Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
CBD 125
CBD 145 P
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
FR
NL
EN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FR
  NL
  EN

  Mode d’emploi
  Gebruiksaanwijzing

  CBD 125
  CBD 145 P • Page 2

  FR

  TOUS NOS
  COMPLIMENTS

  ONZE COMPLIMENTEN

  En achetant cet appareil
  ménager Candy, vous avez
  démontré que vous
  n’acceptez aucun
  compromis: vous voulez
  toujours ce qu’il y a de
  mieux.

  Met de aankoop van dit
  Candy huishoudelijk
  apparaat hebt u laten zien
  dat u geen genoegen
  neemt met
  tussenoplossingen en dat u
  alleen het allerbeste wilt.

  Candy a le plaisir de vous
  proposer cette nouvelle
  machine à laver qui est le
  résultat d’années de
  recherches et d’études des
  besoins du consommateur.
  Vous avez fait le choix de la
  qualité, de la fiabilité et de
  l’efficacité.

  Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
  wasautomaat aan te
  bieden die het resultaat is
  van jarenlang onderzoek en
  ervaring opgedaan door
  een direct contact met de
  gebruiker. U hebt gekozen
  voor de kwaliteit, de
  duurzaamheid en de
  uitstekende prestatie die
  deze wasmachine levert.

  Candy vous propose une
  large gamme d’appareils
  électroménagers: machines
  à laver la vaisselle, machines
  à laver et sécher le linge,
  cuisinières, fours à microondes, fours et tables de
  cuisson, hottes, réfrigerateurs
  et congélateurs.
  Demandez à votre
  Revendeur le catalogue
  complet des produits
  Candy.
  Nous vous prions de lire
  attentivement les conseils
  contenus dans ce livret. Il
  contient d’importantes
  indications concernant les
  procédures d’installation,
  d’emploi, d’entretien et
  quelques suggestions utiles
  en vue d’améliorer
  l’utilisation de la machine à
  laver.
  Conservez avec soin ce
  livret: vous pourrez le
  consulter bien souvent.
  Quand vous communiquez
  avec Candy, ou avec ses
  centres d’assistance, veuillez
  citer le Modèle, le n° et le
  numéro G (éventuellement).

  2

  NL

  Candy kan u ook een
  uitgebreid assortiment van
  ander huishoudelijke
  apparaten en stofzuigers
  bieden. Kijk hiervoor op de
  lokale website van Candy.

  Een uitgebreide catalogus
  van Candy apparaten kunt
  u bij uw winkelier krijgen.
  Wij verzoeken u dit boekje
  aandachtig door te lezen,
  want het geeft u belangrijke
  richtlijnen omtrent het veilig
  installeren, het gebruik en
  het onderhoud en bruikbare
  tips om met uw
  wasautomaat de beste
  resultaten te verkrijgen.

  FR

  NL

  CHAPITRE
  HOOFDSTUK

  INDEX

  INHOUDSOPGAVE

  Avant-propos

  Inleiding

  Notes générales à la
  livraison

  Algemene aanwijzingen bij
  levering

  1

  Garantie

  Garantie

  2

  Mesures de sécurité

  Veiligheidsmaatregelen

  3

  Données techniques

  Technische gegevens

  4

  Mise en place, installation

  In elkaar zetten en
  installeren

  5

  Description des commandes

  Bedieningspaneel

  6

  Tiroir à lessive

  Wasmiddelbakje

  7

  Sélection

  Kiezen van het programma

  8

  Le produit

  De weefsels

  9

  Tableau des programmes

  Overzicht van programma’s

  10

  Conseils utiles pour
  l’utilisateur/Lavage

  Tips voor gebruik/Het
  wassen

  11

  Nettoyage et entretien

  Schoonmaken en normaal
  onderhoud

  12

  Recherche des pannes

  Storingzoeker

  13

  Bewaar dit boekje op een
  goede plaats zodat u het
  kunt raadplegen.
  Vermeld altijd het type,
  nummer en G-nummer
  (indien van toepassing) van
  het apparaat (staat op het
  paneel) als u contact
  opneemt met Candy of de
  Klantenservice.

  3 • Page 3

  FR

  FR

  NL

  CHAPITRE 1

  HOOFDSTUK 1

  CHAPITRE 2

  HOOFDSTUK 2

  NOTES GENERALES
  A LA LIVRAISON

  ALGEMENE
  AANWIJZINGEN BIJ
  DE LEVERING

  GARANTIE

  GARANTIE

  L’appareil est accompagné
  par un certificat de
  gàrantie.

  Bij het apparaat is een
  garantiecertificaat gevoegd
  dat u recht geeft op
  reparatie en technische
  ondersteuning.

  A la livraison veuillez,
  contrôler que le matériel
  suivant accompagne la
  machine:

  Controleer bij de levering of
  met de machine het
  volgende is bijgeleverd:

  A) LIVRET
  D’INSTRUCTIONS

  A) HANDLEIDING

  B) ADRESSES DE SERVICE
  APRES VENTE

  B) ADRESSEN KLANTENSERVICE

  C) CERTIFICAT DE
  GARANTIE

  C) GARANTIEBEWIJZEN

  D) BOUCHON

  D) AFSLUITDOPJE

  E) COUDES POUR LE TUBE
  DE VIDANGE

  E) AFVOERSLANGGELEIDER

  F) BAC POUR LES
  PRODUITS LIQUIDES

  F) VLOEIBARE ZEEP BAKJE

  LES CONSERVER

  et contrôler que ce matériel
  soit en bon état; si tel n’est
  pas le cas appelez le centre
  Candy le plus proche.

  4

  NL

  BEWAAR DEZE GOED

  Controleer ook of de
  machine gedurende het
  transport niet beschadigd is.
  Mocht dat wel het geval
  zijn, neemt u dan contact
  op met uw Candy
  leverancier.  A

  GIAS SERVICE

  0848-780.780 CH
  0903-99109 BE

  GIAS SERVICE

  NL
  BE
  0903-99109
  01805-625562 DE
  0820.220.224 A
  0848.780.780 CH

  ☎ 0900-9999109

  B

  C
  D
  F

  E

  5 • Page 4

  FR

  NL

  CHAPITRE 3

  HOOFDSTUK 3

  MESURES DE
  SECURITE

  VEILIGHEIDSMAATREGELEN

  ATTENTION:
  EN CAS
  D’INTERVENTION DE
  NETTOYAGE ET
  D’ENTRETIEN

  BELANGRIJK:
  VOOR HET
  SCHOONMAKEN EN
  ONDERHOUD

  NL

  ● Ne pas utiliser

  ● Gebruik geen

  d’adaptateurs ou de prises
  multiples.

  verdeelstekkers of
  meervoudige contactdozen.

  ● Cet appareil ne doit pas

  ● Laat de apparaten niet

  être utilisé sans surveillance.

  zonder adequaat toezicht
  gebruiken door kinderen of
  door iemand die daar niet
  bekwaam genoeg voor is.

  ● Pour débrancher la prise,

  ● Trek niet aan de

  ne pas tirer sur le câble.

  elektriciteitsdraad of aan het
  apparaat zelf om de stekker
  uit het stopcontact te halen.

  ● Ne pas laisser la machine

  ● Stel het apparaat niet

  bloot aan atmosferische
  invloeden (regen, zon, etc.)

  ● Débrancher la prise de

  ● Haal de stekker uit het

  courant.

  stopcontact.

  exposée aux agents
  atmosphériques (pluie, soleil,
  etc...).

  ● Fermer le robinet
  d’alimentation d’eau.

  ● Draai de
  watertoevoerkraan dicht.

  ● En cas de déménagement

  ● Als u het apparaat wilt

  ● Toutes les machines Candy

  ● Alle Candy apparaten zijn

  sont pourvues de mise à la
  terre.
  Vérifier que l’installation
  électrique soit alimentée par
  une prise de terre, en cas
  contraire demander
  l’intervention du personnel
  qualifié.

  geaard. Controleer of het
  hoofdnet wel geaard is. Als
  dat niet het geval is dient u
  contact op te nemen met
  een erkend elektricien.

  ne jamais soulever la
  machine par les boutons ou
  par le tiroir des produits
  lessiviels.

  verplaatsen til het dan nooit
  op aan de knoppen of aan
  de wasmiddellade.

  ● Pendant le transport ne

  ● Laat tijdens het

  pas appuyer le hublot sur le
  chariot.

  verplaatsen de vuldeur niet
  tegen de steekwagen
  steunen.
  ● Als u het apparaat op een

  Cet appareil est
  conforme aux directives
  89/336/EEC, 73/23/EEC et
  modifications successives.

  Dit apparaat voldoet
  aan de EEC richtlijnen
  89/336, 73/23 en eventuele
  wijzigingen.

  Important!
  Les ouvertures à la base de
  l’appareil ne doivent en
  aucun cas être obstruées par
  des tapis, moquette ou
  autres objets.

  ● Raak het apparaat niet
  aan met natte of vochtige
  handen of voeten.
  ● Ne pas toucher l’appareil
  pieds nus.

  ● Gebruik het apparaat niet
  blootsvoets.

  ● Autant que possible éviter

  ● Als er verlengsnoeren in

  l’usage de rallonges dans les
  salles de bains ou les
  douches.

  de badkamer of
  doucheruimte worden
  gebruikt moet u extra
  voorzichtig zijn. Vermijd dat,
  als dat mogelijk is.

  ATTENTION:
  PENDANT LE LAVAGE
  L’EAU PEUT ATTEINDRE
  90°C.

  ● Avant d’ouvrir le hublot

  vérifier que le tambour soit
  sans eau.
  6

  FR

  WAARSCHUWIG:
  TIJDENS HET
  WASPROGRAMMA
  KAN DE TEMPERATUUR
  VAN HET WATER
  OPLOPEN TOT 90° C.
  ● Controleer voordat u de
  deur van de wasautomaat
  openmaakt of er geen water
  in de trommel zit.

  ondergrond met een hoog
  polig tapijt zet, controleer
  dan of de opening aan de
  onderkant vrij blijft.

  ● Til het apparaat op zoals in
  ● 2 personnes pour soulever

  de schets is aangegeven.

  la machine (voir dessin).
  ● En cas de panne et/ou de

  mauvais fonctionnement
  éteindre la machine, fermer
  le robinet d’alimentation
  d’eau et ne pas toucher à la
  machine. Pour toute
  réparation adressez-vous
  exclusivement à un centre
  d’assistance technique
  Candy en demandant des
  pièces de rechange
  certifiées constructeur. Le fait
  de ne pas respecter les
  indications susmentionnées
  peut compromettre la
  sécurité de l’appareil.
  ● Si le remplacement du

  câble d’alimentation s’avère
  nécessaire, il devra être
  remplacé par un câble
  special fourni par le service
  après-vente.

  ● Ingeval van storing en/of

  niet goed functioneren: zet
  de wasautomaat uit, draai
  de watertoevoerkraan dicht
  en kom verder niet aan het
  apparaat. U hoeft alleen
  maar contact op te nemen
  met een Gias Service Center
  voor eventuele reparaties en
  vraag om originele Candy
  onderdelen. Als deze regels
  niet worden opgevolgd zou
  de veiligheid van het
  apparaat in gevaar
  gebracht kunnen worden.
  ● Als de (hoofd)

  aanvoerslang beschadigd is,
  moet deze worden
  vervangen door een
  speciale kabel die
  verkrijgbaar is bij de after
  sales afdeling van Candy
  (Gias Service).
  7 • Page 5

  FR

  CHAPITRE 4

  NL

  FR

  HOOFDSTUK 4

  52 cm

  85 cm

  60 cm

  8

  DONNÉES TECHNIQUES

  TECHNISCHE GEGEVENS

  CAPACITE DE LINGE
  SEC

  CAPACITEIT DROOG
  WASGOED

  kg

  5

  EAU NIVEAU NORMAL

  NORMAAL WATER NIVEAU

  l

  6÷15

  PUISSANCE
  ABSORBEE

  AANSLUITWAARDE

  W

  CONSOMMATION ENERGIE
  (PROG. 90°C)

  ENERGIEVER BRUIK
  (PROGRAMMA 90°C)

  kWh

  1,8

  AMPERAGE

  STROOMSTERKTE VAN DE
  ZEKERING

  A

  10

  ESSORAGE
  (Tours/min.)

  CENTRIFUGE
  (t/Min.)

  CBD 125
  CBD 145 P

  1200
  1400

  PRESSION DANS
  L’INSTALLATION HYDRAULIQUE

  DRUK HYDRAULISCHE POMP

  MPa

  min. 0,05
  max. 0,8

  TENSION

  NETSPANNING

  V

  230

  NL

  CHAPITRE 5

  HOOFDSTUK 5

  MISE EN PLACE
  INSTALLATION

  INSTALLATIE

  Placer la machine près du
  lieu d’utilisation sans la base
  d’emballage.

  Breng de machine (zonder
  de onderkant van de
  verpakking) dicht bij de
  plaats waar hij komt te
  staan.

  Couper les bandes
  serre-tubes

  Knip het ringetje waarmee
  de slang en de snoer vast zit
  door.

  Dévisser la vis centrale (A);
  dévisser les 4 vis latérales (B)
  et enlever l’axe (C).

  Draai de middelste schroef
  (A) los; draai de vier
  schroeven aan de zijkant (B)
  los en verwijder het
  dwarsstuk (C).

  Incliner la machine en avant
  et enlever les sachets en
  plastique qui contiennent les
  2 arrêts en polystyrène qui
  se trouvent sur les 2 côtés en
  tirant vers le bas.

  Houd het apparaat schuin
  naar voren, verwijder de
  plastic zakken en haal
  voorzichtig de twee
  polystyreen blokken aan de
  zijkanten eraf door ze naar
  beneden te trekken.

  Refermer le trou en utilisant
  le bouchon se trouvant dans
  le sachet “instructions”.

  Stop de afsluitdopjes in de
  gaatjes (deze bevinden zich
  in de bijgeleverde
  enveloppe).

  2150

  ATTENTION:
  NE PAS LAISSER À LA
  PORTÉE DES ENFANTS
  DES ELEMENTS
  D’EMBALLAGE QUI
  PEUVENT CAUSER DES
  RISQUES.

  WAARSCHUWING:
  ZORG ERVOOR DAT HET
  VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
  VAN KINDEREN BLIJFT
  OMDAT DAT GEVAAR
  KAN OPLEVEREN.

  9 • Page 6

  FR
  Appliquer la feuille
  supplémentaire sur le fond
  comme dans la figure.
  Raccorder le tuyau d’arrivée
  d’eau au robinet.
  CBD 145P
  Le tuyau d’alimentation,
  doublé d’une gaine, est
  équipé d’un dispositif de
  blocage de l’eau.
  Dans le cas où le tuyau se
  détériorerait (usure naturelle ou
  surpression), l’eau s’écoulerait
  dans la gaine et actionnerait le
  dispositif de blocage de l’eau
  directement au robinet.
  Cet incident serait alors signalé
  par un témoin rouge situé dans
  la petite fenêtre “A”.
  Dans ce cas, fermez le
  robinet d’eau et changez le
  tuyau.
  L'appareil doit être relié à
  l'arrivée d'eau exlusivement
  avec les tuyaux fournis .
  Ne pas réutiliser les anciens
  tuyaux.
  ATTENTION:
  NE PAS OUVRIR LE ROBINET
  Approcher la machine contre
  le mur en faisant attention à
  ce que le tuyau n’ait ni
  coudes ni étranglements.
  Raccorder le tuyau de
  vidange au rebord de la
  baignoire ou, mieux encore, à
  un dispositif fixe d’évacuation,
  hauteur mini. 50 cm, et de
  diamètre supérieur au tuyau
  de la machine à laver.
  En cas de besoin, utiliser le
  coude rigide livré avec la
  machine.

  NL

  FR

  Bevestig de dempplaat op de
  bodem, (zie tekening).

  Mettre la machine à niveau
  avec les pieds avant.

  Zet de machine waterpas
  door middel van de
  voorvoetjes.

  a) Tourner dans le sens des
  aiguilles d’une montre
  l’écrou de façon à
  dévérouiller la vis du pied.

  a) Kontra moer losdraaien

  b) Tourner le pied et le faire
  monter ou descendre
  jusqu’à obtenir une parfaite
  adhérence au sol.

  b) Apparaat waterpas zetten
  m.b.v. verstelbare voeten
  (maak eventueel gebruik
  van een waterpas)

  c) Enfin bloquer le pied en
  revissant l’écrou dans le sens
  inverse des aiguilles d’une
  montre et le faire adhérer au
  fond de la machine.

  c) Kontra moer weer
  vastdraaien.

  Vérifier que le bouton
  “START” ne soit pas enfoncé.

  Zorg dat de START knop niet
  is ingedrukt.

  Zet de wasmachine dicht
  tegen de muur aan.
  Let er op dat er geen
  bochten of vernauwingen in
  de buis zitten.

  Vérifier que la manette soit
  sur la position “OFF” et que le
  hublot soit fermé.

  Zorg dat de knop op “OFF”
  staat en de deur gesloten is.

  Het is het beste om de
  afvoerslang aan te sluiten op
  een vaste afvoer met een
  doorsnee die groter is dan die
  van de afvoerslang en op een
  hoogte van minstens 50 cm.

  Brancher la prise.

  Steek de stekker in het
  stopcontact.

  Une fois l'appareil installé, la
  prise électrique doit rester
  accessible.

  Na installatie moet het
  apparaat zo staan dat het
  stopcontact bereikbaar is.

  Verbind de
  watertoevoerslang met de
  waterkraan.
  CBD 145P
  De watertoevoerslang is met
  een «aquastop-systeem»
  uitgerust. Zou, door
  natuurlijke veroudering, de
  binnenslang lek raken, dan
  blokkeert het systeem de
  watertoevoer. Het optreden
  van deze storing kunt u zien
  aan een rode sektor in het
  venstertje «A».
  Sluit de waterkraan af en
  vervang de slang in z’n
  geheel tegen een nieuwe.

  Het apparaat moet
  aangesloten worden aan de
  waterkraan met behulp van
  de watertoevoerslang. Maak
  gebruik van de nieuwe
  watertoevoerslang, gebruik
  niet de oude!

  CBD 145 P

  Dispositif
  antidévissage
  (appuyer pour
  devisser l’embout)
  Beveiliging tegen
  draaien (druk de
  moer in de richting
  van de slang om
  hem los te draaien)

  A

  NL

  A
  B
  C

  CBD 125

  BELANGRIJK:
  DRAAI DE WATERKRAAN NIET
  OPEN

  Gebruik zonodig de
  bligeleverde slanggeleider.

  max 100 cm

  min 4 cm

  10

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  11 • Page 7

  FR

  NL

  CHAPITRE 6

  HOOFDSTUK 6

  N

  A DEFG

  12

  NL

  FR

  DESCRIPTION DES
  COMMANDES

  BEDIENINGSPANEEL

  TOUCHE D’OUVERTURE DU
  HUBLOT

  TOETS OM VULDEUR TE
  OPENEN

  M

  H

  I BC

  L

  COMMANDES

  BEDIENINGSPANEEL

  Bacs à produits

  Wasmiddelbakje

  A

  Touche ouverture porte

  Toets openen vuldeur

  B

  Touche “START”

  Toets “START”

  Touche “Super Rapide”

  Toets “VERKORTE WASTIJD”

  C
  D

  Touche “Repassage Facile”

  Toets “MAKKELIJK STRIJKEN”

  E

  Touche “Rinçage Activa”

  Toets “ACTIVA SPOELEN”

  F

  Touche “Tâches Difficiles”

  Toets “INTENSIEF WASSEN”

  G

  Manette “Départ Différé”

  “UITGESTELDE START” Knop

  H

  Essorage variable

  Knop Regeling
  centrifugesnelheid

  I

  Manette des programmes de
  lavage avec OFF

  Programmaknop wassen
  met OFF

  L

  Signalisation lumineuse de
  fonctionnement

  “In werking” lampje

  M

  Voyants des différentes
  phases d’un programme

  Indicatielampjes voor de
  programma fase

  N

  ATTENTION:
  UN DISPOSITIF SPECIAL
  DE SECURITE EMPECHE
  L’OUVERTURE
  IMMEDIATE DU HUBLOT
  A LA FIN DU LAVAGE.
  APRES LA PHASE
  D’ESSORAGE,
  ATTENDRE 2 MINUTES
  AVANT D’OUVRIR LE
  HUBLOT.

  BELANGRIJK:
  EEN SPECIALE
  VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
  DAT DE VULDEUR NA
  AFLOOP VAN HET
  WASPROGRAMMA NIET
  OPEN KAN. WACHT NA
  HET CENTRIFUGEREN
  NOG 2 MINUTEN VOOR
  U DE VULDEUR OPENT.

  TOUCHE START

  START KNOP

  Après avoir sélectionné un
  programme attendre que le
  témoin "STOP" commence à
  clignoter avant de presser la
  touche START.

  Voordat een programma
  gestart wordt, dient gewacht
  te worden met het indrukken
  van de START knop tot de
  “STOP” indicator gaat
  knipperen.

  Appuyer sur la touche pour
  commencer le cycle (une
  voyant s’allumera).

  ATTENTION:
  LORSQUE LA TOUCHE
  START A ETE
  ENCLENCHEE
  L’APPAREIL NE
  COMMENCERA LE
  CYCLE QU’APRES
  QUELQUES SECONDES.
  CHANGER LA
  PROGRAMMATION APRES LE
  DEMARRAGE DE LA MACHINE
  (PAUSE)
  Une fois le programme
  commencé, le choix de la
  programmation peut être
  modifié en appuyant sur les
  touches appropriées.
  Appuyez sur la touche
  START. Une voyant clignote.
  Faites vos changements
  (ex. réduire la vitesse
  d’essorage) et appuyez de
  nouveau sur la touche
  START.

  B
  2 min.

  C

  Druk op start voor het
  selecteren van een
  wascyclus (afhankelijk van
  de geselecteerde wascyclus
  gaat een lampje van de
  indicator branden).

  LET OP: WANNEER DE
  START KNOP IS
  INGEDRUKT, DUURT HET
  ENIGE SECONDE
  VOORDAT HET
  PROGRAMMA WORDT
  GESTART.
  WIJZIGEN VAN PROGRAMMA
  NADAT DE MACHINE IS
  GESTART (PAUZE)
  Wanneer het programma
  eenmaal gestart is, kan het
  alleen worden gewijzigd
  door het indrukken van de
  juiste toetsen.
  Laat de START knop los.
  Het licht van de indicator zal
  oplichten, maak de wijziging
  en druk op de START knop.
  13 • Page 8

  FR

  NL

  Si vous désirez ajouter ou
  retirer du linge en cours de
  cycle, appuyez sur la touche
  START et attendez deux
  minutes pendant que le
  système de sécurité
  débloque l’ouverture du
  hublot. Après avoir effectué
  votre opération, fermez le
  hublot et appuyez de
  nouveau sur la touche
  START. L’appareil reprend le
  cours du cycle là où il s’est
  arrêté.

  Indien u kledingstukken toe
  wil voegen of wil verwijderen
  uit de trommel tijdens het
  wassen: laat de START knop
  los en wacht twee minuten
  totdat het veiligheidsslot
  van de deur is.
  Wanneer de handeling is
  uitgevoerd, sluit de deur,
  druk op de START knop en
  de wasautomaat gaat
  verder met het programma.

  ANNULATION D’UN
  PROGRAMME SELECTIONNE
  Le programme peut être
  annulé à n’importe quel
  moment de la façon
  suivante: appuyez sur la
  touche START, tournez la
  manette de sélection des
  programmes sur la position
  OFF dans un premier temps
  puis sur n’importe quel autre
  programme. Attendre
  environ 5 secondes. La
  machine peut alors être
  reprogrammée ou
  totalement arrêtée.

  ANNULEREN VAN EEN
  GESELECTEERD PROGRAMMA
  Het programma kan
  geannuleerd op elk
  gewenst moment en op de
  volgende manier.
  Laat de START knop los.
  Draai de timer naar de Uit
  positie en dan terug.
  Wacht ongeveer 5
  seconden.
  De machine is klaar om een
  ander programma te
  starten.

  ATTENTION:
  L’OUVERTURE DU
  HUBLOT NE PEUT SE
  FAIRE TANT QUE LA
  MACHINE N’AURA PAS
  ETE TOTALEMENT
  ARRETEE EN APPUYANT
  SUR LA TOUCHE START.

  TOETS “VERKORTE WASTIJD”

  En actionnant cette touche,
  la durée du cycle de lavage
  est réduite de 50 minutes, au
  maximum, en fonction du
  programme et de la
  température sélectionnés.
  Cette touche peut être
  actionnée pour laver des
  charges de linge de 1 à 5 kg.
  (Cette touche est active
  seulement pour les
  programmes coton et
  synthétiques).

  Door het indrukken van
  deze toets wordt de duur
  van het wasprogramma
  gereduceerd tot maximaal
  50 minuten afhankelijk van
  het geselecteerde
  programma en de
  temperatuur. De toets
  “VERKORTE WASTIJD” kan
  worden gebruikt bij een
  waslading van 1 tot 5 kg.
  (Deze optie kan alleen
  gebruikt worden bij katoen
  en synthetische
  programma’s).

  TOETS “MAKKELIJK STRIJKEN”

  Si vous utilisez cette touche, il
  vous sera possible de réduire
  la formations des plis, selon le
  programme choisi et la
  nature du tissu lavé.

  Dit programma is bedoeld om
  het kreuken van uw wasgoed
  te beperken. U kunt een
  wasprogramma selecteren
  dat past bij het te wassen
  wasgoed, dit is afhankelijk van
  de weefsels en van de graad
  van vervuiling.
  Bij gemengde weefsels
  (SYNTHETISCH) neemt de
  watertemperatuur tijdens het
  wassen geleidelijk af.
  De trommel stopt met draaien
  als het water afgepompt
  wordt en het programma
  eindigt met centrifugeren met
  een laag toerental.
  Voor fijne was (DELICAAT), met
  uitzondering van wol, worden
  dezelfde fases doorlopen als
  bij gemengde weefsels. Er zijn
  echter wel twee verschillen:
  de fase waarbij het water
  geleidelijk wordt afgekoeld
  ontbreekt en er wordt een
  andere fase aan
  toegevoegd: na de laatste
  spoeling blijft de kuip vol met
  water.
  Voor wol is een speciaal
  wasprogramma ontworpen. Bij
  dit programma blijven de
  weefsels na de laatste
  spoeling in het water liggen.
  Voor een volledige wascyclus
  voor fijne weefsels en wol
  handelt u als volgt:
  - Het indrukken en loslaten
  van de “MAKKELIJK STRIJKEN”
  toets resulteert in afpompen
  en centrifugeren.
  Voor alleen water afpompen
  en het niet centrifugeren van
  de was:
  - Laat de START knop los.
  - Draai de timer naar de Uit
  positie.
  - Selecteer programma
  afpompen
  .
  - Wacht ongeveer 5 seconden.
  - Schakel het apparaat weer
  in door op de START knop te
  drukken.

  Tissu délicat (sauf laine):
  - Votre lave-linge effectuera
  les actions ci dessus
  mentionnées, ensuite un "arrêt
  cuve pleine" après le dernier
  rinçage
  Laine:
  - Votre lave linge effectuera
  un "arrêt cuve pleine".
  Pour terminer le cycle des
  tissus délicats et de la laine,
  les opérations à accomplir
  sont les suivantes :

  D

  VERKORTE
  WASTIJD

  NL

  TOUCHE "REPASSAGE FACILE"

  Tissu mixte :
  - le refroidissement de l’eau
  sera fait graduellement pour
  éviter les chocs thermiques
  - la vidange sera faite sans
  aucune action mécanique
  du tambour
  - une phase d’essorage pour
  assurer la distension maximale
  des fibres.

  WAARSCHUWING:
  DE DEUR KAN NIET
  WORDEN GEOPEN
  DTOTDAT DE START
  KNOP IS LOSGELATEN.

  TOUCHE SUPER RAPIDE

  14

  FR

  1. Relâcher la touche de
  repassage facile pour
  terminer le cycle avec la
  vidange et l’essorage.
  2. Sinon, vous pouvez
  effectuer une simple vidange:
  - éteignez votre lave-linge
  avec la touche "START"
  - tourner la manette des
  programmes sur
  la position OFF
  - sélectionnez
  le programme
  - attendre 5 secondes
  - allumez votre lave-linge

  E

  MAKKELIJK
  STRIJKEN

  15 • Page 9

  FR

  NL

  TOUCHE RINÇAGE ACTIVA

  TOETS “ACTIVA SPOELEN”

  Grâce au nouveau système
  électronique ACTIVA, qui agit
  sur le bouton, il est possible
  de parvenir à un nouveau
  cycle de rinçage spécial.
  L’ajout supplémentaire d’eau
  et la nouvelle action
  combinée des cycles de
  rotation de la cuve lors du
  remplissage et vidage de
  l’eau, permettent d’avoir un
  linge parfaitement rinsé.
  Cette fonction est étudiée
  pour les personnes à peau
  sensible et délicate, pour qui
  le moindre résidu de lessive
  peut causer des irritations ou
  allergies.
  Il est recommandé
  également d’utiliser cette
  fonction pour le linge
  d’enfants et dans le cas de
  lavage de linge très sale, qui
  nécessite beaucoup de
  lessive, ou pour laver des
  articles en éponge qui ont
  davantage tendance à
  retenir la lessive.
  Ce bouton n’est pas
  disponible pour les
  programmes Laine.

  Dankzij het nieuwe
  elektronische systeem
  ACTIVA, is een druk op de
  knop genoeg om het
  nieuwe spoelprogramma te
  activeren. Toevoeging van
  extra water en afgewisselde
  trommelrotaties tijdens de
  inspuiting en het afpompen
  van het water resulteren in
  een perfect uitgespoelde
  was.
  Deze functie is speciaal
  ontwikkeld voor mensen met
  een gevoelige huid; bij wie
  achterblijvende zeepresten
  kunnen leiden tot
  huidirritaties.
  Er wordt geadviseerd deze
  functie ook te gebruiken bij
  het wassen van
  kinderkleding, sterk vervuilde
  kleding waarvoor veel
  wasmiddel nodig is of
  kleding van vezels die als
  eigenschap hebben
  makkelijk zeepresten vast te
  houden.
  Deze functie is niet te
  gebruiken in combinatie
  met het Wolwasprogramma’s.

  FR

  F

  ACTIVA
  SPOELEN

  MANETTE “DEPART DIFFERE”

  TOETS “INTENSIEF WASSEN”

  ELLE PEUT TOURNER DANS LES
  DEUX SENS
  Cette manette commande un
  minuteur qui permet de
  programmer un départ différé
  dans le temps: minimum 1
  heure/maximum 12 heures.
  Cette manipulation doit être
  effectuée avant d’appuyer
  sur la touche de mise en
  marche.
  Pour un départ différé de 1 ou
  2 heures, tourner la manette
  jusqu’à la graduation
  supérieure, puis revenir à la
  position voulue.
  N.B.
  Dès que le DEPART DIFFERE est
  réglé, les voyants du “PHASES
  D’UN PROGRAMME”
  clignotent. Dans le cas d’une
  coupure de courant, la
  fonction DEPART DIFFERE subit
  un retard équivalent au temps
  d'interruption du courant.
  Pour annuler le DEPART
  DIFFERE, tourner la manette
  DEPART DIFFERE jusque la
  position “ ”. Presser ensuite
  la touche START .

  Cette touche est active
  seulement pour le coton, elle
  vous permet de maintenir la
  température de l’eau à
  60°C, pendant tout le cycle
  de lavage.
  Cette opération
  accompagnée d’un
  brassage plus rapide permet
  d’obtenir des résultats de
  lavage très performants
  avec du linge très sale.

  Door deze toets in te
  drukken is het mogelijk de
  geselecteerde temperatuur
  constant te houden
  gedurende alle fases van de
  wascyclus. Deze eigenschap
  leidt tot goede resultaten
  van het wassen van
  bijzonder vervuilde weefsels.

  G

  INTENSIEF
  WASSEN

  ELLE PEUT TOURNER DANS LES
  DEUX SENS
  La phase de l’essorage est très
  importante et votre modèle
  est doté d’une grande
  flexibilité pour satisfaire
  chaque exigence.
  En agissant sur la manette, il
  est possible de réduire la
  vitesse maximale et aussi la
  vitesse intermédiaire jusqu’à
  une complète élimination de
  l’essorage (position
  ).
  NOTE:
  LA MACHINE EST DOTEE
  D’UN DISPOSITIF
  ELECTRONIQUE QUI
  EMPECHE LE DÉPART DE
  L’ESSORAGE SI LES
  CHARGES SONT MAL
  REPARTIES ET LIMITE LES
  VIBRATIONS ET LE BRUIT
  DURANT LE LAVAGE.

  16

  “UITGESTELDE START” KNOP
  DRAAIT IN BEIDE RICHTINGEN

  ESSORAGE VARIABLE

  TOUCHE "TÂCHES DIFFICILES"

  NL

  H

  UITGESTELDE
  START

  I

  CENTRIFUGEREN

  De knop voor “UITGESTELDE
  START” wordt gebruikt om de
  start van het programma met
  maximaal 12 uur uit te stellen.
  Deze handeling moet worden
  uitgevoerd alvorens de START
  toets in te drukken.
  Bij een korte uitstel-tijd (1 of 2
  uur) wordt geadviseerd de
  knop eerst naar de laatste
  stand te draaien (12 uur) en
  deze vervolgens terug te
  draaien naar de gewenste
  positie.
  N.B.
  Gedurende de “UITGESTELDE
  START” tijd zullen de lampjes van
  het programmaverloop
  knipperen.
  Wanneer een stroomstoring
  optreedt, zal de “UITGESTELDE
  START” tijd na stroomterugkeer
  doorgaan met aftellen vanaf
  het moment waar hij was
  gebleven toen de stroomstoring
  optrad.
  Als u de “UITGESTELDE START” wilt
  onderbreken, draai dan de
  knop naar “
  ” en druk daarna
  op START.
  KNOP REGELING
  CENTRIFUGESNELHEID
  DRAAIT IN BEIDE RICHTINGEN
  Het toerental bij het
  centrifugeren is belangrijk
  omdat daardoor bepaald
  wordt hoeveel water uit het
  wasgoed verwijderd wordt,
  zonder dit te beschadigen. U
  kunt op uw machine het
  toerental zelf instellen naar
  wens. U kunt ook de
  centrifugegang helemaal
  uitschakelen door de stand
  te kiezen.
  Bij programma’s voor gevoelige
  weefsels wordt automatisch met
  een lager toerental
  gecentrifugeerd (400 r.p.m.).
  OPMERKING:
  DE MACHINE IS UITGEVOERD
  MET EEN SPECIALE SENSOR DIE
  SIGNALEERD ALS HET
  WASGOED NIET GOED
  VERDEELD IS IN DE TROMMEL.
  DIT ONBALANSSYSTEEM
  REDUCEERD GELUID EN
  TRILLINGEN EN VERLENGD DE
  LEVENSDUUR VAN DE
  WASMACHINE.

  17 • Page 10

  FR
  MANETTE DES PROGRAMMES
  DE LAVAGE AVEC OFF

  TIMER MET OFF

  ELLE PEUT TOURNER DANS
  LES DEUX SENS.
  LE TEMOIN DE
  FONCTIONNEMENT (M)
  S’ALLUMERA. APRES
  QUELQUES SECOND LE
  TEMOIN "STOP"
  COMMENCE A CLIGNOTER.

  ROTATIES IN BEIDE
  RICHTINGEN.
  DE AAN/ UIT INDICATOR
  LICHT ZAL AAN GAAN.
  NA ENKELE SECONDEN
  ZAL DE “STOP”
  INDICATOR GAAN
  KNIPPEREN.

  Le tableaux indiquent quel
  est le programme de lavage
  selon le numéro ou le
  symbole choisi.

  De tabellen beshrijven het
  wasprogramma op basis van
  nummer fo symbool

  Le cycle de lavage se
  réalisera avec la manette des
  programmes arrêtée sur le
  programme sélectionné
  jusqu'à la fin de celui-ci.
  A la fin, appuyer sur la touche
  (C) “START” et tournez la
  manette de sélection des
  programmes sur la position
  OFF.

  TOURNER LA MANETTE
  DES PROGRAMMES SUR
  LA POSITION OFF POUR
  ETEINDRE LE TEMOIN DE
  FONCTIONNEMENT.

  L

  INDICATIELAMPJES VOOR DE
  PROGRAMMA FASE

  = prélavage

  = voorwas

  = lavage

  = was

  = rinçage

  = spoelen

  = essorage

  = centrifuge

  HOOFDSTUK 7

  TIROIR A LESSIVE

  WASMIDDELBAKJE

  Le tiroir à lessive est divisé en
  4 petits bacs:

  bestaat uit 4 afzonderlijke
  vakjes:

  ATTENTION:
  NOUS RAPPELONS QUE
  CERTAINS PRODUITS
  SONT DES DIFFICULTES A
  ETRE EVACUES; DANS
  CE CAS NOUS VOUS
  CONSEILLONS D’UTILISER
  LE GODET QUI VA
  DIRECTEMENT DANS LE
  TAMBOUR.

  N.B. OM HET LICHT VAN
  DE INDICATOR UIT TES
  CHAKELEN ZET DE TIMER
  DAN OP DE UIT POSITIE

  VOYANTS DES DIFFÉRENTES
  PHASES D’UN PROGRAMME

  CHAPITRE 7

  Pour les produits liquides il
  faut utiliser le bac special
  fourni avec l’appareil et
  l’introduire dans le bac (voir
  dessin).

  Schakel de wasmachine uit
  door de START knop in te
  drukken en draai de timer
  naar OFF.

  “IN WERKING” LAMPJE

  NL

  - le compartiment "I" a
  été conçu pour la
  lessive du prélavage.
  - le deuxième II sert pour
  les produits de lavage.

  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.

  VOYANT DE MISE SOUS
  TENSION

  18

  FR

  NL

  M
  N

  - le troisième
  sert pour
  le produit blanchissant
  (eau de javel)
  PROGRAMMAVERLOOP

  ATTENTION:
  DANS LE TROISIEME ET LE
  QUATRIEME BAC
  N’INTRODUIRE QUE DES
  PRODUITS LIQUIDES.  - le quatrième
  sert
  pour des additifs
  spéciaux: adoucisseurs,
  parfums, amidon,
  produits pour l’azurage,
  etc.

  - Het eerste “I” is voor een
  voorwasmiddel.
  - Het tweede II voor het
  hoofdwasmiddel.

  cl

  Voor vloeibare wasmiddelen
  het bijgeleverde zeep bakje
  gebruiken en plaatsen zoals
  aangegeven op de
  tekening.

  BELANGRIJK:
  U DIENT ER REKENING
  MEE TE HOUDEN DAT
  SOMMIGE
  WASMIDDELEN MOEILIJK
  TE VERWIJDEREN ZIJN. IN
  DAT GEVAL RADEN WIJ U
  AAN OM EEN
  WASBOLLETJE IN DE
  TROMMEL TE
  GEBRUIKEN.
  - Het derde
  is voor
  een bleekmiddel

  BELANGRIJK:
  HET DERDE EN VIERDE
  VAKJE ZIJN ALLEEN
  BESTEMD VOOR
  VLOEIBARE STOFFEN.  - Het vierde
  is voor
  speciale toevoegingen,
  verzachters,
  geurmiddelen, stijfsel,
  bleekwater, enz.

  19 • Page 11

  FR

  CHAPITRE 8

  HOOFDSTUK 8

  SELECTION

  KIEZEN VAN HET
  PROGRAMMA

  Pour traiter les divers types
  de tissus et les différents
  degrés de salissures, la
  machine a 4 niveaux de
  programmes qui se
  différencient par le type de
  lavage, la température et la
  durée (voir le tableau des
  programmes de lavage).

  Voor de verschillende
  soorten weefsels en
  afhankelijk van de graad
  van vervuiling van het
  wasgoed heeft de
  wasautomaat 4
  verschillende
  hoofdgroepen: (zie het
  overzicht van de
  wasprogramma’s).

  1 Tissus résistants
  Les programmes sont
  conçus pour optimiser les
  résultats de lavage.
  Des phases d’essorage qui
  garantissent un rinçage
  parfait.

  1 Sterke weefsels

  2 Tissus mixtes et
  synthétiques
  Le lavage et le rinçage sont
  optìmisés dans les rythmes
  de rotation du tambour et
  dans les niveaux d’eau.
  L’essorage à action délicate
  assure une formation de plis
  réduite sur les tissus.

  2 Gemengde en
  synthetische weefsels

  3 Tissus extrêmement
  délicats
  Il s’agit d’un nouveau
  concept de lavage qui
  alterne des moments de
  brassage et de trempage
  du linge; ce processus est
  particulièrement indiqué
  pour le lavage de tissus
  extrêmement délicats
  comme la Pure Laine Vierge.
  Le lavage et le rinçage sont
  effectués à pleine eau afin
  d’obtenir les meilleures
  prestations.

  3 Bijzonder gevoelige
  weefsels

  20

  FR

  NL

  STERKE WEEFSELS

  Deze programma’s zijn
  bestemd om grondig te
  wassen. De verschillende
  spoelgangen, die
  tussendoor gecentrifugeerd
  worden, zorgen dat er
  perfect gespoeld wordt. Bij
  de laatste centrifugegang
  wordt het water optimaal
  verwijderd.

  4 Programmes specifiques

  4. Speciaal

  LAVAGE A LA MAIN 30°

  HANDWAS 30°

  Cette machine à laver est
  également équipée d’un
  programme de Lavage à la
  main.
  Ce programme vous permet
  d’effectuer un cycle de
  lavage complet pour les
  vêtements qui exigent
  d’être lavés à la main.
  Le programme a une
  température de 30°C et se
  termine par 2 rinçages et un
  essorage rapide.

  Deze wasmachine heeft ook
  een handwascyclus. Het
  programma geeft de
  mogelijkheid om een
  complete wasscyclus voor
  speciale kledingstukken als
  “Handwas” te behandelen.
  Het programma heeft een
  temperatuur van 30°C en
  sluit af met twee keer
  spoelen en langzaam
  centrifugeren.

  PROGRAMME SPECIAL
  “RINÇAGE”

  Speciaal
  “Spoelprogramma”

  Le programme effectue trois
  rinçages et un essorage à
  750 trs/min. (qui peut être
  réduit ou supprimé en
  appuyant sur la manette
  appropriée). Il peut être
  utilisé pour rincer tous types
  de tissus, par exemple après
  un lavage à la main.

  Het “Spoelprogramma”
  voert 3 spoelingen met een
  zachte centrifuge van 750
  trn (welke verlaagd kan
  worden of weggelaten kan
  worden door middel van de
  juiste knop). Het kan
  gebruikt worden voor het
  spoelen van ieder weefsel,
  ook na een handwas.

  PROGRAMME SPECIAL
  “ESSORAGE ENERGIQUE”

  Speciaal “Snel centrifuge
  programma”

  Le programme effectue un
  essorage à 1200 trs/min.
  (CBD 125) ou à 1400 trs/min.
  (CBD 145 P) (qui peut être
  réduit en appuyant sur la
  manette appropriée).

  Programma Snel centrifuge
  voert een centrifuge uit van
  1200 trn. per minuut (CBD
  125) of 1400 trn. per minuut
  (CBD 145 P) (welke verlaagd
  kan worden door middel
  van de juiste knop).

  UNIQUEMENT VIDANGE

  ALLEEN AFPOMPEN

  Cet programme vous
  permet d’effectuer le
  vidange de l’eau.

  Het programma pompt
  alleen water af.

  SPECIAAL

  SYNTHETISCH

  Dankzij een speciale
  trommelbeweging en het
  hogere waterniveau wordt
  er tijdens de hoofdwas en
  de spoeling de beste
  resultaten behaald. Er wordt
  met een laag toerental
  gecentrifugeerd om kreuken
  te voorkomen.

  Dit is een nieuw
  wasprogramma waarbij om
  beurten wordt gewassen en
  geweekt en is in het
  bijzonder geschikt voor zeer
  gevoelige weefsels zoals
  zuiver scheerwol. Het wassen
  en spoelen worden
  uitgevoerd met een hoog
  waterniveau om tot het
  beste resultaat te komen.

  NL

  DELICAAT

  21 • Page 12

  FR

  22

  NL

  PROGRAMME “MIX & WASH
  SYSTEM” 40°

  “MIX & WASH SYSTEM”
  programma 40°

  Un système de lavage
  écologique qui permet de
  laver plusieurs types de tissus
  en même temps.

  Een milieuvriendelijk
  wassysteem dat het mogelijk
  maakt om verschillende
  soorten weefsels
  tegelijkertijd te wassen.

  PROGRAMME RAPIDE 32
  MINUTES 50°

  32 MINUTEN RAPID 50°

  Ce programme permet
  d’effectuer un cycle de
  lavage complet en 30
  minutes environ pour des
  charges de linge jusqu’à 2
  kg et à une température de
  50°C.
  Quand vous selectionnée le
  Programme Rapide nous
  vous récomandons d’utilizér
  seulement le 20% de la
  quantité indiquée sur la
  bôite á produit.

  Het 32 minuten Rapid
  programma geeft de
  mogelijkheid een complete
  wascyclus uit te voeren in
  ongeveer 30 minuten met
  een maximum laadgewicht
  van 2 kg en 50°C.

  Wanneer u het 32 minuten
  programa kies, wordt u
  aangeraden om slecht
  20% van de aanbevolen
  hoeveelheid zeep te
  gebruiken.

  FR

  M&W

  NL

  CHAPITRE 9

  HOOFDSTUK 9

  LE PRODUIT

  DE WEEFSELS

  ATTENTION:
  si vous devez laver des tapis,
  des couvre-lits ou d’autres
  pièces lourdes, nous
  conseillons de ne pas
  essorer.

  BELANGRIJK:
  Als er zware kleden,
  bedspreien of andere zware
  artikelen worden gewassen
  is het aan te bevelen om
  niet te centrifugeren.

  Pour laver à la machine des
  vêtements et de la lingerie
  se reporter à l’étiquette qui
  doit mentionner “pure laine
  vierge” et l’indication “ne se
  feutre pas” ou “peut être
  lavé en machine”.

  Om wollen kledingstukken
  en andere wollen artikelen
  met de machine te kunnen
  wassen moeten zij een
  “Zuiver Scheerwol” etiket
  dragen met de vermelding
  “Krimpvrij” of “wasbaar in de
  machine”

  ATTENTION:
  Au cours de la phase
  de sélection vérifier
  que:

  BELANGRIJK:
  Bij het uitzoeken van
  het wasgoed moet u er
  op letten:

  - aucun objet
  métallique ne se
  trouve dans le linge à
  laver (boucles,
  épingles de nourrice,
  épingles, monnaie,
  etc.);
  - les taies d’oreiller
  soient boutonnées, les
  fermetures à glissière,
  les crochets, les oeillets
  soient fermés, les
  ceintures et les rubans
  des robes de chambre
  soient noués;
  - les anneaux soient
  enlevés des rideaux;
  - n’oublier pas de lire
  attentivement
  l’étiquette sur les tissus;
  - Si, au cours de la
  sélection, vous trouvez
  des taches résistantes,
  les enlever à l’aide
  d’un nettoyant
  spécial.

  - dat er geen metalen
  voorwerpen aan of in
  het wasgoed zitten
  (zoals broches,
  veiligheidsspelden,
  pennen, munten, etc.);
  - dat kussenovertrekken
  zijn dichtgeknoopt,
  ritssluitingen en haken
  dicht zijn, losse ceintuurs
  en lange koorden aan
  bad-of ochtendjassen
  zijn vastgeknoopt;
  - dat haken uit de
  gordijnen zijn verwijderd;
  - wat er op het etiket van
  het kledingstuk staat;
  - dat bij het sorteren van
  het wasgoed
  hardnekkige vlekken
  verwijderd moeten
  worden met een
  speciaal
  reinigingsmiddel of met
  zeep voordat het
  wasgoed wordt
  ingeladen.

  23 • Page 13

  FR

  CHAPITRE 10
  TYPE DE TISSU

  TABLEAU DES PROGRAMMES
  PROGRAMME POUR

  CHARGE
  MAXI
  kg

  SELEC.
  PROG.

  CHARGE DE LESSIVE

  TEMP.
  °C  Notes importantes  ❙❙

  Tissus résistants
  60°  40

  40°  30

  30°

  -

  Blanc

  5

  90

  90°

  Coton, mixtes
  résistants

  Couleurs résistantes avec prélavage

  5

  60
  P

  60°

  Coton, mixte

  Couleurs résistantes

  5

  60

  Couleurs résistantes

  5

  Couleurs délicates

  5

  Coton, lin, chanvre

  (*

  Dans les programmes indiqués, on peut effectuer le
  blanchissage automatique en mettant de l’eau de javel liquide dans le
  tiroir à lessive
  .
  Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la
  vitesse d’essorage selon les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette
  du textile ne présente pas d’indication, vous pouvez essorer à la vitesse
  maximale.
  Il est peu probable que l’eau soit visible dans le tambour! Ceci résulte de la
  toute dernière technologie qui atteint le même degré de lavage et de
  rinçage mais avec une consommation en eau bien inférieure.
  La machine fait un bruit différent lors de lessorage! C’est parce qu’elle est
  équipée d’un moteur asynchrone qui garantit de meilleures performances.

  Coton

  Couleurs délicates
  Lavage à froide

  5

  Tissus mixtes et
  synthétiques

  Couleurs résistantes avec prélavage

  2

  60
  P

  60°

  2

  60

  60°

  Couleurs résistantes

  2

  50

  50°

  Obtenez les meilleurs résultats avec votre nouvelle Candy

  Couleurs délicates

  2

  40

  40°

  Couleurs délicates

  2

  30

  30°

  -

  Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage avec votre nouveau lavelinge Candy, il est important de choisir une lessive parfaitement
  appropriée pour vos lavages en machine quotidiens. Dans les magasins
  aujourd’hui, il y a tellement de lessives différentes que nous savons qu’il
  est parfois difficile de faire un choix parmi tout ce qui est proposé.

  Mixtes résistants
  Mixtes, cotons,
  Synthétiques
  Synthétiques (Nylon,
  mixtes de coton)
  Mixtes, Synthétiques
  délicats

  Couleurs résistantes

  (*

  2

  Couleurs délicates
  Lavage a froide
  Délicat

  (*  1,5

  40

  40°

  30

  30°

  Tissus très délicats

  24  Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à
  3 kg maxi.

  Laine
  Synthétiques
  acryliques

  Laine “lavable en machine”

  1

  Laine “lavable en machine”

  1

  -

  Speciaux

  Lavage main

  1

  30°

  Rinçage

  -

  -

  Essorage fort

  -

  -

  Uniquement vidange

  -

  -

  Programme “Mix & Wash System”

  5

  Cycle rapide 32’

  2

  M&W

  (* Programmes en accord CENELEC EN 60456.

  Chez Candy, nous testons régulièrement différentes lessives afin de
  déterminer celles qui donneront les meilleurs résultats de lavage dans
  nos machines. Nous n’avons trouvé qu’une seule marque pour satisfaire
  à tous nos critères. Elle permet d’enlever un très grand nombre de
  taches, tout en préservant l’aspect des vêtements. C’est pour celà que
  Candy recommande Ariel.  40°  50°
  POUR VOTRE NOUVEAU LAVE-LINGE

  25 • Page 14

  NL

  HOOFDSTUK 10

  PROGRAMMTABELLE
  PROGRAMMA
  KEUZE

  TEMPERATUUR
  °C

  5

  90

  90°

  5

  60
  P

  60°

  5

  60

  BONTE WAS

  5

  BONTE WAS KLEURECHT

  5

  Katoen

  BONTE WAS KLEURECHT KOUD

  5

  Gemengde/
  synthetische weefsels
  Witgoed, kleurecht bontgoed

  BONTE WAS MET VOORWAS

  2

  60
  P

  60°

  Gemengde weefsels van
  katoen en synthetisch

  BONTE WAS

  2

  60

  60°

  BONTE WAS

  2

  50

  50°

  BONTE WAS KLEURECHT

  2

  40

  40°

  BONTE WAS KLEURECHT

  2

  30

  30°

  BONTE WAS KLEURECHT KOUD

  2

  -

  MATERIAAL

  MAXIMALE
  BELADING
  kg

  PROGRAMMA VOOR

  Enkele belangrijke opmerkingen:

  WASMIDDELBAKJE

  ❙❙  In de aangeduide programma’s is automatisch bleken mogelijk
  door bleekmiddel in het betreffende wasmiddelbakje te gieten
  Voor fijne was en weefsels die een speciale behandeling nodig
  hebben kan de centrifuge snelheid worden verminderd door het
  aantal toeren per minuut te verlagen.

  STERKE WEEFSELS
  Katoen, linnen, jute
  Katoen, linnen,
  kleurecht bontgoed
  gemengde weefsels

  WITTE WAS

  WITTE WAS MET VOORWAS

  BONTE WAS

  (*

  Katoen
  Gemengde weefsels

  Synthetisch (nylon),
  Gemengde weefsels

  Gemengde, fijne,
  synthetische weefsels  60°  40

  40°  30

  30°

  -  40

  40°

  WOLWAS

  1

  30

  30°

  WOLWAS

  1

  -

  HANDWAS

  1

  30°

  SPOELEN

  -

  -

  NORMAAL CENTRIFUGEREN

  -

  -

  AFPOMPEN

  -

  -

  “MIX & WASH SYSTEM” PROGRAMMA

  5

  SNEL CYCLUS 32’

  2

  DELICAAT

  Wol
  Synthetische weefsels
  (dralon, acryl)

  Speciaal

  (*

  .

  * Programma volgens CENELEC EN 60456.

  1,5

  Zeer gevoelige
  weefsels

  26

  (*  Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg
  aanbevolen.

  De machine maakt tijdens het centrifugeren een ander geluid. Dit komt
  door de aanwezigheid van de meerfasen motor die betere prestaties
  mogelijk maakt.
  Het is onwaarschijnlijk dat het water in de trommel zichtbaar is! Dit komt
  door de moderne technologie, waarmee dezelfde was- en
  spoelresultaten verkregen worden, met één veel lager waterverbruik.
  Zo krijgt u de beste resultaten met uw nieuwe Candy wasmachine
  Om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten behaalt met uw
  nieuwe Candy wasmachine, is het belangrijk dat u het juiste
  wasmiddel gebruikt voor uw dagelijkse was. Er zijn veel
  wasmiddelen op het schap in de supermarkt en een juiste keuze
  maken uit het uitgebreide assortiment kan vaak verwarrend zijn.
  Bij Candy testen wij regelmatig verschillende soorten wasmiddelen
  om te bepalen welke de beste wasresultaten geven in onze
  wasmachines. Wij vonden maar één wasmiddel dat voldeed aan
  onze scherpe eisen en dat over een grote reeks verschillende
  vlekken uitstekend schoon wast en bovendien zorgt voor het
  behoud van de stoffen. Daarom kreeg Ariel het officiële Candy
  keurmerk.  VOOR UW NIEUWE WASMACHINE

  M&W

  40°  50°

  27 • Page 15

  FR

  NL

  CHAPITRE 11

  HOOFDSTUK 11

  CONSEILS UTILES
  POUR L’UTILISATEUR

  TIPS VOOR
  GEBRUIK

  SUGGESTION POUR
  L’UTILISATION DE VOTRE LAVELINGE

  Tips voor economisch en
  milieuvriendelijk gebruik van
  uw wasmachine.

  Dans le souci du respect de
  l’environnement et avec le
  maximum d’économie
  d’énergie, charger au
  maximum votre lave-linge pour
  éliminer les éventuels
  gaspillages d’énergie et d’eau.
  Nous vous recommandos
  d’utiliser la capacité maximale
  de chargement:
  coton et lin
  5 kg
  tissus mixtes
  2 kg
  tissus délicats
  1,5 kg
  laine
  1 kg
  Vous pouvez ainsi économiser
  jusqu’à 50% d’énergie si vous
  pratiquez le chargement
  maximal.
  Effectuez un lavage unique à
  l’opposé de 2 lavages en 1/2
  charge.

  MAXIMALISEREN VAN DE
  LADING
  Om verspilling van energie,
  water en wasmiddel te
  voorkomen, raden wij u aan
  de wasmachine met volle
  lading te gebruiken. U dient
  de volgende gewichten
  echter niet te overschrijden:
  Katoen en Linnen
  5 kg
  Gemengde weefsels 2 kg
  Fijne weefsels
  1,5 kg
  Wol
  1 kg
  Door één keer een volle
  lading te wassen, in plaats
  van twee keer een halve
  lading, bespaart u 50%
  energie.

  QUAND LE PRELAVAGE EST-IL
  VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
  Seulement dans le cas d’un
  linge particulièrement sale.
  Dans le cas d’un linge
  normalement sale, ne
  sélectionnez pas l’option
  "prélavage ", ceci vous
  permettra une économie
  d’énergie de 5 à 15%.

  IS VOORWASSEN ECHT
  NODIG?
  U kunt uw kleding
  voorwassen wanneer hier
  grote, moeilijke vlekken
  inzitten.
  Door kleding met normale
  vlekken te wassen zonder
  gebruik te maken van het
  voorwasprogramma, kunt u
  wasmiddel, tijd, water en 5
  tot 15% energie besparen.

  QUELLE TEMPÉRATURE DE
  LAVAGE SÉLECTIONNER ?
  L’utilisation des détachants
  avant le lavage en machine
  ne rend pas nécessaire le
  lavage au-delà de 60°C.
  L’utilisation de la température
  de 60°C permet de diminuer la
  consommation d’énergie de
  50%.

  IS WASSEN OP EEN HOGE
  TEMPERATUUR
  NOODZAKELIJK?
  Bespaar 50% energie door
  vlekken voor te behandelen
  met een vlekkenverwijderaar
  of uw was voor te laten
  weken. Hierdoor kan het
  gebruik van warm water
  worden verminderd.

  LAVAGE

  HET WASSEN

  CAPACITÉ VARIABLE
  AUTOMATIQUE

  VARIABELE CAPACITEIT

  Cette machine peut adapter
  automatiquement le niveau d’eau
  au type et à la quantité de linge.
  Vous pouvez ainsi obtenir un lavage
  “personnalisé”, même du point de
  vue énergétique.
  Ce système permet de diminuer la
  consommation d’énergie et réduit
  nettement les temps de lavage.

  Deze wasautomaat regelt
  automatisch het waterniveau
  afhankelijk van het soort en de
  hoeveelheid wasgoed.Vanuit het
  oogpunt van energiebesparing is
  het op deze manier mogelijk om
  ‘persoonlijk’ te wassen.
  Dit systeem geeft een
  vermindering van het
  energieverbruik en een merkbare
  vermindering van de wastijd.

  28

  NL

  FR
  La charge admise pour les
  tissus résistants est de 5 kg,
  tandis qu’en cas de tissus
  délicats nous conseillons de
  ne pas dépasser 2 kg (1 kg en
  cas de pièces en “pure laine
  vierge” lavables dans la
  machine à laver), pour éviter
  la formation de plis difficiles à
  repasser. Pour les tissus
  extrêmement délicats nous
  conseillons d’utiliser un filet.

  Voor sterke weefsels is de
  maximale lading 5 kg, terwijl
  bij gevoelige weefsels het
  aan te bevelen is niet meer
  dan 2 kg te wassen (1 kg, als
  het gaat om
  machinewasbare artikelen
  van zuiver scheerwol). Dit
  voorkomt kreuken die
  moeilijk weg te strijken zijn.
  Doe uitzonderlijk gevoelige
  weefsels in een net.

  Supposons que le linge à
  laver soit en COTON
  EXTREMEMENT SALE (s’il a
  des taches particulièrement
  résistantes les enlever avec
  un detachant).

  Stel dat het wasgoed
  bestaat uit ZWAAR VERVUILD
  KATOEN (hardnekkige
  vlekken dienen verwijderd te
  worden met een speciaal
  middel).

  Nous vous conseillons de ne
  pas faire un lavage
  exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
  beaucoup d’eau,
  deviennent trop lourdes.

  Het is aan te bevelen om
  het wasgoed niet geheel te
  laten bestaan uit badstoffen
  of andere stoffen die veel
  water opnemen en te zwaar
  worden.

  EXEMPLE:

  VOORBEELD:

  ● Ouvrir le hublot à l’aide
  de la touche (B).

  ● Open de vuldeur door op
  toets (B) te drukken.

  ● Remplir le tambour (maxi.
  5 kg de linge sec).

  ● Laad maximaal 5 kilo
  droog wasgoed in de
  trommel.

  ● Fermer le hublot.

  ● Doe de vuldeur dicht.

  ● Ouvrir le tiroir à produits
  lessiviels (A).

  ● Trek de wasmiddellade
  open.

  ● Remplir le deuxième bac
  II de lavage avec 120 g de
  produit.

  ● Doe 120 gram in het
  tweede bakje II

  ● En cas de besoin, remplir
  le bac des additifs avec 50
  ml de produit
  .

  ● Doe 50 ml van het
  gewenste
  toevoegmiddel in het
  toevoegvakje.  90° C
  5 kg MAX  29 • Page 16

  FR
  ● Fermer le tiroir (A).

  ● Sluit de wasmiddellade (A)

  ● Vérifier que le robinet
  d’eau soit ouvert.

  ● Controleer of de
  watertoevoerkraan open
  staat.

  ● Vérifier que la vidange
  soit placée correctement.
  SÉLECTION DU PROGRAMME
  Positionner la manette de
  sélection sur le programme
  désiré.
  Attendre que le témoin
  "STOP" commence à
  clignoter et alors presser la
  touche START.
  Lorsque la touche START est
  activée, la machine gère
  seule les différentes
  fonctions du programme.
  Le cycle de lavage se
  réalisera avec la manette
  des programmes arrêtée sur
  le programme sélectionné
  jusqu'à la fin de celui-ci.
  Attention: En cas de
  coupure de courant
  pendant un programme de
  lavage, une mémoire
  spéciale restaure le
  programme sélectionné et,
  lorsque le courant est
  rétabli, reprend le cycle là
  où il s’est arrêté.
  ● La machine accomplira le
  programme demandé.
  ● Le temoin “fin du cycle”
  s’allumera.

  ● En of de afvoerslang
  goed is aangesloten.
  PROGRAMMA SELECTEREN
  Verwijzing naar
  programmagids voor het
  selecteren van het meest
  geschikte programma.
  Draai de timer naar het
  vereiste programma en is
  actief.
  Wacht met het indrukken
  van de START knop totdat
  de “STOP” indicator gaat
  knipperen.
  Wanneer de start knop is
  ingedrukt, wordt deze in
  werking gezet.
  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.
  Waarschuwing: Indien er
  een onderbreking van
  stroom is, teriwjld e amchine
  aan staat, wordt het
  geselecteerde programma
  opgeslagen in een speciaal
  geheugen. Wanneer de
  stroom is hersteld, zal de
  machine verder gaan met
  het wasprogramma.

  ● Aan het einde van het
  programma zal het licht van
  de indicator “einde cyclus”
  aangeven.

  ● A la fin, appuyer sur la
  touche (C) “START” et
  tournez la manette de
  sélection des programmes
  sur la position OFF.

  ● Schakel de wasmachine
  uit door de START knop in te
  drukken en draai de timer
  naar OFF.

  ● Ouvrir le hublot et retirer le
  linge.

  ● Open de vuldeur en haal
  het gewassen wasgoed er uit.

  POUR TOUS LES TYPES
  DE LAVAGE CONSULTER
  TOUJOURS LE TABLEAU
  DES PROGRAMMES ET
  SUIVRE LA SEQUENCE
  DES OPERATIONS
  INDIQUEE.
  30

  NL

  VOOR ALLE SOORTEN
  WASPROGRAMMA’S
  RAADPLEEG HET
  OVERZICHT EN VOER
  DE HANDELINGEN UIT
  IN DE AANGEGEVEN
  VOLGORDE

  FR

  NL

  CHAPITRE 12

  HOOFDSTUK 12

  NETTOYAGE ET
  ENTRETIEN
  ORDINAIRE

  SCHOONMAKEN
  EN NORMAAL
  ONDERHOUD

  Ne jamais utiliser de produits
  abrasifs, d’alcool et/ou de
  diluant, pour laver l’extérieur
  de votre machine; il suffit de
  passer un chiffon humide.

  Gebruik geen
  schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
  oplosmiddelen aan de
  buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
  vochtige doek is voldoende.

  La machine n’a besoin que
  de peu d’entretien:

  De wasautomaat behoeft
  zeer weinig onderhoud:

  ● Nettoyage des bacs.

  ● Schoonmaken van de
  vakjes voor wasmiddelen.

  ● Nettoyage filtre.

  ● Het reinigen van het filter.

  ● Déménagements ou
  longues périodes d’arrêt de
  la machine.

  ● Bij verplaatsingen of
  wanneer de machine voor
  langere tijd niet gebruikt
  wordt.

  NETTOYAGE DES BACS

  HET SCHOONMAKEN VAN DE
  VAKJES VOOR WASMIDDELEN

  Même si cette opération
  n’est pas strictement
  nécessaire, il vaut mieux
  nettoyer de temps en temps
  les bacs à produits lessiviels.

  Alhoewel het niet strikt
  noodzakelijk is raden wij aan
  af en toe de vakjes voor de
  was-en bleekmiddelen en
  de toevoegingen schoon te
  maken.

  Il suffit de tirer légèrement
  sur le tiroir pour l’extraire.
  Haal de vakjes er uit door er
  voorzichtig aan te trekken.
  Nettoyer le tiroir sous un jet
  d’eau.

  Schoonmaken met water

  Remettre le tiroir dans sa
  niche.
  De vakjes opnieuw naar
  binnen schuiven.
  31 • Page 17

  FR

  NL

  NETTOYAGE FILTRE
  La machine à laver est
  équipée d’un filtre spécial
  qui peut retenir les résidus les
  plus gros qui pourraient
  bloquer le tuyau
  d’évacuation (pièces de
  monnaie, boutons, etc.). Ce
  dispositif permet de les
  récupérer facilement. Pour
  nettoyer le filtre, suivre les
  indications ci-dessous:

  HET REINIGEN VAN HET FILTER
  De wasmachine is uitgerust
  met een speciale filter die
  materialen zoals knopen en
  munten tegenhoud, die de
  afvoerslang kunnen
  blokkeren.
  De procedure voor het
  reinigen van het filter is als
  volgt.

  ● Enlever le socle comme
  indiquè dans la figure.

  ● Verwijder het klepje zoals
  weergegeven in figuur.

  ● Utiliser la base pour
  recueillir l’eau qui reste dans
  le filtre.

  ● Gebruik het klepje voor het
  opvangen van
  achtergebleven water in het
  filter.

  ● Tourner le filtre dans le sens
  anti-horaire des aiguilles
  d’une montre jusqu’à l’arrêt,
  en position verticale.

  ● Draai de dop tegen de
  klok in open in verticale
  richting.

  ● Enlever et nettoyer.

  ● Verwijder het filter en maak
  het schoon.

  ● Apres avoir nettoyé, utilisez
  l’entaille et remontez le filtre
  en faisant toutes les
  opérations précédentes
  dans le sens inverse.

  ● Als het filter schoon is kan
  het met de klok mee weer in
  de opening gedraaid
  worden, vastgeschroefd
  worden en kan het klepje
  weer dicht gedaan worden,
  zoals boven in omgekeerde
  volgorde werd aangegeven.

  DEMENAGEMENTS OU
  LONGUES PERIODES D’ARRET
  DE LA MACHINE
  En cas de déménagement,
  ou de longues périodes
  d’arrêt de la machine dans
  des endroits non chauffés, il
  faut vidanger
  soigneusement tous ses
  tuyaux.

  BIJ VERPLAATSINGEN OF
  WANNER DE MACHINE VOOR
  LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
  WORDT
  Bij eventuele verplaatsingen
  of wanneer de machine voor
  langere tijd in een
  onverwarmde ruimte stil staat
  moet het resterende water
  uit alle slangen worden
  verwijderd.

  Débrancher le courant et se
  servir d’un seau.
  Enlever la bague sur le tuyau
  et le plier vers le bas, dans le
  seau jusqu’à ce qu’il ne
  sorte plus d’eau.

  Haal de stekker uit het
  stopcontact. U hebt een bak
  nodig. Haak de slang van de
  klem en laat die laag over
  de bak hangen tot al het
  water weggelopen is.

  Après cette opération, la
  répéter en sens inverse.

  Herhaal deze handelingen
  aan de andere kant.

  32

  FR

  CHAPITRE 13
  ANOMALIE

  REMEDE

  CAUSE
  La fiche n’est pas introduite dans la
  prise de courant

  Brancher la fiche

  L’interrupteur géneral n’est pas branché

  Brancher l’interrupteur général

  L’énergie électrique est coupée

  Contróler

  Les valves de l’installation électrique
  sont défectueuses

  Contróler

  Portillon ouvert

  Fermer le portillon

  Voir cause 1

  Contróler

  Robinet de l’eau fermé

  Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau

  Programmateur mal positionné

  Positionner correctement le timer

  Tuyau de vidange plié

  Redresser le tuyau de vidange

  Présence de corps étrangers dans le
  filtre

  Inspecter le filtre

  4. Présence d’eau sur
  le sol tout autour
  de la machine

  Fuite du joint se trouvant entre le robinet
  et le tuyau de remplissage

  Remplacer le joint et serrer à fond le
  tube sur le robinet

  5. La machine
  n’essore pas

  La machine n’a pas encore évacué
  l’eau

  Attendre quelques minutes et la
  machine évacuera l’eau

  La fonction “suppression d’essorage” est
  introduite (exclusivement sur certains
  modèles)

  Relever la touche “exclusion
  centrifugation”

  La machine n’est pas à niveau

  Régler les pieds

  Les étriers de transport n’ont pas été
  enlevés

  Enlever les étriers de transport

  La charge de linge n’est pas répartie
  de façon uniforme

  Répartir le linge de façon uniforme

  1. Aucun
  fonctionnement
  sur n’importe quel
  programme

  2. Absence
  d’alimentation
  d’eau

  3. L’eau n’est pas
  évacuèe

  6. De fortes vibrations
  pendant la phase
  de centrifugation

  NOTE:
  LA MACHINE EST DOTEE D’UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE QUI EMPECHE LE DÉPART DE
  L’ESSORAGE SI LES CHARGES SONT MAL REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT
  LE LAVAGE.

  Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance Technique Candy; communiquez
  le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin
  de garantie.
  En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
  1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
  - L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l’efficacité du rinçage n’est
  absolument pas compromis;
  - Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le
  tissu et n’en altère pas la couleur;
  - présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
  - Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s’enlèvent difficilement du linge
  et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
  - L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
  2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les
  contrôles susmentionnés.

  33 • Page 18

  NL

  HOOFDSTUK 13
  PROBLEEM
  1. Geen enkel
  programma
  functioneert

  OPLOSSING

  OORZAAK
  Stekker zit niet in het stopcontact

  Doe de stekker in het stopcontact

  Hoofdschakelaar is niet aan

  Zet de hoofdschakelaar aan

  Stroomonderbreking

  Controleer

  Elektrische zekeringen doorgebrand

  Controleer

  Vuldeur is open

  Sluit de vuldeur

  Zie oorzaak 1

  Controleer

  De watertoevoerkraan staat niet open

  Zet de watertoevoerkraan open

  De tijdschakelaar is niet juist ingesteld

  Stel de tijdschakelaar in

  Er zit een knik in de afvoerslang

  Trek de afvoerslang recht

  Materiaal blokkeert het filter

  Controleer het filter

  4. Water op de vloer
  bij de machine

  Een lek bij de ring tussen de kraan en de
  inlaatslang

  Vervang de sluitring en draai de slang
  goed aan bij de kraan

  5. Centrifugeert niet

  De wasautomaat heeft het water niet
  weggepompt

  Wacht een paar minuten tot de
  machine het water heeft weggepompt

  Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
  bij enkele machines)

  Maak de “niet centrifugeren” instelling
  ongedaan

  De wasautomaat staat niet recht

  Stel de speciale voetjes bij

  De transportklemmen zijn niet
  verwijderd

  Verwijder de transportklemmen

  Het wasgoed is niet gelijkmatig
  verdeeld

  Schut het wasgoed los en verdeel het
  geljkmatig

  2. Er wordt geen
  water ingevoerd

  3. Pompt het water
  niet weg

  6. Sterke trillingen
  gedurende het
  centrifugeren

  OPMERKING:
  DE MACHINE IS UITGEVOERD MET EEN SPECIALE SENSOR DIE SIGNALEERT ALS HET WASGOED NIET
  GOED VERDEELD IS IN DE TROMMEL. DIT ONBALANSSYSTEEM REDUCEERT GELUID EN TRILLINGEN
  EN VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE WASMACHINE.
  Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
  snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
  garantiebewijs is vermeld.
  Belangrijk
  1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
  - Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
  Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
  - De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
  zitten en geeft geen kleurverandering.
  - De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
  goed gespoeld is.
  - De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
  wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
  In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
  2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
  uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.

  34

  Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
  contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
  toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
  en compromettre les caractéristiques essentielles.

  Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
  technische ontuikklingen zijn voorbehouden. • Page 19

  04.05 - 41012823 - Printed in Italy - Imprimé en Italie

  FR
  NL


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy CBD145 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy CBD145 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,38 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Candy CBD145

Candy CBD145 Bedienungsanleitung - Deutsch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info