Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
N E D E R L A N D
ETA BETA
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
10A1202
133b
Z0758
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  N ED E R L A ND

  ETA BETA
  GEBRUIKSAANWIJZING

  NL
  10A1202
  133b
  Z0758 • Page 2

  N ED E R L A ND

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • service: 0900 26 333 62
  e-mail: info@coffema.nl • www.coffema.nl • Page 3

  Inhoudsopgave

  N ED E R L A ND

  Inhoudsopgave
  1. Eerst lezen!
  1.1 Auteursrechten
  1.2 Symbolen in de handleiding
  1.3 Bij storingen
  1.4 Typeplaatje

  5
  5
  5
  6
  6

  2. Veiligheid
  2.1 Correct gebruik
  2.2 Principiële veiligheidsinstructies
  2.3 Gebruiksinstructies

  7
  7
  7
  8

  3. Technische gegevens
  3.1 Algemene gegevens
  3.2 Water
  3.3 Omgevingsomstandigheden
  3.4 Materiaal
  3.5 Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen
  3.6 Aansluitschema

  9
  9
  9
  9
  9
  10
  10

  4. Installatie
  4.1 Levering controleren
  4.2 Uitpakken
  4.3 Opstellen
  4.4 Wateraansluiting
  4.5 Elektro-aansluiting

  11
  11
  11
  11
  12
  12

  5. Apparaatbeschrijving
  5.1 Wat is wat?
  5.2 Toetsbezetting

  13
  13
  14

  6. Ingebruikname
  6.1 Inschakelen
  6.2 Uitschakelen

  15
  15
  15

  7. Productbereidingen
  7.1 Productbereiding starten en stoppen
  7.2 Koffiespecialiteiten
  7.3 Heetwater
  7.4 Extra-melkschuim
  7.5 Stoom
  7.6 Melkschuimregeling
  7.7 Melktemperatuur instellen

  16
  16
  16
  16
  16
  17
  17
  17

  Pagina 3 • Page 4

  N ED E R L A ND

  Inhoudsopgave

  8. Reinigen
  8.1 Zetgroep reinigen
  8.2 Pistonringen reinigen
  8.3 Cappuccinatore automatisch reinigen
  8.4 Cappuccinatore handmatig reinigen
  8.5 Behuizing reinigen
  8.6 Lekbag reinigen

  18
  18
  18
  19
  19
  20
  20

  9.
  9.1
  9.2.
  9.3
  9.4

  21
  21
  22
  23
  24

  Programmering
  Toegang met wachtwoord
  Teller
  Instellingen
  Systeemmanager

  10. Foutcorrectie

  25

  11. Bewaring en buitenbedrijfstelling

  26

  12. Oude apparaten verwijderen

  26

  Pagina 4 • Page 5

  Eerst lezen!

  1.

  N ED E R L A ND

  Eerst lezen!

  De instructies in deze handleiding moeten aandachtig gelezen worden. Ze bevatten belangrijke informatie over de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud. Bewaar de
  handleiding binnen handbereik.
  De handleiding is een bestanddeel van het product. Als u het apparaat uitleent of verkoopt,
  moet u er ook deze handleiding bijvoegen.

  1.1 Auteursrechten
  De instructies, tekeningen, tabellen en algemene gegevens in deze handleiding zijn vertrouwelijk en
  mogen zonder schriftelijke toestemming van Coffema geheel noch gedeeltelijk gereproduceerd of
  aan derden doorgegeven worden.

  1.2 Symbolen in de handleiding
  Gevaar

  Gemiddeld tot hoog letselrisico!
  Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal zware letsels of de dood tot
  gevolg hebben.

  VOORZICHTIG

  Laag letselrisico!
  Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal lichte tot middelzware letsels
  tot gevolg hebben.

  Opmerking

  Gevaar voor materiële schade!
  Het niet in acht nemen van deze opmerking kan of zal schade aan het apparaat of andere voorwerpen tot gevolg hebben.
  Aanvullende informatie.

  Pagina 5 • Page 6

  N ED E R L A ND

  Eerst lezen!

  1.3 Bij storingen
  Gevaar

  Levensgevaar door elektrische stroom!
  Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Laat reparaties alleen
  uitvoeren door de klantendienst van Coffema.
  Bij defect, storingen, onderdeelbestellingen of vragen over het apparaat neemt u contact op
  met de klantendienst.
  Telefoonnummer Nederland:
  0900 26 333 62
  Houd bij de oproep het serienummer bij de hand. Daardoor kan de klantendienst gemakkelijker
  en sneller werken.
  Het serienummer bevindt zich op het servicelabel op uw machine en op het typeplaatje.
  Vul het serienummer hier in. Dan hebt u het altijd bij de hand.
  Serienummer:

  1.4 Typeplaatje
  Het typeplaatje bevindt zich boven of naast de lekbak.
  4

  1
  3
  2
  5
  6
  7
  8

  Pagina 6

  1

  CE-teken:
  het apparaat beantwoordt aan de geldende
  Europese Richtlijnen.

  2

  Serienummer

  3

  Model

  4

  Verwijderingsvoorschrift:
  het apparaat hoort niet bij het huisvuil.

  5

  Netspanning, fasen, frequentie

  6

  Vermogensopname

  7

  Bouwjaar + gegevens over de machinedruk

  8

  Informatie van de fabrikant • Page 7

  Veiligheid

  N ED E R L A ND

  2. Veiligheid
  2.1 Correct gebruik
  Dit apparaat mag uitdrukkelijk alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontwikkeld
  en geproduceerd werd:
  bereiding van koffiespecialiteiten, heet water en stoom.

  Gevaar

  ŠŠ
  ŠŠ

  Gevaar voor letsels door foutief gebruik!
  Gebruik het apparaat alleen voor de vastgelegde doeleinden en in overeenstemming
  met de instructies in deze handleiding.
  Voer geen veranderingen uit aan het apparaat.
  Gebruik voor het apparaat alleen delen die door de fabrikant gecontroleerd en vrijgegeven zijn.

  2.2 Principiële veiligheidsinstructies
  Laat geregeld een onderhoudsbeurt en een controle van alle veiligheidsinrichtingen uitvoeren
  door gekwalificeerde vaklui.

  Gevaar

  Levensgevaar door elektrische stroom!
  Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende regels in acht
  worden genomen:
  Water
  ŠŠ
  Breng stroomvoerende delen nooit in contact met water.
  ŠŠ
  Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
  Stroomvoorziening
  ŠŠ
  Sluit het apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning moet overeenstemmen met de waarde op het typeplaatje van het apparaat.
  Netsnoer
  ŠŠ
  Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
  ŠŠ
  Om gevaarlijke oververhitting te vermijden, wikkelt u het netsnoer volledig af.
  ŠŠ
  Plaats het netsnoer niet over hoeken of scherpe randen.
  ŠŠ
  Laat het netsnoer niet in contact komen met olie of zuren.
  ŠŠ
  Het netsnoer van dit apparaat mag niet vervangen worden door de gebruiker. Als het
  snoer beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich tot de klantendienst van
  Coffema.

  Pagina 7 • Page 8

  N ED E R L A ND

  Veiligheid

  Verlengsnoer
  Gebruik geen tussenstekkers, multistopcontacten of verlengsnoeren.
  Oververhitting
  Sluit de openingen en sleuven voor de ventilatie en de warmte-afvoer niet af.
  Bescherming van andere personen
  Laat niet toe dat het apparaat wordt bediend door kinderen of onbevoegde personen.
  Defect
  Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door de klantendienst van Coffema.

  VOORZICHTIG

  ŠŠ
  ŠŠ

  Verbrandingsgevaar door hete stoom en water!
  Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen voor koffie, heet water of stoom.
  Raak geen hete onderdelen aan, zoals bijv. de heet-waterpijp.

  2.3 Gebruiksinstructies
  Neem voor een correct gebruik van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Laat het apparaat alleen bedienen door geschoold personeel.
  Gebruik het apparaat nooit zonder water!
  Laat het apparaat nooit in ruimtes met een temperatuur onder 5 °C zonder eerst de
  verwarmingsketel en de waterkringloop te legen.
  Zowel bij locaties met hard als met zacht water adviseert Coffema het gebruik van een
  waterfilter.
  Reinig het apparaat en de accessoires regelmatig zoals in deze handleiding beschreven

  Pagina 8 • Page 9

  Technische gegevens

  N ED E R L A ND

  3. Technische gegevens
  3.1 Algemene gegevens
  Netaansluiting:
  Vermogensopname:
  Zekering:
  Max. uurcapaciteit:
  Aantal cappuccinatore:
  Boilerinhoud:
  Nettogewicht:
  Brutogewicht:
  Afmetingen (B x H x D) in mm:

  1-groeps
  230 V, 50–60 Hz
  2800 + 300 W
  1 x 16 A
  180 koppen
  1
  8 l
  ca. 40 kg
  ca. 50 kg
  438 x 525 x 550

  2-groeps
  230 V, 50–60 Hz
  3500 + 350 W
  1 x 16 A
  360 koppen
  1+1
  13,5 l
  ca. 55 kg
  ca. 67 kg
  658 x 525 x 550

  3-groeps
  400 V, 50–60 Hz
  4500 + 350 W
  3 x 16 A
  540 koppen
  1+1
  20 l
  ca. 70 kg
  ca. 84 kg
  878 x 525 x 550

  3.2 Water
  Wateraansluiting:
  Waterdruk:
  Wasserhardheid:

  3/8 ″
  max. 5 bar
  max. 5 °dKH

  3.3 Omgevingsomstandigheden
  Rel. luchtvochtigheid:
  Kamertemperatuur:

  max. 80 %
  5—45 °C

  Opmerking

  Om mogelijke schade aan het apparaat te vermijden, leegt u het watersysteem bij temperaturen onder 5 °C.

  3.4 Materiaal
  Ketel:
  Hydraulische pijpen:
  Scharnierpijp van de pomp:
  Waterkranen en toevoerslangen:
  Zetgroepen:
  Behuizing:

  koper
  koper en teflon
  versterkte silicone
  staal
  staal (verchroomd)
  gelakt staal en kunststof

  Pagina 9 • Page 10

  N ED E R L A ND

  Technische gegevens

  3.5 Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen
  De tekening toont het grondvlak van het apparaat met de uitsparingen voor toe- en afvoerleidingen (A).
  330 mm

  518 mm

  2-groeps

  1-groeps

  658 mm

  438 mm

  A:

  440 mm

  Uitsparing voor
  toe- en afvoerleidingen ca. 45–60 mm
  diameter

  518 mm

  120 mm

  A
  3-groeps

  518 mm
  550 mm

  878 mm

  3.6 Aansluitschema
  ETA BETA

  Pagina 10

  120 mm

  A

  120 mm

  A

  518 mm

  220 mm • Page 11

  Installatie

  N ED E R L A ND

  4. Installatie
  Fouten bij de installatie kunnen letsel of materiële schade veroorzaken. In dit hoofdstuk
  leest u hoe u de machine veilig en zonder schade installeert.

  4.1 Levering controleren
  Controleer bij levering van het apparaat de verpakking op uitwendige beschadigingen. Als de
  levering beschadigd is, gaat u als volgt te werk:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Laat het product en de verpakking onveranderd.
  Laat de schade bevestigen door de leverancier. Bevestig de schadevrijheid van de levering niet met uw handtekening als er zichtbare schade bestaat!
  Meld verborgen schade binnen één week aan de leverancier a.u.b.

  4.2 Uitpakken
  ŠŠ
  ŠŠ

  Controleer bij het uitpakken van de levering of alle delen onbeschadigd zijn. Gebruik
  geen beschadigde apparaten.
  Als er zichtbare transportschade bestaat, krijgt u hulp van de servicetechnicus of de
  klantendienst.

  Gevaar

  Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal!
  Verpakkingsmateriaal (kunststofzakken, polystyrol, enz.) kan een bron van gevaar zijn.
  ŠŠ
  ŠŠ

  Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
  Het verpakkingsmateriaal moet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.

  4.3 Opstellen
  Neem voor het opstellen van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Het stopcontact voor de elektrische aansluiting moet goed toegankelijk zijn.
  Er moet voldoende afstand gehouden worden van de muur (minstens 10 cm).
  Plaats het apparaat stabiel op in een schone, goed verluchte en droge ruimte.
  Gebruik het apparaat niet in de openlucht. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, vorst, zon).
  Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen.

  Pagina 11 • Page 12

  N ED E R L A ND

  Installatie

  4.4 Wateraansluiting
  Opmerking

  Het apparaat moet door een bevoegde vakman worden aangesloten op het waternet.
  Voor een veilige en probleemloze werking neemt u het volgende in acht:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  De wateraansluiting met goed bereikbare afsluitkraan moet zich in de buurt van het apparaat bevinden, maximaal 1,5 m van het apparaat verwijderd.
  De aansluiting op de waterafvoer moet beschermd zijn tegen verstopping en terugstroming om verontreinigingen door terugstromend afvalwater te vermijden.
  Het apparaat wordt aangesloten op een watertoevoer waarvan de druk niet meer dan
  5 bar mag bedragen. Bij een druk boven 5 bar moet een drukregelaar worden gemonteerd.
  Vanaf een waterhardheid van 5 °dKH moet voor het apparaat een wateronthardingssysteem geïnstalleerd worden.

  4.5 Elektro-aansluiting
  Gevaar

  Levensgevaar door elektrische stroom!
  De elektrische aansluiting van het apparaat moet door een elektromonteur worden
  uitgevoerd!
  Controleer de volgende punten voor het apparaat wordt aangesloten op het stroomnet:
  ŠŠ
  Het stroomsnoer is geschikt voor het apparaat.
  ŠŠ
  De stroomtoevoerleiding op de plaats van gebruik is met een afzonderlijke zekering
  beveiligd. (Er zijn geen andere verbruikers aangesloten op dezelfde zekering).
  ŠŠ
  De op het typeplaatje aangegeven gegevens stemmen overeen met de gegevens van het
  stroomnet. Als het stopcontact en de stekker niet compatibel zijn, moet het stopcontact
  vervangen worden door een passend model.
  Het typeplaatje bevindt zich boven of naast de lekbak.
  De 230-V-aansluiting van het apparaat moet gerealiseerd worden met een goed toegankelijk
  geaard wandcontactdoos.
  De 400-V-aansluiting van het apparaat moet gerealiseerd worden met een goed toegankelijk
  CEE-stopcontact.
  De wandcontactdoos en het CEE-stopcontact moet in overeenstemming met de lokale bepalingen en veiligheidsvoorschriften beveiligd worden. Bij een vaste aansluiting moet in de onmiddellijke omgeving van het apparaat een schakelaar met alpolige scheiding geplaatst worden.
  De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen verzekerd als het correct geaard is. Controleer dit en bestel indien nodig een controle van het apparaat door gekwalificeerde vaklui.
  Pagina 12 • Page 13

  N ED E R L A ND

  Apparaatbeschrijving

  5. Apparaatbeschrijving
  5.1 Wat is wat?
  1

  3

  2

  4

  5

  16

  6
  15

  7

  14

  8
  9

  13

  11

  12

  10

  1

  Toetsenveld zetgroep 1

  9

  Lekbak

  2

  Display

  10

  Filterdrager zetgroep 2

  3

  Toetsenveld zetgroep 2

  11

  Schuimregelaar

  4

  Stoomhefboom rechts

  12

  Filterdrager zetgroep 1

  5

  Cappuccinatore

  13

  Heet-waterbereiding

  6

  Melktemperatuurregelaar

  14

  Stoompijp links

  7

  Stoompijp rechts

  15

  Hoofdschakelaar

  8

  Manometer

  16

  Stoomhefboom links

  Pagina 13 • Page 14

  N ED E R L A ND

  Apparaatbeschrijving

  5.2 Toetsbezetting
  Producttoetsen
  In de bedrijfsmodus verwijzen de toetsen [1]–[7] naar de toegewezen dranken. De productinstelling kan voor elke toets afzonderlijk worden vastgelegd.
  Functietoetsen
  In de programma-modus hebben de toetsen de volgende functies:

  Toets
  [1]

  Functie
  enter

  [2]
  [3]
  [4]
  [5]
  [6]
  [7]


  +
  esc
  zonder functie
  zonder functie
  zonder functie

  Pagina 14

  Omschrijving
  Met [enter] kunt u wijzigingen bevestigen of naar het volgende
  niveau schakelen.
  Met [+] en [–] kunt u instellingen wijzigen en omschakelen tussen
  menupunten hetzelfde niveau.
  Met [esc] kunt u een menu verlaten. • Page 15

  N ED E R L A ND

  Ingebruikname

  6. Ingebruikname
  6.1 Inschakelen
  1. Open de waterkraan.
  2.
  Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar in.
  Het apparaat wordt op de standby-modus geschakeld. Op de display verschijnt de
  volgende melding:
  UIT

  3.

  Houd toets [4] ingedrukt en druk op de toets [3], om het apparaat in te schakelen.

  Op de display verschijnt de volgende melding:
  XXX°C

  PLEASE WAIT

  HH-MM

  Het apparaat start met het vullen van de boiler met water. Indien voldoende water in de
  boiler is gevuld, stopt de watertoevoer. Het apparaat gaat verwarmen.

  VOORZICHTIG

  ŠŠ
  ŠŠ

  Verbrandingsgevaar door hete stoom en water!
  Tijdens de opwarmfase opent het stoomventiel, om het systeem te ontluchten. Daardoor kan hete- stoom en water ontsnappen.
  Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.
  Raak geen hete onderdelen aan, zoals bijv. de heet-waterpijp.

  4.

  Na enkele minuten is de ingestelde temperatuur bereikt. Op de display verschijnt:
  MAAK UW KEUZE
  HH-MM

  5.

  Controleer de druk van de drankuitgifte op de manometer: vul daarvoor het zeef in de zeefdrager met gemalen koffie en voer de drankuitgifte uit. De druk moet 8 tot 9 bar bedragen.
  Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

  6.2 Uitschakelen
  Houd toets [4] ingedrukt en druk op de toets [3], om het apparaat uit te schakelen (Stand-by).
  Als u in Programma-Modus zit, drukt u herhaaldelijk toets [esc], om het apparaat uit te schakelen (Stand-by).
  Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, als u het niet gebruikt. Met de hoofdschakelaar scheidt u het apparaat van het stroomnet.
  Pagina 15 • Page 16

  N ED E R L A ND

  7.

  Productbereiding

  Productbereidingen
  VOORZICHTIG

  Verbrandingsgevaar door hete stoom en heet water!
  Houd de handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.

  7.1 Productbereiding starten en stoppen
  Om de productbereiding te starten, drukt u op de gewenste producttoets.
  Door nogmaals op de gekozen toets te drukken, stopt u de bereiding. Bij producten met melk
  onderbreekt de eerste druk op de toets de melkbereiding en de tweede de koffiebereiding.

  7.2 Koffiespecialiteiten
  1.

  Vul het zeef in de zeefdrager met koffiemeel en druk dit lichtjes aan
  met de stamper.

  2.

  Plaats de zeefdrager in het apparaat. De zeefdrager wordt met de
  draaiknop van links aan de zetgroep gehangen en dan naar rechts
  gedraaid tot tegen de aanslag (zie afbeelding).

  3.

  Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.

  4.

  Druk op de gewenste producttoetsen.

  5.

  Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding „MAAK
  UW KEUZE“ verschijnt. Dan is het apparaat gereed voor de volgende productbereiding.

  7.3 Heetwater
  1.
  2.
  3.

  Plaats een kopje onder de heet-wateruitloop.
  Druk op toets [1] ( zetgroep links). Er wordt heet water bereid.
  Wacht tot de bereiding afgesloten is en op de display weer de melding „MAAK UW
  KEUZE“ verschijnt. Dan is het apparaat gereed voor de volgende productbereiding.

  7.4 Extra-melkschuim
  1.
  2.

  Plaats een kopje onder de cappuccinatore.
  Houd de toets van een product met melk ingedrukt. Na ca. 2 seconden begint de productie van het melkschuim.
  3. Om de melkschuimproductie te beëindigen, laat u de toets los.

  Pagina 16 • Page 17

  Productbereiding

  N ED E R L A ND

  7.5 Stoom
  Om dranken op te warmen, gaat u als volgt te werk:
  1.
  2.
  3.
  4.

  Trek de stoomhefboom langzaam omlaag.
  Dompel de stoompijp in de drank.
  Als u de stoombereiding wilt beëindigen, neemt u de stoompijp uit de drank.
  Houd de stoomhefboom nog 2 tot 3 seconden omlaag gedrukt. Op die manier reinigt u
  de stoompijp.
  Deze reinigingsprocedure is zeer belangrijk. Hierdoor wordt verhinderd dat melk of
  andere vloeistoffen in de ketel gezogen worden.

  7.6 Melkschuimregeling
  De cappuccinatore is uitgerust met een schuimregelsysteem, dat de nodige luchthoeveelheid
  voor de melkschuimproductie regelt.
  Draai de stelschroef in de richting van de klok om een dichter schuim (met kleine bellen) te
  verkrijgen, of tegen de klok in voor een lichter schuim (met grote bellen).

  7.7 Melktemperatuur instellen
  De melktemperatuurregelaar bevindt zich aan de melkslang van de cappuccinatore.
  Draai de stelschroef in de richting van de klok om de temperatuur te verhogen resp. tegen de
  klok in om de temperatuur te reduceren.

  Pagina 17 • Page 18

  N ED E R L A ND

  Reinigen

  8. Reinigen
  Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina's.
  De aanspraak op garantie vervalt als
  ŠŠ
  ŠŠ

  de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het apparaat niet gebeuren zoals
  beschreven in deze handleiding;
  andere dan de door Coffema aanbevolen reinigingsmiddelen gebruikt worden.

  8.1 Zetgroep reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingspoeder (bestelnr.: 5006.1), blindfilter (Z0616)
  Voer volgende cyclus bij ingeschakeld apparaat uit:
  1. Blindfilter in dubbele
  filterdrager plaatsen.

  2. Een theelepel reinigingspoeder op het
  blindfilter deponeren

  3.

  Filterdrager in de machine plaatsen.

  4. Houd toets [4] ingedrukt
  en druk toets [1] van de te
  reinigen zetgroep.

  5. De reinigingscyclus start
  en duurt ca. 2 minuten.

  6.

  Reinigingscyclus enkele
  malen alleen met water
  uitvoeren, om alle reinigingsresten te verwijderen.

  3.

  Koffieresten met reinigingsborsteltje verwijderen.

  8.2 Pistonringen reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: reinigingsborsteltje (Z0624)
  1. Filterdrager uit de machine nemen.

  Pagina 18

  2. Zeefje en filterdrager
  onder stromend water
  grondig afspoelen. • Page 19

  N ED E R L A ND

  Reinigen

  8.3 Cappuccinatore automatisch reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud)
  Reinig de cappuccinatore op het einde van elke werkdag als volgt:
  1.
  2.

  3.
  4.

  Verwijder de melkaanzuigslang uit het
  melkkarton/voorraadcontainer.
  Meng twee doppen melk- en slagroomreiniger in 400 ml water. Neem de veiligheidsaanwijzingen voor het reinigingsmiddel in acht!
  Leg de melkaanzuigslang in het met reinigingsmiddel gevulde maatbeker.
  Houd toets [4] ingedrukt en druk toets [6]
  van de cappuccinatore-groep.

  Om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen, gaat u na afloop van de reiniging als volgt te
  werk:
  5.
  6.

  Maatbeker omspoelen, vullen met schoonwater en melkaanzuigslang in gevulde maatbeker leggen.
  Houd toets [4] ingedrukt en druk toets [6] van de cappuccinatore-groep, om een naspoeling met water te starten.

  Opmerking

  De naspoeling is belangrijk, om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen.

  8.4 Cappuccinatore handmatig reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed
  schoon geworden is en daardoor niet werkt. De handmatige reiniging voert u als volgt uit:
  1.

  Neem de cappuccinatore uit de
  houder.

  2.

  Neem de cappuccinatore uit elkaar.

  3.

  Reinig de verschillende onderdelen
  grondig met water en vaatwasmiddel.

  Opmerking

  4.

  Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

  5.

  Controleer de pakkingen en slangen.

  Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De kunststofdelen kunnen
  daarbij beschadigd worden!
  6.

  Zet de cappuccinatore weer in het
  apparaat.
  Pagina 19 • Page 20

  N ED E R L A ND

  Reinigen

  8.5 Behuizing reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  Veeg de gelakte delen van de behuizing en de edelstaalvlakken af met een zachte doek. Verwijder koffieresten met vetoplossend reinigingsmiddel en een zachte doek.

  8.6 Lekbag reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  Reinig de lekbak dagelijks grondig met water en reinigingsmiddel.

  Pagina 20 • Page 21

  N ED E R L A ND

  Programmeren

  9. Programmering
  Het programmeerniveau heeft de volgende structuur:
  INFORMATIE RESETTEN (TELLER)
  ZETKEUZETELLER UITLEZEN
  ZETKEUZE RESET
  INFO CLEANING
  INFO GROUP CYCLES
  DOSEEER INSTELLINGEN
  SYSTEEM MANAGER
  SYSTEM CLOCK
  STEAM NOZZLE
  TIME
  STOP A SET POINT
  TEMP. DISPLAY
  PDW USER

  9.1 Toegang met wachtwoord
  Het wachtwoord: 1 1 1 1 1.
  1.
  2.

  Houd toets [4] ingedrukt en druk op de toets [3], om het apparaat uit te schakelen.
  Houd toets [1] 5 Sekunden lang gedrückt. Op de display verschijnt de volgende melding:
  PASSWOrd
  _____

  3.

  Voer uw wachtwoord in. Het programmamenu wordt geopend.

  Pagina 21 • Page 22

  N ED E R L A ND

  9.2. Teller
  In het menu „INFORMATIE RESETTEN“ kunt u de totale tellerstand uitlezen.
  Om tellerstand uit te lezen en te wissen, gaat u als volgt te werk:

  Pagina 22

  Teller • Page 23

  Instellingen

  N ED E R L A ND

  9.3 Instellingen
  In het menu „DOSEER INSTELLINGEN“ kunt u producthoeveelheden doseren en productprijzen
  vastleggen. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

  Pagina 23 • Page 24

  N ED E R L A ND

  SYSTEEMMANAGER

  9.4 Systeemmanager
  Het menu „SYSTEEMMANAGER“ biedt de volgende mogelijkheden:
  ŠŠ
  ŠŠ
  ŠŠ

  Tijd en datum instellen
  Stoomtijd en stoomtemperatuur regelen
  Wachtwoord wijzigen

  Opmerking

  Vergeet het wachtwoord niet! Als u het wachtwoord vergeet, moet het apparaat door de
  servicetechnicus opnieuw geconfigureerd worden.

  Pagina 24 • Page 25

  N ED E R L A ND

  Foutcorrectie

  10. Foutcorrectie
  Dit hoofdstuk helpt u fouten te vinden en te corrigeren. Als u de fout niet kunt corrigeren, waarschuwt u de klantendienst van Coffema onder 0900 26 333 62 .
  Aanduiding:

  FILLING UP I/O TIMEOUT.

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Het minimale waterpeil is niet bereikt.

  Oplossing:

  Controleer of de afsluitkraan van de watertoevoerleiding geopend is.
  Indien niet, opent u de afsluitkraan.
  Als er een waterfilter gemonteerd is, controleert u of de blauwe kogelkraan van de waterfilter geopend is.
  Indien niet opent u de blauwe kogelkraan van de waterfilter. Schakel het
  apparaat uit en weer in. Controleer of de fout verdwenen is.
  Indien niet, schakelt u het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden.
  Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FLOWMETER ERROR

  Beschrijving:

  De bereiding stopt niet automatisch, alleen handmatig of na 120 seconden, of tot de gekozen toets opnieuw wordt ingedrukt.

  Oorzaak:

  De waterteller zendt geen signalen naar de besturingseenheid.

  Oplossing:

  Controleer of de watertoevoer onderbroken, de zetgroep verstopt of de
  ingangsfilter verstopt is.
  AL.TEMP.PROBE

  Beschrijving:

  Het apparaat blijft uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  De temperatuursonde is defect.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit en weer in.

  Pagina 25 • Page 26

  N ED E R L A ND

  Bewaring en buitenbedrijfstelling

  11. Bewaring en buitenbedrijfstelling
  Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld. Als u het apparaat niet meer gebruikt, voert u de
  volgende stappen uit:
  1.
  2.
  3.
  4.

  Voer een volledige reiniging van het apparaat uit.
  Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar.
  Scheid het netsnoer en de watertoevoerleiding van het net.
  Leeg het watersysteem.

  12. Oude apparaten verwijderen
  Het apparaat hoort niet bij het normale huisvuil. Het moet teruggegeven worden aan Coffema of door een gecertificeerd recyclagebedrijf voor elektrische en
  elektronische apparatuur worden ingeleverd.

  Voor meer informatie wendt u zicht tot de klantendienst van Coffema.
  Telefoonnummer:
  0900 26 333 62
  Neem bij de verwijdering de geldende nationale en regionale wetten en richtlijnen in acht.

  Pagina 26 • Page 27

  N ED E R L A ND

  Coffema B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • service: 0900 26 333 62
  e-mail: info@coffema.nl • www.coffema.nl • Page 28

  Alle reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u afzonderlijk, in spaarpakket of als
  reinigingsabonnement bestellen.
  Meer informatie vindt u in de Online-Shop onder www.coffema.nl
  Coffema B.V.
  De Weegschaal 11a
  5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79
  e-mail: info@coffema.nl • www.coffema.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Carimali Eta Beta wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Carimali Eta Beta in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Carimali Eta Beta

Carimali Eta Beta Zusatzinformation - Deutsch - 2 seiten

Carimali Eta Beta Bedienungsanleitung - Deutsch - 28 seiten

Carimali Eta Beta Zusatzinformation - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info