Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl
GEBRUIKSAANWIJZING
ARMONIA CLASSIC
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ARMONIA ClasSIc

  GEBRUIKSAANWIJZING

  E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl • Page 2


  N ED E R L A ND

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • service: 0900 26 333 62
  e-mail: info@coffema.nl • www.coffema.nl • Page 3


  N ED E R L A ND

  Inhoudsopgave
  1. Eerst lezen! 
  1.1 Auteursrechten 
  1.2 Conformiteit met standaards – EG conformiteitsverklaring
  1.3 Symbolen in de handleiding 
  1.4 Bij storingen 
  1.5 Typeplaatje 

  5
  5
  5
  5
  6
  6

  2. Veiligheid 
  2.1 Correct gebruik 
  2.2 Principiële veiligheidsinstructies 
  2.3 Gebruiksinstructies

  7
  7
  7
  8

  3. Technische gegevens 
  3.1 Algemene gegevens 
  3.2 Water
  3.3 Omgevingsomstandigheden 
  3.4 Materiaal 
  3.5 Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen
  3.6 Aansluitschema 

  9
  9
  9
  9
  9
  10
  10

  4. Installeren
  4.1 Levering controleren
  4.2 Uitpakken 
  4.3 Opstellen 
  4.4 Wateraansluiting 
  4.5 Elektro-aansluiting 

  11
  11
  11
  11
  11
  12

  5. Wat is wat?
  5.1 Toetsbezetting

  13
  14

  6. Ingebruikname
  6.1 Inschakelen 
  6.2 Uitschakelen

  15
  15
  15

  7. Instellen
  7.1 Melkschuim
  7.2 Melktemperatuur
  7.3 Molen

  16
  16
  16
  17

  8. Productbereidingen 
  8.1 Productbereiding starten en stoppen
  8.2 Containers vullen
  8.3 Tweede productniveau (shift) 
  8.4 Koffiespecialiteiten 
  8.5 Koffiespecialiteiten met gemalen koffie
  8.6 Heet water 

  18
  18
  18
  19
  19
  20
  21
  Pagina 3 • Page 4


  N ED E R L A ND

  8.7
  8.8

  Melkschuim (optioneel)
  Stoom (optioneel)

  22
  23

  9. Reinigen
  9.1 Zetgroep reinigen (automatisch)
  9.2 Power Cleaner (optioneel)
  9.3 Mixer-unit handmatig reinigen 
  9.4 Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen
  9.5 Toebehoren reinigen

  24
  24
  26
  27
  28
  28

  10. Ontkalken

  29

  11.
  11.1
  11.2
  11.3
  11.4
  11.5
  11.6

  30
  31
  31
  31
  32
  34
  36

  Programmeren 
  Toegang met wachtwoord 
  Toegang met chipkaart
  Functietoetsen 
  Teller
  Instellingen
  Systeemmanager

  12. Foutcorrectie 

  41

  13. Bewaring en buitenbedrijfstelling 

  45

  14. Oude apparaten verwijderen 

  45

  Pagina 4 • Page 5

  Eerst lezen
  N ED E R L A ND

  1.

  Eerst lezen!

  De instructies in deze handleiding moeten aandachtig gelezen worden. Ze bevatten belangrijke
  informatie over de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud.
  Bewaar de handleiding binnen handbereik. De handleiding is een bestanddeel van het product.
  Als u het apparaat uitleent of verkoopt, moet u er ook deze handleiding bijvoegen.

  1.1 Auteursrechten
  De instructies, tekeningen, tabellen en algemene gegevens in deze handleiding zijn vertrouwelijk en
  mogen zonder schriftelijke toestemming van Coffema geheel noch gedeeltelijk gereproduceerd of
  aan derden doorgegeven worden.

  1.2 Conformiteit met standaards – EG conformiteitsverklaring
  De volautomatische speciliateitenmachine voldoet aan de volgende europese richtlijnen;
  2006/42/EG, 73/23/EWG, 89/366/EWG, 97/23/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG
  Veranderingen:
  93/68/EWG, 93/97/EWG
  Normen:
  DIN EN 60335-2-75, DIN EN 55014-1 und DIN EN 55014-1, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3

  1.3 Symbolen in de handleiding
  GEVAAR

  Gemiddeld tot hoog letselrisico!
  Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal zware letsels of de dood tot
  gevolg hebben.

  VOORZICHTIG!

  Laag letselrisico!
  Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal lichte tot middelzware letsels
  tot gevolg hebben.
  Gevaar voor materiële schade!
  Het niet in acht nemen van deze opmerking kan of zal schade aan het apparaat of andere
  voorwerpen tot gevolg hebben.
  Aanvullende informatie.

  Pagina 5 • Page 6

  Eerst lezen
  N ED E R L A ND

  1.4 Bij storingen
  GEVAAR

  Levensgevaar door elektrische stroom!
  Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Laat reparaties alleen
  uitvoeren door de klantendienst van Coffema.
  Bij defect, storingen, onderdeelbestellingen of vragen over het apparaat neemt u contact op
  met de klantendienst.
  Telefoonnummer Nederland: 0900 26 333 62
  Houd bij de oproep het serienummer bij de hand. Daardoor kan de klantendienst gemakkelijker
  en sneller werken.
  Het serienummer bevindt zich op het servicelabel op uw machine en op het typeplaatje.
  Vul het serienummer hier in. Dan hebt u het altijd bij de hand.
  Serienummer:

  1.5 Typeplaatje
  Het typeplaatje bevindt zich boven of naast de lekbak.
  4

  1
  3
  2
  5
  6
  7
  8

  Pagina 6

  1.

  CE-teken:
  het apparaat beantwoordt aan de geldende
  Europese Richtlijnen.

  2.

  Seriennummer

  3.

  Model

  4.

  Verwijderingsvoorschrift:
  het apparaat hoort niet bij het huisvuil.

  5.

  Netspanning, fasen, frequentie

  6.

  Vermogensopname

  7.

  Bouwjaar + gegevens over de machinedruk

  8.

  Informatie van de fabrikant • Page 7

  Veiligheid
  N ED E R L A ND

  2. Veiligheid
  2.1 Correct gebruik
  Dit apparaat mag uitdrukkelijk alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontwikkeld
  en geproduceerd werd:
  bereiding van koffiespecialiteiten, heet water en stoom.

  Gevaar

  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Gevaar voor letsels door foutief gebruik!
  Gebruik het apparaat alleen voor de vastgelegde doeleinden en in overeenstemming
  met de instructies in deze handleiding.
  Voer geen veranderingen uit aan het apparaat.
  Gebruik voor het apparaat alleen delen die door de fabrikant gecontroleerd en vrijgegeven zijn.

  2.2 Principiële veiligheidsinstructies
  Laat geregeld een onderhoudsbeurt en een controle van alle veiligheidsinrichtingen uitvoeren
  door gekwalificeerde vaklui.

  Gevaar

  Levensgevaar door elektrische stroom!
  Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende regels in acht
  worden genomen:
  Water
  ŠŠ
  Breng stroomvoerende delen nooit in contact met water.
  ŠŠ
  Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
  Stroomvoorziening
  ŠŠ
  Sluit het apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning moet overeenstemmen met de waarde op het typeplaatje van het apparaat.
  Netsnoer
  ŠŠ
  Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
  ŠŠ
  Om gevaarlijke oververhitting te vermijden, wikkelt u het netsnoer volledig af.
  ŠŠ
  Plaats het netsnoer niet over hoeken of scherpe randen.
  ŠŠ
  Laat het netsnoer niet in contact komen met olie of zuren.
  ŠŠ
  Het netsnoer van dit apparaat mag niet vervangen worden door de gebruiker. Als het
  snoer beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich tot de klantendienst van
  Coffema.

  Pagina 7 • Page 8

  Veiligheid
  N ED E R L A ND

  Verlengsnoer
  Gebruik géén tussenstekkers, meervoudige contactdozen en verlengsnoeren.
  Oververhitting
  Sluit de openingen en sleuven voor de ventilatie en de warmte-afvoer niet af.
  Bescherming van andere personen
  Laat niet toe dat het apparaat wordt bediend door kinderen of onbevoegde personen.
  Defect
  Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Reparaties mogen alleen
  uitgevoerd worden door de klantendienst van Coffema.

  VOORZICHTIG

  ŠŠ
  ŠŠ

  Verbrandingsgevaar door hete stoom en water!
  Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen voor
  koffie, heet water of stoom.
  Raak geen hete onderdelen aan.

  2.3 Gebruiksinstructies
  Neem voor een correct gebruik van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Laat het apparaat alleen bedienen door geinstrueerde medewerkers.
  Gebruik het apparaat nooit zonder water!
  Laat het apparaat nooit in ruimtes met een temperatuur onder 5 °C zonder eerst de
  verwarmingsketel en de waterkringloop te legen.
  Coffema adviseert aan waterfilters te gebruiken zowel in standplaatsen met kalkrijk
  water als in standplaatsen met zacht water.
  Reinig het apparaat en de accessoires regelmatig zoals beschreven in deze handleiding.

  Pagina 8 • Page 9

  Technische gegevens
  N ED E R L A ND

  3. Technische gegevens
  3.1 Algemene gegevens
  Versie verse melk
  Netaansluiting:
  230 V, 50 Hz
  Vermogensopname:
  3500 W
  Max. uurcapaciteit:
  ca. 160 koppen
  Zekering:
  1 x 16 A
  Boilerinhoud koffie/stoom: 1,0 l, 2000 W/ 1,0 l, 1200 W
  Aantal cappuccinatore:
  1
  Aantal molens:
  2
  Aantal bonenstolpen:
  2 à 0,65 kg
  Aantal mixer:
  1
  Aantal Instantcontainer:
  1 voor 1,25 kg chocolade
  Afmetingen (B x H x D in mm) 325 x 717 x 560
  Nettogewicht:
  ca. 41 kg
  Bruttogewicht:
  ca. 50 kg
  Uitloophoogte:
  max. 160 mm

  Topping
  230 V, 50 Hz
  2300 W
  ca. 160 koppen
  1 x 16 A
  1,0 l, 2000 W/–

  1
  1 voor 0,65 kg
  2
  2 à 1,25 kg chocolade of 1 kg instant
  325 x 717 x 560
  ca. 41 kg
  ca. 50 kg
  max. 160 mm

  3.2 Water
  Wateraansluiting:
  Waterdruk:
  Waterhardheid:

  3/8 ″
  max. 5 bar
  5 °dKH

  3.3 Omgevingsomstandigheden
  Rel. luchtvochtigheid:
  Kamertemperatuur:

  max. 80 %
  5–45 °C

  VOORZICHTIG

  Om mogelijke schade aan het apparaat te vermijden, leegt u het watersysteem bij temperaturen onder 5 °C.

  3.4 Materiaal
  Verbindingsstukken: vernikkeld messing
  Toevoerslangen: versterkte silicone
  Zetgroepen: aluminium met edelstaalafdekkingen

  Ketel: koper
  Hydraulische pijpen: koper en teflon

  Pagina 9 • Page 10

  Technische gegevens
  N ED E R L A ND

  3.5 Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen
  De tekening toont het grondvlak van het
  apparaat met de uitsparingen voor toe- en
  afvoerleidingen.

  B.

  Bar-uitsparing voor melkslang,
  ca. 10 mm diameter (optioneel)

  C.

  Bar-uitsparing voor bardoorvoer,
  ca. 80 mm diameter

  A
  B

  30 mm

  162 mm

  AR
  M
  Cl ON
  assicIA

  3.6 Aansluitschema

  Pagina 10

  120 mm

  Bar-uitsparing voor toevoer- en afvoerleidingen ca. 70 mm diameter

  162 mm

  560 mm
  390 mm
  280 mm
  225 mm

  A.

  324 mm

  C • Page 11

  Installeren
  N ED E R L A ND

  4. Installeren
  Fouten bij de installatie kunnen letsel of materiële schade veroorzaken. In dit hoofdstuk leest u
  hoe u de machine veilig en zonder schade installeert.

  4.1 Levering controleren
  Controleer bij levering van het apparaat de verpakking op uitwendige beschadigingen. Als de
  levering beschadigd is, gaat u als volgt te werk:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Laat het product en de verpakking onveranderd.
  Laat de schade bevestigen door de leverancier. Bevestig de schadevrijheid van de levering niet met uw handtekening als er zichtbare schade bestaat!
  Verborgen schade meldt u binnen één week aan de leverancier.

  4.2 Uitpakken
  ŠŠ
  ŠŠ

  Controleer bij het uitpakken van de levering of alle delen onbeschadigd zijn. Gebruik
  geen beschadigde apparaten.
  Als er zichtbare transportschade bestaat, krijgt u hulp van de servicetechnicus of de
  klantendienst.

  GEVAAR

  Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal!
  Verpakkingsmateriaal (kunststofzakken, polystyrol, enz.) kan een bron van gevaar zijn.
  ŠŠ
  ŠŠ

  Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
  Het verpakkingsmateriaal moet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.

  4.3 Opstellen
  Neem voor het opstellen van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Het stopcontact voor de elektrische aansluiting moet goed toegankelijk zijn.
  Er moet voldoende afstand gehouden worden van de muur (minstens 10 cm).
  Plaats het apparaat stabiel in een schone, goed verluchte en droge ruimte.
  Gebruik het apparaat niet in de openlucht. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, vorst, zon).
  Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen.

  4.4 Wateraansluiting
  VOORZICHTIG

  Het apparaat moet door een bevoegde vakman worden aangesloten op het waternet.
  Pagina 11 • Page 12

  Installeren
  N ED E R L A ND

  Voor een veilige en probleemloze werking neemt u het volgende in acht:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  De wateraansluiting met goed bereikbare afsluitkraan moet zich in de buurt van het
  apparaat bevinden, maximaal 1,5 m van het apparaat verwijderd.
  De aansluiting op de waterafvoer moet beschermd zijn tegen verstopping en terugstroming om verontreinigingen door terugstromend afvalwater te vermijden.
  Het apparaat wordt aangesloten op een watertoevoer waarvan de druk niet meer dan
  5 bar mag bedragen. Bij een druk van meer dan 5 bar moet een drukregelaar worden
  gemonteerd.
  Vanaf een waterhardheid van 5 °dKH moet voor het apparaat een wateronthardingssysteem geïnstalleerd worden. (Het wateronthardingssysteem behoort niet tot de
  leveringsomvang.)
  Om kalkafzetting in koffiemachines tegen te gaan, adviseert Coffema het gebruik van
  geschikte waterfilters.

  4.5 Elektro-aansluiting
  GEVAAR

  Levensgevaar door elektrische stroom!
  De elektrische aansluiting van het apparaat moet door een elektromonteur
  worden uitgevoerd!
  Controleer de volgende punten voor het apparaat wordt aangesloten op het stroomnet:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  De stroomkabel is geschikt voor de koffiezetmachine.
  De stroomtoevoerleiding op de plaats van gebruik is met een afzonderlijke zekering
  beveiligd. (Er zijn geen andere verbruikers aangesloten op dezelfde zekering).
  De op het typeplaatje aangegeven gegevens stemmen overeen met de gegevens van het
  stroomnet. Als het stopcontact en de stekker niet compatibel zijn, moet het stopcontact
  vervangen worden door een passend model.
  Het typeplaatje met het serienummer en de technische gegevens bevindt zich achter de
  residulade.

  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  De 230-V-aansluiting van het apparaat moet gerealiseerd worden met een goed toegankelijk geaard wandcontactdoos.
  De wandcontactdoos moet in overeenstemming met de lokale bepalingen en veiligheidsvoorschriften beveiligd worden. Bij een vaste aansluiting moet in de onmiddellijke
  omgeving van het apparaat een schakelaar met alpolige scheiding geplaatst worden.
  De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen verzekerd als het correct aangesloten is op een aarding met voldoende capaciteit. Deze principiële veiligheidsvereiste
  moet gecontroleerd worden. Bij twijfel moet de installatie worden onderzocht door
  gekwalificeerde vaklui.

  Pagina 12 • Page 13

  Wat is wat
  N ED E R L A ND

  5. Wat is wat?
  16

  15

  1

  bonenstolp
  handinworpschacht

  4.

  producttoetsen

  3

  5.

  SHIFT toets

  6.

  deurslot

  7.

  in de hoogte verstelbare productuitloop

  8.

  residulade

  9.

  lekbak

  10.

  stoomkraan

  11.

  handgreep

  12

  toets 7

  13.

  INFO toets

  14.

  display

  15.

  geheugenkaartlezer

  16.

  instantcontainer

  5

  12

  6
  7

  10

  2.
  3.

  14

  11

  instantcontainer/ bonenstolp

  2

  4

  13

  1.

  8

  9

  Pagina 13 • Page 14

  Wat is wat
  N ED E R L A ND

  5.1 Toetsbezetting

  1
  3
  5
  7

  2
  4
  6
  8

  De productinstelling kan voor elke toets In de programmeermoafzonderlijk worden vastgelegd. De
  dus hebben de toetsten
  standaardinstelling bij levering is:
  de volgende functies:

  Toets
  [1]
  [2]
  [3]
  [4]
  [5]
  [6]
  [7]
  [8]

  Pagina 14

  Product
  Espresso
  Café Crème
  Cappuccino
  Koffie verkeerd
  Latte Macchiato
  Choco
  Chococino of optioneel
  stoom
  Heetwater

  Functie
  EDIT
  SPATIE
  DELETEN
  SCROLL

  +
  ENTER
  ESC. • Page 15

  Ingebruikname
  N ED E R L A ND

  6. Ingebruikname
  6.1 Inschakelen
  1.

  Controleer of residubak en lekbak in positie zijn.

  2.

  Sluit de frontdeur.

  3.

  Zet het apparaat d.m.v hoofdschakelaar aan. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de onderzijde van de machine.

  4.

  Houd SHIFT toets ingedrukt, en druk op de INFO toets. Bij
  apparaten met zelfbediening: Druk op de SHIFT toets als de
  deur geopend is. Sluit de frontdeur.

  5.

  Wanneer de boilertemperatuur de 50 °C bereikt, spoelt de
  machine automatisch de zetgroep. Op de display verschijnt:

  g. AUTO CLEANing

  VOORZICHTIG

  Verbrandingsgevaar door hete stoom en heet water!
  Houd de handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.
  6.

  Wanneer de ingestelde boilertemperatuur bereikt is, lichten
  de toetsen op. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

  6.2 Uitschakelen
  Houd SHIFT toets ingedrukt, en druk op de INFO toets, om het apparaat uit te schakelen
  (Stand-by).
  Bij apparaten met zelfbediening: Open de frontdeur. De koffiezetmachine schakelt zich zelf uit
  (Stand-by).
  Als u in Programma-Modus zit, drukt u herhaaldelijk toets [esc], om het apparaat uit te schakelen (Stand-by).
  Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, als u het niet gebruikt. Met de hoofdschakelaar scheidt u het apparaat van het stroomnet. De hoofdschakelaar bevindt zich aan de
  onderzijde van de machine.

  Pagina 15 • Page 16

  Instellen
  N ED E R L A ND

  7.

  Instellen

  7.1 Melkschuim
  Afbeelding 1

  De cappuccinatore is uitgerust met een schuimregelsysteem dat de
  nodige luchthoeveelheid voor de melkschuimproductie regelt.
  1.

  Afbeelding 2

  2.

  Open de frontdeur en verwijder de metalen afdekplaat van de
  stelschroef die zich aan de linkerzijde van de machine bevindt
  (Afbeelding 1).
  Draai de stelschroef met de klok mee om een dichter schuim
  (met kleine bellen) te verkrijgen of tegen de klok in voor een
  lichter schuim (met grote bellen).

  7.2 Melktemperatuur
  De melktemperatuurregelaar bevindt zich aan de melkslang van de
  cappuccinatore.
  Draai de stelschroef met de klok mee om de temperatuur te verhogen
  resp. tegen de klok in om de temperatuur te reduceren.

  Pagina 16 • Page 17

  Instellen
  N ED E R L A ND

  7.3 Molen
  ŠŠ
  ŠŠ

  Beklemmingsgevaar en Lichamelijk letsel mogelijk door maalschijven!
  Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, wanneer u de productcontainers vult of wanneer u instellingen aan de molen gaat doen.
  Houdt handen en andere lichaamsdelen bij de maalschijven vandaan.

  VoOrZichtIG

  1. Draai de schroef op
  bovenzijde apparaat tegen
  de klok in en verwijder de
  bonenstolpen.

  2. Instelschuif naar
  rechts: grove maling.
  Instelschuif naar links:
  fijne maling.

  3. Zet de bonenstolpen
  er weer in, en draai de
  schroef met de klok mee
  vast.

  De nieuwe instelling is pas bij de derde zetting volledig verwerkt.

  Pagina 17 • Page 18

  Productbereidingen
  N ED E R L A ND

  8. Productbereidingen
  VoorziChtig

  Verbrandingsgevaar door hete stoom en water!
  Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.

  8.1 Productbereiding starten en stoppen
  Om de productbereiding te starten, drukt u op de gewenste producttoets. De bereiding stopt
  automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is.
  Door nogmaals op de gekozen toets te drukken, stopt u de bereiding. Bij producten met melk
  onderbreekt de eerste druk op de toets de melkbereiding en de tweede de koffiebereiding.
  Bij machines met zelfbediening kan de productuitgifte niet gestopt worden.

  8.2 Containers vullen
  ŠŠ
  ŠŠ

  Beklemmingsgevaar en Lichamelijk letsel mogelijk door maalschijven!
  Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit wanneer u de productcontainers vult of wanneer u instellingen aan de molen gaat doen.
  Houdt handen en andere lichaamsdelen bij de maalschijven vandaan.

  VoOrZichtIG
  Doe de benodigde hoeveelheid voor 1 dag in de containers, zodat u altijd verse producten heeft.
  Bonenstolpen vullen

  Pagina 18

  Instantcontainer vullen • Page 19

  Productbereidingen
  N ED E R L A ND

  8.3 Tweede productniveau (shift)
  Voor het product op het tweede niveau moet u eerst op de SHIFT toets drukken en daarna op de
  gewenste producttoets.

  8.4 Koffiespecialiteiten
  Standaarduitvoering

  Zelfbediening

  MAAK UW KEUZE

  MAAK UW KEUZE
  POSITION THE CUP

  Plaats een kopje
  onder de koffieuitloop.

  Plaats een kopje
  onder de koffieuitloop.

  Zelfbediening met
  kredietkaart
  KAART INSTEKEN

  Zelfbediening met
  Met chipkaart
  muntinworp
  MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN

  Voor u de kredietkaart in het apparaat
  steekt, kunt u op een bereidingstoets
  drukken. De prijs van de bereiding
  verschijnt gedurende 3 seconden op de
  display.
  Plaats een kopje
  Plaats een kopje
  onder de koffieonder de koffieuitloop.
  uitloop.
  Leg de kredietkaart Werp muntstukken
  t.w.v. het aangegein de kaartlezer.
  Op de display ver- ven bedrag in de
  schijnt afwisselend muntsleuf. Op de
  MAAK UW KEUZE display verschijnen
  afwisselend
  en het bedrag dat
  MAAK UW KEUZE
  beschikbaar is op
  Position The Cup
  de kaart.
  en het beschikbare
  kredietbedrag.

  Plaats een kopje
  onder de koffieuitloop.
  Leg de kelner- of
  chef-chipkaart in
  de kaartlezer.Op
  de display verschijnen afwisselend de volgende
  meldingen:
  MAAK UW KEUZE
  Kelner xx

  „XX“ staat voor
  het nummer van
  de ingestoken
  kelnerkaart.
  Druk op de gewenste producttoetsen. De koffieautomaat bereidt het gewenste product.
  Als u te weinig geld Het aantal bereide
  in de automaat
  dranken wordt
  hebt geworpen en voor elke kelner
  op een producttoe- afzonderlijk opgests drukt, verschijnt lagen.
  gedurende ca. 3
  seconden het ontbrekende bedrag
  op de display.
  Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding „MAAK UW KEUZE“ verschijnt. Dan is het apparaat gereed voor de volgende productbereiding.

  Pagina 19 • Page 20

  Productbereidingen
  N ED E R L A ND

  8.5 Koffiespecialiteiten met gemalen koffie
  Indien u producten met gemalen koffie wenst te bereiden, aktiveert de Coffema Servicemonteur
  deze optie in de software. Voor de bereiding van koffiespecialiteiten met gemalen koffie voert u
  de volgende handelingen uit.
  De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening.
  Standaarduitvoering
  Met chipkaart
  MAAK UW KEUZE
  KAART INSTEKEN
  Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
  Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer.
  Op de display verschijnen afwisselend de volgende
  meldingen:
  MAAK UW KEUZE
  Kelner xx
  Open de handinworpschacht.
  Deponeer de gemalen koffie in de handinworpschacht.
  Sluit de handinworpschacht.
  Druk op de gewenste bereidingstoets. De koffieautomaat bereidt het gewenste product.
  De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is.
  Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding „MAAK UW KEUZE“
  verschijnt. Dan is de koffieautomaat gereed voor de volgende productbereiding.

  Wanneer u de handinworpschacht niet sluit, of wanneer u geen producttoets kiest,
  breekt de machine de functie na 20 seconden af. De machine zal de zetgroep automatisch opnieuw positioneren. Op de display verschijnt:

  Pagina 20 • Page 21

  Productbereidingen
  N ED E R L A ND

  8.6 Heet water
  ŠŠ
  ŠŠ

  Zet de uitgave stop door de heetwatertoets opnieuw in te drukken.
  U kunt heetwater niet samen met stoom uitgeven.

  Standaarduitvoering

  Zelfbediening

  MAAK UW KEUZE

  MAAK UW KEUZE
  POSITION THE CUP

  Plaats een kopje
  onder de koffieuitloop.

  Plaats een kopje
  onder de koffieuitloop.

  Zelfbediening met
  kredietkaart
  KAART INSTEKEN

  Zelfbediening met
  Met chipkaart
  muntinworp
  MAAK UW KEUZE KAART INSTEKEN

  Voor u de kredietkaart in het apparaat
  steekt, kunt u op een bereidingstoets
  drukken. De prijs van de bereiding
  verschijnt gedurende 3 seconden op de
  display.
  Plaats een kopje
  Plaats een kopje
  onder de koffieonder de koffieuitloop.
  uitloop.
  Leg de kredietkaart Werp muntstukken
  t.w.v. het aangegein de kaartlezer.
  Op de display ver- ven bedrag in de
  schijnt afwisselend muntsleuf. Op de
  MAAK UW KEUZE display verschijnen
  afwisselend
  en het bedrag dat
  MAAK UW KEUZE
  beschikbaar is op
  Position The Cup
  de kaart.
  en het beschikbare
  kredietbedrag.

  Plaats een kopje
  onder de koffieuitloop.
  Leg de kelner- of
  chef-chipkaart in
  de kaartlezer.Op
  de display verschijnen afwisselend de volgende
  meldingen:
  MAAK UW KEUZE
  Kelner xx

  „XX“ staat voor
  het nummer van
  de ingestoken
  kelnerkaart.
  Druk op de heetwater toets. Er wordt heet water bereid. De bereiding stopt automatisch zodra de geprogrammeerde hoeveelheid bereikt is.
  Als u te weinig geld Het aantal bereide
  in de automaat
  dranken wordt
  hebt geworpen en voor elke kelner
  op een producttoe- afzonderlijk opgests drukt, verschijnt lagen.
  gedurende ca. 3
  seconden het ontbrekende bedrag
  op de display.
  Wacht tot de heetwater bereiding afgesloten is en op de display weer de melding „MAAK UW KEUZE“
  verschijnt. Dan is de koffieautomaat gereed voor de volgende productbereiding.

  Pagina 21 • Page 22

  Productbereidingen
  N ED E R L A ND

  8.7 Melkschuim (optioneel)
  De functie is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening en uitsluitend mogelijk bij machines met stoomboiler.
  Standaarduitvoering
  Met chipkaart
  MAAK UW KEUZE
  KAART INSTEKEN
  Plaats een kopje onder de cappuccinatore.
  Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer.
  Op de display verschijnen afwisselend de volgende
  meldingen:
  MAAK UW KEUZE
  Kelner xx
  Houd de toets van een product met melk ingedrukt. Na ca. 2 seconden begint de productie van het
  melkschuim.
  Om de melkschuimproductie te beëindigen, laat u de toets los.

  Pagina 22 • Page 23

  Productbereidingen
  N ED E R L A ND

  8.8 Stoom (optioneel)
  Machines met zelfbediening en topping versie hebben geen stoompijp. De stoomuitgifte
  is derhalve niet mogelijk.
  Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door hete
  oppervlakken. Pak de
  stoompijp altijd bij de
  handgreep vast

  1. Druk op de stoomtoets om de stoompijp te
  reinigen. 2. Dompel de
  stoompijp in de drank.

  3. Als u de stoombereiding
  wilt beëindigen, neemt u
  de stoompijp uit de drank.

  5. Druk na gebruik van
  de stoompijp de stoomtoets in om de stoompijp te reinigen.

  6. Veeg de stoompijp
  met een vochtige doek
  schoon.

  Laat de stoompijp NOOIT in
  de vloeistof staan.

  Pagina 23 • Page 24

  Reinigen
  N ED E R L A ND

  9. Reinigen

  Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina‘s.
  De aanspraak op garantie vervalt als de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het
  apparaat niet gebeuren zoals beschreven in deze handleiding of andere dan de door
  Coffema aanbevolen reinigingsmiddelen gebruikt worden.

  9.1 Zetgroep reinigen (automatisch)
  Deze handleiding beschrijft de reiniging van koffiezetmachines met Cappuccinatore en Power
  Cleaner. Sla enkele stappen over die NIET van toepassing zijn op uw koffiezetmachine.
  Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), reinigingsborsteltje
  (Z0624), Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1),
  maatbeker (ca. 750 ml inhoud)

  1 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt.

  2 Druk toets 4, om de Power Cleaner reiniging over
  te slaan.

  GROUP CLEANING
  PRESS B7 TO START
  PRESS T4 TO SKIP
  Power Cleaner
  GROUP CLEANING
  MIXER CLEANING
  MILKER CLEANING

  GROUP CLEANING
  PRESS B7 TO START
  PRESS T4 TO SKIP
  Power Cleaner
  GROUP CLEANING
  MIXER CLEANING
  MILKER CLEANING


  3 STANDARD: Druk toets 7,
  om de reiniging te starten.

  GROUP CLEANING
  DEUR OPENEN EN
  CLEAN COMPONENT


  3a Bij apparaten met zelfbediening: Voer uw wachtwoord in. Druk toets 7, om
  de reiniging te starten.
  PASSWORD
  _____

  4 Open de frontdeur. Verwijder
  alle koffieresten uit de zetgroep. Sluit de frontdeur.

  GROUP CLEANING
  CLEAN &
  CLOSE FRONT PANEL

  Pagina 24

  5 Open de frontdeur. Reinigingstablet in de zetruimte leggen.

  6 Frontdeur sluiten.
  Einde van de mixer reiniging afwachten.

  GROUP CLEANING

  GROUP CLEANING

  TABLET INWERPEN

  END in xx SeC. • Page 25

  Reinigen
  N ED E R L A ND

  7 Druk toets 7, om de reiniging van de mixer-unit te
  starten.

  GROUP CLEANING
  PRESS B7 TO START
  PRESS T4 TO SKIP
  Power Cleaner
  GROUP CLEANING
  MIXER CLEANING
  MILKER CLEANING

  8 De reiniging start. Einde
  van de mixer reiniging
  afwachten.

  MIXER CleaniNG

  þ
  þ  10 Verwijder de melkaanzuigslang uit het melkkarton.

  END in xx SeC.

  11 Meng twee doppen melken slagroomreiniger in
  400 ml water.

  MILKER CLEANING
  INSERT CLEANSER
  PRESS SHIFT BUTTON

  MILKER CLEANING
  INSERT CLEANSER
  PRESS SHIFT BUTTON

  13 Druk toets 7, om de reiniging te starten.

  14 Na afloop van de
  reiniging verschijnt de
  volgende melding op de
  display:

  Milker Cleaning
  END in xx SeC.

  MILKER CLEANING
  REPEAT CLEAN
  USING ONLY WATER
  PRESS B7 TO START

  Leg de melkaanzuigslang
  in een reservoir met koud
  water (400 ml).

  9 Druk toets 7, om de reiniging van de cappuccinatore te starten.

  GROUP CLEANING
  PRESS B7 TO START
  PRESS T4 TO SKIP
  Power Cleaner
  GROUP CLEANING
  MIXER CLEANING
  MILKER CLEANING

  þ
  þ
  þ


  12 Leg de melkaanzuigslang
  in de met reinigingsmiddel gevulde maatbeker.

  MILKER CLEANING
  INSERT CLEANSER
  PRESS SHIFT BUTTON

  15 Druk toets 7, om de
  reiniging alleen met water
  te starten. Na afloop van
  de reiniging verschijnt de
  volgende melding op de
  display.
  MAAK UW KEUZE
  RESIDUBAK VOL

  Pagina 25 • Page 26

  Reinigen
  N ED E R L A ND

  16 Drankuitloopopening
  omhoog schuiven.

  17 Residubak eruit trekken
  en legen.

  18 Minimum 5 seconden
  wachten. Op de display
  verschijnt de volgende
  melding:
  MAAK UW KEUZE
  RESID. uit Posi.

  MAAK UW KEUZE

  MAAK UW KEUZE

  RESIDUBAK VOL

  19 Residubak in het apparaat plaatsen.

  RESID. uit Posi.

  20 Lekbak verwijderen en legen.

  21 Lekbak in het apparaat
  plaatsen.

  UIT
  DRIP tray out.

  UIT
  Insert drip tray

  2 Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt.

  3 Druk toets 7, om de om de
  Power-Cleaner-Reiniging
  te starten en einde van de
  mixer reiniging afwachten.

  UIT
  Empty the Drip tray

  9.2 Power Cleaner (optioneel)
  1 Stop de melkaanzuigbuis
  in bij de Power Cleaner
  houder.
  MAAK UW KEUZE

  GROUP CLEANING
  PRESS B7 TO START
  PRESS T4 TO SKIP
  Power Cleaner
  GROUP CLEANING
  MIXER CLEANING
  MILKER CLEANING

  Pagina 26

  þ
  þ  MAAK UW KEUZE • Page 27

  Reinigen
  N ED E R L A ND

  9.3 Mixer-unit handmatig reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  1 Open de frontdeur.

  2 Haal uitloopslang van
  Mixer.

  3 Draai de vergrendeling
  tegen de klok in.

  4 Neem de mixer uit.

  5 Spoel de mixer grondig
  onder stromend water af.

  6 Bevestig de mixer.

  7 Bevestig de uitloopslang
  terug. Sluit de frontdeur.

  Pagina 27 • Page 28

  Reinigen
  N ED E R L A ND

  9.4 Cappuccinatore en koffieuitloop handmatig reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  ŠŠ
  Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed schoon geworden is en daardoor niet werkt.
  ŠŠ
  Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen
  daarbij beschadigd worden!
  1

  Neem de cappuccinatore uit de
  houder.

  2

  Cappuccinatore
  uit de koffieuitloop verwijderen.
  Silicone-slang
  No.3 en No.4
  verwijderen.

  3

  Neem de cappuccinatore uit elkaar.
  Reinig de verschillende onderdelen
  grondig met water
  en vaatwasmiddel.
  Melkresten uit de
  gaten verwijderen.
  Pakkingen controleren.

  4

  Koffieuitloop
  demonteren. Afzonderlijke delen
  reinigen. Koffieresten uit de gaten
  verwijderen.

  9.5 Toebehoren reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  BEHUIZING
  Reinig de behuizing dagelijks met water en normaal vaatwasmiddel. Gebruik alleen
  zachte reinigingsdoeken zodat de behuizing niet zal bekrassen.

  VOORZICHTIG

  Het inademen van dampen kan schadelijk voor de gezondheid zijn
  Vermijd bij het reinigen het gerbruik van azijn

  Pagina 28 • Page 29

  Ontkalken
  N ED E R L A ND

  Lekbak en residubak
  Reinig de lekbak en residubak dagelijks grondig
  met water en reinigingsmiddel.

  Bonenstolpen
  1 Draai de schroef op bovenzijde apparaat
  tegen de klok in en neem de bonenstolp
  uit.

  2 Reinig de bonenstolpen eenmaal per
  week met een doek en geschikt reinigingsmiddel.

  Instantcontainer
  1 Draai de schroef op bovenzijde apparaat tegen de klok in en neem de
  instantcontainer uit.

  2 Reinig de instantcontainer eenmaal per
  week met een doek en geschikt reinigingsmiddel.

  10. Ontkalken
  Laat het ontkalken van uw koffieautomaten uitsluitend door Coffema uitvoeren, om
  kalkafzetting in koffieautomaten te vermijden, adviseert Coffema het gebruik van geschikte waterfilters.
  Pagina 29 • Page 30

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  11. Programmeren
  Het programmeerniveau heeft de volgende structuur:

  Pagina 30 • Page 31

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  11.1 Toegang met wachtwoord
  Het wachtwoord bestaat uit 5 cijfers. Afhankelijk van het bevoegdheidsniveau bestaan er verschillende wachtwoorden. Met het chef-wachtwoord heeft u volledige toegang tot alle hierna
  beschreven programmamenu‘s. Met het verkoop- en kelnerwachtwoord heeft u beperkte
  gebruiksmogelijkheden.
  Chef: 2 2 2 2 2
  Kelner: 6 1 1 1 1
  1.
  Schakel het apparaat uit.
  2.
  Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt.
  Op de display verschijnt de volgende
  melding:
  PassworD
  _____

  3.

  1

  0
  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Voer uw wachtwoord in. Het programmamenu wordt geopend.

  11.2 Toegang met chipkaart
  1.
  2.

  3.

  Schakel het apparaat uit. De witte LED van de
  kaartlezer licht op.
  Leg de kelner- of chef-chipkaart in de kaartlezer. Het witte LED verdwijnt.
  Let erop dat de kaartlezer goed schoon is,
  anders kan het zijn dat de kaartlezer niet
  functioneert.
  Houd SHIFT toets 5 seconden ingedrukt. Op
  de display verschijnt het hoofdmenu zoals
  hierboven beschreven staat

  11.3 Functietoetsen
  Met de Enter-toets kunt u wijzigingen bevestigen of naar het volgende niveau schakelen.
  Met de toetsen [+] en [–] kunt u instellingen wijzigen en omschakelen tussen menupunten
  hetzelfde niveau.
  Met de Esc-toets kunt u een menu verlaten.

  Pagina 31 • Page 32

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  11.4 Teller
  In het menu „INFORMATIE RESETTEN“ kunt u de totale tellerstand (productteller A en B), de
  afzonderlijke tellerstanden en de inkomsten uitlezen.
  In dit menu kunt u ook de tellerstanden wissen. Als u de productteller A of B wist, worden automatisch ook alle afzonderlijke tellerstanden gewist, behalve de reinigingscycli.
  Om tellerstanden uit te lezen en te wissen, gaat u als volgt te werk:

  „EXTRA MELK” wordt NIET aangeduid op zelfbedieningmachines en bij de zetmachineversie „Topping“.

  Pagina 32 • Page 33

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  „MILKER CLEANING” wordt aangeduid enkel op de zetmachineversie „verse melk“.
  De menupunten „TOTAAL CONSUMPTIES“ en „TOKEN A:, B:, C:“ zijn optioneel en worden
  aangeduid enkel bij koffiezetmachines met een muntsysteem.

  Pagina 33 • Page 34

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  11.5 Instellingen
  In het menu „DOSEER INSTELLINGEN“ kunt u producthoeveelheden doseren en productprijzen
  vastleggen. Daarvoor gaat u als volgt te werk:
  Producthoeveelheid doseren
  Om productdoseringen van het tweede productniveau in te stellen, drukt u op de Shift-toets
  als op de display „DOSES SLIGHT ADJUST MAAK UW KEUZE“ verschijnt. Daarmee activeert u het
  tweede productniveau. Volg de bovenstaande beschrijving.

  Pagina 34 • Page 35

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  Productprijzen instellen

  Bij koffieautomaten met muntsysteem toont het display na het menupunt „SET DOSE
  PREJS“ meerdere menupunten voor het instellen van de prijs. Voer de prijs met de toetsen [+] en [–] in, en bevestig uw ingave met de enter toets.

  Pagina 35 • Page 36

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  11.6 Systeemmanager
  Apparaatparameters
  Het menu „MACHINE PARAMETERS“ biedt de volgende mogelijkheden:
  ŠŠ
  ŠŠ

  Aansluiting op een seriële interface in- en uitschakelen
  Instellen na hoeveel residu-uitworpen de melding voor het legen van de residubak op
  de display moet verschijnen Koffiewater- en stoomtemperatuur aflezen
  Om instellingen uit te voeren in het menu MACHINE PARAMETERS“, gaat u als volgt te werk:

  De stoomketeltemperatuur wordt aangeduid enkel op de machineversie „verse melk“.

  Pagina 36 • Page 37

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  Tijd instellen
  Het menu „SYSTEM CLOCK PROGRAMMING“ biedt de volgende mogelijkheden:
  ŠŠ
  Tijd instellen
  ŠŠ
  Tijdweergave in- en uitschakelen
  ŠŠ
  Automatische in- en uitschakeltijden instellen
  Om de instellingen in het menu „SYSTEM CLOCK PROGRAMMING“ uit te voeren, gaat u als volgt
  te werk:

  Pagina 37 • Page 38

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  Display instellen
  In het menu „DISPLAY REGULATION“ kunt u de display instellen.

  Pagina 38 • Page 39

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  Service
  In het menu „SERVICE“ kunt u tot en met drie automatische reinigingstijden instellen en de
  automatische groepspoeling in- of uitschakelen.

  Pagina 39 • Page 40

  Programmeren
  N ED E R L A ND

  Wachtwoord wijzigen

  VOORZICHTIG

  Vergeet het wachtwoord niet!
  Als u het wachtwoord vergeet, moet het apparaat door de servicetechnicus opnieuw
  geconfigureerd worden.
  Om het wachtwoord te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  Foutmeldingen (historie)
  In het menu „ALARMDATA GEHEUGEN“ vindt u een lijst van de laatste 10 foutmeldingen. Om de
  lijst met de foutmeldingen op te roepen, gaat u als volgt te werk:

  Pagina 40 • Page 41

  Foutcorrectie
  N ED E R L A ND

  12. Foutcorrectie
  Dit hoofdstuk helpt u fouten te vinden en te corrigeren. Als u de fout niet kunt corrigeren, waarschuwt u de klantendienst van Coffema onder 0900 26 333 62.
  FOUT NR. 8

  Aanduiding:
  Beschrijving:

  Het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Teveel koffie. De bovenpiston is geblokkeerd.

  Oplossing:

  Als bij alle producten deze foutmelding verschijnt, reduceert u de hoeveelheid koffiepoeder in de doseerinstelling van de desbetreffende producten.
  FOUT NR. 10

  Aanduiding:

  FOUT NR. 11

  Beschrijving:

  Het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Looptijdfout van de pistonmotor. Alhoewel de motor aangestuurd werd, heeft
  hij drie seconden lang geen impulsen naar de hoofdbesturing gezonden.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.
  FOUT NR. 12

  Aanduiding:
  Beschrijving:

  Het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Fout van de bovenste motor.
  ŠŠ
  ŠŠ

  Oplossing:

  De groepmotor blokkeert mechanisch.
  De encoder van de bovenste piston leest de impulsen niet correct af.

  Controleer of een voorwerp (bijv. een borsteltje) de bovenste piston aan de
  zeteenheid blokkeert.
  Indien ja, verwijdert u het voorwerp.
  Indien niet, schakelt u het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.
  FOUT NR. 13

  Aanduiding:
  Beschrijving:

  Het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Fout van de onderste motor.
  ŠŠ
  ŠŠ

  Oplossing:

  De groepmotor blokkeert mechanisch.
  De encoder van de onderste piston leest de impulsen niet correct af.

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.
  Pagina 41 • Page 42

  Foutcorrectie
  N ED E R L A ND

  Aanduiding:

  FOUT NR. 32

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  De vulprocedure van de stoomketel heeft de maximale vulduur van twee
  minuten overschreden. Het minimale waterpeil is niet bereikt.

  Oplossing:

  Controleer of de afsluitkraan van de watertoevoerleiding geopend is.
  Indien niet, opent u de afsluitkraan.
  Als er een waterfilter gemonteerd is, controleert u of de blauwe kogelkraan
  van de waterfilter geopend is.
  Indien niet opent u de blauwe kogelkraan van de waterfilter. Schakel het apparaat uit en weer in. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in. Controleer of de fout verdwenen is.
  Indien niet, schakelt u het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 33

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Oververhitting van de stoomketel. De temperatuur in de stoomketel heeft de
  grenswaarde bereikt resp. overschreden. De aansturing van de ketelverwarming wordt onderbroken. Het toetsenblok is geblokkeerd.

  Oplossing:

  Wacht vijf tot tien minuten. Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien
  seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 34

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Time-out van de verwarming. De verwarming was langer dan 15 seconden
  actief zonder dat de temperatuursonde een temperatuurverandering kon
  registreren.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 35

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Het leidingsysteem voor koffie en water is lek.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Pagina 42 • Page 43

  Foutcorrectie
  N ED E R L A ND

  FOUT NR. 40

  Aanduiding:
  Beschrijving:

  De bereiding stopt niet automatisch, alleen handmatig of na 120 seconden.

  Oorzaak:

  ŠŠ
  ŠŠ

  Oplossing:

  Als er producten worden bereid, is de flow-meter defect. Een servicebezoek
  isvereist. (Het apparaat kan verder handmatig worden gebruikt.)

  De flow-meter is defect.
  De uitloop is verstopt.

  Als er geen producten bereid kunnen worden, veegt u de bovenste piston
  schoon met een doek. Reinig de groep.
  Aanduiding:

  FOUT NR. 60

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Gegevensfout.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 63

  Oorzaak:

  Oorspronkelijke fout.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 64

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  De spanningsvoeding of datatransmissie tussen de groep-platine en de
  printplaat ontbreekt.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 90

  Oorzaak:

  De ingestelde waterhoeveelheid of de maximale levensduur van de waterfilter is bereikt. De waterfilter is versleten en moet vervangen worden.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  Pagina 43 • Page 44

  Foutcorrectie
  N ED E R L A ND

  Aanduiding:

  SERVICE-NR. 91

  Oorzaak:

  Groepservice. De zetgroep heeft het aantal ingestelde cycli bereikt. De zetgroep moet onderhouden worden.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  Aanduiding:

  SERVICE-NR. 92

  Oorzaak:

  Onderhoud. Het apparaat heeft het aantal ingestelde cycli of de inspectiedatum bereikt. Het apparaat moet onderworpen worden aan een onderhoudsbeurt.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  Aanduiding:

  SERVICE-NR. 93

  Oorzaak:

  De ingestelde arbeidscycli van de molen zijn bereikt. De maalschijven zijn
  versleten en moeten vervangen worden.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  Pagina 44 • Page 45

  Oude apparaten verwijderen
  N ED E R L A ND

  13. Bewaring en buitenbedrijfstelling
  Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld. Als u het apparaat niet meer gebruikt, voert u de
  volgende stappen uit:
  1.
  2.
  3.
  4.

  Voer een volledige reiniging van het apparaat uit.
  Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. De hoofdschakelaar bevind zich aan
  de onderzijde van het apparaat.
  Scheid het netsnoer en de watertoevoerleiding van het net.
  Leeg het watersysteem.

  14. Oude apparaten verwijderen
  Het apparaat hoort niet bij het normale huisvuil. Het moet teruggegeven worden aan Coffema of door een gecertifi ceerd recyclagebedrijf voor elektrische
  en elektronische apparatuur worden ingeleverd.

  Voor meer informatie wendt u zicht tot de klantendienst van Coffema.
  Telefoonnummer:
  0900 26 333 62

  Neem bij de verwijdering de geldende nationale en regionale wetten en richtlijnen in acht.

  Pagina 45 • Page 46

  Oude apparaten verwijderen
  N ED E R L A ND

  Pagina 46 • Page 47

  Oude apparaten verwijderen
  N ED E R L A ND

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • service: 0900 26 333 62
  e-mail: info@coffema.nl • www.coffema.nl • Page 48

  N ED E R L A ND

  Coffema Melk- en slagroomreiniger

  Bestelnummer: 5010.1

  Coffema Reinigings-Tabletten

  Bestelnummer: 5007.1

  Alle reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u afzonderlijk,
  in spaarpakket of als reinigingsabonnement bestellen.
  Meer informatie vindt u in de Online-Shop onder www.coffema.nl.
  Coffema B.V.
  De Weegschaal 11a
  5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79
  e-mail: info@coffema.nl • www.coffema.nl

  V25E1101Z0729


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Carimali Armonia Classic wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Carimali Armonia Classic in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Carimali Armonia Classic

Carimali Armonia Classic Zusatzinformation - Holländisch - 4 seiten

Carimali Armonia Classic Kurzanleitung - Holländisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info