Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/41
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Instruções de Utilização
Èícòpyêöèÿ ïî
êcïëyaòaöèè
 
Instrucciones para el uso
NL
PT
RU
EL
ES
CMF 106
CMF 125
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL
  PT
  RU
  EL
  ES

  Gebruiksaanwijzing
  Instruções de Utilização
  Èícòpyêöèÿ ïî ∋êcïëyaòaöèè
  Instrucciones para el uso

  CMF 106
  CMF 125 • Page 2

  NL

  ONZE COMPLIMENTEN
  Met de aankoop van dit
  Candy huishoudelijk
  apparaat hebt u laten zien
  dat u geen genoegen
  neemt met
  tussenoplossingen en dat u
  alleen het allerbeste wilt.
  Het is voor Candy een genoegen u een nieuwe
  wasautomaat aan te
  bieden die het resultaat is
  van jarenlang onderzoek en
  ervaring opgedaan door
  een direct contact met de
  gebruiker. U hebt gekozen
  voor de kwaliteit, de
  duurzaamheid en de
  uitstekende prestatie die
  deze wasmachine levert.
  Candy kan u ook een
  uitgebreid assortiment van
  ander huishoudelijke
  apparaten en stofzuigers
  bieden. Kijk hiervoor op de
  lokale website van Candy.

  Een uitgebreide catalogus
  van Candy apparaten kunt
  u bij uw winkelier krijgen.
  Wij verzoeken u dit boekje
  aandachtig door te lezen,
  want het geeft u belangrijke
  richtlijnen omtrent het veilig
  installeren, het gebruik en
  het onderhoud en bruikbare
  tips om met uw
  wasautomaat de beste
  resultaten te verkrijgen.

  Bewaar dit boekje op een
  goede plaats zodat u het
  kunt raadplegen.
  Vermeld altijd het type,
  nummer en G-nummer
  (indien van toepassing) van
  het apparaat (staat op het
  paneel) als u contact
  opneemt met Candy of de
  Klantenservice.
  2

  PT

  PARABÉNS!

  ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ!

  Ao adquirir este
  electrodoméstico Candy,
  demonstrou não estar
  disposta a contentar-se com
  qualquer coisa: você quer o
  melhor!

  Ïpèîápåòÿ ∋òó ñòèpàëüíóю
  ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè
  íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû
  ïîæåëàëè ëó÷øåå.

  A Candy alegra-se de lhe
  poder oferecer esta nova
  máquina de lavar roupa,
  resultado de anos de
  investigação e de
  experiência de mercado,
  em contacto directo com
  os nossos clientes. Ao
  escolher esta máquina, está
  a escolher a qualidade, a
  durabilidade e as
  características excepcionais
  que ela tem para oferecer.

  Ôèpìà Êàíäè pàäà
  ïpåäëîæèòü Âàì ∋òó íîâóю
  ñòèpàëüíóю ìàøèíó - ïëîä
  ìíîãîëåòíèõ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è
  ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â
  òåñíîì êîíòpàêòå ñ
  ïîòpåáèòåëåì, îïûòà.

  Mas a Candy orgulha-se
  ainda da vasta gama de
  electrodomésticos que
  coloca à disposição dos
  seus clientes: máquinas de
  lavar roupa, máquinas de
  lavar loiça, máquinas de
  lavar e de secar, fogões,
  micro-ondas, fornos e
  placas de fogão, frigoríficos
  e congeladores.
  Peça ao seu agente da
  especialidade que lhe dê o
  catálogo dos
  electrodomésticos Candy.
  Leia este livro de instruções
  atentamente. Ele contém
  não só informações
  importantes sobre a
  instalação, a utilização e a
  manutenção seguras da
  sua máquina, mas também
  conselhos úteis sobre como
  tirar o melhor proveito da
  sua máquina.
  Preserve este livro
  cuidadosamente,
  mantendo-o à mão para
  futuras consultas.
  Quando contactar o seu
  agente Candy ou os
  Serviços de Assistência
  Técnica refira sempre o
  modelo e o número da sua
  máquina, bem como o
  número G (se aplicável).
  Todas estas referências se
  encontram na
  placadedecaracterísticas
  da sua máquina.

  EL

  RU

  ES

  ENHORABUENA
  Con la compra de este
  electrodoméstico Candy;
  usted ha demostrado no
  conformarse con cualquier
  cosa: usted quiero lo mejor.

  Candy,
  :
  .

  Candy se complace en
  ofrecerle esta nueva
  lavadora, fruto de años de
  investigación y de
  experiencia en el marcado
  y del contacto directo con
  los Consumidores. Usted ha
  escogido la calidad, la
  duración y las enormes
  prestaciones que esta
  lavadora le ofrece.

  Candy
  ,
  .
  ,

  Âû âûápàëè êà÷åñòâî,
  äîëãîâå÷íîñòü è øèpîêèå
  âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì
  ïpåäîñòàâëÿåò ∋òà
  ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà.

  .
  Candy

  Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò
  Âàì øèpîêóю ãàììó
  ∋ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè:
  ñòèpàëüíûå ìàøèíû,
  ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû,
  ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ
  ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû,
  ìèêpîâîëíîâûå ïå÷è,
  äóõîâêè, âàpî÷íûå ïàíåëè,
  õîëîäèëüíèêè,
  ìîpîçèëüíèêè.

  ,


  ,

  ,
  ,
  ,
  .

  Solicite a su vendedor el
  catálogo completo de la
  gama de productos Candy.

  Candy.

  Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà
  ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè
  ôèpìû Êàíäè.

  ,

  Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî
  îçíàêîìèòüñÿ ñ
  ïpåäóïpåæäåíèÿìè,
  ñîäåpæàùèìèñÿ â ∋òîé
  èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò
  Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ,
  êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè,
  óñòàíîâêè, ∋êñïëóàòàöèè è
  îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå
  ïîëåçíûå ñîâåòû ïî
  ëó÷øåìó èñïîëüçîâàíèю
  ìàøèíû.

  ,

  .

  ,

  Áåpåæíî õpàíèòå ∋òó êíèæêó
  èíñòpóêöèé äëÿ
  ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé.
  Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé
  Êàíäè èëè ñ åå
  ñïåöèàëèñòàìè ïî
  òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèю
  ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà
  ìîäåëü è íîìåp G (åñëè
  òàêîâîé èìååòñÿ).
  Ïpàêòè÷åñêè, ññûëàéòåñü íà
  âñå, ÷òî ñîäåpæèòñÿ â
  òàáëè÷êå.

  Candy le ofreces además,
  una amplia gama de
  electrodomésticos:
  lavadoras, lavavajillas,
  lavadoras-secadoras,
  cocinas, microondas, hornos
  y encimeras, frigoríficos y
  congeladores.

  :
  ,

  K
  Candy
  ,
  G(

  ).

  Le rogamos lea
  atentamente la información
  contenida en este manual
  ya que proporciona
  importantes instrucciones
  sobre seguridad en su
  instalación, uso,
  mantenimiento y algunos
  consejos prácticos para que
  ested saque el mejor
  provecho de su lavadora.
  Conserve este manual para
  cualquier consulta posterior.
  Cuando se ponga en
  contacto con Candy o con
  sus centros de Asistencia
  mencione siempre el
  Modelo, el n° y el número G
  (si lo tiene).
  Es decir todo lo que viene
  anotado en el recuadro.

  3 • Page 3

  NL

  4

  PT

  HOOFDSTUK
  CAPÍTULO
  ÏAPAÃPAÔ
  K
  O
  CAPÍTULO

  EL

  RU

  ES

  OÃËABËEHÈE

  ÍNDICE CAPÍTULO

  Ââåäåíèe

  Introduccíon

  1

  Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî
  ∋êñïëyàòàöèè

  Notas generales a la
  entrega

  Garantia

  2

  Ãàpàíòèÿ

  Garantía

  Veiligheidsmaatregelen

  Instruções de segurança

  3

  Mepû áåçoïacíocòè

  Normas de seguridad

  Technische gegevens

  Dados técnicos

  4

  Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

  Datos técnicos

  In elkaar zetten en
  installeren

  Instalação

  5

  Ycòaíoâêa

  Puesta en funcionamiento
  instalación

  Bedieningspaneel

  Descrição dos comandos

  6

  Oïècaíèe êoìaíä

  Descripción de los mandos

  Overzicht van programma’s

  Tabela de programas de
  lavagem

  7

  Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì

  Tabla de programas

  Kiezen van het programma

  Selecção dos programas

  8

  Bûáop ïpoãpaìì

  Seleción

  Wasmiddelbakje

  Colocação do detergente

  9

  Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx
  cpeäcòâ

  Cubeta del detergente

  De weefsels

  Separação das peças de
  roupa

  10

  Tèï áeëüÿ

  El producto

  Het wassen

  Lavagem

  11

  Còèpêa

  Lavado

  Schoonmaken en normaal
  onderhoud

  Limpeza e manutenção da
  máquina

  12

  Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé

  Storingzoeker

  Eliminação de avarias

  13

  Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè

  INHOUDSOPGAVE

  INDICE

  Inleiding

  Introdução

  Algemene aanwijzingen bij
  levering

  Verificações a efectuar
  quando a máquina lhe for
  entregue

  Garantie

  K

  Limpieza y mantenimiento
  ordinario
  Causas de averías

  5 • Page 4

  NL

  PT

  RU

  HOOFDSTUK 1

  CAPÍTULO 1

  ÏÀPÀÃPÀÔ 1

  ALGEMENE
  AANWIJZINGEN BIJ
  DE LEVERING

  VERIFICAÇÕES A
  EFECTUAR QUANDO
  A MAQUINA LHE
  FOR ENTREGUE

  ÎÁÙÈÅ
  ÑÂÅÄÅÍÈß

  Ao receber a máquina,
  verifique se os seguintes
  componentes, que deverá
  manter num local seguro e
  à mão, lhe foram entregues
  juntamente com a máquina:

  Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü,
  ÷òîáû ñ ìàøèíîé áûëè:

  Controleer bij de levering of
  met de machine het
  volgende is bijgeleverd:

  A) HANDLEIDING

  K

  K
  :

  À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ
  ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ
  PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ;

  A) MANUAL DE
  INSTRUÇÕES

  ) KATA TA H
  IEY YN E N
  IKTY N TEXNIKH
  E T HPETH H

  C) GARANTIEBEWIJZEN

  D) ÇÀÃËÓØÊA;

  ) K

  C) CERTIFICADO DE
  GARANTIA
  D) TAMPÖES
  E) CURVA PARA O TUBO
  DE ESGOTO

  A

  F) COMPARTIMENTO DE
  DETERGENTE LÍQUIDO
  OU BRANQUEADOR
  LÍQUIDO

  B

  C

  GUARDE ESTES
  COMPONENTES BEM.

  Verifique igualmente se a
  máquina não sofreu
  quaisquer danos durante o
  transporte. Caso a máquina
  esteja danificada entre
  imediatamente em
  contacto com o Centro de
  Assistência Técnica mais
  próximo.

  D) TAPON
  K

  K

  E) CURVAS PARA EL TUBO
  DE DESAGÜE

  K−

  E) ÆÅÑÒÊÎÅ
  ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß
  ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ
  ÒPÓÁÛ;
  F) éíÑÖãÖçàÖ Ñãü
  ÜàÑäéÉé åéûôÖÉé
  ëêÖÑëíÇÄ àãà Ñãü
  ÜàÑäéÉé
  éíÅÖãàÇÄíÖãü
  (äéçíÖâçÖê).

  B) DIRECCIONES DE
  ASISTENCIA TÉCNICA
  C) CERTIFICADOS DE
  GARANTÍA

  K

  )

  K
  F)

  K
  K
  K

  F) DEPÓSITO
  DETERGENTE LÍQUIDO
  O BLANQUEADOR.

  K

  CONSÉRVELOS

  K

  ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ

  D
  Controleer ook of de
  machine gedurende het
  transport niet beschadigd is.
  Mocht dat wel het geval
  zijn, neemt u dan contact
  met uw Candy leverancier

  A) MANUAL DE
  INSTRUCCIONES

  )

  )

  BEWAAR DEZE GOED

  A la entrega compruebe
  que con la máquina estén:

  ,

  Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ
  ÃÀPÀÍÒÈÈ;

  F) WASMIDDELENBAKJE

  CAPÍTULO 1

  NOTAS GENERALES
  DE ENTREGA

  B) ADRESSEN KLANTENSERVICE

  E) AFVOERSLANGGELEIDER

  ES

  1

  Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ
  ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß;

  D) AFSLUITDOPJE

  6

  EL

  F

  E

  Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå
  ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè
  òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè
  íàëè÷èè ïîâpåæäåíèé
  îápàòèòåñü â öåíòp
  òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè.

  .
  ,

  y compruebe que no haya
  sufrido desperfectos durante
  el transporte, en caso
  contrario llame al centro
  Candy más cercano.

  .
  7 • Page 5

  NL

  PT

  HOOFDSTUK 2

  CAPÍTULO 2

  ÏÀPÀÃPÀÔ 2

  GARANTIE

  GARANTIA

  ÃÀPÀÍÒÈß

  CONDIÇÕES DE
  GARANTIA
  De machine staat onder
  garantie, waardoor u tijdens
  de garantieperiode gratis
  gebruik kunt maken van de
  Gias Service, behalve de
  prijs van het telefoontje.
  Vergeet niet om binnen 10
  dagen na de
  aankoopdatum het
  garantiecertificaat op te
  sturen.
  Bewaar het ontvangstbewijs
  van de winkelier waar u de
  machine gekocht heeft om
  dit aan de reparateur te
  tonen, mocht hij het bewijs
  nodig hebben.
  Als uw machine defect is of
  niet juist functioneert, dan
  raden wij u aan om eerst
  het hoofdstuk ‘Problemen’
  door te lezen, voordat u
  contact op neemt met Gias
  Service.
  Als het probleem zich na
  alle aanbevolen controles
  nog steeds voordoet, dan
  kunt u bellen met Gias
  Service.
  U betaalt voor het
  telefoontje en u wordt direct
  verbonden met Gias
  Service. Het is belangrijk dat
  u de adviseur het
  modelnummer en het
  serienummer van uw
  machine doorgeeft, die u
  op de kenplaat aan de
  voorkant van de
  wasmachine (bij de deur)
  kunt vinden (16 tekens,
  beginnend met het nummer
  3). Hierdoor kunnen wij u
  beter van dienst zijn.

  0900-9999109

  8

  RU

  Este electrodoméstico está
  abrangido por uma Garantia.
  Para beneficiar desta garantia
  deverá apresentar o certificado
  de “Garantia Internacional” ,
  devidamente preenchido com o
  nome e morada do consumidor
  final, modelo e número de série
  do aparelho e data de compra,
  além de devidamente
  autenticado pelo lojista. Este
  documento ficará sempre na
  posse do consumidor.
  Durante o período de Garantia
  os Serviços de Assistência
  Técnica efectuarão a reparação
  de qualquer deficiência no
  funcionamento do aparelho
  resultante de defeito de fabrico.
  A Garantia não inclui
  deslocações a casa do cliente,
  que serão debitadas de acordo
  com a taxa de deslocação em
  vigor a cada momento.
  Exceptua-se a 1a deslocação se
  se efectuar no primeiro mês de
  vigência da Garantia, que será
  gratuita.
  A Garantia não inclui:
  – Anomalias ocasionadas por
  mau trato, negligência ou
  manipulação contrária às
  instruções contidas no manual,
  modificação ou incorporação
  de peças de procedência
  diferente da do aparelho,
  aplicadas por serviços técnicos
  não autorizados.
  – Defeitos provocados por curto-circuito ou injúria mecânica.
  – Qualquer serviço de instalação
  ou explicação do
  funcionamento do aparelho em
  casa do cliente.
  – Indemnizações por danos
  pessoais ou materiais causados
  directa ou indirectamente.
  – Troca do aparelho.
  Serviço Pós-Venda
  Com o objectivo de satisfazer
  cada vez mais o consumidor
  final, colocamos à vossa
  disposição a nossa Rede
  Nacional de Assistência Técnica,
  com pessoal técnico
  devidamente especializado.

  Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà
  ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì
  ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé
  ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío
  ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè
  òåõíè÷åñêîãî ñåpâèñà, çà
  èñêëю÷åíèåì îïëàòû çà
  âûçîâ, â òå÷åíèå 1 ãîäà ñî
  äíÿ ïîêóïêè.

  ES

  EL

  K

  2

  CAPÍTULO 2

  SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE

  Service,
  ,
  .

  ¿Qué hacer con el CERTIFICADO DE GARANTÍA?
  El aparato está garantizado en las condiciones y términos
  indicados en el certificado colocado en el producto y sobre
  la base de las disposiciones del decreto legislativo 24/02,
  hasta los 24 meses vigentes a partir de la fecha de la entrega.
  Ud. deberá conser var el cer tificado de garantía,
  debidamente cumplimentado, para mostrarlo al Servicio
  Oficial del Fabricante en caso de necesitar su intervención,
  junto con un documento fiscalmente válido expedido por el
  vendedor en el momento de la compra (albarán de entrega,
  factura, recibo u otro documento fiscal) en el cual se indiquen
  el nombre del vendedor, la fecha de entrega, datos
  identificativos del producto y el precio de compra. .
  El Servicio de Asistencia Técnica GIAS, después de verificar el
  derecho de intervención, intervendrá, sin cobrarle el derecho
  fijo de intervención a domicilio, ni la mano de obra, ni los
  recambios que son totalmente gratuitos..
  EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA HASTA 5 AÑOS: ¿cómo?
  Además, le recordamos que en el propio certificado de
  garantía estipulada Ud. encontrará la información y los
  documentos necesarios para prolongar la garantía del
  aparato hasta los 5 años, de forma que, en caso de avería,
  Usted no tendrá que pagar la mano de obra ni los recambios,
  solamente pagará el desplazamiento.
  Para cualquier información que necesite, no dude en dirigirse
  al Servicio de Asistencia al Cliente marcando el siguiente
  número: 902 404 144.
  .
  ANOMALÍAS Y MAL FUNCIONAMIENTO, ¿a dónde debo
  dirigirme?
  Para cualquier problema, el Servicio Oficial del Fabricante
  está a su completa disposición para facilitarle la ayuda que
  necesite. Ahora bien, en caso de que el aparato que Ud. ha
  adquirido presente anomalías o mal funcionamiento, antes
  de dir igir se al Ser vicio Oficial del Fa br icante, le
  recomendamos
  encarecidamente
  realizar
  las
  comprobaciones indicadas en el capítulo 13.
  UN ÚNICO NÚMERO DE TELÉFONO PARA OBTENER ASISTENCIA.
  Si el problema per siste, marcando el "Número único"
  902.100.150 se pondrá en contacto directamente con el
  Servicio Oficial del Fabricante más cercano a su domicilio.
  Para más información, consulte el sitio web www.candy.es
  ¿Dónde puedo encontrar la PLACA DE CARACTERISTICAS DEL
  PRODUCTO?
  Es importante que Ud. comunique al Servicio Oficial del
  Fabricante la sigla del producto y el número de identificación
  (16 caracteres que comienzan con el número 3) que
  encontrará en el certificado de garantía y en la placa de
  características situada en el frontis de la lavadora (zona de la
  puerta). De esta forma, Ud. podrá evitar desplazamientos
  innecesarios del técnico, ahorrando los correspondientes
  costes.
  9 • Page 6

  NL

  HOOFDSTUK 3

  VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  BELANGRIJK:
  VOOR HET
  SCHOONMAKEN EN
  ONDERHOUD
  ● Haal de stekker uit het

  stopcontact.
  ● Draai de

  watertoevoerkraan dicht.
  ● Alle Candy apparaten zijn

  geaard. Controleer of het
  hoofdnet wel geaard is. Als
  dat niet het geval is dient u
  contact op te nemen met
  een erkend elektricien.

  Dit apparaat voldoet
  aan de Europese Richtlijnen
  73/23/EEC en 89/336/EEC,
  vervangen door 2006/95/EC
  and 2004/108/EC en
  eventuele wijzigingen
  ● Raak het apparaat niet
  aan met natte of vochtige
  handen of voeten.
  ● Gebruik het apparaat niet

  blootsvoets.
  ● Als er verlengsnoeren in

  de badkamer of
  doucheruimte worden
  gebruikt moet u extra
  voorzichtig zijn. Vermijd dat,
  als dat mogelijk is.

  WAARSCHUWING:
  TIJDENS HET
  WASPROGRAMMA
  KAN DE TEMPERATUUR
  VAN HET WATER
  OPLOPEN TOT 90° C.
  ● Controleer voordat u de
  deur van de wasautomaat
  openmaakt of er geen water
  in de trommel zit.

  10

  PT

  CAPÍTULO 3

  INSTRUÇÕES DE
  SEGURANÇA
  IMPORTANTE:
  ESTAS INSTRUÇÕES
  SÃO EXTREMAMENTE
  IMPORTANTES PARA
  TODAS AS OPERAÇÕES
  DE LIMPEZA E DE
  MANUTENÇÃO.
  ● Deslige o aparelho da
  corrente, retirando a ficha do
  respectivo cabo de
  alimentação da tomada.
  ● Feche a torneira de
  alimentação de água.
  ● Todos os electrodomésticos
  Candy têm ligação à terra.
  Assegure-se de que a instalação
  eléctrica a que a máquina está
  ligada se encontra devidamente
  ligada à terra. Se tiver dúvidas ou
  a instalação eléctrica não
  estiver devidamente ligada à
  terra, peça a um electricista
  qualificado que proceda à
  verificação e eventualmente à
  ligação da instalação à terra.

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 3

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  ÏPÈ ËЮÁÛÕ
  ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ
  È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ
  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
  ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ
  ÌÀØÈÍÛ:
  ● îòêëю÷èòå ñòèpàëüíóю
  ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå
  øòåïñåëü èç pîçåòêè;
  ● ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà÷è
  âîäû;
  ● Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè
  ìàøèíû êàáåëåì ñ
  çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â
  òîì, ÷òî çëåêòpîñåòü èìååò
  çàçåìëåííûé ïpîâîä. Â
  ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ,
  íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê
  êâàëèôèöèpîâàííîìó
  ïåpñîíàëó.

  Este aparelho está em
  conformidade com as Directivas
  Europeias 73/23/EEC e
  89/336/EEC, substituídas pelas
  2006/95/EC e 2004/108/EC, e
  respectivas alterações
  posteriores.
  ● Nunca toque no equipamento
  com as mãos ou os pés
  molhados ou húmidos.

  ● íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé

  ● Evite usar cabos de extensão
  em compartimentos com
  banheira ou chuveiro; se,
  eventualmente, tiver de optar
  por essa solução, faça-o com o
  maior cuidado.

  ATENÇÃO:
  DURANTE O CICLO
  DE LAVAGEM A ÁGUA
  PODE ATINGIR UMA
  TEMPERATURA DE 90°C.
  ● Antes de abrir a porta da
  máquina de lavar roupa
  certifique-se de que o tambor já
  não tem água.

  K

  ES

  CAPÍTULO 3

  3

  NORMAS DE
  SEGURIDAD

  ÌÅPÛ
  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

  á̇Í
  Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ
  ‚ÓÔÂÈÒÍËı Òڇ̉‡ÚÓ‚, 73/23/CEE
  Ë 89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂȯÂÏ
  Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ
  „·ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë
  2004/108/CE Ò ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë
  ‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.

  ● Não utilize os seus
  electrodomésticos quando
  estiver descalça.

  EL

  ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è
  íîãàìè;

  K

  .  ● Desenchúfela.

  ●K

  ● Cierre el grifo del agua.

  .
  Candy  ● Candy provede a todas
  sus máquinas de toma de
  tierra.
  Asegúrese de que la
  instalación electrica tenga
  toma de tierra, en caso
  contrario llame a un Servicio
  cualificado.

  .

  .
  CE
  ,
  73/23/EEC

  89/336/EEC,

  2006/95/EC

  Aparato confrome a la
  Directiva Europea 73/23/CEE
  e 89/336/CEE , sustituida
  respectivamente de
  2006/95/CE y 2004/108/CE ,
  y sucesivas modificaciones.

  2004/108/EC,
  .  .
  ● No toque el aparato con


  .

  ● No use, si no es con
  especial cuidado, alargos en
  cuartos de baño o aseos.

  ,

  ● íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè
  âî âëàæíûõ è ñûpûõ
  ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ,
  äóøåâàÿ êîìíàòà).

  las manos, los pies mojados o
  húmedos.
  ● No use el aparato estando
  descalzo.  ● íå pàáîòàéòå ñî
  ñòèpàëüíîé ìàøèíîé
  áîñèêîì;

  .

  :K
  K
  K

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ
  ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ
  ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90°Ñ.
  ● ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
  êpûøêó çàãpóçî÷íîãî ëюêà,
  óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû
  â áàpàáàíå.

  ATENCION:
  PARA CUALQUIER
  TRABAJO DE LIMPIEZA
  Y MANTENIMIENTO

  :
  K
  K

  90C


  .

  ATENCION:
  DURANTE EL LAVADO EL
  AGUA PUEDE
  ALCANZAR LOS 90°C.

  ● Antes de abrir el ojo de
  buey, asegúrese de que no
  haya agua en el tambor.

  11 • Page 7

  NL
  ● Gebruik geen
  verdeelstekkers of
  meervoudige contactdozen.
  ● Het gebruik van dit
  apparaat is niet bedoeld voor
  personen (inclusief kinderen)
  met verminderde lichamelijke,
  zintuiglijke of geestelijke
  capaciteiten of tekort van
  ervaring en kennis, tenzij er
  toezicht of instructie is van een
  persoon die verantwoordelijk is
  voor hun veiligheid.
  Kinderen moeten in de gaten
  worden gehouden worden,
  om er zeker van te zijn dat ze
  niet met het apparaat gaan
  spelen.

  ● Trek niet aan de
  elektriciteitsdraad of aan het
  apparaat zelf om de stekker
  uit het stopcontact te halen.
  ● Stel het apparaat niet bloot
  aan atmosferische invloeden
  (regen, zon, etc.)
  ● Als u het apparaat wilt
  verplaatsen til het dan nooit
  op aan de knoppen of aan de
  wasmiddellade.
  ● Laat tijdens het verplaatsen
  de vuldeur niet tegen de
  steekwagen steunen.
  ● Als u het apparaat op een
  ondergrond met een hoog
  polig tapijt zet, controleer dan
  of de opening aan de
  onderkant vrij blijft.
  ● Til het apparaat op zoals in
  de schets is aangegeven.
  ● Ingeval van storing en/of
  niet goed functioneren: zet de
  wasautomaat uit, draai de
  watertoevoerkraan dicht en
  kom verder niet aan het
  apparaat. U hoeft alleen maar
  contact op te nemen met een
  Gias Service Center voor
  eventuele reparaties en vraag
  om originele Candy
  onderdelen. Als deze regels
  niet worden opgevolgd zou de
  veiligheid van het apparaat in
  gevaar gebracht kunnen
  worden.
  ● Als de (hoofd) aanvoerslang
  beschadigd is, moet deze
  worden vervangen door een
  speciale kabel die verkrijgbaar
  is bij de after sales afdeling
  van Candy (Gias Service).

  12

  PT

  RU

  ● Não utilize adaptadores ou

  ● íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè

  fichas múltiplas.

  ● Este aparelho não está
  indicado para ser utilizado por
  crianças e por pessoas
  incapazes ou inexperientes no
  que toca à utilização do
  produto, excepto se forem
  devidamente supervisionadas
  ou instruídas sobre a utilização
  do aparelho por uma pessoa
  responsável pela sua
  segurança.

  ● чÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl
  ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl β‰flÏ (‚Íβ˜‡fl
  ‰ÂÚÂÈ) Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚ÏË
  ÙËÁ˘ÂÒÍËÏË Ë ÏÂÌڇθÌ˚ÏË
  ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË ËÎË Î˛‰flÏ, ÌÂ
  Ëϲ˘ËÏ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
  Á̇ÌËÈ, ÂÒÎË ÓÌË Ì ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÓ‰
  ÔËÒÏÓÚÓÏ Î˛‰ÂÈ, ‰‡‚¯Ëı ËÏ
  ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ËÁ‰ÂÎËfl Ë
  Óڂ˜‡˛˘Ëı Á‡ Ëı ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.

  óÚÓ·˚ ‰ÂÚË Ì ÏÓ„ÎË Ë„‡Ú¸ Ò
  ËÁ‰ÂÎËÂÏ, ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl
  ÔÓ‰ ̇‰ÂÊÌ˚Ï ÔËÒÏÓÚÓÏ.

  ● Nunca puxe pelo cabo ou

  ● íå òÿíèòå çà êàáåëü

  ● Proteja o seu

  electrodoméstico dos
  elementos (chuva, sol, etc.).

  ES
  ● No use adaptadores o  enchufes múltiples.

  è ïåpåõîäíèêàìè;

  As crianças devem ser
  vigiadas de modo a assegurar
  que não brinquem com o
  aparelho.

  pelo próprio
  electrodoméstico para retirar
  a ficha do electrodoméstico
  da tomada.

  EL

  ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ
  îòêëю÷åíèÿ åå îò

  .
  ● Este aparato no esta  (
  )

  ,

  ,

  Vigile a los niños de manera
  que se asegure que no
  juegan con el aparato.

  .

  ● No tire del cable de  alimentación, ni del aparato,
  para desconectar la toma
  de corriente.

  .


  ∋ëåêòpîñåòè;

  (

  ● No deje el aparato a la

  ,

  intemperie o expuesto a la
  acción de los agentes
  atmosfericos (lluvia, sol, etc..).

  .).

  ● íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â

  óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ
  âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è
  ò.ï.);  ● Se tiver de deslocar a sua

  máquina ou de a mudar de
  lugar, nunca pegue nela
  pelos botões ou pela gaveta
  para detergente.

  ● Durante o transporte nunca

  deite a máquina sobre o lado
  da porta.
  Atenção: Se o
  electrodoméstico for
  instalado num local
  alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de
  ventilação inferiores não
  fiquem tapadas ou
  obstruídas.

  ● Tal como a figura ilustra, a

  máquina deverá ser sempre
  erguida por duas (2) pessoas.

  ● Se a sua máquina se

  avariar ou deixar de trabalhar
  correctamente, desligue-a,
  feche a alimentação de
  água e não tente repará-la.
  Qualquer trabalho de
  reparação deverá ser sempre
  feito por um técnico
  autorizado Candy, devendo
  sempre ser instaladas peças
  sobressalentes originais.
  O incumprimento desta
  norma poderá acarretar
  sérias consequências para a
  segurança dos equipamentos.

  ● Se o cabo de alimentação

  de energia, a ser ligado à
  rede, estiver danificado,
  deverá ser substituido por um
  cabo específico, que poderá
  adquirir directamente aos
  serviços de Assistência
  Técnica Candy.

  destinado a ser usado por
  niños, personas
  discapacitadas o inexpertas
  en su uso a no ser que sean
  vigiladas o instruidas sobre el
  uso del aparato por una
  persona responsable de su
  seguridad.

  ● En caso de traslado no la

  îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì
  íà òåëåæêó;  ● Durante su transporte no

  Âàæíî!
   ñëó÷àå óñòàíîâêè ìàøèíû
  íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè
  âîpñèñòûì ïîêpûòèåì,
  íåîáõîäèìî îápàòèòü
  âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
  âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ,
  pàñïîëîæåííûå ñíèçó
  ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû
  âîpñîì.
  ● ïîäíèìàéòå ìàøèíó

  apoye el ojo de buey en la
  carretilla.

  .

  !
  ,
  .


  âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà
  pèñóíêå;

  (

  ● â ñëó÷àå íåèñïpàâíîñòè èëè  ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû,
  îòêëю÷èòå åå, çàêpîéòå êpàí
  ïîäà÷è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü
  åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà
  îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp
  òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è
  òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ
  îpèãèíàëüíûõ çàï÷àñòåé.

  sujete nunca por los mandos
  ni por la cubeta de
  detergente.

  .

  ● ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå

  ).

  ● Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ

  ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî
  çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì
  êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî
  íàéòè â ñëóæáå òåõíè÷åñêîãî
  îáåñïå÷åíèÿ.

  ● Levántela ayudado por

  otra persona tal como
  aparece en la figura.

  /
  ● En caso de avería y/o mal

  ,

  functionamiento del
  aparato, desconéctelo,
  cierre el grifo del agua y no
  manipule el
  electrodoméstico. Para su
  eventual reparación diríjase
  únicamente a un centro de
  Asistencia Técnica Candy y
  solicite el uso de recambios
  originales. El incumplimiento
  de estas sugerencias puede
  comprometer la seguridad
  del aparato.

  .
  ,
  Candy
  Candy,
  .

  Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì
  ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю
  áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.;

  Importante!
  Si se va a instalar el aparato
  sobre una alfombra o
  moqueta, es necesario tener
  cuidado para evitar que se
  obstruyan las rejillas de
  ventilación situadas en la
  base de la lavadora.

  .
  ●E

  o

  o
  ● Si el cable de alimentación

  ,
  Gias.

  o

  o Service

  resultase dañado, tendrá
  que ser sustituido por un
  cable especiäl disponible en
  el servicio de asistencia
  técnica.

  13 • Page 8

  PT

  NL

  HOOFDSTUK 4

  CAPÍTULO 4

  ÏÀPÀÃPÀÔ 4

  85
  cm

  85
  cm

  60 cm

  EL

  RU

  4

  CAPÍTULO 4

  85
  cm

  54 cm

  60 cm

  52 cm

  K

  ES

  60 cm

  60 cm
  52
  cm

  54
  cm

  60
  cm

  Texíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè

  DATOS TÉCNICOS

  5

  6

  9

  Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ)

  CAPACIDAD DE ROPA
  SECA

  TECHNISCHE GEGEVENS

  DADOS TÉCNICOS

  CAPACITEIT DROOG
  WASGOED

  CARGA MÁXIMA
  (ROPA SECA)

  NORMAAL WATER NIVEAU

  NÍVEL DE ÁGUA NORMAL

  l

  6÷15

  AANSLUITWAARDE

  POTÊNCIA ABSORVIDA

  W

  2150

  ENERGIEVER BRUIK
  (PROGRAMMA 90°C)

  CONSUMO DE ENERGIA
  (PROG. 90°)

  kWh

  1,8

  Ïîòpåáëåíèå ∋íåpãèè
  (ïpîãpàììà 90°C)

  STROOMSTERKTE VAN DE
  ZEKERING

  FUSÍVEL

  A

  10

  ∋ë. ïpeäoxpaíèòåëü

  CENTRIFUGE
  (t/min.)

  VELOCIDADE
  DE ROTAÇÃO (r.p.m.)

  kg

  RAADPLEEG DE KENPLAAT
  VERIFIQUE A PLACA DE IDENTIFIÇÃO
  ëå. íÄÅãàóäì ë íÖïçàóÖëäàåà
  ïÄêÄäíÖêàëíàäÄåà

  Íopìàëüíûé ypoâåíü
  âoäû

  K

  NIVEL NORMAL DE AGUA

  K

  Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü

  Cêopocòü âpaùeíèÿ
  öeíòpèôyãè (îá/ìèí)

  POTENCIA
  ABSORBIDA
  K
  (

  90°)

  CONSUMO DE ENERGÍA
  (PROG. 90°C)
  AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
  LA RED

  (

  /

  )

  REVOLUCIONES DE
  CENTRIFUGADO (Rev./min.)

  VER TARJETA DE DATOS

  14

  DRUK HYDRAULISCHE POMP

  PRESSÃO DO SISTEMA
  HIDRÃULICO

  MPa

  min. 0,05
  max. 0,8

  Äàâëeíèe â
  ãèäpaâëè÷ecêoé cècòeìe

  PRESIÓN EN EL CIRCUITO
  HIDRÁULICO

  NETSPANNING

  TENSÃO

  V

  230

  Íàïpÿæåíèå â
  ñåòè

  TENSION

  15 • Page 9

  NL

  HOOFDSTUK 5

  CAPÍTULO 5

  INSTALLATIE

  INSTALAÇÃO

  Breng de machine (zonder
  de onderkant van de
  verpakking) dicht bij de
  plaats waar hij komt te
  staan.

  Coloque a máquina, sem a
  base da embalagem, perto
  do local onde vai ficar
  permanentemente
  instalada.

  Knip het ringetje waarmee
  de slang en de snoer vast zit
  door.

  Corte a tira que prende os
  tubos e o cabo eléctrico.

  Draai de middelste schroef
  (A) los; draai de vier
  schroeven aan de zijkant (B)
  los en verwijder het
  dwarsstuk (C).

  Desaperte o parafuso
  central (A); desaperte os
  quatro parafusos laterais (B)
  e retire a barra (C).

  Houd het apparaat schuin
  naar voren, verwijder de
  plastic zakken en haal
  voorzichtig de twee
  polystyreen blokken aan de
  zijkanten eraf door ze naar
  beneden te trekken.

  Com a ajuda de outra
  pessoa incline o aparelho
  para a frente e solte os
  sacos de plástico contendo
  os dois blocos de esferovite
  de ambos os lados,
  puxando-os para baixo.

  Stop de afsluitdopjes in de
  gaatjes (deze bevinden zich
  in de bijgeleverde
  enveloppe).

  Tape a abertura com o
  bujão (fornecido
  juntamente com a
  máquina, no envelope que
  contém o manual de
  instruçóes).

  WAARSCHUWING:
  ZORG ERVOOR DAT HET
  VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
  VAN KINDEREN BLIJFT
  OMDAT DAT GEVAAR
  KAN OPLEVEREN.

  16

  PT

  ATENÇÃO:
  NÃO DEIXE A
  EMBALAGEM DA
  MÁQUINA OU OS SEUS
  COMPONENTES AO
  ALCANCE DE
  CRIANÇAS: ELA É UMA
  POTENCIAL FONTE DE
  PERIGO.

  EL

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 5

  K

  ES

  CAPÍTULO 5

  5

  PUESTA EN
  FUNCIONAMIENTO
  INSTALACIÓN

  ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

  Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
  ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç
  ïîäñòàâêè è óïàêîâêè.

  Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå
  øëàíã.

  Îòêpóòèòå öåíòpàëüíûé áîëò
  (A), 4 áîêîâûõ áîëòà (B) è
  îòñîåäèíèòå òpàâåpñó (C).

  .

  K

  Corte las cintas del tubo.

  .

  (A)

  Desenroscar el tornillo
  central (A); desenroscar los
  4 tornillos laterales (B) y
  extraer el travesaño (C).

  4
  (B)
  (C).

  Hàêëîíèòå ìàøèíó âïåpåä è
  âûòàùèòå äâà ïëàñòèêîâûõ
  ïàêåòà, ñîäåpæàùèõ äâà
  çàùèòíûõ ∋ëåìåíòà èç
  ïîëèñòèpîëà, ïîòÿíóâ âíèç.

  ,
  ,
  .

  T
  Çàêpîéòå îòâåpñòèå ïpîáêîé,
  êîòîpàÿ íàõîäèòñÿ â ïàêåòå ñ
  èíñòpóêöèåé.

  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
  ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ
  ∋ËÅÌÅÍÒÛ
  ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ
  ÄËß ÈÃP.

  Ponga la máquina cerca
  del lugar de uso sin la base
  del embalaje.

  (
  )
  .

  Inclinar la máquina hacia
  delante y sacar los sacos de
  plástico que contienen los
  dos protectores de plástico
  puestos sobre 2 lados,
  tirando hacia abajo.

  Tapar un agujero utilizando
  el tapón que contiene la
  bolsa con las instrucciones.

  :
  K

  K

  XOMENO
  TH
  Y KEYA IA
  IOTI M OPEI
  NA A OTE E EI
  ME I TO KYN INO.

  ATENCIÓN:
  NO DEJE AL ALCANCE
  DE LOS NIÑOS LOS
  ELEMENTOS DE
  EMBALAJE YA QUE
  PUEDEN SER
  PELIGROSOS.

  17 • Page 10

  NL
  Bevestig de dempplaat op
  de bodem, (zie tekening).
  Verbind de
  watertoevoerslang met de
  waterkraan.
  Het apparaat moet
  aangesloten worden aan
  de waterkraan met behulp
  van de watertoevoerslang.
  Maak gebruik van de
  nieuwe watertoevoerslang,
  gebruik niet de oude!
  BELANGRIJK:
  DRAAI DE WATERKRAAN
  NIET OPEN
  Zet de wasmachine dicht
  tegen de muur aan.
  Let er op dat er geen
  bochten of vernauwingen in
  de buis zitten.

  Het is het beste om de
  afvoerslang aan te sluiten
  op een vaste afvoer met
  een doorsnee die groter is
  dan die van de afvoerslang
  en op een hoogte van
  minstens 50 cm.
  Gebruik zonodig de
  bligeleverde slanggeleider.

  PT

  EL

  RU

  Fixe a placa de material
  ondulado no fundo da
  mãquina, da forma indicada
  na figura.

  Çaêpeïèòå ∧ècò
  ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧a
  ía äíe, êaê ïoêaçaío ía
  pècyíêe.

  Ligue a mangueira de
  admissão de água à torneira
  de alimentação.

  Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê
  âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê
  ìàøèíå.

  Os acessórios devem estar
  ligados à torneira da água,
  usando mangueiras novas.
  As mangueiras não devem
  ser reutilizadas.

  èË·Ó ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌ
  Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓ‚˚ı
  ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚. çÂ
  ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë Ë
  ÒÓ‰ËÌÂÌËfl.

  o

  o

  "

  "

  Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå,
  îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî,
  ÷òîáû îòñóòñòâîâàëè
  ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá,
  çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà
  áîpòó pàêîâèíû èëè ëó÷øå ê
  êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ
  ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä
  ópîâíåì ïîëà 50 ñì è
  äèàìåòpîì áîëüøå
  äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.

  Encoste a máquina à parede.
  Prenda o fim da mangueira
  de esgoto por cima da borda
  da bacia ou do tubo de
  descarga, assegurando-se de
  que não esteja torcida ou
  dobrada.
  Sempre que possível, utilize um
  tubo de esgoto fixo com um
  diâmetro superior ao da
  mangueira de esgoto da
  máquina de lavar, a fim de
  permitir a saída do ar.
  O topo da mangueira de
  esgoto deverá estar a uma
  altura mínima de 50 cm.

  o
  o

  Aplique la lamina de
  polionda como se muestra
  en la figura.

  ,
  .

  Conecte el tubo del agua
  al grifo.

  .
  H
  set
  .
  T

  set
  .

  Âíèìàíèå!
  Íå îòêpûâàéòå
  âîäîïpîâîäíûé êpàí.

  ATENÇÃO:
  NÃO ABRA A TORNEIRA!

  ES

  :

  ATENCIÓN:
  NO ABRA EL GRIFO.

  Acerque la lavadora a la
  pared procurando que no
  se formen curvas o
  estrangulamientos, fije el
  tubo desagüe al borde de
  la pila.

  .
  K
  ,

  .

  ,
   ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
  èñïîëüçóéòå æåñòêîå
  óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà
  ñëèâíîé òpóáû.

  Se necessário use a curva
  rígida fornecida juntamente
  com a máquina.

  El aparato debe ser
  conectado a la red
  hidraulica sólo con los
  nuevos tubos de carga
  disponibles en dotación.
  Los viejos tubos de carga no
  tienen que ser reutilizados.

  50 n
  .

  o mejor aún, a un desagüe
  fijo, con un diámetro mayor
  que el del tubo de la
  lavadora, a una altura
  mínima de 50 cm.
  En caso necesario, utilice la
  curva rígida adjunta.

  ,
  .

  min 4 cm

  18

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  max 100 cm

  max 100 cm

  min 4 cm

  +2,6 mt max
  min 50 cm
  max 85 cm

  19 • Page 11

  NL

  PT

  EL

  RU

  Zet de machine waterpas
  door middel van de
  voorvoetjes.

  Nivele a máquina regulando
  a altura dois pés dianteiros.

  a) Kontra moer losdraaien

  a) Rode a porca no sentido
  dos ponteiros do relógio para
  soltar a rosca de fixação do
  pé.

  ES
  Nivele la máquina con las
  patas delantares.

  Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî
  ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ
  íîæåê.

  b) Apparaat waterpas zetten
  m.b.v. verstelbare voeten
  (maak eventueel gebruik
  van een waterpas)

  b) Rode a pé para o erguer
  ou baixar até estar
  firmemente assente no chão.

  c) Kontra moer weer
  vastdraaien.

  c) Fixe o pé nessa posição
  rodando a porca no sentido
  contrário co dos ponteiros do
  relógio até embater no fundo
  da máquina.

  .

  a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé
  ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
  pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.

  a) Girar la tuerca en el sentido
  de las agujas del reloj para
  desbloquear el tornillo del pie.

  )
  .

  A
  B
  C

  b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå
  èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
  õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.

  )

  b) Girar el pie y hacerlo bajar o
  subir hasta conseguir su
  perfecta adherencia al suelo.

  ,
  .

  c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè,
  çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
  ñòpåëêè äî óïîpà.

  c) Bloquear el pie girando la
  tuerca en el sentido contrario a
  las agujas del reloj hasta que se
  adhiera al fondo de la
  lavadora.

  )
  ,

  o
  ,

  .

  Controleer of alle knoppen
  op “OFF” staan en of de
  vuldeur gesloten is.

  ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
  ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË
  Çõäã Ë Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Á‡Í˚Ú.

  Steek de stekker in het
  stopcontact.

  Ligue a máquina à corrente,
  inserindo a ficha do
  respectivo cabo de
  alimentação na tomada.

  Âêëю÷èòå âèëêó â pîçåòêó.

  LET OP:
  Mocht het nodig zijn dat het
  aansluitsnoer vervangen
  moet worden, verbind de
  draden dan volgens
  onderstaande kleur/codes
  (wij raden aan dit door een
  erkende installateur te laten
  doen):

  ATENÇÃO:
  Se for necessário proceder à
  substituição do cabo de
  alimentação de energia, ao
  efectuar a ligação dos fios
  individuais, deve sempre
  certificar-se de que respeita o
  seguinte código de cores:

  ÇçàåÄçàÖ:
  ÖÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÂÌËÚ¸
  ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·Âθ, ÚÓ ÔÓ‚Ó‰‡
  ‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÏÏÛÚËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ëı ˆ‚ÂÚÌÓÈ
  χÍËÓ‚ÍÓÈ:

  BLAUW

  - NEUTRAAL (N)

  AZUL

  - NEUTRO (N)

  BRUIN

  - FASE (L)

  CASTANHO

  - FASE (L)

  GEEL-GROEN -AARDE (
  Na installatie, plaatst u het
  apparaat zo, het
  stopcontact makkelijk
  toegangbaar is.

  20

  Assegure-se que o botão está
  em posição de desligado
  (OFF) e a porta está fechada

  )

  AMARELO-VERDE - TERRA (

  )

  Depois da instalação, os
  acessórios devem estar
  posicionados, pelo que a
  tomada deve estar num local
  acessível.

  OFF
  .

  ATENCIÓN:
  En el caso que sea necesario
  sustituir el cable de
  alimentación, asegurese de
  respetar el siguiente código de
  colores durante la conexión de
  cada cable:

  :
  ,
  :

  - çÖâíêÄãú (N)

  äéêàóçÖÇõâ

  - îÄáÄ (L)

  èÓÒΠÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl ÔË·Ó
  ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú‡ÍËÏ
  Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÁÂÚ͇ ·˚·
  ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ.

  Enchúfela.

  .

  ëàçàâ

  ÜÖãíé-áÖãÖçõâ - áÖåãü (

  Verificar que el mando de los
  porgramas esté en posición
  OFF y que la escotilla esté
  cerrada.


  K

  )

  AZUL

  - NEUTRO (N)

  MARRÓN

  - FASE (L)

  (N)  (L)  (

  AMARILLO-VERDE - TIERRA (
  K
  M  )

  )

  ,
  .

  El aparato tiene que ser
  colocado de forma que el
  enchufe sea accesible una vez
  instalado.
  21 • Page 12

  PT

  NL

  CAPÍTULO 6

  HOOFDSTUK 6

  EL

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 6

  K

  6

  ES

  CAPÍTULO 6

  M
  C H G E

  P
  B I F D
  M

  N

  A

  BEDIENINGSPANEEL

  DESCRIÇÃO
  DOS COMANDOS

  Deurgreep

  Manipulo para abrir a porta

  Deurvergrendeling - indicatie

  Îïèñàíèå êîìàíä

  CUADRO DE MANDOS

  A

  êÛÍÓflÚ͇ β͇

  Manilla apertura puerta

  Indicador de fecho de porta

  B

  à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡

  Piloto seguridad puerta

  Knop Start/Pauze

  Botão início (START)

  äÌÓÔ͇ “ëÚ‡Ú/è‡ÛÁ‡”

  "Aquaplus" –knop

  Tecla Aquaplus

  Knop Koud Water

  Tecla de lavagem a frio

  C
  D
  E

  äÌÓÔ͇ “ëÚË͇ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ”

  Tecla “lavado en frío”

  Knop voor Uitgestelde Start

  Botão de início de
  funcionamento retardado

  F

  äÌÓÔ͇ "ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇"

  Tecla “Inicio Diferido”

  Knop regeling
  centrifugesnelheid

  Tecla velocidade de
  centrifugação

  G

  äÌÓÔ͇ "„ÛÎËÓ‚ÍË ÒÍÓÓÒÚË
  ÓÚÊËχ"

  Tecla “Regulación
  Centrifugado”

  Indicatielampje
  "centrifugesnelheid"

  Indicador luminoso da
  velocidade de centrifugação

  H

  ë‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ ÒÍÓÓÒÚË
  ÓÚÊËχ

  Indicador velocidad
  centrifugado

  Indicatielampjes voor de
  programma fase

  Indicador luminoso mostra as
  fases dos programas

  à̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÔÓ„‡ÏÏ

  Indicadores fases de lavado

  Indicatielampjes bij de
  knoppen

  Luzes das teclas

  M

  ë‚ÂÚÓ‚˚ Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Í·‚˯

  Pilotos de las teclas

  Programmaknop wassen
  Met OFF

  Botão de selecção do programa
  de lavagem com a posição OFF

  N

  èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ Ò
  ÓÚÏÂÚÍÓÈ Çõäã

  Wasmiddelbakje
  22

  Gaveta para detergente

  I

  P

  äÌÓÔ͇ "ÄÍ‚‡ÔβÒ"

  Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ
  ñpåäñòâ

  Tecla “Start/Pausa”

  K
  Aquaplus

  OFF.

  Tecla “No Alergia”

  Mando selector de programas
  con posición de “OFF”
  Cubeta del detergente
  23 • Page 13

  NL

  BEDIENINGSPANEEL

  DESCRIÇÃO DOS
  COMANDOS

  DEURGREEP

  MANIPULO PARA ABRIR A
  PORTA

  Gebruik de knop binnenin
  de deurgreep om de deur
  te openen.

  EL

  RU

  PT

  A

  Pressione o botão no
  manípulo para abrir a porta

  ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ
  ÊÍÎÏÎÊ

  DESCRIPCIÓN DE
  LOS MANDOS

  êìäéüíäÄ ãûäÄ

  MANILLA APERTURA PUERTA

  óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ βÍ, ̇ÊÏËÚ ̇
  Í·‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.

  DEURVERGRENDELINGINDICATIE

  INDICADOR DE FECHO DE
  PORTA

  Het indicatielampje voor de
  “deurvergrendeling” licht op
  als de deur goed dichtzit en
  wanneer de wasmachine
  AAN staat.
  Wanneer u op START drukt als
  de deur dicht is, zal het
  indicatielampje eventjes
  knipperen en vervolgens
  blijven branden.

  O indicador luminoso de
  “fecho de porta” acende
  quando a porta está
  totalmente fechada e a
  máquina está pronta para
  começar.
  Quando o botão de
  “INÍCIO” é pressionado com
  a porta da máquina
  fechada, o indicador
  luminoso piscará
  momentâneamente e
  depois ficará ligado.
  Se a porta não estiver
  fechada, o indicador
  luminoso continuará a
  piscar.
  Um dispositivo especial de
  segurança previne que a
  porta abra de imediato ao
  fim do ciclo de lavagem.
  Espere 2 minutos depois do
  ciclo de lavagem ter
  terminado, e a luz de fecho
  de porta desligar-se-á antes
  da porta se abrir. No fim do
  ciclo de lavagem, rode o
  selector de programas para
  a posição “OFF”.

  Als de deur niet dicht is, zal
  het indicatielampje blijven
  knipperen.
  Een speciale beveiliging zorgt
  ervoor dat u de deur niet
  meteen kunt openen na
  afloop van een wascyclus.
  Wacht na afloop van de
  wascyclus 2 minuten tot het
  lampje van de
  deurvergrendeling is
  gedoofd voordat u de deur
  probeert te openen. Zet na
  afloop van de wascyclus de
  programmaknop op UIT
  (OFF).

  24

  ATENÇÃO:
  UM DISPOSITIVO
  DE SEGURANÇA
  ESPECIAL IMPEDE
  A ABERTURA DA PORTA
  NO FIM DO CICLO DE
  LAVAGEM.
  UMA VEZ CONCLUÍDO
  O CICLO DE
  CENTRIFUGAÇÃO
  DEVERÁ ESPERAR 2
  MINUTOS PARA PODER
  ABRIR A PORTA.

  Para abrir la puerta pulse la
  palanca situada en el interior
  de la manilla.

  .

  2 min.
  BELANGRIJK:
  EEN SPECIALE
  VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
  DAT DE VULDEUR NA
  AFLOOP VAN HET
  WASPROGRAMMA NIET
  OPEN KAN. WACHT NA
  HET CENTRIFUGEREN
  NOG 2 MINUTEN VOOR U
  DE VULDEUR OPENT.

  ES

  :

  Âíèìàíèå!
  Ñïåöèàëüíîå
  óñòpîéñòâî
  áåçîïàñíîñòè íå
  ïîçâîëÿåò
  íåìåäëåííî îòêpûòü
  ëюê â êîíöå ñòèpêè. Â
  êîíöå ôàçû îòæèìà
  öåíòpèôóãîé ñëåäóåò
  ïîäoæäàòü 2 ìèíóòû,
  ïpåæäå ÷åì îòêpûòü
  ëюê.  ATENCIÓN:
  UN DISPOSITIVO DE
  SEGURIDAD ESPECIAL
  IMPIDE LA APERTURA
  INMEDIATA DEL OJO DE
  BUEY AL FINALIZAR EL
  LAVADO.
  AL FINAL DE LA FASE DE
  CENTRIFUGADO, ESPERE
  2 MINUTOS ANTES DE
  ABRIR EL OJO DE BUEY.

  K

  K
  .
  2
  .

  B

  àçÑàäÄíéê ÅãéäàêéÇäà
  ãûäÄ
  à̉Ë͇ÚÓ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡
  Ò‚ÂÚËÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Î˛Í ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
  Á‡Í˚Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÈ Ï‡¯ËÌÂ.
  èË Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ Í·‚Ë¯Û èìëä,
  ÍÓ„‰‡ Î˛Í Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
  ÏË„‡ÂÚ, Á‡ÚÂÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚ Ò‚ÂÚËÚ¸Òfl
  ÔÓÒÚÓflÌÌÓ.

  K

  PILOTO SEGURIDAD PUERTA

  "

  "
  (

  ).

  (START)
  ,

  ÖÒÎË Î˛Í Ì Á‡Í˚Ú, Ë̉Ë͇ÚÓ
  ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ÏË„‡Ú¸.

  .
  .

  ëÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ
  ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ
  ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË. èÓ‰ÓʉËÚÂ
  ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl
  ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ͇ Ë̉Ë͇ÚÓ
  ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡ Ì ÔÓ„‡ÒÌÂÚ. èÓ
  Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÚËÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
  ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

  .
  2
  ,
  "
  "
  .
  ,
  ,

  El piloto se ilumina cuando la
  puerta está correctamente
  cerrada y la máquina está
  conectada.
  Una vez pulsada la tecla
  START/PAUSA, al principio el
  piloto parpadea para
  después quedar
  permanentemente
  iluminado hasta que finaliza
  el lavado.
  En el caso de que la puerta
  no esté correctamente
  cerrada el piloto continuará
  parpadeando.
  Un dispositivo de seguridad
  especial impide la apertura
  inmediata de la puerta al
  terminar el ciclo de lavado,
  espere 2 minutos para que
  se apague el piloto y
  apague la lavadora
  colocando el mando
  selector de programas en la
  posición "OFF".


  OFF.

  25 • Page 14

  NL
  START/PAUZE KNOP

  BOTÃO INÍCIO (START)

  Wacht na het kiezen van het
  programma even met het
  indrukken van de start toets,
  eerst moet het
  “centrifuge”lampje gaan
  branden.

  Depois de seleccionar o
  programa espere que o
  indicador luminoso da
  velocidade de
  centrifugação se acenda
  antes de pressionar o botão
  START (INICIO).

  Druk om het gekozen
  programma te starten
  (afhankelijk van het gekozen
  programma zal er een was
  stadium lampje gaan
  branden)
  LET OP: WANNEER DE START
  KNOP IS INGEDRUKT, DUURT
  HET ENIGE SECONDE
  VOORDAT HET
  PROGRAMMA WORDT
  GESTART.

  Instellingen veranderen nadat
  een programma is gestart
  (PAUZE).
  Het programma kan altijd
  gepauzeerd worden door
  gedurende 4 seconden de
  “START/PAUZE toets in te
  drukken.
  Als de machine in de pauze
  modus staat, zullen er een
  lampjes gaan knipperen
  Om het programma te
  vervolgen drukt u nogmaals
  op de START toets.

  Indien u kledingstukken toe
  wil voegen of wil verwijderen
  uit de trommel tijdens het
  wassen: wacht twee minuten
  totdat het veiligheidsslot van
  de deur is.
  Wanneer de handeling is
  uitgevoerd, sluit de deur, druk
  op de START knop en de
  wasautomaat gaat verder
  met het programma.
  HET WASPROGRAMMA
  VOORTIJDIG BEËINDIGEN
  Om het programma te
  annuleren, zet u de
  programma keuze op de UIT
  positie. Selecteer een ander
  programma
  En zet de programma keuze
  weer op de UIT positie.

  26

  PT

  Pressione para iniciar o ciclo
  seleccionado (de acordo
  com o ciclo seleccionado o
  indicador luminoso de uma
  fase de lavagem acende-se).

  NOTA: DEPOIS DE
  ACCIONAR O BOTÃO
  DE INÍCIO, ESTE,
  DEMORARÁ ALGUNS
  SEGUNDOS PARA
  COMEÇAR A
  TRABALHAR.
  Alterar a programação após
  o início do programa
  (PAUSA)
  O programa pode estar em
  pausa em qualquer
  momento durante o ciclo de
  lavagem pressionando o
  botão “START/PAUSE”
  (INICIO/PAUSA) durante 4
  segundos.
  Quando a máquina está no
  estado “PAUSA”, os
  indicadores luminosos da
  “fase de lavagem” e os
  botões de opção irão piscar.
  Para reiniciar o programa
  pressione novamente o
  botão START (INíCIO).
  Se desejar alargar ou anular
  a duração de lavagem,
  espere 2 minutos até abrir a
  porta em segurança.
  Após ter feito essa escolha,
  feche a porta, pressione o
  botão de Início, e este
  continuará a funcionar até
  ao fim.

  CANCELANDO O PROGRAMA
  Para cancelar o programa tem
  de rodar o botão de selecção
  de programas para a posição
  “OFF”(desligada).
  Isto feito,seleccione então um
  programa diferente.
  Volte a rodar o botão de
  selecção de programas para a
  posição “OFF”(desligada).

  EL

  RU

  C

  äçéèäÄ ëíÄêí/èAìáA
  èÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚
  ÔÓ‰Óʉ‡Ú¸, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl
  Ë̉Ë͇ÚÓ “éÚÊËÏ”, ÔÂʉ ˜ÂÏ
  ̇ÊËχڸ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ.
  ç‡ÊÏËÚ ‰Îfl Á‡ÔÛÒ͇ ÔÓ„‡ÏÏ˚,
  ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ
  ÔÓ„‡ÏÏ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
  ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ
  Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Ù‡Á ÒÚËÍË).

  K

  ES

  KK  (START)

  Después de seleccionar un
  programa espere a que el
  indicador “centrifugado” se
  encienda antes de
  seleccionar la tecla “START”.

  o”
  START.

  Seleccionar para activar el
  ciclo introducido con el mando
  de programas (según el ciclo
  introducido se iluminará uno de
  los indicadores de las fases de
  lavado)

  (
  ).

  èêàåÖóÄçàÖ: èéëãÖ
  çÄÜÄíàü äçéèäà ëíÄêí
  Ñé çÄóÄãÄ êÄÅéíõ
  åéÜÖí èêéâíà
  çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ.

  :

  NOTA: DESPUÉS DE
  HABER APRETADO LA
  TECLA START, SE
  NECESITAN UNOS
  SEGUNDOS PARA QUE LA
  LAVADORA INICIE EL
  PROGRAMA.

  (START),

  .
  àáåÖçÖçàÖ èÄêÄåÖíêéÇ èéëãÖ
  áÄèìëäÄ èêéÉêÄååõ (èÄìáÄ)
  ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÓÍÓÎÓ 4
  ÒÂÍÛ̉ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ,
  ÏË„‡ÌË Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚
  ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ı ÍÌÓÔÓÍ Ë
  Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ Ù‡Á ÒÚËÍË
  ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï‡¯Ë̇ ̇ıÓ‰ËÚÒfl
  ‚ ÂÊËÏ è‡ÛÁ‡, ‚ÌÂÒËÚ Ê·ÂÏ˚Â
  ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë ÒÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
  ëíÄêí/èÄìáÄ, ‡ÌÌÛÎËÛfl ÔÂÂ˚‚.

  (PAUSE)

  START/PAUSE
  .

  4

  ,

  ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË
  ‚˚ÌÛÚ¸ ·Âθ ‚ ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË,
  ÔÓ‰ÓʉËÚ 2 ÏËÌÛÚ˚, ÔÓ͇
  ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
  ‡Á·ÎÓÍËÛÂÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
  ë‰Â·ÈÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ LJÏ
  ÓÔÂ‡ˆË˛, Á‡ÍÓÈÚ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È
  Î˛Í Ë Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí.
  凯Ë̇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ„Ó
  ÏÓÏÂÌÚ‡, ̇ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ·˚Î
  ÔÂ‚‡Ì.

  .
  START
  .

  ,
  2
  .
  ,
  (START).
  .

  éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
  óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ,
  ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).
  Ç˚·ÂËÚ ‰Û„Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
  ÇÂÌËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌË "Çõäã." (‡Ì„Î. Off).

  TECLA START/PAUSA

  MODIFICAR LA
  PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL
  INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)
  Después del inicio del programa
  pueden ser modificados sólo las
  opciones y parámetros
  mediante las teclas función.
  Apretar la tecla START/PAUSA
  durante 4 segundos, la
  intermitencia de los indicadores
  de las teclas función y de un
  indicador de las fases de
  lavado indica que la lavadora
  está en pausa, modifique lo que
  desee y accione de nuevo la
  tecla START/ PAUSA anulando la
  intermitencia.
  Si se desea añadir o extraer
  colada durante el lavado,
  desactivar la tecla START, y
  esperar DOS minutos hasta que
  el dispositivo de seguridad libere
  el bloqueo de la escotilla
  Efectuada la operación,
  después de haber cerrado la
  escotilla y apretado la tecla
  START, la lavadora volverá a
  iniciar el lavado desde el punto
  en que fué parada.

  K
  ,
  OFF.
  .
  OFF.

  CANCELAR PROGRAMA
  SELECCIONADO
  Para cancelar el programa,
  coloque el selector en
  posición OFF.
  Seleccionar un programa
  distinto. Vuelva a colocar el
  selector de programas en
  posición OFF.

  27 • Page 15

  NL
  U moet de optieknoppen
  gebruiken voordat u op de
  START-knop drukt

  PT
  A opção do botão deverá
  ser seleccionada antes de
  pressionar o botão “START”.

  "AQUAPLUS" –KNOP

  TECLA “AQUAPLUS”

  Door deze knop in te drukken
  activeert u een nieuw
  speciaal wasprogramma in
  het kleurvast en gemengde
  weefsel programma, dankzij
  het nieuwe Sensor Sijsteem.
  Dit programma behandeld
  de vezels van uw kleding met
  de grootste zorg.
  De lading zal gewassen
  worden in een grotere
  hoeveelheid water en te
  samen met de nieuwe
  gecombineerde werking van
  de trommel en wascyclus,
  door een continue wisselend
  waterniveau, Dit zal er voor
  zorgen dat uw kleding
  perfect gereinigd en
  gespoeld word.

  Pressionando esta tecla
  poderá activar um novo
  ciclo de lavagem especial
  nos programas de Cores e
  Tecidos Mistos, graças ao
  novo Sistema Sensor. Esta
  opção cuida
  delicadamente das fibras
  das roupas e da delicada
  pele daqueles que as usam.
  A roupa é lavada numa
  maior quantidade de água
  e isso, em conjunto com a
  nova combinação de
  acção de ciclos de rotação
  do tambor, dar-lhe-à roupa
  que foi lavada e enxaguada
  na perfeição. A quantidade
  de água na lavagem foi
  aumentada de forma a que
  o detergente fosse
  completamente dissolvido,
  assegurando uma lavagem
  eficiente. A quantidade de
  água também foi
  aumentada no ciclo de
  enxaguamento permitindo
  que todas as partículas de
  detergente sejam removidas
  das fibras.
  Esta função foi
  especificamente concebida
  para pessoas com peles
  delicadas e sensíveis, para
  quem mesmo uma
  pequena quantidade de
  detergente pode causar
  alergias ou irritações na
  pele.
  Esta função também é
  recomendada para a
  lavagem de roupa de
  criança ou tecidos
  delicados em geral, ou para
  quando lava tecidos turcos,
  uma vez que as fibras
  tendem a absorver uma
  elevada quantidade de
  detergente.
  Para assegurar a melhor
  performance das suas
  lavagens, esta função é
  sempre activada nos
  programas de Tecidos
  Delicados e Lãs/lavagem à
  mão.

  De hoeveelheid water word
  verhoogd waardoor het
  wasmiddel perfect kan
  oplossen voor een perfect
  wasresultaat. De hoeveelheid
  water tijdens het spoelen is
  ook verhoogd om te zorgen
  dat al het wasmiddel uit de
  vezels va de kleding word
  verwijderd.
  Deze functie is speciaal
  ontwikkeld voor mensen met
  een gevoelige huid, en die
  ook maar van de kleinste
  hoeveelheid wasmiddel,
  irritatie of een allergische
  reactie krijgen.
  Ook adviseren wij dit
  programma te gebruiken
  voor kinderkleding en
  delicate stoffen in het
  algemeen, en voor het
  wassen van badstof
  producten welke een groter
  wasmiddel absorptie
  vermorgen hebben.
  Om zeker te zijn van het
  beste wasresultaat is deze
  functie altijd geactiveerd in
  het delicaat en
  wolwasprogramma/handwas
  .

  28

  EL

  RU

  äçéèäÄ “ÄäÇÄèãûë”
  ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË
  ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ
  ÒÔˆˇθÌ˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
  ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë
  ãËÌfl˛˘Ëı Ú͇ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ
  ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl
  ÔËÏÂÌÂÌ˲ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor
  System. ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl
  Ô‰ÛÒχÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ
  Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍ̇ÏË Ú͇ÌË
  Ó‰Âʉ˚, ‡ Ú‡ÍÊ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl
  ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
  ÅÂθ ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
  ·Óθ¯ÂÏ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ,
  ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·Ë̇ˆËÂÈ
  ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó
  ‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë
  ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ LJ¯ÂÈ
  Ó‰Âʉ ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
  ÒÚËÍË Ë ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl.
  äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
  ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ
  Ò‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛,
  ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
  ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·Âθfl.
  äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË
  ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
  Ó·ÂÒÔ˜˂‡fl ÔÓÎÌÓ ۉ‡ÎÂÌË Ò
  ·Âθfl ‚ÒÂı ÒΉӂ ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡.
  ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËÍË ÒÔˆˇθÌÓ
  ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl β‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë
  ˜ÛÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
  χÎÂȯ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸
  ‡Á‰‡ÊÂÌË ËÎË ‡ÎÎÂ„˲.
  ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
  ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
  ·Âθfl Ë ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ú͇ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
  ËÎË ÔË ÒÚËÍ χıÓ‚˚ı Ú͇ÌÂÈ,
  ‚ÓÎÓÍ̇ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú
  ·Óθ¯Â ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡.
  ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡
  ÒÚËÍË ‰‡Ì̇fl ÙÛÌ͈Ëfl ‚Ò„‰‡
  ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
  ‰ÂÎË͇ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı/êۘ̇fl
  ÒÚË͇ Ú͇ÌÂÈ.

  Las teclas de opción deberán
  estar seleccionadas antes de
  pulsar la tecla de START.  ä·‚Ë¯Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ı
  ÙÛÌ͈ËÈ ÒΉÛÂÚ Ì‡ÊËχڸ
  ÚÓθÍÓ ÔÂ‰ ̇ʇÚËÂÏ Ì‡
  Í·‚Ë¯Û èìëä.

  D

  ES

  (
  )

  (START).

  TECLA “NO ALERGIA”

  "AQUAPLUS"

  K

  (Mix and Wash)
  Sensor System.
  .

  .
  ,
  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  Gracias la nuevo Sensor
  System, accionando esta
  tecla función, es posible
  efectuar un nuevo y especial
  ciclo de lavado aplicable en
  los programas para tejidos
  mixtos y resistentes que tiene
  además de especial cuidado
  de las fibras de los tejidos, una
  especial atención de la piel
  de las personas sensibles.
  La introducción de mucha
  mayor cantidad de agua y la
  nueva acción combinada de
  ciclos de rotación del cesto
  con cargas y descargas de
  agua, permite obtener tejidos
  perfectamente limpios y
  aclarados. Se aumenta el
  agua en el lavado para
  obtener una perfecta
  disolución del detergente,
  garantizando una eficaz
  acción limpiadora. Se
  aumenta el agua también en
  el momento del aclarado de
  manera que se elimina
  cualquier resíduo de
  detergente en las fibras.
  Esta función ha sido
  estudiada especialmente
  para las personas con la piel
  delicada y sensible, para las
  cuales un mínimo de resíduo
  de detergente puede causar
  irritación o alergias.
  Se aconseja utilizar esta
  función también en la ropa
  de los niños/ bebés o en
  tejidos delicados en general o
  también, en el lavado de
  tejidos cuyas fibras tengan
  gran capacidad de absorver
  detergente (albornoces,
  toallas, etc..).
  Para asegurarse las mejores
  prestaciones en el lavado,
  esta función está siempre
  activa en los programas
  Delicados y Lana/Lavado a
  mano.

  29 • Page 16

  NL

  PT

  KOUD WATER TOETS

  TECLA DE LAVAGEM A FRIO

  Door de knop in te drukken
  is het mogelijk om jeder
  programma om te zetten in
  een programma met koud
  water, zonder de andere
  eigenschappen te
  veranderen (water niveau,
  tijdskduur, ritme, etc.)
  Gordijnen, kleine kleden,
  handgemaakte fijne
  materialen en nietkleurvaste kledingstukken
  kunnen veilig gewassen
  worden dankzij dit nieuwe
  mechanisme.

  Com esta função podem-se
  executar todos os ciclos de
  lavagem sem
  acquecimento da água,
  ficando inalteradas todas as
  outras caracteristicas da
  lavagem, (nível de água,
  tempos e ritmos de
  lavagem etc.).
  Os programas de lavagem
  a frio são indicados para a
  lavagem de todas as peças
  de roupa cujas cores não
  sejam resistentes á
  temperaturas elevadas e
  para a lavagem de
  cortinas, fibras sintéticas
  particularmente delicadas,
  pequenos tapetes ou
  tecidos pouco sujos.

  KNOP VOOR UITGESTELDE
  START
  Met deze knop bepaalt u of
  de wasmachine na een
  wachttijd van 3, 6 of 9 uur
  moet beginnen met
  wassen.
  Handel als volgt om een
  uitgestelde start in te stellen:
  Stel het gewenste
  programma in (Wacht
  totdat het centrifuge
  lampje gaat branden)
  Druk één of meer keren op
  de startuitstel-knop (hierbij
  zal de startuitstel-periode
  achtereenvolgens
  verspringen naar 3, 6 en 9
  uur en licht het
  bijbehorende lampje op).
  Druk op START om de
  uitgestelde start te
  activeren (het
  indicatielampje van de
  ingestelde periode stopt
  met knipperen en blijft
  AAN).
  Na afloop van de
  startuitstelperiode zal het
  wasprogramma starten.
  Uitgestelde start opheffen:
  Druk net zolang op de
  startuitstel-knop button tot
  alle indicatielampjes uit zijn.
  U kunt nu het programma
  handmatig starten met de
  START-knop, of u kunt de
  wasmachine uitschakelen
  door de programmaknop
  naar UIT (OFF) te draaien.

  BOTÃO DE INÍCIO DE
  FUNCIONAMENTO
  RETARDADO
  Esta opção pode ser obtida
  pelo botão de início de
  funcionamento retardado,
  atrasando o início de
  lavagem 3, 6 ou 9 horas.
  Para atrasar o início de
  funcionamento, proceda da
  seguinte forma:
  Seleccione o programa
  (Aguarde que o indicador
  luminoso de centrifugação
  se acenda);
  Pressione o botão de início
  de funcionamento
  retardado (cada vez que
  pressionar o botão, o início
  atrasará 3, 6 ou 9 horas
  respectivamente e a luz
  correspondente irá piscar).
  Pressione o botão “START”
  para dar início à operação
  de início de funcionamento
  retardado (o indicador
  luminoso associado a essa
  função, deixará de piscar e
  permanecerá na função
  “ON”.
  No fim do tempo de atraso
  seleccionado, o programa
  iniciar-se-á.
  Para cancelar a função
  Início de Funcionamento
  Retardado:
  Pressione o respectivo
  botão dessa função, nessa
  altura o programa poderá
  iniciar-se manualmente,
  utilizando o botão “START”
  ou rodando o selector de
  programas para a posição
  “OFF”.

  EL

  RU

  E

  LAVADO EN FRIO

  äçéèäÄ “ëíàêäÄ ïéãéÑçéâ
  ÇéÑéâ”

  äçéèäÄ éíãéÜÖççéÉé
  áÄèìëäÄ
  è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
  ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ Ò
  ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ Ì‡ 3, 6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚.
  ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÓÚÒÓ˜ÍË Á‡ÔÛÒ͇
  ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:
  ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ê·ÂÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ
  (èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl Ó‰ËÌ ËÁ
  Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ “éÚÊËÏ”.).
  ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
  Á‡ÔÛÒ͇ (ÔË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË Á‡ÔÛÒÍ
  ·Û‰ÂÚ ÓÚÎÓÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ 3,
  6 ËÎË 9 ˜‡ÒÓ‚, Ë ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
  Ë̉Ë͇ÚÓ).
  ç‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û èìëä ‰Îfl ̇˜‡Î‡
  ÓÔÂ‡ˆËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒ͇
  (Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ Ë̉Ë͇ÚÓ
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÚÒÓ˜ÍË
  ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Ë Ò‚ÂÚËÚÒfl
  ÔÓÒÚÓflÌÌÓ).
  èÓ ËÒÚ˜ÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó
  ÔÂËÓ‰‡ ÓÚÒÓ˜ÍË ‚˚·‡Ì̇fl
  ÔÓ„‡Ïχ Á‡ÔÛÒÚËÚÒfl.

  ,
  (

  ,

  v

  ,
  , . . .).
  ,
  ,

  ,
  ,
  ,

  .

  TECLA INICIO DIFERIDO

  K
  K
  3,6

  9

  .
  :


  (  o”).


  (START
  DELAY).
  3,6

  9

  .

  (START)
  (
  ,
  ).


  ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÙÛÌ͈ËË éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
  Á‡ÔÛÒ͇:
  ç‡ÊÏËÚ ̇ Í·‚Ë¯Û éÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó
  Á‡ÔÛÒ͇, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„‡Ò Ò‚ÂÚÓ‚ÓÈ
  Ë̉Ë͇ÚÓ, Ë ÔÓ„‡ÏÏÛ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ
  Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‚Û˜ÌÛ˛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
  Í·‚Ë¯Ë èìëä, ÎË·Ó ‚˚Íβ˜ËÚ¸
  ÔË·Ó ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Ç˚ÍÎ.

  .
  :

  .
  ,
  "START".
  ,

  OFF.

  30

  Escogiendo esta funcion se
  consigue efectuar todos los
  ciclos de lavado sin calentar
  el agua restando no
  obstante invariables todas las
  demas caracteristicas (nivel
  de agua, tiempo, ritmo de
  lavado, etc.).
  Los programas de lavado en
  frio estan especialmente
  indicados para lavar las
  prendas de colores poco
  solidos o delicados y tambien
  para el lavado de visillos,
  cubre camas, fibras sinteticas
  muy delicadas, tapetes o
  tejidos poco sucios.

  ,

  Ïpè íaæaòèè ía ∋òy êíoïêy âce
  ∋òaïû còèpêè áyäyò
  âûïoëíeíûe xapaêòepècòèêè
  ocòaюòcÿ íeèçìeíeííûìè
  (ypoâåíü âoäû, âpeìÿ còèpêè,
  peæèì còèpêè è ò.ä.).
  Эòa ïpoãpàììa ïpeäíaçía÷eía
  äëÿ còèpêè òêaíeé, íe
  âûäepæèâaюùèx âûcoêèx
  òeìïepaòyp, öâeòíûx òêaícé,
  çaíaâecoê è äeëèêaòíûx
  cèíòeòè÷ecêèx òêaíeé,
  ìaëeíüêèx êoâpèêoâ è
  ìaëoçaãpÿçíeííûx âeùeé.

  F

  ES

  Esta tecla permite programar
  el inicio del ciclo de lavado
  de manera que podamos
  hacer que comience a
  trabajar después de
  pasadas 3, 6 ó 9 horas. Para
  ello debemos hacer lo
  siguiente:
  Colocar el mando en el
  programa elegido (Esperar
  que el indicador
  “Centrifugado” se encienda)
  Pulsar el botón de INICIO
  DIFERIDO (cada vez que
  pulse el botón se podrá
  seleccionar un arranque
  retardado de 3, 6 ó 9 horas
  respectivamente y el piloto
  correspondiente al tiempo
  seleccionado comenzará a
  parpadear). Pulse la tecla de
  "START" (el piloto
  correspondiente al tiempo
  seleccionado permanecerá
  encendido) para comenzar
  la cuenta a cuyo fin
  comenzará el programa
  automáticamente. Si Ud.
  desea anular el retardo del
  programa, siga las siguientes
  indicaciones:
  Pulse repetidamente la tecla
  INICIO DIFERIDO para
  apagar el piloto. En este
  momento es posible
  comenzar el programa
  elegido pulsando
  previamente la tecla "START",
  o cancelar la operación
  llevando el selector a la
  posición "OFF" y
  seleccionando después otro
  programa.

  31 • Page 17

  NL
  KNOP REGELING
  CENTRIFUGESNELHEID
  Afhankelijk van het gekozen
  programma zal het toerental
  worden weergegeven
  Maximaal (MAX)
  tussenliggend (MED) of geen
  (
  ) Door deze toets in te
  drukken heeft u de
  mogelijkheid het toerental te
  verlagen.
  Om de centrifugesnelheid
  terug te zetten moet u de
  knop indrukken totdat u bij de
  gewenste snelheid bent.
  Het is mogelijk de snelheid ten
  aller tijde aan te passen
  zonder de machine stop te
  zetten.

  PT
  TECLA VELOCIDADE DE
  CENTRIFUGAÇÃO

  De acordo com o ciclo
  seleccionado automaticamante
  surgirá a velocidade máxima do
  programa (MAX), intermédia
  (MED) ou zero (
  ).
  Pressionando este botão é
  possível reduzir ou excluír a
  centrifugação do ciclo.
  Para reactivar o ciclo de
  centrifugação basta pressionar a
  tecla até encontrar a
  velocidade de centrifugação
  desejada.
  Para não danificar os tecidos,
  não é possível aumentar a
  velocidade de centrifugação
  além da velocidade
  estabelecida automaticamente
  na selecção do programa.

  G

  É possível modificar a velocidade
  de centrifugação a qualquer
  momento, mesmo sem colocar a
  máquina em pausa.

  INDICATIELAMPJE
  "CENTRIFUGESNELHEID"
  Als u het programma instelt zal
  het maximale aantal toeren
  worden aangegeven door het
  indicatielampje.
  Door een lager toerental te
  kiezen zal het bijbehorende
  indicatielampje gaan
  branden.

  INDICATIELAMPJES VOOR DE
  PROGRAMMA FASE

  32

  INDICADOR LUMINOSO DA
  VELOCIDADE DE
  CENTRIFUGAÇÃO
  Quando selecciona um
  programa, a velocidade de
  centrifugação máxima é
  indicada automaticamente
  pelo indicador luminoso.
  Optando por uma velocidade
  de centrifugação inferior
  através da respectica tecla, o
  indicador luminoso indicará a
  nova velocidade
  seleccionada.

  INDICADOR LUMINOSO
  MOSTRA AS FASES DOS
  PROGRAMAS

  EL

  RU

  äçéèäÄ êÖÉìãàêéÇäà
  ëäéêéëíà éíÜàåÄ

  Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚˚·‡ÌÌÓÈ
  ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
  Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ËÌÙÓχˆËfl Ó ˜ËÒÎÂ
  Ó·ÓÓÚÓ‚ ˆÂÌÚËÙÛ„Ë –
  χÍÒËχθÌÓ (MAX), Ò‰ÌÂÂ
  (MED) ËÎË ÌÛ΂Ӡ(
  ); ËÒÔÓθÁÛfl
  ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ, ÏÓÊÌÓ ÒÌËÁËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸
  ÓÚÊËχ ËÎË ËÒÍβ˜ËÚ¸ ÓÚÊËÏ
  ‚ÓÓ·˘Â.
  ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚Íβ˜ËÚ¸
  ÓÚÊËÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÊËχڸ
  ÍÌÓÔÍÛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Á̇˜ÂÌËÂ
  ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ Ì ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ
  Ê·ÂÏÓÈ ‚Â΢ËÌ˚.
  ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
  ·Âθfl, Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ Û‚Â΢ËÚ¸
  ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËχ ·Óθ¯Â ÚÓ„Ó
  Á̇˜ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
  ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ
  ÔÓ„‡ÏÏ˚.

  ES

  (MAX),
  (
  ).

  (MED)
  ,
  .

  .

  àÁÏÂÌÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
  ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‰‡ÊÂ
  ·ÂÁ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚.

  H

  I

  INDICADOR VELOCIDAD
  CENTRIFUGADO
  En el momento de la
  selección de un programa,
  la máxima velocidad de
  centrifugado posible se
  indicará automáticamente
  mediante el
  correspondiente indicador.
  Seleccionando una menor
  velocidad de centrifugado
  mediante la tecla, se
  iluminará su indicador
  correspondiente.

  ,
  ,
  .

  .

  àçÑàäÄíéêõ îÄá
  èêéÉêÄåå

  = was

  = Lavagem principal

  = ÒÚË͇

  = spoelen

  = Enxaguamento

  = èÓÎÓÒ͇ÌËÂ

  = centrifuge

  = Centrifugação

  = ÓÚÊËχ

  Es posible modificar la
  velocidad de centrifugado en
  cualquier momento,aún sin
  llevar la lavadora a la posición
  PAUSA.
  .

  ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄíéê
  ëäéêéëíà éíÜàåÄ

  èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË,
  χÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸
  ÓÚÊËχ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
  ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ҂˜ÂÌËÂÏ
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ë̉Ë͇ÚÓ‡. èË
  ‚˚·Ó ÏÂ̸¯ÂÈ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ
  ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ·Û‰ÂÚ Á‡„Ó‡Ú¸Òfl
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ë̉Ë͇ÚÓ.

  TECLA SELECCIÓN
  CENTRIFUGADO
  Según el programa
  seleccionado se indicará
  automáticamente si el
  centrifugado es máximo
  (MAX),intermedia (MED) o
  cero (
  ); utilizando esta tecla
  será posible reducir o excluir la
  velocidad indicada.
  Para activa el centrifugado,es
  suficiente accionar de nuevo
  la tecla,hasta lograr la
  velocidad deseada.
  Para proteger los tejidos, no es
  posible aumentar la velocidad
  de centrifugado mas allá de la
  que automáticamente se
  indica en el momento de la
  selección del programa.

  K

  INDICADORES FASES DE
  LAVADO

  = lavado

  =

  = aclarado

  =
  =

  o

  = centrifugado

  33 • Page 18

  NL
  INDICATIELAMPJES BIJ DE
  KNOPPEN
  Deze lampjes gaan branden
  als de toets wordt ingedrukt.
  Als er een keuze wordt
  gemaakt welke niet kan
  worden ingeschakeld, gaat
  het lampje knipperen en
  vervolgens weer uit.

  PROGRAMMAKNOP WASSEN
  MET OFF

  ROTATIES IN BEIDE
  RICHTINGEN.
  ALS DE
  PROGRAMMAKEUZEKNO
  P WORD GEDRAAID ZAL
  ER EEN CENRIFUGE
  LAMPJE GAAN
  BRANDEN.
  OM DE MACHINE UIT TE
  ZETTEN DRAAID U DE
  PROGRAMMAKEUZEKNO
  P NAAR DE OFF POSITIE.
  Druk op de "Start/Pauze"-knop
  om het geselecteerde
  programma te starten.
  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.
  Schakel de machine bij het
  einde van het programma uit
  door de knop in de “OFF”
  positie te draaien.

  LET OP:

  ZET NA AFLOOP VAN EEN
  WASCYCLUS DE
  PROGRAMMAKNOP
  ALTIJD EERST WEER OP UIT
  (OFF) VOORDAT U EEN
  VERVOLG-PROGRAMMA
  OF EEN NIEUW
  PROGRAMMA INSTELT EN
  START.

  34

  PT
  LUZES DAS TECLAS
  Estes indicadores luminosos
  acendem-se sempre que os
  botões a que estão associados
  são premidos.
  Se for seleccionada uma opção
  que não é compatível com o
  programa seleccionado, o
  indicador luminoso do botão da
  opção em causa pisca e depois
  apaga-se.

  PROGRAMA SELECTOR COM A
  POSIÇÃO "OFF".

  ROTAÇÃO EM AMBAS AS
  DIRECÇÕES.
  QUANDO O SELECTOR
  DE PROGRAMAS ESTÁ
  NA POSIÇÃO DE UM
  PROGRAMA O
  INDICADOR LUMINOSO
  DA VELOCIDADE DE
  CENTRIFUGAÇÃO IRÁ
  ACENDER.
  N.B. PARA DESLIGAR A
  MÁQUINA , COLOQUE O
  SELECTOR DE
  PROGRAMAS NA
  POSIÇÃO OFF
  (DESLIGAR).
  Pressione a tecla
  “Start/Pause” para iniciar o
  ciclo seleccionado.
  O botão mantém-se intacto,
  mesmo quando o programa
  está a decorrer.
  No fim do programa desligue
  a máquina de lavar rodando
  o selector para a posição
  “OFF”.

  NOTA:
  O SELECTOR DE
  PROGRAMAS DEVERÁ SER
  DODADO ATÉ À POSIÇÃO
  “OFF” NO FIM DE CADA
  CICLO DE LAVAGEM OU
  QUANDO RECOMEÇAR
  UM OUTRO CICLO, OU
  OUTRO PROGRAMA.

  EL

  RU

  M

  N

  ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ
  äãÄÇàò
  à̉Ë͇ÚÓ Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË Ì‡Ê‡ÚËË
  ̇ Í·‚˯Û.
  Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓÛ˛ ‚˚
  Ô˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ‚Íβ˜ËÚ¸ ̇ʇÚËÂÏ
  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Í·‚˯Ë, ÌÂ
  ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ,
  Ë̉Ë͇ÚÓ Ò̇˜‡Î‡ ÏË„‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏ
  „‡ÒÌÂÚ.

  ES
  INDICADORES LUMINOSOS
  TECLAS
  Se encienden cuando son
  pulsadas las teclas
  respectivas.
  En caso de que se haya
  seleccionado una opción
  no compatible con el
  programa elegido, la luz del
  botón primero parpadeará
  y después se apagará.

  K
  K
  .
  ,
  .

  èÖêÖäãûóÄíÖãú èêéÉêÄåå ë
  éíåÖíäéâ Çõäã.

  MANDO SELECTOR DE
  PROGRAMAS CON
  POSICIÓN DE “OFF”

  OFF.

  ÇêÄôÄÖíëü Ç éÅéàï
  çÄèêÄÇãÖçàüï.
  èéëãÖ ÇõÅéêÄ
  èêéÉêÄååõ áÄÉéêÄÖíëü
  àçÑàäÄíéê “éíÜàå”.
  Ñãü ÇõäãûóÖçàü
  ëÇÖíéÇéâ àçÑàäÄñàà
  èéÇÖêçìíú
  èÖêÖäãûóÄíÖãú
  èêéÉêÄåå Ç èéáàñàû
  Çõäã. (OFF).

  K
  K

  .

  .
  ,
  OFF.
  /
  ("Start/Pause")

  ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ “Start/Pause” ‰Îfl
  Á‡ÔÛÒ͇ ‚˚·‡ÌÌÓÈ Ô„‡ÏÏ˚.
  èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
  ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.
  Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
  ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

  .
  Accionar la tecla
  “START/PAUSA" para iniciar la
  fase de lavado.

  ,
  (

  )
  ,
  .
  ,

  èêàåÖóÄçàÖ:
  êìäéüíäì ÇõÅéêÄ
  èêéÉêÄåå ëãÖÑìÖí
  éÅüáÄíÖãúçé
  ÇéáÇêÄôÄíú Ç
  èéãéÜÖçàÖ Çõäã. èé
  éäéçóÄçàà äÄÜÑéÉé
  ëÖÄçëÄ ëíàêäà, Ä
  íÄäÜÖ èêà ÜÖãÄçàà
  çÄóÄíú ëãÖÑìûôàâ
  ëÖÄçë èÖêÖÑ íÖå, äÄä
  ìëíÄçéÇàíú à
  áÄèìëíàíú ÜÖãÄÖåìû
  èêéÉêÄååì.

  EL MANDO PUEDE
  GIRAR EN AMBOS
  SENTIDOS.
  CUANDO SE
  SELECCIONA UN
  PROGRAMA, DESPUÉS
  DE ALGUNOS
  SEGUNDOS, SE
  ENCIENDE UN
  INDICADOR
  CORRESPONDIENTE AL
  CENTRIFUGADO.
  PARA APAGAR LA
  SEÑAL LUMINOSA GIRE
  EL PROGRAMADOR A
  LA POSICICIÓN OFF.

  "OFF"

  :


  OFF
  .

  El ciclo de lavado se
  completará con el mando
  selector de programas
  colocado sobre el programa
  seleccionado hasta el final
  del ciclo de lavado.
  Al final del ciclo de lavado,
  apague la lavadora
  llevando el mando selector
  de programas a la posición
  “OFF”.

  NOTA:
  SE DEBE LLEVAR SIEMPRE
  EL MANDO SELECTOR
  DE PROGRAMAS A LA
  POSICIÓN "OFF" AL
  FINAL DEL CICLO DE
  LAVADO Y ANTES DE
  SELECCIONAR UNO
  NUEVO.
  35 • Page 19

  NL

  HOOFDSTUK 7

  PROGRAMMATABEL

  PROGRAMMA VOOR:

  PROGRAMMAKNOP OP:

  MAXIMALE
  BELADING
  kg

  TEMPERATUUR
  KEUZE
  °C

  *

  STERKE WEEFSELS
  Katoen, linnen, jute
  Katoen, linnen,
  kleurecht bontgoed
  gemengde weefsels

  6

  9

  90°

  WITTE WAS MET
  VOORWAS

  5

  6

  9

  60°

  5

  6

  9

  60°

  BONTE WAS

  5

  6

  9

  40°

  Enkele belangrijke opmerkingen:

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  5

  6

  9

  30°

  * Raadpleeg de kenplaat vor het maximale (droge) laadgewicht

  2,5

  3

  4,5

  50°

  2,5

  3

  4,5

  40°

  2,5

  3

  4,5

  30°

  Synthetisch (nylon),
  Gemengde weefsels

  BONTE WAS
  KLEURECHT

  Speciaal

  Wol
  Synthetische weefsels
  (dralon, acryl)

  36

  **  Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3/4 kg aanbevolen.
  BONTE WAS

  Zeer gevoelige
  weefsels

  I

  5

  GEMENGDE/
  SYNTHETISCHE WEEFSELS

  Gemengde, fijne,
  synthetische weefsels

  II

  WITTE WAS

  BONTE WAS
  Katoen
  Gemengde weefsels

  WASMIDDELBAKJE

  OVERHEMDEN

  DELICAAT

  2

  2,5

  2,5

  40°

  WOLWAS

  1

  2

  2

  30°

  HANDWAS

  1

  1,5

  1,5

  30°

  SPOELEN

  -

  -

  -

  -

  CENTRIFUGEREN

  -

  -

  -

  -

  AFPOMPEN

  -

  -

  -

  -

  “MIX & WASH SYSTEM”
  PROGRAMMA

  5

  6

  9

  40°

  KREUKHERSTELLEND OF
  BONTE WAS

  3

  3,5

  3,5

  40°

  KREUKHERSTELLEND OF
  BONTE WAS

  2

  2,5

  2,5

  30°

  ** Programma volgens CENELEC EN 60456.

  Wanneer er slecht een beperkt aantal kledingstukken dusdanig vervuild zijn dat
  bleken gewenst is, kan er voor deze kledingstukken een voorwas worden gekozen.
  Doe het bleekmiddel in het bleekbakje van de zeeplade (II) en kies het programma
  SPOELEN
  . Wanneer dit is beeindigd,draai de programmaknop op UIT en voeg
  vervolgens de overige kledingstukken toe waarna de normale was met het gewenste
  programma gestart kan worden.  37 • Page 20

  PT

  CAPÍTULO 7

  TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM
  PROGRAMA PARA

  SELECTOR DE
  PROGRAMAS:

  QUANTIDA-DE
  MÁXIMA DE
  ROUPA
  kg

  *

  Tecidos resistentes
  Algodão, linho
  Algodão,
  tecidos mistos,
  resistentes
  Algodão,
  tecidos mistos

  Brancos

  TEMPECOLOCAÇÃO DO
  RATURA DETERGENTE NA GAVETA
  °C

  II

  I

  5

  6

  9

  90°

  5

  6

  9

  60°

  5

  6

  9

  60°

  Tecidos coloridos

  5

  6

  9

  40°

  Tecidos normais

  5

  6

  9

  30°

  Brancos com pré
  lavagem
  Tecidos coloridos

  **

  Tecidos mistos e
  sintéticos

  Tecidos coloridos

  2,5

  3

  4,5

  50°

  Sintéticos (nylon, perlon)
  mistos de algodão

  Tecidos normais

  2,5

  3

  4,5

  40°

  Camisas

  2,5

  3

  4,5

  30°

  Mistos, sintéticos,
  delicados

  TECIDOS
  MUITO DELICADOS

  Especiais

  Làs Sintéticos
  (dralon, acrílìco, trevira)

  38

  2,5 2,5

  40°

  30°

  30°

  Tecidos delicados

  2

  Lãs "laváveis à
  máquina"

  1

  Lavagem à mão

  1

  Enxaguamentos

  -

  -

  -

  -

  Centrifugação

  -

  -

  -

  -

  Despejo simples
  da água

  -

  -

  -

  -

  Programa “Mix &
  Wash systems”

  5

  6

  9

  40°

  Tecidos mistos e
  resistentes

  3

  3,5 3,5

  40°

  Tecidos mistos e
  resistentes

  2

  2,5 2,5

  30°

  2

  2

  1,5 1,5  Observações importantes
  *) Capacitade máxima de roupa seca, de acordo com o modelo usado (verifique a
  placa de identificação
  Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não carregar a
  máquina com mais de 3/4 kg de roupa.

  **) Programas em conformidade com a norma EN 60456.
  Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um
  tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas
  pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.
  Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no
  compartimento com a marca “II” na gaveta do detergente, e seleccione o programa
  especial “ENXAGUAMENTO”.
  Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição “OFF”, coloque
  a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.  39 • Page 21

  RU

  TAÁËÈÖA ÏPOÃPAMM CTÈPKÈ

  ÏÀPÀÃPÀÔ 7
  Ïpoãpaììa còèpêè äëÿ

  êìäéüíäÄ ÇõÅéêÄ
  èêéÉêÄåå Ç
  èéãéÜÖçàà Çäã.:

  Maêc. çaãpyçêa, Teìïepa
  òypa
  êã

  *

  °C

  Çaãpyçêa ìoюùèx
  cpeäcòâ

  II

  I

  ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË

  5

  6

  9

  90°

  Õëîïîê, ñìåcoâûe
  ïpo÷íûe òêàíè

  ÅÂÎ˚ Ú͇ÌË Ò
  Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ

  5

  6

  9

  60°

  Õëîïîê,
  ñìåcoâûe òêàíè

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË

  5

  6

  9

  60°

  Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË

  5

  6

  9

  40°

  * å‡ÍÒËχθÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ‚ÂÒ Á‡„ÛʇÂÏÓ„Ó ÒÛıÓ„Ó ·Âθfl ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÓ‰ÂÎË
  χ¯ËÌ˚ (ÒÏ. Ú‡·Î˘ÍÛ Ò ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË).

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË

  5

  6

  9

  30°

  ñìåcoâûe è
  cèíòeòè÷ecêèe òêàíè

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÌÂÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË

  2,5

  3

  4,5

  50°

  Cèíòeòè÷. òêàíè
  (íeéëoí, ïepëoí)

  ñ‚ÂÚÌ˚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË

  2,5

  3

  4,5

  40°

  PÛ·a¯ÍË

  2,5

  3

  4,5

  30°

  ÑÂÎË͇ÚÌ˚ Ú͇ÌË

  2

  2,5

  2,5

  40°

  òÂÒÚ¸ Ò ÔÓÏÂÚÍÓÈ
  "ÑÎfl χ¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË"

  1

  2

  2

  30°

  èÓ„‡Ïχ "êۘ̇fl ÒÚË͇"

  1

  1,5

  1,5

  30°

  èÓÎÓÒ͇ÌËÂ

  -

  -

  -

  -

  Å˚ÒÚ˚È ÓÚÊËÏ

  -

  -

  -

  -

  íÓθÍÓ ÒÎË‚

  -

  -

  -

  -

  “MIX & WASH SYSTEM”
  èÓ„‡Ïχ

  5

  6

  9

  40°

  3

  3,5

  3,5

  40°

  2

  2,5

  2,5

  30°

  ïpo÷íûe òêàíè
  Õëîïîê, ëåí

  Cìåcoâûe, cèíòeòè÷.
  äåëèêàòíûå

  ëÔˆˇθÌ˚Â
  ÔÓ„‡ÏÏ˚

  o÷eíü äeëèêaòíûe
  òêaíè

  40

  ëTOâäàE ËÎË
  CMEòAHHúIE
  TKAHà
  ëTOâäàE ËÎË
  CMEòAHHúIE
  TKAHà

  **  B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3/4 êã
  cyxoão áeëüÿ.
  ** Ïpoãpaììû cooòâeòcòâюò EN Äèpeêòèâe 60456.

  ÖÒÎË ÚÓθÍÓ ‰Îfl Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ ‚¢ÂÈ, Ú·ÛÂÚÒfl Ó·‡·ÓÚ͇ ÊˉÍËÏ
  ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ, ÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ۉ‡ÎÂÌË ÔflÚÂÌ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
  ç‡ÎÂÈÚ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂθ ‚ ‚‡ÌÌÓ˜ÍÛ ‰Îfl ÊˉÍÓ„Ó ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl, ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
  ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÔˆˇθÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl (
  ).
  èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË “OFF”, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
  ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒfl ‚Â˘Ë Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ ÒÚËÍÛ Ì‡ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ.  41 • Page 22

  EL

  K

  7

  MAX

  I

  (kg)
  :

  ,
  ,

  ,

  **

  ,

  .
  (°C)

  *

  K

  II

  I

  5

  6

  9

  90°

  5

  6

  9

  60°

  5

  6

  9

  60°

  5

  6

  9

  40°

  9

  30°

  5

  6

  *)

  ,

  (

  )
  ,

  ,

  2,5

  3

  4,5

  50°

  2,5

  3

  4,5

  40°

  2,5

  3

  4,5

  30°

  3/4

  **

  o

  .

  EN 60456.

  ,
  .
  .
  "II"

  2

  2,5 2,5

  40°

  ,

  .
  "OFF",
  .

  (

  1

  )

  1

  42

  2

  2

  1,5 1,5

  30°

  30°

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  6

  9

  40°  /

  3

  3,5 3,5

  40°

  /

  2

  2,5 2,5

  30°

  43 • Page 23

  ES

  CAPITOLO 7

  TABLA DE PROGRAMAS
  PROGRAMA PARA:

  Tejidos resistentes

  LLEVE EL
  PUNTERO DEL
  MANDO SELECTOR
  DE PROGRAMAS
  SOBRE:

  TEMP.
  °C

  CARGA
  MAX
  kg

  *

  CARGA
  DETERGENTE

  II

  I

  Blanco

  5

  6

  9

  90°

  Colores resistentes
  con prelavado

  5

  6

  9

  60°

  5

  6

  9

  60°

  Notas a considerar:

  Colores resistentes

  5

  6

  9

  40°

  * La máxima capacidad de carga de colada seca, varía según el modelo
  seleccionado de lavadora (ver tarjeta de datos del modelo).

  Colores delicados

  5

  6

  9

  30°

  Tejidos mixtos y
  sintéticos

  Colores resistentes

  2,5

  3

  4,5

  50°

  Sintéticos (Rayon,
  Acrilicos)

  Colores delicados

  2,5

  3

  4,5

  40°

  2,5

  3

  4,5

  30°

  2,5 2,5

  40°

  30°

  30°

  Algodón, lino, cáñamo
  Algodón, mixtos
  resistentes
  Algodón, mixtos

  Mixtos, sintéticos
  delicados

  Tejidos muy
  delicados

  Speciali

  Ropa de lana
  Sintéticos (Rayon,
  Acrilicos)

  44

  Colores resistentes

  Camisas

  **

  Delicados

  2

  Lana lavable en
  lavadora

  1

  Lavado a mano

  1

  Aclarados

  -

  -

  -

  -

  Centrifugado
  enérgetico

  -

  -

  -

  -

  Sólo vaciado

  -

  -

  -

  -

  Pograma
  “Mix y lavado”

  5

  6

  9

  40°

  Tejidos
  resistentes/
  mixtos
  Tejidos
  resistentes/
  mixtos

  2

  2

  1,5 1,5  En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la
  carga a máximo 3/4 kg.
  ** Programas según normas CENELEC EN 60456.
  Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con
  productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la
  lavadora. Para ello:
  Introducir en el compartimento “II” del dispensador de detergentes el cajetín
  previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el
  programa “ACLARADOS” (
  ).
  Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición “OFF”, añadiendo a
  las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el
  programa deseado.  3

  3,5 3,5

  40°

  2

  2,5 2,5

  30°

  45 • Page 24

  NL

  PT

  HOOFDSTUK 8

  CAPÍTULO 8

  ÏÀPÀÃPÀÔ 8

  KIEZEN VAN HET
  PROGRAMMA

  SELECÇÃO DOS
  PROGRAMAS

  ÇõÅéê èêéÉêÄåå

  Voor de verschillende soorten
  weefsels en afhankelijk van de
  graad van vervuiling van het
  wasgoed heeft de
  wasautomaat 4 verschillende
  hoofdgroepen: (zie het
  overzicht van de
  wasprogramma’s).

  A máquina dispõe de 4 grupos de
  programas diferentes baseados
  nos diversos tipos de tecidos a
  lavar, nos vários graus de sujidade,
  na temperatura a na duração do
  programa de lavagem (vide a
  tabela de programas).

  Ä∧ÿ paç∧è÷íûx òèïoâ òêaíeé è
  còeïeíè çaãpÿçíeíèÿ ∋òa
  còèpa∧üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
  ãpyïïû ïpoãpaìì, â
  cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
  âûáèpaeò öèê∧ còèpêè,
  òeìïepaòypy è
  ïpoäo∧æèòe∧üíocòü còèpêè (cì.
  òaá∧èöy ïpoãpaìì còèpêè).

  1. STERKE WEEFSELS
  Deze programma’s zijn
  bestemd om grondig te
  wassen. De verschillende
  spoelgangen, die tussendoor
  gecentrifugeerd worden,
  zorgen dat er perfect gespoeld
  wordt. Bij de laatste
  centrifugegang wordt het
  water optimaal verwijderd.

  1 TECIDOS RESISTENTES
  Os programas deste grupo foram
  desenvolvidos de modo a
  garantirem os melhores resultados
  de lavagem, e os enxaguamentos
  com centrifugação intercalar
  garantem um enxaguamento
  perfeito da roupa. A
  centrifugação final assegura que
  as peças de roupa fiquem bem
  torcidas.

  1. èêéóçõÖ íäÄçà
  ∋òoò ̇·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí
  ä∧ÿ ìaêcèìa∧üío èíòeícèâoé
  còèpêè è ïo∧ocêaíèÿ c
  ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧aìè
  oòæèìa ä∧ÿ íaè∧y÷øeão êa÷ecòâa
  ïo∧ocêaíèÿ.
  Çaê∧ю÷èòe∧üíûé oòæèì yäa∧ÿeò
  âoäy áo∧ee èíòeícèâío, ÷eì
  äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.

  2. GEMENGDE EN SYNTHETISCHE
  WEEFSELS
  Dankzij een speciale
  trommelbeweging en het
  hogere waterniveau wordt er
  tijdens de hoofdwas en de
  spoeling de beste resultaten
  behaald. Er wordt met een
  laag toerental gecentrifugeerd
  om kreuken te voorkomen.

  2 TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS
  A lavagem e o enxaguamento
  estão optimizados através dos
  ritmos de rotação do tambor e
  dos níveis de água.
  A centrifugação suave assegura
  uma formação reduzida de
  pregas e de rugas nos tecidos.

  2. ëåÖëéÇõÖ à ëàçíÖíàóÖëäàÖ
  íäÄçà
  Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ocêaíèe
  äaюò oò∧è÷íûe peçy∧üòaòû
  á∧aãoäapÿ òùaòe∧üío
  ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ
  áapaáaía è ÛÓ‚Ìfl âoäû.
  Äe∧èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò,
  ÷òo áe∧üe áyäeò ìeíüøe
  cìèíaòücÿ.

  3. BIJZONDER GEVOELIGE
  WEEFSELS
  Dit is een nieuw wasconcept,
  met een cyclus die bestaat uit
  elkaar opvolgende periodes
  van activiteit en pauzes, vooral
  geschikt voor het wassen van
  uiterst fijne stoffen.
  Wassen en spoelen gebeuren
  met hoge waterniveaus voor
  het beste wasresultaat.

  3 TECIDOS MUITO DELICADOS
  Este programa representa um
  novo conceito de lavagem que
  alterna fases de rotação e de
  impregnação, sendo
  particularmente adequado para
  tecidos muito delicados. Para que
  os resultados de lavagem sejam os
  melhores, tanto a lavagem, como
  o enxaguamento, se processam
  com um nível elevado de água.

  3. íäÄçà, óìÇëíÇàíÖãúçõÖ ä
  ÇçÖòçÖåì ÇéáÑÖâëíÇàû
  ëÚË͇ ˜Â‰ÛÂÚÒfl Ò
  ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
  êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Ú͇ÌÂÈ,
  ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌ˚ı Í ‡Á΢Ì˚Ï ‚ˉ‡Ï
  ‚̯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
  óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇ Ú̸͇ ·˚ÎÓ
  ˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë
  ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ·ÂÂÚÒfl ·Óθ¯Â, ˜ÂÏ ‚
  ÓÒڇθÌ˚ı ÔÓ„‡Ïχı.

  WOLMERK PROGRAMMA
  Het speciale programma,
  gecertificeerd door WOLMERK,
  geeft de mogelijkheid de
  kleding grondig te wassen
  zonder ze te beschadigen.

  PROGRAMA WOOLMARK
  Ciclo especial, certificado pela
  WOOLMARK, que permite a
  lavagem de peças de lãs sem
  causar danos nas mesmas.

  SPECIAAL “HANDWAS”
  Deze wasmachine heeft ook
  een handwascyclus. Het
  programma geeft de
  mogelijkheid om een complete
  wasscyclus voor speciale
  kledingstukken als “Handwas”
  te behandelen. Het
  programma heeft een
  temperatuur van 30°C en sluit
  af met 3 keer spoelen en
  langzaam centrifugeren.

  LAVAGEM À MÃO 30°
  Esta máquina de lavar também
  tem um programa de ciclo de
  lavagem à mão. Este programa
  tem um ciclo completo de
  lavagem para roupas,
  denominado como "Só Lavagem
  à Mão". O programa tem uma
  temperatura de 30º C e é
  concluído com 3 enxaguamentos
  e uma lenta centrifugação.

  èÓ„‡Ïχ àáÑÖãàü àá òÖêëíà
  ÑÎfl ÒÚËÍË ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl
  ÒÔˆˇθÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì̇fl ÔÓ„‡Ïχ,
  ÒÂÚËÙˈËÓ‚‡Ì̇fl ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ
  Woolmark. èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËfl
  ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï Ú˘‡ÚÂθÌ˚Ï
  Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁ˘ÂÒÍÓ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë ̇
  Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ ÏËÌËχθÌÓ.

  46

  EL

  RU

  èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ"
  LJ¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl χ¯Ë̇ ÓÒ̇˘Â̇
  Ú‡ÍÊ ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ "êۘ̇fl
  ÒÚË͇". ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ
  ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ,
  ÔÓϘÂÌÌ˚ı Á̇˜ÍÓÏ "íÓθÍÓ ‰Îfl
  Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand Wash only"). ùÚ‡
  ÔÓ„‡Ïχ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë,
  ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍ· ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl Ë Ï‰ÎÂÌÌ˚È
  ‰ÂÎË͇ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.

  K

  ES

  CAPÍTULO 8

  8

  SELECCIÓN DE
  PROGRAMAS
  ,
  4
  :
  ,
  (

  Para tratar los diferentes tipos de
  tejidos y los diferentes grados de
  suciedad, la lavadora dispone
  de una selección de diversos
  programas para los diferentes
  tipos de tejidos, temperatura y
  duración (véase la tabla de
  programas de lavado).

  ).
  1

  u
  v

  vo

  o

  po

  o
  o
  o v o

  2

  o

  uv

  vo v
  pv o
  o
  o
  v

  u

  p
  p

  .

  o
  o

  o

  p

  po
  v po .

  o
  po
  v .

  po

  v

  1. TEJIDOS RESISTENTES
  Los programas se realizan
  permitiendo el máximo grado
  de lavado y los aclarados,
  intercalados con fases de
  centrifugado, asegurando un
  lavado perfecto.
  El centrifugado final a la máxima
  velocidad garantiza un escurrido
  óptimo.
  2. TEJIDOS MIXTOS Y SINTÉTICOS
  El lavado y el aclarado se
  optimizan con los ritmos de
  rotación del tambor y los niveles
  de agua. El centrifugado en
  modo delicado, asegura una
  reducción en la formación de
  pliegues sobre los tejidos.

  3. TEJIDOS DELICADOS
  Es un nuevo concepto de
  lavado dado que alterna
  momentos de lavado con
  momentos de pausa,
  especialmente recomendado
  para el lavado de tejidos muy
  delicados. Los aclarados se
  realizan con un elevado nivel de
  agua para garantizar las mejores
  prestaciones.

  3
  ,
  ,
  .
  .
  WOOLMARK
  ,
  WOOLMARK,
  .
  30°
  ,
  .
  "
  ".
  30‘C
  .

  ,

  PROGRAMA LANA
  Gracias a un especial ciclo,
  certificado WOOLMARK, los
  tejidos se lavan en profundidad
  con el máximo respecto para su
  integridad.
  PROGRAMA ESPECIAL “LAVADO
  A MANO”
  La lavadora presenta también
  un ciclo de lavado delicado
  completo para los tejidos de
  lavar exclusivamente a mano.
  El programa alcanza una
  temperatura máxima de 30ºC y
  termina con 3 aclarados y un
  centrifugado delicado.

  47 • Page 25

  NL

  PT

  EL

  RU

  4. Speciaal

  4. Programas Especiais

  4. ëÔˆˇθÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚

  SPECIAAL
  “SPOELPROGRAMMA”
  Dit programma voert drie
  spoelingen uit met de
  tussenliggende centrifuge
  (welke kan worden
  uitgezet). Dit programma
  kan worden gebruikt voor
  het spoelen van ieder type
  wasgoed. Bijv. na de
  handwas.

  PROGRAMA ESPECIAL
  “ENXAGUAMENTO”
  Este programa é composto
  por 3 enxaguamentos com
  uma velocidade de
  centrifugação intermédia
  (que pode ser excluida ao
  usar o botão para o efeito)
  Pode ser utilizado para
  enxaguar qualquer tipo de
  tecido, ou por exemplo
  para utilizar após a lavagem
  de roupa à mão.

  ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
  éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
  ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ 3
  ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl ·Âθfl ÒÓ Ò‰ÌËÏ
  ÓÚÊËÏÓÏ (ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË
  ÓÚÊËÏ ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÍÌÓÔÍÓÈ
  ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËχ). ùÚ‡
  ÔÓ„‡Ïχ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓ·ÒÍË‚‡ÌËfl
  β·˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ, ̇ÔËÏÂ
  ÔÓÒΠÛ˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·Âθfl.

  Dit programma kan ook
  worden gebruikt als een
  bleek programma (zie
  programmatabel).

  Este programa pode ser
  igualmente usado como um
  ciclo de branqueamento
  (veja tabela de programas).

  ES
  4. PROGRAMAS ESPECIALES

  PROGRAMA ESPECIAL
  “ACLARADOS”
  Este programa efectúa 3
  aclarados de la colada con
  centrifugado intermedio
  (eventualmente se puede
  anular mediante la tecla
  específica).
  Es utilizable para aclarar
  cualquier tipo de tejidos, por
  ejemplo después de un
  lavado efectuado a mano.

  K

  (
  .)
  .
  .

  ùÚ‡ ÔÓ„‡Ïχ Ú‡ÍÊ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
  (ÒÏ.Ú‡·ÎËˆÛ ÔÓ„‡ÏÏ).

  Este programa puede ser
  utilizado como ciclo
  BLANQUEADOR (ver tabla
  de programas).

  (
  ).

  SPECIAAL “SNEL
  CENTRIFUGE” PROGRAMMA
  Het programma "snelle
  centrifuge" centrifugeert op
  het maximale toerental
  (deze kan worden
  aangepast door de juiste
  knop te drukken).

  ALLEEN AFPOMPEN
  Het programma pompt
  alleen water af.

  48

  PROGRAMA ESPECIAL
  “CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
  O programa
  “CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA”
  proporciona a máxima
  centrifugação (a qual pode
  ser reduzida utilizando a
  tecla correcta).

  ESCOAR
  O programa escoar é
  indicado para escoar a
  água.

  ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ
  “Åõëíêõâ éíÜàå”

  K

  èÓ„‡Ïχ “Åõëíêõâ éíÜàå”
  ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ̇ χÍÒËχθÌÓÈ
  ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
  ÛÏÂ̸¯Â̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
  ÍÌÓÔÍÓÈ).

  íéãúäé ëãàÇ
  èÓ„‡Ïχ íÓθÍÓ ÒÎË‚
  ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.

  (

  PROGRAMA ESPECIAL
  “CENTRIFUGADO FUERTE”
  Este programa efectua un
  centrifugado a la máxima
  velocidad (eventualemtne
  reducible mediante la
  tecla).

  )

  A
  ,
  .

  SÓLO VACIADO
  Este programa le permite
  realizar el vaciado del
  agua.

  49 • Page 26

  NL

  PT

  EL

  RU
  èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH
  SYSTEM”
  ùÚ‡ ˝ÍÒÍβÁ˂̇fl ÒËÒÚÂχ Candy
  ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·Óθ¯Ëı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

  “MIX & WASH SIJSTEEM”
  PROGRAMMA
  Dit is een exclusief Candy
  programma en heeft 2 grote
  voordelen voor de
  consument.

  PROGRAMA MIX & WASH

  ● de mogelijkheid om
  meerdere stoffen tegelijk te
  wassen (bijv. katoen +
  synthetisch enz...)

  ● possibilidade de lavar
  conjuntamente vários tipos
  de tecidos ( por exemplo
  algodões + sintéticos etc…)
  não coloridos;

  • ‰Â·ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛
  ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ Ú͇ÌÂÈ
  (̇ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚË͇ Ë
  Ú.Ô.);  ● aanzienlijke energie
  besparing.

  ● lavar com uma
  considerável poupança de
  energia.

  • ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò
  ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
  ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.  Het mix&Wash programma
  wast op 40°C .
  Het energie verbuik van dit
  programma is slechts 850
  W/h.

  Belangrijk:
  ● Nieuw wasgoed de 1e
  keer apart wassen.
  ● Was nooit niet kleur echte
  wasgoed samen.

  Este é um sistema exclusivo
  Candy que envolve duas
  grandes vantagens para o
  consumidor:

  ES

  "MIX & WASH

  PROGRAMA “MIX Y LAVADO”

  SYSTEM"
  Se trata de una exclusiva
  Candy y comporta dos
  grandes ventajas para el
  usuario:

  CANDY
  :

  O programa “Mix & Wash”
  lava a uma temperatura de
  40ºC e alterna fases
  dinâmicas (o tambor gira)
  com fases estáticas (tecidos
  em fase de repouso). O
  programa “Mix & Wash” tem a
  duração de quase 2 horas.
  O consumo de energia para
  um ciclo completo é de
  apenas 0,85 kW/h.

  èÓ„‡Ïχ "Mix & Wash" ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ
  ÒÚËÍÛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ 40°ë Ë
  ˜Â‰ÛÂÚ ‰Ë̇Ï˘ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ
  (‚‡˘ÂÌË ·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡Ú˘ÂÒÍÛ˛
  Ù‡ÁÛ (·Âθ ‚ ‡ÒÚ‚Ó ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
  ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 2 ˜‡Ò‡.
  èÓÚ·ÎÂÌË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡
  ‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
  ÇÚ/˜‡Ò.

  Importante:
  ● a primeira lavagem de
  tecidos coloridos deve ser
  feita separadamente;

  LJÊÌÓ:
  • ÔÂ‚‡fl ÒÚË͇ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı
  ‚¢ÂÈ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
  ÓÚ‰ÂθÌÓ;

  ● em todo o caso, nunca
  junte tecidos coloridos.

  (

  .
  .)

  • Efectuar un lavado con un
  grandísimo ahorro de
  energía.
  .
  "Mix & Wash"
  40 C

  "

  "
  .
  2

  .

  850 W/h.

  • ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
  Òϯ˂‡ÈÚ ÎËÌfl˛˘Ë Ú͇ÌË.

  • Poder lavar conjuntamente
  tejidos diversos (Ej. Algodón +
  sintético, etc..) QUE NO
  DESTIÑAN.

  El programa de lavado “Mix y
  Lavado” se realiza a una
  temperatura de 40ºC y alterna
  fases dinámicas (el cesto que
  gira) y estáticas (tejidos en
  remojo en fase de reposo). Por
  este motivo posee una
  duración más elevada de casi
  2 horas (mucho menor que dos
  ciclos independientes de
  lavado).
  El consumo de energía
  eléctrica para todo el ciclo es
  de sólo 0,85 kW/h
  Advertencias:
  • El primer lavado, en la ropa
  de color, se debe realizar
  separadamente.

  :

  .


  • En cualquier caso, no
  mezclar nunca ropa de color
  que destiña.
  .

  50

  51 • Page 27

  52

  NL

  PT

  DAGELIJKSE WAS 40° C – SNEL
  44 MINUTEN
  Een compleet
  wasprogramma (wassen,
  spoelen en centrifugeren),
  voor het in ongeveer 44
  minuten wassen van:
  - een maximale belading van
  3/3,5 kg
  - licht vervuilde weefsels
  (katoen en synthetisch)
  Wij adviseren bij dit
  programma het gebruik van
  30% van de normale
  hoeveelheid wasmiddel, om
  verspilling van wasmiddel te
  voorkomen.

  LAVAGEM DIÁRIA 40ºC – RÁPIDA
  44’ (minutos)
  Um ciclo de lavagem completo
  (lavagem, enxaguamento e
  centrifugação), disponível para
  uma lavagem de
  aproximadamente 44’
  (minutos):
  - uma carga máxima de 3/3,5
  kg;
  - tecidos mais sujos (algodões e
  mistos).
  Recomendado para este
  programa, mais 30% de carga
  em detergente (comparando
  com a lavagem normal), para
  evitar desperdícios de
  detergente.

  DAGELIJKSE WAS 30° C – SNEL
  32 MINUTEN

  LAVAGEM DIÁRIA 30ºC – RÁPIDA
  32’ (minutos)

  Een compleet
  wasprogramma (wassen,
  spoelen en centrifugeren),
  voor het in ongeveer 32
  minuten wassen van:
  - een maximale belading van
  2/2,5 kg
  - licht vervuilde weefsels
  (katoen en synthetisch)
  Wij adviseren bij dit
  programma het gebruik van
  20% van de normale
  hoeveelheid wasmiddel, om
  verspilling van wasmiddel te
  voorkomen.

  Um ciclo de lavagem completo
  (lavagem, enxaguamento e
  centrifugação), disponível para
  uma lavagem de
  aproximadamente 32’
  (minutos):
  - uma carga máxima de 2/2,5 kg;
  - tecidos mais sujos (algodões e
  mistos).
  Recomendado para este
  programa, mais 20% de carga
  em detergente (comparando
  com a lavagem normal), para
  evitar desperdícios de
  detergente.

  EL

  RU
  èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 40°ë –
  ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 44'
  èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
  ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
  ÔËÏÂÌÓ 44 ÏËÌÛÚ˚:
  - χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 3/3,5 Í„,
  - ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
  (ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
  ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
  ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÚÂÚ¸ (30%)
  Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓӯ͇,
  ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl Ì ÔÓÒÚÓ ÌÂ
  ÌÛÊÌÓ.

  40°C −

  K

  ES
  44’ (

  (

  )

  ,

  ,
  44

  )
  :  3/3,5


  (
  /

  )
  ,
  30%
  .

  èéÇëÖÑçÖÇçÄü ëíàêäÄ 30°ë –
  ùäëèêÖëë-ëíàêäÄ 32'
  èÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË (ÒÚË͇,
  ÔÓÎÓÒ͇ÌËÂ, ÓÚÊËÏ) Á‡ÌËχÂÚ
  ÔËÏÂÌÓ 32 ÏËÌÛÚ:
  - χÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ·Âθfl 2/2,5 Í„,
  - ÌÂÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÓ ·ÂθÂ
  (ıÎÓÔÓÍ Ë Òϯ‡ÌÌ˚ Ú͇ÌË).
  ÑÎfl ˝ÚÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ï˚
  ÂÍÓÏẨÛÂÏ Î˯¸ ÔflÚÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
  (20%) Ó·˚˜ÌÓÈ ‰ÓÁ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó
  ÔÓӯ͇, ÔÓÒÍÓθÍÛ ·Óθ¯Â ‰Îfl ÌÂÂ
  ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÌÛÊÌÓ.

  30°C −

  K

  32’ (

  (
  ,
  32

  )

  ,
  )

  :


  2/2,5


  (
  /

  )
  ,
  20%
  .

  LAVADO DIARIO 40ºC
  – CICLO RÁPIDO 44'
  Ciclo de lavado completo
  (lavado, aclarado y
  centrifugado) preparado para
  lavar durante
  aproximadamente 44 minutos:
  - cargas máximas hasta 3/3,5
  kg;
  tejidos poco sucios (algodón y
  mixto)
  Con este programa se
  recomienda utilizar sólo el 30%
  del detergente empleado
  normalmente para evitar
  desperdicios inútiles.

  LAVADO DIARIO 30ºC
  – CICLO RÁPIDO 32'’
  Ciclo de lavado completo
  (lavado, aclarado y
  centrifugado) preparado para
  lavar durante
  aproximadamente 32 minutos:
  - cargas máximas hasta
  2/2,5 kg; - tejidos poco sucios
  (algodón y mixto)
  Con este programa se
  recomienda utilizar sólo el 20%
  del detergente empleado
  normalmente para evitar
  desperdicios inútiles.

  53 • Page 28

  NL

  HOOFDSTUK 9

  CAPÍTULO 9

  ÏÀPÀÃPÀÔ 9

  WASMIDDELBAKJE

  COLOCAÇÃO DO
  DETERGENTE
  GAVETA PARA
  DETERGENTE

  ÊÎÍÒÅÉÍÅP
  ÄËß ÌÎюÙÈÕ
  ÑPÅÄÑÒÂ

  De wasmiddelbakje bestaat uit
  3 afzonderlijke vakjes:
  – het vakje met een “I” is voor
  de zeep die voor de Voorwas
  of de Snelle Was wordt
  gebruikt.  – Het vakje “ ” is voor
  speciale toevoegingen,
  verzachters, geurmiddelen,
  stijfsel, bleekwater, enz.
  – het vakje met een “II” is voor
  de zeep die voor de
  hoofdwas wordt gebruikt.
  Vloeibaar wasmiddel kunt u
  gieten in het het het
  wasmiddelenbakje met het
  teken “II”.
  Dit zorgt ervoor dat het
  vloeibare wasmiddel op het
  juiste tijdstip tijdens de
  wascyclus aan de was wordt
  toegevoegd.
  Dit speciale bakje doet u in de
  zeep lade met het teken “II” dit
  bakje gebruikt u ook bij het
  spoel- en bleek programma.

  BELANGRIJK:
  U DIENT ER REKENING MEE
  TE HOUDEN DAT SOMMIGE
  WASMIDDELEN MOEILIJK
  TE VERWIJDEREN ZIJN.
  IN DAT GEVAL RADEN WIJ
  U AAN OM EEN
  WASBOLLETJE IN DE
  TROMMEL TE GEBRUIKEN.
  BELANGRIJK:
  HET VAKJE “✿” IS ALLEEN
  BESTEMD VOOR VLOEIBARE
  STOFFEN.
  DE MACHINE IS
  GEPROGRAMMEERD OM
  AUTOMATISCH DE EXTRA
  MIDDELEN TIJDENS DE
  LAATSTE SPOELING VAN
  ALLE WASPROGRAMMA’S
  TE GEBRUIKEN.
  54

  EL

  RU

  PT

  A gaveta para detergente
  está dividida em 3
  compartimentos:
  - O compartimiento,
  indicado com “I”, destinase ao detergente da prélavagem.
  - O compartimento
  destina-se a aditivoss
  especiais, amaciadores,
  perfumes, gomas,
  branqueadores, etc.
  - O compartimiento
  indicado com “II”, é para
  o detergente da lavagem
  principal.
  No caso dos detergentes
  líquidos, utilize o recipiente
  próprio, semelhante ao
  representado na figura, e que
  deverá ser introduzido no
  tambor, sobre a roupa.
  Este especial dispensador
  deverá ser inserido no
  compartimento “II” na gaveta
  do detergente, ou também
  quando deseja utilizar o
  programa “ENXAGUAMENTO”
  como ciclo BRANQUEADOR.  ATENÇÃO:
  LEMBRE-SE DE QUE
  ALGUNS DETERGENTES
  SÃO DIFÍCEIS DE
  REMOVER.
  RECOMENDAMOS QUE,
  NESSE CASO, UTILIZE O
  RECIPIENTE ESPECIAL
  PARA O DETERGENTE,
  QUE DEVERÁ SER
  DIRECTAMENTE
  COLOCADO NO TAMBOR.  NO COMPARTIMENTO “ ”
  USAR APENAS PRODUTOS
  LÍQUIDOS. A MÁQUINA
  ESTÁ DIRECCIONADA À
  PRÉ LAVAGEM
  AUTOMÁTICA DOS
  ADITIVOS DURANTE O
  ÚLTIMO
  REENXAGUAMENTO
  TODOS OS CICLOS DE
  LAVAGEM.

  K

  CUBETA DEL
  DETERGENTE  ,

  ’’I’’,

  ✿”  ,
  ,
  ’’II’’,

  ,
  ,

  .

  ,

  (

  "II".
  "

  K

  "

  K

  .

  Para el detergente liquido usar
  el recipiente que se adjunta
  (colocándolo) según figura.

  ).

  ùÚ‡ ÒÔˆˇθ̇fl ‚‡ÌÌӘ͇ ‰ÓÎÊ̇
  ·˚Ú¸ ‚ÒÚ‡‚ÎÂ̇ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË “II”
  ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
  Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ
  ÔÓÎÓÒ͇ÌËfl ‰Îfl ÓÚ·ÂÎË‚‡ÌËfl
  ·Âθfl.

  La cubeta del detergente
  está dividida en 3
  compartimentos:
  - El compartimento
  señalado como “I” sirve
  para el detergente
  destinado al prelavado.
  - El compartimento
  señalado como “ ”,
  sirve para aditivos
  especiales, suavizantes,
  perfumantes, almidones,
  azuletes, etc.
  - El compartimento
  señalado como “II” sirve
  para el detergente
  destinado al lavado.  ,  Ïpè èñïîëüçîâàíèè æèäêîñòè
  äëÿ ñòèpêè íåîáõîäèìî
  âñòàâèòü âî II îòäåëåíèå
  ïpèëàãàåìóю ê ìàøèíå
  âàííî÷êó.

  èËϘ‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
  “✿” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ
  ÊˉÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.
  凯Ë̇ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
  Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
  ÔÓÒΉÌÂÏ ÔÓÎÓÒ͇ÌËË ‚Ó
  ‚ÒÂı ÔÓ„‡Ïχı ÒÚËÍË.

  CAPÍTULO 9

  9

  K

  éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
  ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:
  - ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “I”
  ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
  Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË Ë
  “Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”
  - îòäåëåíèå " " ñëóæèò
  äëÿ ñïåöèàëüíûõ
  äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
  àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà,
  êpàõìàë è ò.ï.
  - ÓÚ‰ÂÎÂÌË ӷÓÁ̇˜ÂÌÌÓ “II”
  ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚
  ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.

  Âíèìàíèå!
  Ïîìíèòå, ÷òî
  íåêîòîpûå ïîpîøêè
  óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.
   ∋òîì ñëó÷àå
  påêîìåíäóåì
  èñïîëüçîâàòü
  ñïåöèàëüíûé
  êîíòåéíåp, êîòîpûé
  ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì
  íåïîñpåäñòâåííî â
  áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ
  ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).

  ES

  "
  K

  :
  ,

  ".

  Este cajetín debe ser insertado
  en el compartimento “II” del
  dispensador de detergentes,
  también cuando se desea
  utilizar el programa
  “ACLARADOS” como ciclo
  “BLANQUEADOR”.

  ATENCIÓN:
  RECUERDE QUE
  ALGUNOS DETERGENTES
  SON DIFÍCILES DE
  ARRASTRAR, EN ESTE
  CASO, LE
  ACONSEJAMOS UTILIZAR
  EL CONTENEDOR
  APROPIADO PARA
  PONERLO
  DIRECTAMENTE EN EL
  TAMBOR.

  ´
  .

  :
  .

  ATENCIÓN: EN EL
  COMPARTIMENTO
  SEÑALADO COMO
  “✿” INTRODUCIR
  SÓLO PRODUCTOS
  LÍQUIDOS. LA
  LAVADORA HA SIDO
  PREPARADA PARA LA
  UTILIZACIÓN
  AUTOMÁTICA DE LOS
  ADITIVOS DURANTE EL
  ÚLTIMO ACLARADO
  EN TODOS LOS
  CICLOS DE LAVADO
  55 • Page 29

  NL

  CAPÍTULO 10

  èÄêÄÉêÄî 10

  DE WEEFSELS

  SEPARAÇÃO DAS
  PEÇAS DE ROUPA

  íàè ÅÖãúü

  BELANGRIJK:
  Als er zware kleden,
  bedspreien of andere zware
  artikelen worden gewassen
  is het aan te bevelen om
  niet te centrifugeren.

  ATENÇÃO:
  Recomendamos que,
  sempre que lavar tapetes
  pesados, colchas e outras
  peças de roupa igualmente
  pesadas, suprima a
  centrifugação.

  Om wollen kledingstukken
  en andere wollen artikelen
  met de machine te kunnen
  wassen moeten zij een
  “Zuiver Scheerwol” etiket
  dragen met de vermelding
  “Krimpvrij” of “wasbaar in de
  machine”

  Antes de colocar uma peça
  de lã na máquina, verifique
  a respectiva etiqueta, para
  se assegurar de que a peça
  em questão é um artigo de
  “Pura Lã Virgem” e também
  “Lavável à Máquina” e
  “Não feltrante”. Só estas
  peças de lã poderão ser
  lavadas na máquina.

  - dat er geen metalen
  voorwerpen aan of in
  het wasgoed zitten
  (zoals broches,
  veiligheidsspelden,
  pennen, munten, etc.);
  - dat kussenovertrekken
  zijn dichtgeknoopt,
  ritssluitingen en haken
  dicht zijn, losse ceintuurs
  en lange koorden aan
  bad-of ochtendjassen
  zijn vastgeknoopt;
  - dat haken uit de
  gordijnen zijn verwijderd;
  - wat er op het etiket van
  het kledingstuk staat;
  - dat bij het sorteren van
  het wasgoed
  hardnekkige vlekken
  verwijderd moeten
  worden met een
  speciaal
  reinigingsmiddel of met
  zeep voordat het
  wasgoed wordt
  ingeladen.

  IMPORTANTE:
  Quando separar as
  peças de roupa a
  lavar certifique-se de
  que:

  - não deixou objectos
  metálicos nas peças
  de roupa, por
  exemplo, alfinetes,
  alfinetes de ama,
  moedas, etc.;
  - apertou os botões das
  almofadas, os fechos,
  os colchetes e os
  cintos e que amarrou
  as tiras de tecido
  compridas;
  - retirou as argolas das
  cortinas;
  - o programa de
  lavagem
  seleccionado está de
  acordo com as
  indicações de
  lavagem fornecidas
  pelos fabricantes das
  peças de roupa
  (símbolos inscritos nas
  respectivas etiquetas).
  - Além disso, antes de
  colocar qualquer
  peça de roupa muito
  suja na máquina,
  remova as nódoas
  mais difíceis com um
  detergente especial
  ou tira-nódoas.

  EL

  RU

  HOOFDSTUK 10

  BELANGRIJK:
  Bij het uitzoeken van
  het wasgoed moet u er
  op letten:

  56

  PT

  K

  CAPÍTULO 10

  10

  EL PRODUCTO

  ÇçàåÄçàÖ.
  ÖÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚ ÒÚË‡Ú¸
  ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ Ë ‰Û„ËÂ
  ÚflÊÂÎ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â
  ËÒÍβ˜ËÚ¸ Ù‡ÁÛ ÓÚÊËχ.

  ATENCION:
  si tiene que lavar alfombras,
  colchas u otras prendas
  pesadas es mejor no
  centrifugar.

  :
  ,
  ,
  .

  òÂÒÚflÌ˚ ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â
  ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
  χ¯ËÌÂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ̇
  ËÁ̇ÌÍ ÒËÏ‚ÓÎ “óËÒÚ‡fl
  ¯ÂÒÚ¸” Ë, ÍÓÏ ÁÚÓ„Ó, ÒËÏ‚ÓÎ
  “ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ
  χ¯ËÌ”.

  Las prendas y ropa de lana,
  para poderlas lavar en la
  lavadora, deben llevar el
  símbolo “Pura Lana Virgen” y
  tener además la indicación
  “no se apelmaza” o bien
  “lavable en máquina”.

  ,
  .

  ÇçàåÄçàÖ:
  èË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
  ‰Îfl ÒÚËÍË:

  - ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË
  ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı Ô‰ÏÂÚÓ‚
  (ÒÍÂÔÍË, ·Û·‚ÍË, ÏÓÌÂÚ˚
  Ë Ú.‰.) ‚ ·ÂθÂ.
  - Á‡ÒÚ„ÌËÚ Ôۄӂˈ˚,
  ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË Ì‡
  ËÁ‰ÂÎËflı, Á‡‚flÊËÚÂ
  ‰ÎËÌÌ˚ ÔÓflÒ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â
  ÔÓÎ˚ ı‡Î‡ÚÓ‚.
  - ÒÌËÏËÚÂ, ÂÒÎË ‚˚ Ëı
  ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ, ÍÓθˆ‡ ËÎË
  Í˛˜ÍË ÍÂÔÎÂÌËfl
  Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Í Í‡ÌËÁ‡Ï.
  - ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÒÏÓÚËÚÂ
  ÁÚËÍÂÚÍË Ì‡ Ú͇Ìflı.
  - ÂÒÎË ÔË ÒÓÚËÓ‚Í ·Âθfl
  ‚˚ Á‡ÏÂÚËÚÂ
  ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚ ÔflÚ̇,
  Û‰‡ÎËÚ Ëı ÒÔˆˇθÌ˚ÏË
  Ò‰ÒÚ‚‡ÏË.

  ES

  ATENCIÓN:
  Durante la selección
  asegúrese de que:

  :
  :

  (

  ,
  ,

  .)


  ,
  ,
  .  ,
  ,

  - en la ropa para lavar
  no haya objetos
  metálicos (por
  ejemplo, clips,
  imperdibles, alfileres,
  monedas, etc.);
  - abroche las fundas de
  las almohadas, cierre
  las cremalleras, las
  anillas, ate las cintas
  sueltas y las tiras largas
  de los vestidos;
  - quite de las cortinas
  tanbién los elementos
  de rodamiento;
  - lea atentamente las
  etiquetas de los
  tejidos;
  - si durante la selección
  aprecia manchas
  resistentes, quítelas
  con un detergente
  especial o con una
  pasta de lavado
  apropiada.

  57 • Page 30

  NL

  HOOFDSTUK 11

  CAPÍTULO 11

  TIPS VOOR
  GEBRUIK

  CONSCIENCIALIZAÇÃO DO CLIENTE

  Tips voor economisch en
  milieuvriendelijk gebruik van
  uw wasmachine.

  Um guia para uma
  utilização mais ecológica e
  económica da sua
  máquina de lavar roupa.

  MAXIMALISEREN VAN DE
  LADING
  Door de machine te vullen
  met de geadviseerde
  maximale lading, maakt u
  optimaal gebruik van energie,
  water, wasmiddel en tijd.
  Door één keer een volle lading
  te wassen, in plaats van twee
  keer een halve lading,
  bespaart u 50% energie.

  IS VOORWASSEN ECHT NODIG?
  U kunt uw kleding voorwassen
  wanneer hier grote, moeilijke
  vlekken inzitten.
  Door kleding met normale
  vlekken te wassen zonder
  gebruik te maken van het
  voorwasprogramma, kunt u
  wasmiddel, tijd, water en 5 tot
  15% energie besparen.

  IS WASSEN OP EEN HOGE
  TEMPERATUUR NOODZAKELIJK?
  Bespaar 50% energie door
  vlekken voor te behandelen
  met een vlekkenverwijderaar
  of uw was voor te laten
  weken. Hierdoor kan het
  gebruik van warm water
  worden verminderd.

  58

  PT

  MAXIMIZE A QUANTIDADE DE
  ROUPA A LAVAR
  Assegure a melhor utilização
  possivel da energia, da
  água, do detergente e do
  tempo, lavando na
  máquina de lavar roupa a
  quantidade máxima de
  roupa recomendada.
  Poupe até 50% de energia
  lavando uma carga
  completa em vez de lavar 2
  meías cargas.

  TEM DE FAZER UMA PRÉLAVAGEM?
  Só se a roupa estiver muito
  suja!
  Se, no caso de a roupa estar
  pouco ou normalmente
  suja, NÃO seleccionar a
  função de pré-lavagem,
  estará a POUPAR
  detergente, tempo e água
  e ainda entre 5 a 15% de
  consumo de energia.

  TEM REALMENTE DE LAVAR A
  ROUPA COM ÁGUA QUENTE?
  Trate as nódoas com um
  produto especial para
  remover as nódoas ou
  amoleça as nódoas já
  secas em água antes de
  lavar a roupa na máquina:
  deixará assim de ter tanta
  necessidade de lavar a
  roupa com um programa
  de lavagem a quente.
  Poupe até 50% de energia
  utilizando programas de
  lavagem a 60°C.

  EL

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 11

  ä‡Í ̇˷ÓΠ˝ÍÓÌÓÏÌÓ
  ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ LJ¯Û
  χ¯ËÌÛ.

  K

  ES

  11

  CAPÍTULO 11

  CONSEJOS ÚTILES
  PARA EL USUARIO

  X

  Breves sugerencias para la
  utilización del
  electrodoméstico en el
  respeto del medio ambiente
  y con el máximo ahorro.

  .
  àëèéãúáìâíÖ èéãçìû
  áÄÉêìáäì ÅÖãúü
  ÑÓ‚Ó‰fl Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl ‰Ó
  χÍÒËχθÌÓ ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÌÓÈ, Ç˚
  ̇˷ÓΠ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓθÁÛÂÚÂ
  ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ,
  ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„˲ Ë ‚Ó‰Û.
  èË ÒÚËÍ ӉÌÓÈ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
  Á‡„ÛÊÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl
  ‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÔÓ
  Ò‡‚ÌÂÌ˲ Ò ‰‚ÛÏfl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ˚ÏË
  Á‡„ÛÁ͇ÏË.

  ,
  ,
  ,

  ,
  .
  50%

  CARGAR AL MÁXIMO LA
  LAVADORA
  Para eliminar eventuales
  despilfarros de energía, agua
  o detergente se
  recomienda utilizar la
  máxima capacidad de
  carga de la lavadora.
  Es posible, ahorrar hasta el
  50% de energía con una
  carga llena efectuada en
  una única colada, respecto
  a dos coladas a 1/2 carga.

  .
  çìÜçÄ ãà ÇÄå
  èêÖÑÇÄêàíÖãúçÄü ëíàêäÄ?

  ?

  íÓθÍÓ ‰Îfl ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó
  ·Âθfl!
  ëùäéçéåúíÖ ÒÚË‡Î¸Ì˚È
  ÔÓÓ¯ÓÍ, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó
  15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË çÖ ËÒÔÓθÁÛfl
  ÔÓ„‡ÏÏÛ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
  ÒÚËÍË ‰Îfl Ò··Ó Ë ÌÓχθÌÓ
  Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·Âθfl.

  !
  5
  .

  çìÜçÄ ãà ÇÄå ëíàêäÄ ë
  Çõëéäéâ íÖåèÖêÄíìêéâ
  ÇéÑõ?
  ÑÎfl ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓ΢ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÍËı
  ÒÚËÓÍ ÏÓÊÌÓ Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂ‰
  ÒÚËÍÓÈ ÔflÚ̇ Ò ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
  Ë ‡ÁÏÓ˜ËÚ¸ Á‡ÒÓı¯Ë ÔflÚ̇ ‚
  ‚Ó‰Â.
  èË ÒÚËÍÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ ‚
  60 ë ˝ÍÓÌÓÏËÚÒfl ‰Ó 50%
  ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

  15%

  ?

  60°C.
  50%

  CUANDO SIRVE REALMENTE EL
  PRELAVADO?
  Solamente para cargas
  particularmente sucias!
  Se ahorra del 5 al 15% de
  energía evitando la
  selección de la opción del
  prelavado para ropa de
  suciedad normal.

  QUÉ TEMPERATURA DE
  LAVADO SELECCIONAR?
  La utilización de productos
  para eliminar manchas antes
  del lavado en la lavadora,
  reduce la necesidad de
  lavar a temperaturas
  superiores a 60°C. Es posible
  ahorrar hasta un 50%
  utilizando una temperatura
  de lavado de 60°C.

  60°C.

  59 • Page 31

  NL

  HET WASSEN

  PT

  LAVAGEM

  ÑÒÈPÊÀ

  CAPACIDADE VARIÁVEL

  Âàpüèpyeìûe
  âoçìoæíocòè

  VARIABELE CAPACITEIT
  Deze wasautomaat regelt
  automatisch het
  waterniveau afhankelijk van
  het soort en de hoeveelheid
  wasgoed. Vanuit het
  oogpunt van
  energiebesparing is het op
  deze manier mogelijk om
  ‘persoonlijk’ te wassen.
  Dit systeem geeft een
  vermindering van het
  energieverbruik en een
  merkbare vermindering van
  de wastijd.

  ETAB HTH
  X PHTIKOTHTA

  Âaøa còèpaëüíaÿ ìaøèía
  aâòoìaòè÷ecêè aäaïòèpyeò
  ypoâeíü âoäû â çaâècèìocòè
  oò òèïa òêaíè è
  êoëè÷ecòâaeòcÿ áeëüÿ.
  Taêèì oápaçoì
  ocyùecòâëÿeòcÿ
  “èíäèâèäyaëüíaÿ” còèpêa.
  Эòo âeäeò ê ∋êoíoìèè
  ∋ëeêòpo∋íepãèè è
  coêpaùeíèю âpeìeíècòèpêè.

  VOORBEELD:

  EXEMPLO:

  Doe uitzonderlijk gevoelige
  weefsels in een net.
  Stel dat het wasgoed
  bestaat uit ZWAAR VERVUILD
  KATOEN (hardnekkige
  vlekken dienen verwijderd te
  worden met een speciaal
  middel).

  Sempre que lavar peças de
  roupa extre-mamente
  delicadas, meta-as dentro de
  um saco de rede.

  Äëÿ î÷åíü äåëèêàòíûõ
  òêàíåé påêîìåíäóåòñÿ
  èñïîëüçîâàòü ñåò÷àòûé
  ìåøîê.
  Ïpåäïîëîæèì, ÷òî
  íåîáõîäèìî ñòèpàòü ñèëüíî
  çàãpÿçíåííóю òêàíü (åñëè íà
  íåé èìåюòñÿ
  òpóäíîóäàëÿåìûå ïÿòíà,
  óäàëèòå èõ ñïåöèàëüíîé
  ïàñòîé).

  ● Trek de wasmiddellade
  open.
  ● Doe 120 gram in het bakje
  met een II.
  ● Doe 50 ml van het
  gewenste  toevoegmiddel in het
  toevoegvakje.
  ● Sluit de wasmiddellade
  (P).

  Suponhamos que a carga de
  roupa a lavar é composta por
  ROUPA DE ALGODÃO MUITO
  SUJA (as nódoas mais difíceis
  deverão ser removidas com o
  detergente especial).

  "

  o v

  v
  o
  ov

  v
  v o
  v

  v

  o

  v
  A

  CAPACIDA VARIABILE
  o
  o
  v.

  "
  o.
  o

  v
  v
  o

  vo

  .

  Para tejidos se aconseja el
  uso de una bolsa de rejilla.
  .
  Supongamos que la colada
  que va a hacer sea de
  ALGODON MUY SUCIO (si hay
  manchas especialmente
  resistentes, quítelas con la
  pasta apropiada).

  (
  ).

  Âíèìàíèå!

  ● Abra a gaveta para
  detergente (P).

  ● Âûäâèíüòå êîíòåéíåp äëÿ
  ìîюùèõ ñpåäñòâ P.

  ● ᇄÛÁËÚ 120 „ ÏÓ˛˘Â„Ó
  Ò‰ÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË II ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ
  ÒÚËÍË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
  Ò‰ÒÚ‚.

  ● Deitar 50 cc do aditivo
  pretendido no
  compartimento para aditivos
  .

  ● Íàëåéòå 50 ã æåëàåìîé
  äîáàâêè â îòäåëåíèå
  .

  ● Feche a gaveta para
  detergente (P).

  ● Çàäâèíüòå êîíòåéíåp P.

  Esta lavadora adapta
  automáticamente el nivel del
  agua al tipo y cantidad de
  ropa.Así pues, es posible
  obtener una colada
  “personalizada”, incluso
  desde el punto de vista
  energético.
  Este sistema aporta una
  disminución del consumo de
  energía y una sensible
  reducción del tiempo de
  lavado.
  EJEMPLO:

  :

  ,

  Íå påêîìåíäóåòñÿ çàãpóæàòü
  òîëüêî ìàõpîâûå òêàíè,
  êîòîpûå âïèòûâàÿ ìíîãî
  âîäû, ñòàíîâÿòñÿ ñëèøêîì
  òÿæåëûìè.  v
  o o
  o
  v o
  Ev o

  Ïpèìåp ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

  Recomendamos que nunca
  carregue a máquina só com
  atoalhados, pois estes tecidos
  absorvem muita água,
  ficando muito pesados.

  ● Deitar 120 g de detergente
  no compartimento da gaveta
  para detergente II.

  ES

  LAVADO

  Esta máquina ajusta
  automaticamente o nível de
  água ao tipo e quantidade
  de água ao tipo e
  quantidade de roupa a lavar.
  Torna-se assim possível obter
  uma lavagem
  “personalizada”, inclusive do
  ponto de vista da poupança
  de energia.
  O sistema proporciona uma
  redução do consumo de
  energia e uma redução
  sensível da duração da
  lavagem.

  Het is aan te bevelen om
  het wasgoed niet geheel te
  laten bestaan uit badstoffen
  of andere stoffen die veel
  water opnemen en te zwaar
  worden.

  60

  EL

  RU

  .


  (P).


  120 g
  II.

  50 .

  Le aconsejamos no realizar
  una colada con sólo
  prendas de tejidos
  esponjosos, ya que al
  absorber mucha agua,
  sehacen demasiado
  pesadas.

  ● Abra la cubeta del
  detergente.
  ● Ponga en el
  compartimento II de
  lavado 120 g de
  detergente.
  ● Ponga 50 cc del aditivo
  que desee en el
  compartimento para
  aditivos
  .

  ✿.  ●K
  (P).

  ● Cierra la cubeta del
  detergente.
  61 • Page 32

  NL

  ● Certifique-se de que a
  torneira de alimentação de
  água esteja aberta.

  ● Óáåäèòåñü, ÷òî
  âîäîïpîâîäíûé êpàí îòêpûò.

  ● En of de afvoerslang goed
  is aangesloten.

  ● Certifique-se também de
  que o tubo de descarga
  esteja bem colocado.

  ● Óáåäèòåñü, ÷òî òpóáêà
  ñëèâà âîäû çàêpåïëåíà
  ïpàâèëüíî.

  SELECÇÃO DE PROGRAMA.
  Utilize o guia de programas para
  seleccionar o programa mais
  adequado.Rode o selector
  requerendo o programa que
  está activado.Aguarde que o
  indicador luminoso de
  centrifugação se acenda.
  Depois pressione o botão de
  “INÍCIO”.Quando o botão de
  “INÍCIO”for pressionado,a
  máquina apresentará a
  sequência do programa.

  ÇõÅéê èêéÉêÄåå
  é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·Îˈ ‚˚·Ó‡
  ÔÓ„‡ÏÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸
  ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ‰Îfl LJÒ
  ÔÓ„‡ÏÏÛ.
  èÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ‚˚·‡Ì̇fl
  ÔÓ„‡Ïχ.
  èÓ‰ÓʉËÚÂ, ÍÓ„‰‡ Á‡„ÓËÚÒfl Ó‰ËÌ
  ËÁ Ë̉Ë͇ÚÓÓ‚ “éÚÊËÏ”.ç‡ÊÏËÚÂ
  ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ.
  èË Ì‡Ê‡ÚËË Í·‚Ë¯Ë START
  χ¯Ë̇ Á‡ÔÛÒ͇ÂÚ ‡·Ó˜Û˛
  ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸.

  Het programma draait met
  de programmaknop
  gepositioneerd op het
  gekozen programma totdat
  het programma eindigt.
  Waarschuwing: Indien er een
  onderbreking van stroom is,
  teriwjld e amchine aan staat,
  wordt het geselecteerde
  programma opgeslagen in
  een speciaal geheugen.
  Wanneer de stroom is
  hersteld, zal de machine
  verder gaan met het
  wasprogramma.

  ● Aan het einde van het
  programma zullen alle was
  stadium lampjes gaan
  branden.
  ● Wacht tot de
  deurvergrendeling
  ontgrendelt (circa 2 minuten
  na afloop van het
  wasprogramma).
  ● Draai de programmaknop
  naar de UIT-stand (OFF) om
  de machine uit te schakelen.
  ● Open de deur en haal uw
  wasgoed uit de machine.

  VOOR ALLE SOORTEN
  WASPROGRAMMA’S
  RAADPLEEG HET
  OVERZICHT EN VOER DE
  HANDELINGEN UIT IN
  DE AANGEGEVEN
  VOLGORDE

  O botão mantém-se intacto,
  mesmo quando o programa
  está a decorrer.
  Aviso: Se houver quebra de
  corrente eléctrica enquanto
  a máquina estiver a
  funcionar, o programa
  seleccionado fica registado
  numa memória especial e,
  quando a energia eléctrica
  for restaurada o programa
  continuará a partir do sítio
  onde tinha ficado.

  ● No final do programa os
  indicadores luminosos de
  toda a fase de lavagem
  iluminam-se.
  ● Espere que a porta que
  está fechada abra (cerca de
  2 minutos, depois do
  programa ter terminado).
  ● Desligue a máquina,
  rodando o selector para a
  posição “OFF”.
  ● Abra a porta e retire a
  roupa.

  A TABELA DE
  PROGRAMAS CONTÉM
  INFORMAÇÕES SOBRE
  TODOS OS TIPOS DE
  LAVAGEM. CONSULTE-A
  PARA ESCOLHER O
  PROGRAMA ADEQUADO
  À ROUPA QUE VAI
  LAVAR, E SIGA AS
  OPERAÇõES PELA
  ORDEM AQUI
  APRESENTADA.

  EL

  RU

  ● Controleer of de
  watertoevoerkraan open
  staat.

  PROGRAMMA SELECTEREN
  Raadpleeg het programmaoverzicht voor het meest
  geschikte programma.
  Draai de programmaknop
  naar het gewenste
  programma.
  Wacht totdat het centrifuge
  lampje gaat branden
  Druk vervolgens op de STARTknop.
  Het indrukken van de STARTknop stelt de wasmachine in
  werking.

  62

  PT

  èÓ„‡Ïχ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÔË
  ÌÂËÁÏÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÒÂÎÂÍÚÓ‡
  ÔÓ„‡ÏÏ ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌËfl ˆËÍ·.

  ES  ● Asegúrese de que el grifo
  del agua esté abierto,

  .

  .

  SELECCIÓN DEL PROGRAMA
  Hace referencia a la tabla
  de programas para
  seleccionar el programa más
  adecuado.
  Girando el selector se activa
  el programa elegido.Esperar
  que el indicador
  “Centrifugado” se encienda
  Seleccionando la tecla
  START la lavadora incia la
  secuencia de lavado.

  K
  .
  ,
  .


  o”

  START/PAUSE
  (START)

  El ciclo de lavado
  mantendrá el mando
  programador fijo sobre el
  programa seleccionado
  hasta la finalización del
  lavado.

  ,
  .
  ,

  (

  )
  Atención: Si hubiese un corte
  en el suministro eléctrico
  durante el funcionamiento
  de la lavadora, una especie
  de memoria conservará la
  selección efectuada y, al
  reiniciarse el suministro
  eléctrico, la lavadora
  continuará lavando desde el
  punto en que se paró.

  ,
  .
  ÇÌËχÌËÂ: чÊ ÔË Ò·Ó ‚
  ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
  χ¯ËÌÂ, ÒÔˆˇθÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
  Ô‡ÏflÚË Á‡ÔÓÏË̇ÂÚ ‚˚·‡ÌÌÛ˛
  ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÏÓÏÂÌÚ ÂÂ
  ÔÂ˚‚‡ÌËfl. èË ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË
  ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl χ¯Ë̇
  ÔÓ‰ÓÎʇÂÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
  ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
  ● Ç ÍÓ̈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Á‡„Ó‡˛ÚÒfl
  ‚Ò Ë̉Ë͇ÚÓ˚ Ù‡Á ÒÚËÍË.
  ● èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÒÚËÍË
  èÓ‰ÓʉËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓ͇ ÌÂ
  ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
  β͇.
  ● Ç˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
  ÛÍÓflÚÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚
  ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.
  ● éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‰ÓÒڇ̸ÚÂ
  ·ÂθÂ.

  Ïåpåä ëюáîé ñòèpêîé
  êîíñóëüòèpóéòåñü ñ
  òàáëèöåé ïpîãpàìì è
  ñîáëюäàéòå
  ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
  îïåpàöèé,
  påêîìåíäîâàííóю
  ∋òîé òàáëèöåé.

  ● Que el desagüe esté en
  posición correcta.

  :
  ,
  ,

  ● Al final del programa se
  iluminarán todos los
  indicadores de las fases de
  lavado.

  .  ● Espere hasta que se
  apague el piloto de puerta
  asegurada (2 minutos
  después de finalizar el
  programa).

  .  2
  .  OFF.

  ● Apague el aparato
  colocando el mando
  selector de programas en
  posición “OFF”.


  .

  K
  K
  K
  K
  .

  ● Abra la puerta y extraiga
  la ropa.

  PARA CUALQUIER TIPO
  DE LAVADO, CONSULTE
  SIEMPRE LA TABLA DE
  LOS PROGRAMAS Y
  SIGA LA SECUENCIA DE
  LAS OPERACIONES TAL
  COMO VIENE
  INDICADO.
  63 • Page 33

  NL

  HOOFDSTUK 12

  SCHOONMAKEN
  EN NORMAAL
  ONDERHOUD
  Gebruik geen
  schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
  oplosmiddelen aan de
  buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
  vochtige doek is voldoende.

  PT

  CAPÍTULO 12

  LIMPEZA E
  MANUTENÇÃO DA
  MAQUINA
  Não utilize produtos
  abrasivos, com álcool,
  soluções alcoólicas e/ou
  diluentes para limpar as
  paredes externas da
  máquina: basta passar um
  pano húmido para a limpar.
  Esta máquina exige muito
  pouca manutenção:

  De wasautomaat behoeft
  zeer weinig onderhoud:

  EL

  RU

  ÏÀPÀÃPÀÔ 12

  ЧÈÑÒÊÀ
  È ÓÕÎÄ ÇÀ
  ÌÀØÈÍÎÉ

  K

  ES

  CAPÍTULO 12

  12

  LIMPIEZA Y
  MANTENIMIENTO
  ORDINARIO

  K

  Äëÿ âíåøíåé ÷èñòêè ìàøèíû
  íå ïîëüçóéòåñü àápàçèâíûìè
  ñpåäñòâàìè, ñïèpòîì è/èëè
  pàñòâîpèòåëÿìè. Äëÿ çòîãî
  äîñòàòî÷íî ïpîòåpåòü
  ìàøèíó âëàæíîé ñàëôåòêîé.

  ,

  Para su limpieza exterior no
  use productos abrasivos,
  alcohol y/o disolventes,
  basta sólo una pasada con
  un paño húmedo.

  /
  .
  .

  Ìàøèíà òpåáóåò íåáîëüøîãî
  óõîäà:

  La lavadora necesita muy
  poco mantenimiento:
  :

  ● Schoonmaken van de
  vakjes voor wasmiddelen.

  ● Limpeza da gaveta para
  detergentes.

  ● î÷èñòêè âàííî÷åê
  (îòäåëåíèé) êîíòåéíåpà äëÿ
  ìîюùèõ ñpåäñòâ

  ● Het reinigen van het filter.

  ● Limpeza do filtro.

  ● î÷èñòêè ôèëüòpà

  ● Bij verplaatsingen of
  wanneer de machine voor
  langere tijd niet gebruikt
  wordt.

  HET SCHOONMAKEN VAN DE
  VAKJES VOOR WASMIDDELEN
  Alhoewel het niet strikt
  noodzakelijk is raden wij aan
  af en toe de vakjes voor de
  was-en bleekmiddelen en
  de toevoegingen schoon te
  maken.

  Haal de vakjes er uit door er
  voorzichtig aan te trekken.

  Schoonmaken met water
  De vakjes opnieuw naar
  binnen schuiven.

  64

  ● Adopção de medidas
  especiais quando a
  máquina vai ser mudada de
  sítio (mudança de casa, por
  exemplo) ou quando a
  máquina estiver muito
  tempo sem funcionar.
  LIMPEZA DA GAVETA PARA
  DETERGENTE
  Embora não seja
  estritamente necessário, é
  recomendável limpar
  ocasionalmente os resíduos
  de detergente, de
  branqueador e de aditivos
  da gaveta para detergente.
  Para tal, deverá puxar
  suavemente a gaveta toda
  para fora.
  Lave cuidadosamente
  cada um dos
  compartimentos sob um
  jacto de água, e volte a
  colocar a gaveta na
  máquina.

  ● ïpè ïåpåìåùåíèè èëè
  äëèòåëüíîé îñòàíîâêå
  ìàøèíû.

  Î÷èñòêà êîíòåéíåpà ìîюùèõ
  ñpåäñòâ  ● Limpieza de la cubeta y
  sus compartimentos  ● Limpieza filtro  ● Traslados o largos
  períodos de inactividad de
  la máquina.

  K  Påêîìåíäóåòñÿ âpåìÿ îò
  âpåìåíè î÷èùàòü îòäåëåíèÿ
  äëÿ îòáåëèâàòåëÿ è
  ñìÿã÷èòåëÿ.

  ,
  ,

  Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî áåç
  îñîáûõ óñèëèé âûíóòü
  âàííî÷êè èç êîíòåéíåpà.

  .
  .

  Ïpîìîéòå êîíòåéíåp è
  âàííî÷êè ñòpóåé âîäû.
  .
  Ñíîâà ïîñòàâüòå âñå íà
  ìåñòî.

  LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
  DETERGENTE Y SUS
  COMPARTIMENTOS

  K

  Aunque no sea
  estrictamente necesario, es
  conveniente limpiar de vez
  en en cuando los
  compartimentos del
  detergente, blanqueadores
  y aditivos.
  Para esta operacion basta
  extraerlos haciendo un
  poco de fuerza.
  Limpie todo el contenido
  bajo un chorro de agua.
  Vuelva a colocar todo en su
  sitio.
  65 • Page 34

  NL

  PT

  HET REINIGEN VAN HET FILTER
  De wasmachine is uitgerust
  met een speciale filter die
  materialen zoals knopen en
  munten tegenhoud, die de
  afvoerslang kunnen blokkeren.
  De procedure voor het reinigen
  van het filter is als volgt.

  LIMPEZA DO FILTRO
  A máquina dispõe de um filtro
  especial, concebido para
  recolher objectos grandes que
  poderiam impedir a descarga de
  água (moeds, botões, etc.),
  possibilitando, desta forma, uma
  fácil recuperação desses
  objectos.

  Î÷èñòêà ôèëüòpà
  Â ìàøèíå óñòàíîâëåí
  ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
  çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå
  ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
  êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ
  âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû è
  ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç
  ôèëüòpà.

  ● Verwijder het klepje zoals
  weergegeven in figuur.

  Este filtro, que se encontra atrás
  do rodapé, deverá ser limpo a
  intervalos regulares.

  Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî:

  ● Gebruik het klepje voor
  het opvangen van
  achtergebleven water in het
  filter.
  ● Draai de dop tegen de
  klok in open in verticale
  richting.
  ● Verwijder het filter en
  maak het schoon.
  ● Als het filter schoon is kan
  het met de klok mee weer in
  de opening gedraaid
  worden, vastgeschroefd
  worden en kan het klepje
  weer dicht gedaan worden,
  zoals boven in omgekeerde
  volgorde werd aangegeven.

  Para maior segurança, siga
  atentamente estas instruções:

  ● Desligue a ficha do cabo de
  alimentação de corrente da
  tomada, e esvazie a máquina de
  toda a água.
  ● Remova o rodapé da máquina
  como representado na figura.
  ● Utilize o rodapé para recolher a
  água existente no filtro.
  ● Rode a tampa do filtro no
  sentido contrário ao dos
  ponteiros do relógio até atingir o
  batente (posição vertical).
  ● Retire o filtro e limpe-o.
  ● Depois de limpo, volte a
  colocar o filtro, assegurando-se
  de que a saliência esteja
  perfeitamente alinhada com o
  respectivo recorte, e rode o filtro
  no sentido dos ponteiros do
  relógio. Siga as instruções acima
  referidas pela sua ordem inversa
  para voltar a colocar a tampa do
  filtro, o rodapé, etc.

  EL

  RU

  LIMPIEZA FILTRO

  K

  (

  .

  La lavadora está dotada de
  un filtro especial que retiene
  los residuos de tamaño más
  grande que podrían obstruir
  la descarga (monedas,
  botones, etc) y que de esta
  manera se pueden
  recuperar fácilmente.
  Cuando sea necesario
  limpiar el filtro seguir los
  siguientes pasos:

  ,

  .)
  .
  :

  ● éÚÍÓÈÚ ÔÓ‰‰ÓÌ, ͇Í
  ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.  ● âîñïîëüçóéòåñü öîêîëåì
  äëÿ ñáîpà îñòàòêîâ âîäû â
  ãíåçäå ôèëüòpà;  ● ÔÓ‚ÂÌËÚ ÙËθÚ ÔÓÚË‚
  ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
  îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì
  ïîëîæåíèè;

  ES

  ● Suelte el zócalo como se
  indica en la figura.

  .

  ● Utilizar el zócalo para
  recoger el agua residual del
  filtro.

  v
  .


  ● Gire el filtro en sentido
  contrario a las agujas del
  reloj hasta que haga tope
  en posición vertical.

  ,
  o

  ,

  .
  ● èçâëåêèòå ôèëüòp è
  î÷èñòèòå åãî;
  ● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà
  îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå íà
  ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó
  ïîpÿäêó îïåpàöèé, îïèñàííûõ
  âûøå.  ● Extráigalo y limpielo.

  .


  ,

  ● Después de haberlo
  limpiado vuelva a montarlo
  siguiendo las operaciones
  en sentido contrario a la
  descripción precedente.

  .
  .

  BIJ VERPLAATSINGEN OF
  WANNER DE MACHINE VOOR
  LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
  WORDT
  Bij eventuele verplaatsingen of
  wanneer de machine voor
  langere tijd in een
  onverwarmde ruimte stil staat
  moet het resterende water uit
  alle slangen worden
  verwijderd.
  Haal de stekker uit het
  stopcontact. U hebt een bak
  nodig. Haal de slang van de
  klem en laat die laag over de
  bak hangen tot al het water
  weggelopen is.
  Herhaal deze handelingen aan
  de andere kant.

  66

  O QUE FAZER SE MUDAR A
  MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A
  MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO
  SEM FUNCIONAR
  Caso tenha de transportar a
  máquina, ou sempre que esta
  estiver sem trabalhar por um
  período de tempo prolongado
  num local não aquecido, deverá
  escoar totalmente a água de
  todas as mangueiras.
  Para tal, deverá desligar
  previamente a máquina da
  corrente, retirando a respectiva
  ficha da tomada. Irá necessitar
  de um recipiente para recolher a
  água.
  Solte o tubo de alimentação de
  água do respectivo suporte,
  puxe-o para baixo e esvazie toda
  a água para un recipiente depois
  da água ter sido esvaziada volte
  a colocar o tubo no respectivo
  suporte.
  Repita esta operação para o
  tubo de esgoto da água.  Ïåpåìåùåíèå èëè îñòàíîâêà
  ìàøèíû íà äëèòåëüíûé
  ïåpèîä
  Ïpè âîçìîæíîì ïåpåìåùåíèè
  ìàøèíû èëè îñòàíîâêå åå íà
  äëèòåëüíûé ïåpèîä â
  íåîòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè,
  íåîáõîäèìî ïîëíîñòü˛ ñëèòü
  âîäó èç ìàøèíû è òpóáêè
  ñëèâà.
  Äëÿ ∋òîãî íåîáõîäèìî
  îòñîåäèíèòü âèëêó îò pîçåòêè,
  ñëèâíó˛ òpóáêó îñâîáîäèòü èç
  çàæèìîâ, îïóñòèòü åå äî ïîëà,
  ñëèòü âîäó.
  Îñâîáîäèâ ìàøèíó îò âîäû,
  çàêpåïèòå ñëèâíó˛ òpóáêó â
  ôèêñàòîpå.
  Â çàâåpøåíèå âûïîëíèòå
  îïåpàöè˛ â îápàòíîì
  ïîpÿäêå.

  En eventuales traslados o en
  caso que la máquina
  estuviese inactiva durante
  largo período de tiempo en
  lugares fríos, hay que vaciar
  completamente todo
  residuo de agua en los
  tubos.

  ,
  .
  .
  .
  ,
  .

  .

  TRASLADOS O LARGOS
  PERÍODOS DE INACTIVIDAD
  DE LA MÁQUINA

  Estando desconectada
  suelte el tubo de la
  abrazadera y dirijalo hacia
  abajo, en el cubo, hasta
  conseguir la salida
  completa del agua.
  Finalizada la operación,
  repita los pasos en sentido
  contrario.
  67 • Page 35

  PT

  NL

  CAPÍTULO 13

  HOOFDSTUK 13
  PROBLEEM
  1. Geen enkel
  programma
  functioneert

  OPLOSSING

  OORZAAK
  Stekker zit niet in het stopcontact

  Doe de stekker in het stopcontact

  Hoofdschakelaar is niet aan

  Zet de hoofdschakelaar aan

  Stroomonderbreking

  Controleer

  Elektrische zekeringen doorgebrand

  AVARIA

  ACÇÃO NECESSÁRIA

  CAUSA PROVÁVEL
  A máquina não está ligada à corrente

  Ligue a máquina à corrente

  A tecla de ligar/desligar não
  foi premida

  Pressione a tecla

  Falha da alimentação de corrente

  Verifique

  Controleer

  Fusível disparado

  Verifique e, se necessário, substitua

  Vuldeur is open

  Sluit de vuldeur

  A porta não está bem fechada

  Feche bem a porta

  Zie oorzaak 1

  Controleer

  Vide ponto (1)

  Verifique

  Torneira de água fechada

  Abra a torneira

  De watertoevoerkraan staat niet open

  Zet de watertoevoerkraan open
  Selecção incorrecta de programa

  Volte a seleccionar o programa

  De tijdschakelaar is niet juist ingesteld

  Stel de tijdschakelaar in

  Endireite a mangueira

  Er zit een knik in de afvoerslang

  Trek de afvoerslang recht

  Mangueira de esgoto dobrada
  ou torcida
  Presença de um corpo estranho no filtro

  Verifique o filtro

  Materiaal blokkeert het filter

  Controleer het filter

  4. Water op de vloer
  bij de machine

  Een lek bij de ring tussen de kraan en de
  inlaatslang

  Vervang de sluitring en draai de slang
  goed aan bij de kraan

  4. Agua no chão ao
  pé da máquina

  Falta de vedação entre a torneira e a
  mangueira

  Substitua o vedante e aparafuse bem
  a mangueira
  Espere alguns minutos

  5. Centrifugeert niet

  Wacht een paar minuten tot de
  machine het water heeft weggepompt

  5. A máquina não faz
  a centrifugação

  A água ainda não foi despejada

  De wasautomaat heeft het water niet
  weggepompt

  Tecla “eliminação da centrifugação”
  premida (alguns modelos)

  Solte a tecla

  Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
  bij enkele machines)

  Maak de “niet centrifugeren” instelling
  ongedaan

  Fixações de transporte não foram
  removidas

  Remova-as

  De wasautomaat staat niet recht

  Stel de speciale voetjes bij

  A máquina está mal nivelada

  Nivele a máquina com os pés
  ajustáveis

  De transportklemmen zijn niet
  verwijderd

  Verwijder de transportklemmen

  A roupa está mal distribuída

  Distribua a roupa de modo
  mais uniforme

  Het wasgoed is niet gelijkmatig
  verdeeld

  Schut het wasgoed los en verdeel het
  geljkmatig

  2. Er wordt geen
  water ingevoerd

  3. Pompt het water
  niet weg

  6. Sterke trillingen
  gedurende het
  centrifugeren

  OPMERKING: DIT MODEL HEEFT EEN ELEKTRONISCHE SENSOR DIE VOELT OF DE LADING GOED UITGEBALANCEERD IS. ALS DE LADING
  ENIGSZINS ONEVENWICHTIG IS, ZAL DE MACHINE DE WAS AUTOMATISCH BALANCEREN EN DAN NORMAAL CENTRIFUGEREN.
  ALS ER, NA EEN AANTAL KEREN PROBEREN, GEEN EVENWICHT WORDT BEREIKT, WORDT EEN LAGERE CENTRIFUGESNELHEID GEBRUIKT.
  ALS DE LADING ERG ONEVENWICHTIG IS, WORDT DE CENTRIFUGEFASE GEANNULEERD.
  HIERDOOR WORDT DE TRILLING VERMINDERD, HET LAWAAI MINDER EN WORDT DE BETROUWBAARHEID EN DE LEVENSDUUR VAN DE
  WASMACHINE VERGROOT.

  Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
  snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
  garantiebewijs is vermeld.
  Belangrijk
  1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
  - Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
  Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
  - De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
  zitten en geeft geen kleurverandering.
  - De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
  goed gespoeld is.
  - De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
  wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
  In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
  2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
  uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.

  68

  1. O programa não
  funciona

  2. A máquina não
  mete água

  3. A máquina não
  despeja a água

  6. Excesso de
  vibrações durante
  a centrifugação

  NOTA:
  O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE
  CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E
  DE VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.
  Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Candy.
  Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal
  como consta da placa de características ou no certificado de garantia.
  Atenção:
  1 A utilização de um detergente ecológico “sem fosfatos” poderá provocar os seguintes efeitos secundários:
  durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em
  suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;
  presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica
  incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;
  presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um
  enxaguamento ineficaz;
  os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar são
  frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades, podem
  produzir sinais visíveis da formação de espuma;
  este fenómeno não é eliminado através de enxaguamentos posteriores sucessivos.
  2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda
  às verificações anteriormente referidas.
  Salvaguardam-se erros e alterações!

  69 • Page 36

  EL

  RU

  K

  ÏÀPÀÃPÀÔ 13
  ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ, ÈÕ ÏPÈЧÈÍÛ È ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ
  ÍÅÈÑÏPÀÂÍÎÑÒÈ
  1. Ìàøèíà íå
  pàáîòàåò íè íà
  îäíîé ïpîãpàììå

  1.
  ÓÑÒPÀÍÅÍÈÅ

  ÏPÈЧÈÍÛ
  Âèëêà ïëîõî âêëю÷åíà â pîçåòêó.

  Âêëю÷èòü âèëêó â pîçåòêó.

  Íå íàæàòà êíîïêà âêë/âûêë.

  Íàæàòü êíîïêó âêë/âûêë.

  Îòñóòñòâóåò ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ëfl.

  Ïpîâåpèòü íàïpÿæåíèå.

  Ïåpåãîpåëè ïpåäîõpàíèòåëè (ïpîáêè)
  ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË.

  Ïpîâåpèòü

  Îòêpûò çàãpóçî÷íûé ëюê.

  Çàêpûòü ëюê.

  Ñì. 1 ïpè÷èíó.

  Ïpîêîíòpîëèpîâàòü.

  Çàêpûò êpàí ïîäà÷è âîäû.

  Îòêpûòü êpàí.

  Íåïpàâèëüíî óñòàíîâëåíà pó÷êà L
  âûáîpà ïpîãpàìì ñòèpêè.

  Ïpîâåpèòü óñòàíîâêó pó÷êè L âûáîpà
  ïpîãpàìì ñòèpêè.

  3. Ñòèpàëüíàÿ
  ìàøèíà íå ñëèâàåò
  âîäó

  Çàñîpèëñÿ ôèëüòp.

  Ïpî÷èñòèòü ôèëüòp.

  Ïåpåãíóòà òpóáêà ñëèâà.

  Âûïpÿìèòü òpóáêó ñëèâà.

  4. Íàëè÷èå âîäû íà
  ïîëó âîêpóã
  ìàøèíû

  Âîäà ïpîíèêàåò ÷åpåç ïpîêëàäêó ìåæäó
  êpàíîì è òpóáêîé ïîäà÷è âîäû.

  Çàìåíèòü ïpîêëàäêó è çàòÿíóòü
  ñîåäèíåíèå.

  5. Ñòèpàëüíàÿ
  ìàøèíà íå
  îòæèìàåò áåëüå

  Åùå íå ñëèòà âîäà.

  Ïîäîæäàòü íåñêîëüêî ìèíóò, ïîêà
  ìàøèíà ñîëüåò âîäó.

  Påæèì îòæèìà âûêëю÷åí.

  Âêëю÷èòå påæèì îòæèìà.

  6. Ñèëüíûå âèápàöèè
  âî âpåìÿ îòæèìà

  Ìàøèíà íåpîâíî óñòàíîâëåíà íà ïîëó.

  Âûpîâíèòü ïpè ïîìîùè påãóëèpóåìûõ
  íîæåê.

  Íå ñíÿòû òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

  Ñíÿòü òpàíñïîpòèpîâî÷íûå ñêîáû.

  Áåëüå íåpàâíîìåpíî pàñïpåäåëèëîñü â
  áàpàáàíå.

  Pàâíîìåpíî pàñïpåäåëèòü áåëüå.

  2. Ñòèpàëüíàÿ
  ìàøèíà íå
  çàïîëíÿåòñÿ âîäîé

  13

  (ON/OFF)

  K
  (1)

  2.

  v

  n

  3.
  K
  4.

  5.
  (

  )

  6.
  o

  K
  HMEI H:
  H Y KEYH EINAI E O I MENH ME EI IKO H EKTPONIKO AI HTHPIO OY A OTPE EI THN EKTE E H TOY
  KYK OY TI IMATO AN TA POYXA TO TYM ANO EN EINAI OMOIOMOP A KATANEMHMENA. AYTO
  A OTPE EI TO OPYBO KAI TI ONH EI KAI E A A IZEI ME A YTEPH IAPKEIA Z H TH Y KEYH .
  ,

  Ïpèìe÷aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю÷eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè
  áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío.
  ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ¯ÛÏÌÓÒÚ¸ Ë ‚Ë·‡ˆË˛ χ¯ËÌ˚ Ë ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ Â ÒÎÛÊ·˚.

  Candy.
  ,
  .

  1
  :
  Åñëè íå óäàåòñÿ óñòpàíèòü ïpè÷èíû ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè,
  ñîîáùèâ ìîäåëü ìàøèíû, óêàçàííóю íà òàáëè÷êå èëè â ãàpàíòèéíîì òàëîíå. è‰ÓÒÚ‡‚Ë‚ ˝ÚË ‰‡ÌÌ˚Â, Ç˚ ·˚ÒÚÓ
  ∋ôôåêòèâíî ïîëó÷èòå ñîîòâåòñòâóюùóю óñëóãó.
  Âíèìàíèå!
  Åñëè Âàøà ìàøèíà íå pàáîòàåò, òî, ïpåæäå ÷åì îápàùàòüñÿ â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ, ïîïûòàéòåñü óñòpàíèòü
  íåèñïpàâíîñòü ñàìè, èñïîëüçóÿ âûøåóêàçàííóю òàáëèöó.

  .
  .
  .
  ,

  .
  ,

  .

  2

  ,

  .
  ,
  Candy.
  .
  .

  70

  71 • Page 37

  ES

  CAPÍTULO 13
  ANOMALÍA
  1. No funciona con
  nigún programa

  SOLUCIÓN

  CAUSA
  El enchufe de la corriente eléctrica no
  está conectado a la toma de corriente

  Conecte el enchufe

  El botón del interruptor general no está
  pulsado

  Pulse el interruptor general

  No hay corriente eléctrica

  Compruébelo

  Las válvulas de la instalación eléctrica
  están averiadas

  Compruébelo

  Puerta abierta

  Cierre la puerta

  Vea causa 1

  Compruébelo

  El grifo del agua está cerrado

  Abra el grifo del agua

  El timer no está posicionado
  correctamente

  Posicione el timer correctamente

  El tubo de desagüe está doblado

  Enderezca el tubo de desagüe

  Presencia de cuerpos extraños en el
  filtro

  Inspeccionar el filtro

  4. Presencia de agua
  en el suelo
  alrededor de la
  lavadora

  Pérdida de agua por la guarnición de
  goma que está entre el grifo y el tubo
  de carga del agua

  Sustituya la guarnición de goma y
  enrosque bien el tubo al grifo

  5. No centrífuga

  La lavadora todavía no ha vaciado el
  agua

  Espere unos minutos, la maquina
  vaciara el agua

  “Exclusión de centrifugado” pulsado
  (sólo en algunos modelos)

  Desactive el botón “exclusión
  centrifugado”

  La lavadora no está bien nivelada

  Regule las patas regulables

  Los soportes de fijación del transporte
  no han sido retirados todavía

  Retire los soportes de fijación del
  transporte

  La carga de ropa no ha sido distribuida
  uniformemente

  Distribuya uniformemente la ropa

  2. No carga agua

  3. No descarga agua

  6. Fuertes vibraciones
  durante el
  centrifugado

  NOTA:
  EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN MARCHA DEL
  CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.
  ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.
  Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
  relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
  Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
  Atención
  1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
  - El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
  resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
  - Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
  los colores.
  - La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
  aclarado.
  - Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
  menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
  fenómenos de formación de espuma.
  - La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
  2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
  arriba mencionados.

  72 • Page 38 • Page 39 • Page 40

  Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
  technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.

  O modelo e caracteristicas indicados nesta folha podem ser alterados sem
  qualquer aviso.
  Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
  c o ä e p æ a ùè e c ÿ â ä a í í û x è í c ò p y ê ö è ÿ x , è o c ò a â ë ÿ e ò ç a c o á o é ï p a â o
  yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
  òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.

  .
  ,
  .
  La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
  que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
  modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
  caraterìsticas esenciales. • Page 41

  Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2002/96/EC voor elektrische en elektronische afval.
  Door dit apparaat correct te verwijderen, helpt u het potentiële negatieve gevolg voor de omgeving
  en menselijke gezondheid te voorkomen., welke anders door onjuiste verwijdering zou kunnen
  worden veroorzaakt.
  Het symbool op het product duidt aan dat dit product niet behandeld zal worden als huishuidelijk
  afval. In plaats daarvan zal het apparaat naar het verzamelpunt voor de recycling van elektrische en
  elektronische uitrusting gaan.
  De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking
  uitgevoerd worden
  Voor meer gedetailleerde informatie over de verwijderingvan dit product, neemt u contact op met uw
  gemeenlijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
  Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos
  de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).
  Ao assegurar que este produto seja correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais consequências negativas
  para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar de um tratamento incorrecto deste produto,
  quando eliminado.
  O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
  entregue no centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento eléctrico e electrónico.
  A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos localmente aplicáveis à
  eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.
  Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto,
  agradecemos que entre em contacto com a entidade municipal competente, com o serviço de eliminação de lixos e
  resíduos ou com o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.

  (WEEE).
  .
  .

  2002/96EC
  ,

  ,

  .
  .
  ,

  .

  Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de aparatos
  eléctricos y electrónicos (WEEE).
  Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas
  en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de un anómalo tratamiento de este
  producto. El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico normal,
  en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
  La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el tratamiento de los
  residuos.
  Para informacion más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, por favor contacte con
  la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de recogida a domicilio si lo
  hubiera o el punto de venta donde compró el producto.

  Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
  cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
  coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
  opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
  Aß 46).
  Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
  ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.

  NL
  PT
  RU
  EL
  ES
  09.05 - 41030283.A - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie

  чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë ͇҇ÚÂθÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
  é·ÂÒÔ˜˂ Ô‡‚ËθÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂ̈ˇθÌÓ Ì„‡ÚË‚Ì˚ ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ̇ ÓÍÛʇ˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë
  Á‰ÓÓ‚¸Â β‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl.
  å‡ÍËӂ͇ ̇ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂθÁfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
  ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
  ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚‰Â̇ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ͇҇ÚÂθÌÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
  ÑÎfl ·ÓΠ‰ÂڇθÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˲, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ
  ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy CMF 106 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy CMF 106 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Portugiesisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Candy CMF 106

Candy CMF 106 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch - 41 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info