as shown
  in fig.
  ● Use the base as a tray to
  collect leftover water in filter.

  ● Turn the filter anticlockwise
  till it stops in vertical position.

  ● Remove and clean.

  ● After cleaning, replace by
  turning the notch on the end
  of the filter clockwise. Then
  follow all procedures
  described above in reverse
  order.

  O QUE FAZER SE MUDAR A
  MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
  MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
  SEM FUNCIONAR

  REMOVALS OR LONG PERIODS
  WHEN THE MACHINE IS LEFT
  STANDING

  Caso tenha de transportar a
  máquina, ou sempre que esta
  estiver sem trabalhar por um
  período de tempo prolongado
  num local não aquecido, deverá
  escoar totalmente a água de
  todas as mangueiras.

  For eventual removals or
  when the machine is left
  standing for long periods in
  unheated rooms, the drain
  hose should be emptied of
  all remaining water.

  Para tal, deverá desligar
  previamente a máquina da
  corrente, retirando a respectiva
  ficha da tomada. Irá necessitar de
  um recipiente para recolher a
  água.
  Solte o tubo de alimentação de
  água do respectivo suporte, puxeo para baixo e esvazie toda a
  água para un recipiente depois
  da água ter sido esvaziada volte a
  colocar o tubo no respectivo
  suporte.

  The appliance must be
  switched off and unplugged.
  A bowl is needed. Detach
  the drainage hose from the
  clamp and lower it over the
  bowl until all the water is
  removed.
  Repeat the same operation
  with the water inlet hose.

  Repita esta operação para o tubo
  de esgoto da água.

  69 • Page 36

  RU

  NL

  HOOFDSTUK 13
  PROBLEEM
  1. Geen enkel
  programma
  functioneert

  ÏÀPÀÃPÀÔ 13
  OPLOSSING

  OORZAAK
  Stekker zit niet in het stopcontact

  Doe de stekker in het stopcontact

  Hoofdschakelaar is niet aan

  Zet de hoofdschakelaar aan

  Stroomonderbreking

  Controleer

  Elektrische zekeringen doorgebrand

  Controleer

  Vuldeur is open

  Sluit de vuldeur

  Zie oorzaak 1

  Controleer

  De watertoevoerkraan staat niet open

  Zet de watertoevoerkraan open

  De tijdschakelaar is niet juist ingesteld

  Stel de tijdschakelaar in

  Er zit een knik in de afvoerslang

  Trek de afvoerslang recht

  Materiaal blokkeert het filter

  Controleer het filter

  4. Water op de vloer
  bij de machine

  Een lek bij de ring tussen de kraan en de
  inlaatslang

  Vervang de sluitring en draai de slang
  goed aan bij de kraan

  5. Centrifugeert niet

  De wasautomaat heeft het water niet
  weggepompt

  Wacht een paar minuten tot de
  machine het water heeft weggepompt

  Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
  bij enkele machines)

  Maak de “niet centrifugeren” instelling
  ongedaan

  De wasautomaat staat niet recht

  Stel de speciale voetjes bij

  De transportklemmen zijn niet
  verwijderd

  Verwijder de transportklemmen

  Het wasgoed is niet gelijkmatig
  verdeeld

  Schut het wasgoed los en verdeel het
  geljkmatig

  2. Er wordt geen
  water ingevoerd

  3. Pompt het water
  niet weg

  6. Sterke trillingen
  gedurende het
  centrifugeren

  OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING
  ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
  ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
  ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
  HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE
  WASMACHINE VERGROOT.

  Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
  snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
  garantiebewijs is vermeld.
  Belangrijk
  1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
  - Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
  Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
  - De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
  zitten en geeft geen kleurverandering.
  - De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
  goed gespoeld is.
  - De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
  wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
  In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
  2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
  uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.

  36

  ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
  ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
  1. Ìàøèíà íå
  pàáîòàåò íè íà
  îäíîé ïpîãpàììå

  ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ

  ÏPÈЧÈÍÛ
  Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.

  Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.

  Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.

  Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.

  Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.

  Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.

  Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
  ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.

  Ïpîâåpèòü

  Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.

  Çàêpûòü ëюê.

  Ñì. 1 ïpè÷èíó.

  Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.

  Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.

  Îòêpûòü êpàí.

  Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
  âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.

  Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
  ïpîãpàìì ñòèpêè.

  3. Ñòèpàëüíàÿ
  ìàøèíà íå ñëèâàåò
  âîäó

  Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.

  Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.

  Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.

  Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.

  4. Íàëè÷èå âîäû íà
  ïîëó âîêpóã
  ìàøèíû

  Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
  êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.

  Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
  ñîåäèíåíèå.

  5. Ñòèpàëüíàÿ
  ìàøèíà íå
  îòæèìàåò áåëüå

  Åùå íå ñëèòà âîäà.

  Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
  ìàøèíà ñîëüåò âîäó.

  Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.

  Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.

  6. Ñèëüíûå âèápàöèè
  âî âpåìÿ îòæèìà

  Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.

  Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
  íîæåê.

  Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

  Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

  Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
  áàpàáàíå.

  Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.

  2. Ñòèpàëüíàÿ
  ìàøèíà íå
  çàïîëíÿåòñÿ âîäîé

  Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
  áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
  ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.

  Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
  ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
  ∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
  Âíèìàíèå!
  Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
  íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.

  71 • Page 37

  PT

  ES

  CAPÍTULO 13

  CAPÍTULO 13
  AVARIA
  ANOMALÍA

  ACÇÃO NECESSÁRIA

  CAUSA PROVÁVEL

  SOLUCIÓN

  CAUSA

  A máquina não está ligada à corrente

  Ligue a máquina à corrente

  A tecla de ligar/desligar não
  foi premida

  Pressione a tecla

  Falha da alimentação de corrente

  Verifique

  Fusível disparado

  Verifique e, se necessário, substitua

  A porta não está bem fechada

  Feche bem a porta

  Vide ponto (1)

  Verifique

  Compruébelo

  Torneira de água fechada

  Abra a torneira

  El grifo del agua está cerrado

  Abra el grifo del agua

  Selecção incorrecta de programa

  Volte a seleccionar o programa

  El timer no está posicionado
  correctamente

  Posicione el timer correctamente

  Mangueira de esgoto dobrada
  ou torcida

  Endireite a mangueira

  El tubo de desagüe está doblado

  Enderezca el tubo de desagüe

  Presença de um corpo estranho no filtro

  Verifique o filtro

  Presencia de cuerpos extraños en el
  filtro

  Inspeccionar el filtro

  4. Agua no chão ao
  pé da máquina

  Falta de vedação entre a torneira e a
  mangueira

  Substitua o vedante e aparafuse bem
  a mangueira

  4. Presencia de agua
  en el suelo
  alrededor de la
  lavadora

  Pérdida de agua por la guarnición de
  goma que está entre el grifo y el tubo
  de carga del agua

  Sustituya la guarnición de goma y
  enrosque bien el tubo al grifo

  5. A máquina não faz
  a centrifugação

  A água ainda não foi despejada

  Espere alguns minutos

  Tecla “eliminação da centrifugação”
  premida (alguns modelos)

  Solte a tecla

  5. No centrífuga

  La lavadora todavía no ha vaciado el
  agua

  Espere unos minutos, la maquina
  vaciara el agua

  Fixações de transporte não foram
  removidas

  Remova-as

  “Exclusión de centrifugado” pulsado
  (sólo en algunos modelos)

  Desactive el botón “exclusión
  centrifugado”

  A máquina está mal nivelada

  Nivele a máquina com os pés
  ajustáveis

  La lavadora no está bien nivelada

  Regule las patas regulables
  A roupa está mal distribuída

  Los soportes de fijación del transporte
  no han sido retirados todavía

  Retire los soportes de fijación del
  transporte

  Distribua a roupa de modo
  mais uniforme

  La carga de ropa no ha sido distribuida
  uniformemente

  Distribuya uniformemente la ropa

  1. No funciona con
  nigún programa

  2. No carga agua

  3. No descarga agua

  6. Fuertes vibraciones
  durante el
  centrifugado

  El enchufe de la corriente eléctrica no
  está conectado a la toma de corriente

  Conecte el enchufe

  El botón del interruptor general no está
  pulsado

  Pulse el interruptor general

  No hay corriente eléctrica

  Compruébelo

  Las válvulas de la instalación eléctrica
  están averiadas

  Compruébelo

  Puerta abierta

  Cierre la puerta

  Vea causa 1

  Atención:
  Si el mando de los programas queda situado en un programa mucho tiempo, para luego avanzar
  rápidamente, o quizás efectúa un giro completo para luego posicionarse sobre el programa sucesivo, tal
  funcionamiento debe considerarse como absolutamente normal.
  La lavadora está prevista de un dispositivo electrónico que controla el movimiento del programador.
  Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
  relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
  Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
  Atención
  1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
  - El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
  resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
  - Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
  los colores.
  - La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
  aclarado.
  - Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
  menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
  fenómenos de formación de espuma.
  - La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
  2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
  arriba mencionados.

  72

  1. O programa não
  funciona

  2. A máquina não
  mete água

  3. A máquina não
  despeja a água

  6. Excesso de
  vibrações durante
  a centrifugação

  NOTA:
  O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE
  CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE
  VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.

  Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Candy.
  Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal
  como consta da placa de características ou no certificado de garantia.
  Atenção:
  1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
  durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em
  suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
  presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica
  incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
  presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um
  enxaguamento ineficaz;
  os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar são
  frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades, podem
  produzir sinais visíveis da formação de espuma;
  este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
  2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda
  às verificações anteriormente referidas.
  Salvaguardam-se erros e alterações!

  37 • Page 38

  EN

  CHAPTER 13

  FAULT
  1. Does not function
  on any
  programme

  REMEDY

  CAUSE
  Mains plug not plugged in

  Insert plug

  Mains switch not on

  Turn on mains switch

  No power

  Check

  Electric circuit fuses failure

  Check

  Load door open

  Close load door

  See cause 1

  Check

  Inlet tap turned off

  Turn on water inlet tap

  Timer not set correctly

  Set timer on correct position

  Discharge tube bent

  Straighten discharge tube

  Odd material blocking filter

  Check filter

  4. Water on floor
  around washing
  machine

  Leak from the washer between the tap
  and inlet tube

  Replace washer and tighten the tube
  on the tap

  5. Does not spin

  The washing machine has not
  discharged water

  Wait a few minutes until the machine
  discharges water

  “No spin” setting (some models only)

  Turn the programme dial onto spin
  setting

  Washing machine not perfectly level

  Adjust special feet

  Transport bracket not removed

  Remove transport bracket

  Washing load not evenly distributed

  Distribute the washing evenly

  2. Does not load
  water

  3. Does not discharge
  water

  6. Strong vibrations
  during spin

  NOTE:
  THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE
  SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.
  THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR
  MACHINE.
  If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
  the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
  guarantee certificate.
  Important
  1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
  - The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
  compromise the efficiency of the rinses.
  - The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
  remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
  - The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
  - The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
  difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
  formation of foam.
  - Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
  2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
  Technical Assistance Service.

  74 • Page 39 • Page 40

  Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und
  technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
  Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
  c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
  yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
  òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.
  La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
  que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
  modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
  caraterìsticas esenciales.
  O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem qualquer
  aviso.
  The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
  this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
  modifications to its products without changing the essential characteristics. • Page 41

  Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
  Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving
  en menselijke gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen
  worden veroorzaakt.
  Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk
  afval. In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
  elektronische uitrusting gaan.
  De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking
  uitgevoerd worden
  Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw
  gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
  чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
  é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
  Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
  å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
  ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
  ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
  ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
  ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.
  Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos y
  electrónicos (WEEE).
  Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas en el
  ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de un anómalo tratamiento de este producto
  El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico normal, en su ligar deberá ser
  entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
  La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el tratamiento de los residuos.
  Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor contacte con la oficina
  compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de
  venta donde compró el producto.

  This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
  By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,
  which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
  The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
  collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
  Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
  For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste
  disposal service or the shop where you purchased the product.

  Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
  cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
  coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
  opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
  Aß 46).
  Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
  ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.

  NL
  RU
  ES
  PT
  EN
  05.04 - 41016071 - Printed in Italy - Imprimé en Italie

  Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de
  equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
  Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais consequências negativas para o
  ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar de um tratamento incorrecto deste produto, quando eliminado.
  O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no
  centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento eléctrico e electrónico.
  A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos localmente aplicáveis à eliminação e ao
  tratamento de lixo e resíduos.
  Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, agradecemos que
  entre em contacto com a entidade municipal competente, com o serviço de eliminação de lixos e resíduos ou com o
  estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy C2 125 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy C2 125 in der Sprache / Sprachen: Englisch, Holländisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Candy C2 125

Candy C2 125 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch - 41 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info