Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
9
8
Knop voor "Uitgestelde Start"
Met deze knop bepaalt u of de wasmachine na een wachttijd van 3, 6 of 9 uur moet beginnen met
wassen.
Handel als volgt om een uitgestelde start in te stellen:
Stel het gewenste programma in (het “STOP”- indicatielampje zal gaan knipperen).
Druk één of meer keren op de startuitstel-knop (hierbij zal de startuitstel-periode achtereenvolgens
verspringen naar 3, 6 en 9 uur en licht het bijbehorende lampje op).
Druk op "Start/Pauze" om de uitgestelde start te activeren (het indicatielampje van de ingestelde
periode stopt met knipperen en blijft AAN).
Na afloop van de startuitstelperiode zal het wasprogramma starten.
Uitgestelde start opheffen:
Druk net zolang op de startuitstel-knop button tot alle indicatielampjes uit zijn (het “STOP”-lampje
knippert). U kunt nu het programma handmatig starten met de “Start/Pauze”, of u kunt de
wasmachine uitschakelen door de programmaknop naar “UIT” te draaien.
Waarschuwing: Indien er een onderbreking van stroom is,
teriwjld e amchine aan staat, wordt het geselecteerde
programma opgeslagen in een speciaal geheugen.
Wanneer de stroom is hersteld, zal de machine verder gaan
met het wasprogramma.
G
U moet de optieknoppen gebruiken voordat u op de
"Start/Pauze" -knop drukt.
"Aquaplus" –knop
Door deze knop in te drukken activeert u een nieuw speciaal wasprogramma in het kleurvast en
gemengde weefsel programma, dankzij het nieuwe Sensor Activa Sijsteem.
Dit programma behandeld de vezels van uw kleding met de grootste zorg.
De lading zal gewassen worden in een grotere hoeveelheid water en te samen met de nieuwe
gecombineerde werking van de trommel en wascyclus, door een continue wisselend waterniveau,
Dit zal er voor zorgen dat uw kleding perfect gereinigd en gespoeld word.
De hoeveelheid water word verhoogd waardoor het wasmiddel perfect kan oplossen voor een
perfect wasresultaat. De hoeveelheid water tijdens het spoelen is ook verhoogd om te zorgen dat al
het wasmiddel uit de vezels va de kleding word verwijderd.
Deze functie is speciaal ontwikkeld voor mensen met een gevoelige huid, en die ook maar van de
kleinste hoeveelheid wasmiddel, irritatie of een allergische reactie krijgen.
Ook adviseren wij dit programma te gebruiken voor kinderkleding en delicate stoffen in het
algemeen, en voor het wassen van badstof producten welke een groter wasmiddel absorptie
vermorgen hebben.
Om zeker te zijn van het beste wasresultaat is deze functie altijd geactiveerd in het delicaat en
wolwasprogramma.
E
"Makkelijk Strijken" -knop
Dit programma is bedoeld om het kreuken van uw wasgoed te beperken. U kunt een
wasprogramma selecteren dat past bij het te wassen wasgoed, dit is afhankelijk van de weefsels en
van de graad van vervuiling.
Bij gemengde en synthetisch weefsels neemt de watertemperatuur tijdens het wassen geleidelijk af.
De trommel stopt met draaien als het water afgepompt wordt en het programma eindigt met
centrifugeren met een laag toerental.
Voor fijne was, met uitzondering van wol, worden dezelfde fases doorlopen als bij gemengde weefsels.
Er zijn echter wel twee verschillen: de fase waarbij het water geleidelijk wordt afgekoeld ontbreekt en er
wordt een andere fase aan toegevoegd: na de laatste spoeling blijft de kuip vol met water.
Voor wol is een speciaal wasprogramma ontworpen. Bij dit programma blijven de weefsels na de
laatste spoeling in het water liggen (het indicatielampje in de knop knippert).
Voor een volledige wascyclus voor fijne weefsels en wol handelt u als volgt:
- Het indrukken en loslaten van de "Makkelijk Strijken" -knop resulteert in afpompen en
centrifugeren.
Handel als volgt als u niet wilt centrifugeren en alleen het water wilt wegpompen:
- Zet de programmaknop in de “UIT”-stand;
- Draai de programmaknop naar de wegpomp-stand ;
- Druk op de "Start/Pauze"-knop om de wasmachine in te schakelen.
D
"Dirt Buster" -knop
Door deze knop in te drukken (werkt alleen bij de katoen programma's) activeert u de
sensoren van het nieuwe Activa systeem. Dit heeft invloed op zowel de geselecteerde
temperatuur, zodat deze op een constante temperatuur blijft tijdens het wasprogramma, en
de mechanische functie van de trommel.
De trommel is gemaakt om op 2 verschillende snelheden te draaien op de essentiële
momenten. Op het moment dat het wasmiddel de kleding bereikt, draait de trommel op een
manier zodat het wasmiddel gelijkmatig over de was wordt verdeeld; gedurende het was- en
spoelprogramma, terwijl, de snelheid wordt verhoogd voor het schoonste wasresultaat.
Dankzij dit speciale systeem wordt de nauwkeurigheid van het wasprogramma verbeterd,
zonder dat de tijd van het wasprogramma toeneemt.
F
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy cm 2166 14 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy cm 2166 14 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,11 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info