Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
MULTI
GEBRUIKSAANWIJZING
NL
12H800
2.02
Z0726
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MULTI
  GEBRUIKSAANWIJZING

  NL
  12H800
  2.02
  Z0726 • Page 2

  Coffema International Handel B.V. • De Weegschaal 11a • 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
  telefoon: 073 613 75 79 • telefax: 073 614 21 79 • service: 0900 26 333 62
  e-mail: info@coffema.nl • www.coffema.nl • Page 3

  INHOUDSOPGAVE

  Inhoudsopgave
  1. Eerst lezen!
  1.1
  Auteursrechten
  1.2 Symbolen in de handleiding
  1.3
  Bij storingen
  1.4 Typeplaatje

  5
  5
  5
  6
  6

  2. Veiligheid
  2.1 Correct gebruik
  2.2 Principiële veiligheidsinstructies
  2.3 Gebruiksinstructies

  7
  7
  7
  8

  3. Technische gegevens
  3.1 Algemene gegevens
  3.2 Water
  3.3 Omgevingsomstandigheden
  3.4 Materiaal
  3.5 Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen
  3.6 Aansluitschema

  9
  9
  9
  9
  9
  10
  10

  4. Installatie
  4.1 Levering controleren
  4.2 Uitpakken
  4.3 Opstellen
  4.4 Wateraansluiting
  4.5 Elektro-aansluiting

  11
  11
  11
  11
  12
  12

  5. Apparaatbeschrijving
  5.1
  Wat is wat?
  5.2 Toetsbezetting

  13
  13
  14

  6. Ingebruikname
  6.1 Inschakelen
  6.2 Afschakelen

  15
  15
  15

  7. Productbereidingen
  7.1
  Productbereiding starten en stoppen
  7.2 Koffiespecialiteiten
  7.3
  Koffiespecialiteiten met gemalen koffie
  7.4 Heetwater
  7.5
  Stoom
  7.6 Extra-melkschuim
  7.7
  Melkschuimregeling
  7.8 Melktemperatuur instellen

  16
  16
  16
  16
  16
  17
  17
  17
  17

  pagina 3 • Page 4

  INHOUDSOPGAVE
  8. Reinigen
  8.1 Zetgroep spoelen (automatisch)
  8.2 Cappuccinatore spoelen (automatisch)
  8.3 Zetgroep reinigen (automatisch)
  8.4 Cappuccinatore automatisch reinigen
  8.5 Cappuccinatore handmatig reinigen
  8.6 Behuizing en lekbak reinigen

  18
  18
  18
  18
  19
  20
  20

  9. Programmering
  9.1 Toegang met wachtwoord
  9.2 Functietoetsen

  21
  22
  22

  10. Teller

  23

  11. Instellingen
  11.1 Producthoeveelheid doseren
  11.2 Productprijzen instellen

  25
  25
  26

  12.
  12.1
  12.2
  12.3
  12.4
  12.5

  27
  27
  28
  29
  30
  30

  Systeemmanager
  Apparaatparameters
  Tijd instellen
  Service
  Wachtwoord wijzigen
  Foutmeldingen (historie)

  13. Foutcorrectie

  31

  14. Bewaring en buitenbedrijfstelling

  35

  15. Oude apparaten verwijderen

  35

  pagina 4 • Page 5

  EERST LEZEN!

  1.

  Eerst lezen!

  De instructies in deze handleiding moeten aandachtig gelezen worden. Ze bevatten belangrijke informatie over de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud. Bewaar de
  handleiding binnen handbereik.
  De handleiding is een bestanddeel van het product. Als u het apparaat uitleent of verkoopt,
  moet u er ook deze handleiding bijvoegen.

  1.1

  Auteursrechten

  De instructies, tekeningen, tabellen en algemene gegevens in deze handleiding zijn vertrouwelijk en mogen zonder schriftelijke toestemming van Coffema geheel noch gedeeltelijk gereproduceerd of aan derden doorgegeven worden.

  1.2

  Symbolen in de handleiding
  GEVAAR
  Gemiddeld tot hoog letselrisico!
  Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal zware letsels of de dood tot
  gevolg hebben.

  OPGELET
  Laag letselrisico!
  Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan of zal lichte tot middelzware letsels
  tot gevolg hebben.

  OPMERKING
  Gevaar voor materiële schade!
  Het niet in acht nemen van deze opmerking kan of zal schade aan het apparaat of andere voorwerpen tot gevolg hebben.
  Aanvullende informatie.

  pagina 5 • Page 6

  EERST LEZEN!

  1.3

  Bij storingen
  GEVAAR
  Levensgevaar door elektrische stroom!
  Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Laat reparaties alleen
  uitvoeren door de klantendienst van Coffema.

  Bij defect, storingen, onderdeelbestellingen of vragen over het apparaat neemt u contact op
  met de klantendienst.
  Telefoonnummer Nederland:
  0900 26 333 62
  Houd bij de oproep het serienummer (machinenummer) bij de hand. Daardoor kan de klantendienst gemakkelijker en sneller werken.
  Het serienummer bevindt zich op het servicelabel op uw machine en op het typeplaatje.
  Vul het serienummer hier in. Dan hebt u het altijd bij de hand.
  Serienummer:

  1.4 Typeplaatje
  Het typeplaatje bevindt zich boven residulade.
  4

  1

  1

  CE-teken:
  het apparaat beantwoordt aan de geldende
  Europese Richtlijnen.

  2

  Machinenummer (serienummer)

  3

  Model

  4

  Verwijderingsvoorschrift:
  het apparaat hoort niet bij het huisvuil.

  5

  Netspanning, fasen, frequentie

  6

  Vermogensopname

  7

  Bouwjaar + gegevens over de machinedruk

  8

  Informatie van de fabrikant

  3
  2
  5
  6
  7
  8

  pagina 6 • Page 7

  VEILIGHEID

  2.

  Veiligheid

  2.1

  Correct gebruik

  Dit apparaat mag uitdrukkelijk alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontwikkeld
  en geproduceerd werd:
  bereiding van koffiespecialiteiten, heet water en stoom.

  GEVAAR  Gevaar voor letsels door foutief gebruik!
  Gebruik het apparaat alleen voor de vastgelegde doeleinden en in overeenstemming
  met de instructies in deze handleiding.
  Voer geen veranderingen uit aan het apparaat.
  Gebruik voor het apparaat alleen delen die door de fabrikant gecontroleerd en vrijgegeven zijn.

  2.2 Principiële veiligheidsinstructies
  Laat geregeld een onderhoudsbeurt en een controle van alle veiligheidsinrichtingen uitvoeren
  door gekwalificeerde vaklui.

  GEVAAR
  Levensgevaar door elektrische stroom!
  Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende regels in acht
  worden genomen:
  Water

  Breng stroomvoerende delen nooit in contact met water.

  Raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen.
  Stroomvoorziening

  Sluit het apparaat alleen aan op een geschikt stopcontact. De spanning moet overeenstemmen met de waarde op het typeplaatje van het apparaat.
  Netsnoer

  Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.

  Om gevaarlijke oververhitting te vermijden, wikkelt u het netsnoer volledig af.

  Plaats het netsnoer niet over hoeken of scherpe randen.

  Laat het netsnoer niet in contact komen met olie of zuren.

  Het netsnoer van dit apparaat mag niet vervangen worden door de gebruiker. Als het
  snoer beschadigd is of vervangen moet worden, wendt u zich tot de klantendienst van
  Coffema.

  pagina 7 • Page 8

  VEILIGHEID
  Verlengsnoer
  Wij adviseren geen tussenstekkers, meervoudige contactdozen en verlengsnoeren te gebruiken. Als het absoluut noodzakelijk is meervoudige contactdozen of verlengsnoeren te gebruiken, is het belangrijk dat de toegelaten stroomsterkte en stroomspanning die aangegeven zijn
  op de adapter en de verlengsnoeren niet overschreden worden.
  Oververhitting
  Sluit de openingen en sleuven voor de ventilatie en de warmte-afvoer niet af.
  Bescherming van andere personen
  Laat niet toe dat het apparaat wordt bediend door kinderen of onbevoegde personen.
  Defect
  Schakel het apparaat bij een defect of een bedrijfsstoring uit. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door de klantendienst van Coffema.

  OPGELET  Verbrandingsgevaar door hete stoom en water!
  Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen voor koffie, heet water of stoom.
  Raak geen hete onderdelen aan, zoals bijv. de heet-waterpijp.

  2.3 Gebruiksinstructies
  Neem voor een correct gebruik van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht:  Laat het apparaat alleen bedienen door geschoold personeel.
  Gebruik het apparaat nooit zonder water!
  Laat het apparaat nooit in ruimtes met een temperatuur onder 5 °C zonder eerst de
  verwarmingsketel en de waterkringloop te legen.
  Op plaatsen met zeer hard water moet een wateronthardingssysteem worden gebruikt.
  Maar ook op plaatsen met relatief zacht water is het aan te bevelen de verwarmingsketel en de waterleidingen indien nodig door vaklui te laten ontkalken.
  Coffema adviseert het gebruik van een wateronthardingssysteem.
  Reinig het apparaat en de accessoires regelmatig zoals beschreven in deze handleiding.

  pagina 8 • Page 9

  TECHNISCHE GEGEVENS

  3.

  Technische gegevens

  3.1

  Algemene gegevens

  Netaansluiting:
  Vermogensopname:
  Zekering:
  Max. uurcapaciteit:
  Boilerinhoud:
  Nettogewicht:
  Brutogewicht:
  Afmetingen (B x H x D):

  230 V, 50–60 Hz
  3500 W
  1 x 16 A
  150 kopjes
  3,5 l
  ca. 45 kg
  ca. 56 kg
  282 mm x 820 mm x 565 mm

  3.2 Water
  Wateraansluiting:
  Waterdruk:
  Wasserhardheid:

  3/8 ″
  max. 5 bar
  max. 5 °dKH

  3.3 Omgevingsomstandigheden
  Rel. luchtvochtigheid:
  Kamertemperatuur:

  max. 80 %
  5—45 °C

  OPMERKING
  Om mogelijke schade aan het apparaat te vermijden, leegt u het watersysteem bij
  temperaturen onder 5 °C.

  3.4 Materiaal
  Ketel:
  Hydraulische pijpen:
  Verbindingsstukken:
  Toevoerslangen:
  Zetgroepen:
  Molens:
  Behuizing:
  Bedieningselementen:
  Werkveld en kopjeshouder:
  Delen die met levensmiddelen in contact komen:

  koper
  koper en teflon
  vernikkeld messing
  versterkte silicone
  aluminium met edelstaalafdekkingen
  aluminium
  gelakt staal
  kunststof
  edelstaal en kunststof
  kunststof

  pagina 9 • Page 10

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Uitsparingen voor aansluit- en afvoerleidingen

  Uitsparing voor toe- en afvoerleidingen ca. 45–60 mm diameter

  B:

  Uitsparing voor residubaan (optie)
  ca. 80 mm diameter

  A
  B

  85 mm
  282 mm

  3.6 Aansluitschema
  MULTI

  pagina 10

  565 mm

  A:

  141 mm

  280 mm

  De tekening toont het grondvlak van het apparaat met de uitsparingen voor toe- en afvoerleidingen (A)

  120 mm

  3.5 • Page 11

  INSTALLATIE

  4.

  Installatie

  Fouten bij de installatie kunnen letsel of materiële schade veroorzaken. In dit hoofdstuk
  leest u hoe u de machine veilig en zonder schade installeert.

  4.1 Levering controleren
  Controleer bij levering van het apparaat de verpakking op uitwendige beschadigingen. Als de
  levering beschadigd is, gaat u als volgt te werk:
  Laat het product en de verpakking onveranderd.
  Laat de schade bevestigen door de leverancier. Bevestig de schadevrijheid van de levering niet met uw handtekening als er zichtbare schade bestaat!
  Verborgen schade meldt u binnen één week aan de leverancier.

  4.2 Uitpakken
  Pak het apparaat alleen uit in aanwezigheid van een servicetechnicus.
  Controleer bij het uitpakken van de levering of alle delen onbeschadigd zijn. Gebruik
  geen beschadigde apparaten.
  Als er zichtbare transportschade bestaat, krijgt u hulp van de servicetechnicus of de
  klantendienst.

  GEVAAR
  Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal!
  Verpakkingsmateriaal (kunststofzakken, polystyrol, enz.) kan een bron van gevaar zijn.  Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
  Het verpakkingsmateriaal moet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.

  4.3 Opstellen
  Neem voor het opstellen van het apparaat de volgende aanwijzingen in acht:  Het stopcontact voor de elektrische aansluiting moet goed toegankelijk zijn.
  Er moet voldoende afstand gehouden worden van de muur (minstens 10 cm).
  Plaats het apparaat stabiel op in een schone, goed verluchte en droge ruimte.
  Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, vorst, zon).
  Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken of in de buurt van warmtebronnen.
  Gebruik het apparaat niet in de openlucht.

  pagina 11 • Page 12

  INSTALLATIE

  4.4 Wateraansluiting
  OPMERKING
  Het apparaat moet door een bevoegde vakman worden aangesloten op het waternet.
  Voor een veilige en probleemloze werking neemt u het volgende in acht:
  De wateraansluiting met goed bereikbare afsluitkraan moet zich in de buurt van het ap™
  paraat bevinden, maximaal 1,5 m van het apparaat verwijderd.
  De aansluiting op de waterafvoer moet beschermd zijn tegen verstopping en te™
  rugstroming om verontreinigingen door terugstromend afvalwater te vermijden.
  Het apparaat wordt aangesloten op een watertoevoer waarvan de druk niet meer dan

  5 bar mag bedragen. Bij een druk boven 5 bar moet een drukregelaar worden gemonteerd.
  Vanaf een waterhardheid van 5 °dKH moet voor het apparaat een wateronthardingssy™
  steem geïnstalleerd worden.

  4.5 Elektro-aansluiting
  GEVAAR
  Levensgevaar door elektrische stroom!
  De elektrische aansluiting van het apparaat moet door een elektromonteur worden
  uitgevoerd!
  Controleer de volgende punten voor het apparaat wordt aangesloten op het stroomnet:
  De diameter van de kabels is geschikt voor de vermogensopname van het apparaat.
  De stroomtoevoerleiding op de plaats van gebruik is met een afzonderlijke zekering
  beveiligd. (Er zijn geen andere verbruikers aangesloten op dezelfde zekering).
  De op het typeplaatje aangegeven gegevens stemmen overeen met de gegevens van het
  stroomnet. Als het stopcontact en de stekker niet compatibel zijn, moet het stopcontact
  vervangen worden door een passend model.
  Het typeplaatje met het serienummer en de technische gegevens bevindt zich boven
  residulade.

  De 230-V-aansluiting van het apparaat moet gerealiseerd worden met een goed toegankelijk
  geaard wandcontactdoos.
  De wandcontactdoos moet in overeenstemming met de lokale bepalingen en veiligheidsvoorschriften beveiligd worden. Bij een vaste aansluiting moet in de onmiddellijke omgeving van
  het apparaat een schakelaar met alpolige scheiding geplaatst worden.
  De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen verzekerd als het correct aangesloten is op
  een aarding met voldoende capaciteit. Deze principiële veiligheidsvereiste moet gecontroleerd
  worden. Bij twijfel moet de installatie worden onderzocht door gekwalificeerde vaklui.

  pagina 12 • Page 13

  APPARAATBESCHRIJVING

  5.

  Apparaatbeschrijving

  5.1

  Wat is wat?

  11
  1

  2
  10
  3

  9
  4
  5

  8
  7
  6
  1

  handinworp

  7

  lekbak

  2

  display

  8

  stoompijp

  3

  bedieningspaneel

  9

  typeplaatje

  4

  Heet-waterbereiding

  10

  frontdeur

  5

  residulade

  11

  bonentrechter

  6

  in de hoogte verstelbare productuitloop
  (uitloophoogte max. 140 mm)

  pagina 13 • Page 14

  APPARAATBESCHRIJVING

  5.2 Toetsbezetting
  De productinstelling kan voor elke toets afzonderlijk worden vastgelegd. De standaardinstelling
  bij levering is als volgt:

  9

  DISPLAY 10

  1

  2

  3

  4

  5

  6
  7

  Producttoetsen
  Toets Product
  [1]
  Cappuccino
  [2]
  Latte Macchiato
  [3]
  Koffie
  [4]
  Koffie verkeerd
  [5]
  Espresso
  [6]
  Espresso Macchiato
  [7]
  Stoom
  [8]
  Heetwater

  pagina 14

  8
  Functietoetsen
  Toets Functie
  [7]

  [8]
  +
  [9]
  on/off (aan/uit), esc
  [10]
  clean, enter, decaf. • Page 15

  INGEBRUIKNAME

  6.

  Ingebruikname

  6.1 Inschakelen
  1.

  Druk op de toets [9] (aan/uit), om het apparaat in te schakelen. Op de display verschijnt
  de volgende melding:
  PLEASE WAIT
  XXX °C

  Het apparaat start met het vullen van de boiler met water. Indien voldoende water in de
  boiler is gevuld, stopt de watertoevoer. Het apparaat gaat verwarmen.

  OPGELET
  Verbrandingsgevaar door hete stoom en water!
  Tijdens de opwarmfase opent het stoomventiel, om het systeem te ontluchten. Daardoor kan hete- stoom en water ontsnappen.  Houd handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.
  Raak geen hete onderdelen aan, zoals bijv. de heet-waterpijp.

  2.

  Wacht tot één van de volgende meldingen op de display verschijnt:
  MAAK UW KEUZE

  Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
  Apparaat met zelfbediening schakelt u alsvolgt in:
  1.
  2.
  3.

  Open de frontdeur.
  Druk op de toets [9].
  Sluit de frontdeur.

  6.2 Afschakelen
  Druk op de toets [9], om het apparaat uit te schakelen (Stand-by).
  Als u in Programma-Modus zit, drukt u herhaaldelijk toets [esc], om het apparaat uit te schakelen (Stand-by).
  Zelfbedieningsapparaten schakelt u door het frontpaneel te openen uit (Stand-by).
  Schakel het apparaat bij de hoofdschakelaar uit, als u het niet gebruikt. Met de hoofdschakelaar scheidt u het apparaat van het stroomnet. De hoofdschakelaar bevind zich aan de onderzijde van het apparaat.

  pagina 15 • Page 16

  PRODUCTBEREIDING

  7.

  Productbereidingen
  OPGELET  Verbrandingsgevaar door hete stoom en heet water!
  Houd de handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de uitloopopeningen.

  7.1

  Productbereiding starten en stoppen

  Om de productbereiding te starten, drukt u op de gewenste producttoets.
  Door nogmaals op de gekozen toets te drukken, stopt u de bereiding. Bij producten met melk
  onderbreekt de eerste druk op de toets de melkbereiding en de tweede de koffiebereiding.
  Bij apparaten met zelfbediening kunnen productuitgiftes niet worden onderbroken.

  7.2

  Koffiespecialiteiten
  MAAK UW KEUZE

  1.
  2.
  3.

  Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
  Druk op de gewenste producttoetsen. De koffieautomaat bereidt het gewenste product.
  Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding „MAAK
  UW KEUZE“ verschijnt. Dan is het apparaat gereed voor de volgende productbereiding.

  7.3

  Koffiespecialiteiten met gemalen koffie

  Indien u producten met gemalen koffie wenst te bereiden, aktiveert de Coffema Servicemonteur
  deze optie in de software. Voor de bereiding van koffiespecialiteiten met gemalen koffie voert u
  de volgende handelingen uit.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Plaats een kopje onder de koffie-uitloop..
  Open de handinworpschacht.
  Deponeer de gemalen koffie in de handinworpschacht.
  Druk op de toets [10] (Decaf./Clean).
  Sluit de handinworpschacht.
  Druk op de gewenste bereidingstoets. De koffieautomaat bereidt het gewenste product.
  Wacht tot de productbereiding afgesloten is en op de display weer de melding „MAAK UW
  KEUZE“ verschijnt. Dan is de koffieautomaat gereed voor de volgende productbereiding.

  7.4

  Heetwater

  1.
  2.
  3.

  Plaats een kopje onder de heet-wateruitloop.
  Druk op toets [8]. Er wordt heet water bereid.
  Door nogmaals op de gekozen toets te drukken, stopt u de bereiding.
  pagina 16 • Page 17

  PRODUCTBEREIDING

  7.5

  Stoom
  De functie stoom is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening

  Om dranken op te warmen, gaat u als volgt te werk:
  1.
  2.
  3.
  4.

  Druk op toets [10]. De stoombereiding wordt gestart.
  Dompel de stoompijp in de drank.
  Als u de stoombereiding wilt beëindigen, neemt u de stoompijp uit de drank.
  Wacht twee tot drie seconden voor u op toets [10] drukt om de stoomproductie te beëindigen. Op die manier reinigt u de stoompijp.
  Deze reinigingsprocedure is zeer belangrijk. Hierdoor wordt verhinderd dat melk of
  andere vloeistoffen in de ketel gezogen worden.

  7.6

  Extra-melkschuim
  De functie Extra-melkschuim is geblokkeerd voor alle configuraties met zelfbediening.

  1.
  2.
  3.

  Plaats een kopje onder de cappuccinatore.
  Houd de toets van een product met melk ingedrukt. Na ca. 2 seconden begint de productie van het melkschuim.
  Om de melkschuimproductie te beëindigen, laat u de toets los.

  7.7

  Melkschuimregeling

  De cappuccinatore is uitgerust met een schuimregelsysteem, dat de nodige
  luchthoeveelheid voor de melkschuimproductie regelt.
  De schroef voor de schuimregeling bevindt zich links bovenaan op het apparaat.
  Draai de ringmoer in de richting van de klok om een dichter schuim (met
  kleine bellen) te verkrijgen, of tegen de klok in voor een lichter schuim (met
  grote bellen).

  7.8

  Melktemperatuur instellen

  De melktemperatuurregelaar bevindt zich aan de melkslang van de cappuccinatore.
  Draai de ringmoer in de richting van de klok om de temperatuur te verhogen resp. tegen de
  klok in om de temperatuur te reduceren.

  pagina 17 • Page 18

  REINIGEN

  8.

  Reinigen

  Reinig het apparaat en de accessoires op het einde van elke werkdag. Volg daarbij de beschrijvingen op de volgende pagina's.
  De aanspraak op garantie vervalt als  de aanbevolen dagelijkse reinigingen van het apparaat niet gebeuren zoals
  beschreven in deze handleiding;
  andere dan de door Coffema aanbevolen reinigingsmiddelen gebruikt worden.

  8.1 Zetgroep spoelen (automatisch)
  De groepspoeling start automatisch 15 minuten na de laatste koffiebereiding. Bovendien wordt
  de zetgroep alle drie uur gespoeld.
  De functie moet in de software geactiveerd worden.

  8.2 Cappuccinatore spoelen (automatisch)
  De spoeling van de cappuccinatore start automatisch 10 minuten na de laatste melkbereiding.

  8.3 Zetgroep reinigen (automatisch)
  Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema reinigingstabletten (bestelnr.: 5007.1), reinigingsborsteltje (Z0624)
  Reinig de zetgroep minstens eenmaal per dag als volgt:
  1. Houd toets [10] 5 seconden lang ingedrukt. Bij
  zelfbedieningsapparaten
  gelijktijdig toets [9] en
  [10] indrukken.

  2. Druk op toets [10], om
  de reiniging van de
  zetgroep te starten.

  9 DISPLAY 10

  9 DISPLAY 10

  1

  2

  1

  2

  3

  4

  3

  4

  5

  6
  7

  pagina 18

  8

  5

  6
  7

  8

  3.

  Open de frontdeur. Verwijder alle koffieresten
  uit de zetgroep. • Page 19

  REINIGEN
  4. Sluit de frontdeur. Open
  de handinworpschacht.
  Werp een reinigingstablet
  in de zetkamer.

  5. Sluit de frontdeur. Het
  reinigingsprogramma
  start.

  6.

  Leeg na afloop van de
  reiniging de residulade.

  8.4 Cappuccinatore automatisch reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: Coffema speciaal reinigingsmiddel voor alle melk- en slagroomapparaten (bestelnr.: 5010.1), maatbeker (ca. 750 ml inhoud)
  Reinig de cappuccinatore op het einde van elke werkdag als volgt:
  1.
  2.

  Verwijder de melkaanzuigslang uit het melkkarton.
  Meng twee doppen melk- en slagroomreiniger in 400 ml water.
  Neem de gebruiksinstructies en veiligheidsaanwijzingen voor het
  reinigingsmiddel in acht!
  3.
  Leg de melkaanzuigslang in het met reinigingsmiddel gevulde
  maatbeker.
  4.
  Houd toets [10] 5 seconden lang ingedrukt. Bij zelfbedieningsapparaten gelijktijdig
  toest [9] en [10] indrukken.
  5.
  Druk op de toets [+] of [–], om het programa „CAPPU-REINIGiNG“ te kiezen. .
  6.
  Druk op de toets [10], om de reiniging van de cappuccinatore te starten.
  Om alle reinigingsmiddelresten te verwijderen, gaat u na afloop van de reiniging als volgt te
  werk:
  7.
  8.

  Dompel de melkaanzuigslang in een reservoir met koud water.
  Druk op [10], om een reinigingscyclus alleen met water te starten. Bij zelfbedieningsapparaten gelijktijdig toetsen [9] en [10] indrukken.

  pagina 19 • Page 20

  REINIGEN

  8.5 Cappuccinatore handmatig reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  Reinig de cappuccinatore alleen met de hand als deze bij de automatische reiniging niet goed
  schoon geworden is en daardoor niet werkt. De handmatige reiniging voert u als volgt uit:
  1.
  2.
  3.

  Neem de cappuccinatore uit de houder.
  Neem de cappuccinatore uit elkaar.
  Reinig de verschillende onderdelen grondig met water en
  vaatwasmiddel.

  OPMERKING
  4.

  Reinig de cappuccinatore niet in de vaatwasmachine! De
  kunststofdelen kunnen daarbij beschadigd worden.
  Zet de cappuccinatore weer in elkaar.

  5.
  6.

  Controleer de pakkingen.
  Zet de cappuccinatore weer in het apparaat.

  8.6 Behuizing en lekbak reinigen
  Benodigde reinigingsmiddelen: normaal vaatwasmiddel
  Veeg de gelakte delen van de behuizing en de edelstaalvlakken af met een zachte doek. Verwijder koffieresten met vetoplossend reinigingsmiddel en een zachte doek.
  Reinig de lekbak dagelijks grondig met water en reinigingsmiddel.

  pagina 20 • Page 21

  PROGRAMMEREN

  9.

  Programmering

  Het programmeerniveau heeft de volgende structuur:

  pagina 21 • Page 22

  PROGRAMMEREN

  9.1 Toegang met wachtwoord
  Het wachtwoord bestaat uit 5 cijfers. Afhankelijk van het bevoegdheidsniveau bestaan er
  verschillende wachtwoorden. Met het chef-wachtwoord heeft u volledige toegang tot alle hierna
  beschreven programmamenu's. Met het kelnerwachtwoord heeft u beperkte gebruiksmogelijkheden.
  Chef:

  22222

  Kelner:

  _ _ _ _ _ (5-maal Enter-toets)

  1.
  2.

  Druk op de toets [9], om het apparaat uit te schakelen.
  Houdt toetsen [1] en [2] gelijktijdig ingedrukt en schakel het apparaat met toets [9] in.
  Op de display verschijnt de volgende melding:
  PASSWORD
  _____

  3.

  Voer uw wachtwoord in. Het programmamenu wordt geopend.

  9

  DISPLAY 10

  1

  2

  3

  4

  5

  6
  7

  8

  9.2 Functietoetsen
  Met de Enter-toets kunt u wijzigingen bevestigen of naar het volgende niveau schakelen.
  Met de toetsen [+] en [–] kunt u instellingen wijzigen en omschakelen tussen menupunten
  hetzelfde niveau.
  Met de Esc-toets kunt u een menu verlaten.

  pagina 22 • Page 23

  TELLER

  10. Teller
  In het menu „INFORMATIE RESETTEN“ kunt u de totale tellerstand (productteller A en B), de
  afzonderlijke tellerstanden en de inkomsten uitlezen.
  In dit menu kunt u ook de tellerstanden wissen. Als u de productteller A of B wist, worden automatisch ook alle afzonderlijke tellerstanden gewist, behalve de reinigingscycli.
  Om tellerstanden uit te lezen en te wissen, gaat u als volgt te werk:

  “EXTRA MELK” word bij apparaten met zelfbediening NIET aangeduid.
  pagina 23 • Page 24

  TELLER

  pagina 24 • Page 25

  INSTELLINGEN

  11. Instellingen
  In het menu „DOSEER INSTELLINGEN“ kunt u producthoeveelheden doseren en productprijzen
  vastleggen. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

  11.1 Producthoeveelheid doseren

  pagina 25 • Page 26

  INSTELLINGEN

  11.2 Productprijzen instellen
  SELECT
  DOSEER INSTELLINGE
  Enter
  SELECT
  DOSES SLIGHT ADJUST

  Enter

  SELECT
  SET DOSE PRIJS
  Enter
  SET DOSE PRIJS
  MAAK UW KEUZE
  Produkttoetsen [1] ... [10]
  indrukken.

  Met [+] en [–]
  het bedrag
  invoeren.
  Enter

  pagina 26

  TX
  PRIJS ZETKEUZE

  XXXXXX
  Y.YY • Page 27

  SYSTEEMMANAGER

  12. Systeemmanager
  12.1 Apparaatparameters
  Het menu „MACHINE PARAMETERS“ biedt de volgende mogelijkheden:  Aansluiting op een seriële interface in- en uitschakelen
  Instellen na hoeveel residu-uitworpen de melding voor het legen van de residubak op
  de display moet verschijnen
  Koffiewater- en stoomtemperatuur aflezen

  Om instellingen uit te voeren in het menu MACHINE PARAMETERS“, gaat u als volgt te werk:

  pagina 27 • Page 28

  SYSTEEMMANAGER

  12.2 Tijd instellen
  Het menu „SYSTEM CLOCK PROGRAMMING“ biedt de volgende mogelijkheden:

  Tijd instellen

  Tijdweergave in- en uitschakelen

  Automatische in- en uitschakeltijden instellen
  Om de instellingen in het menu „SYSTEM CLOCK PROGRAMMING“ uit te voeren, gaat u als volgt
  te werk:

  pagina 28 • Page 29

  SYSTEEMMANAGER

  12.3 Service
  In het menu „SERVICE“ kunt u een tijdstip instellen waarop een automatische reiniging moet
  worden uitgevoerd.
  Reinigingstijden instellen
  Om automatische reinigingstijden in te stellen, gaat u als volgt te werk:

  Automatische groepspoeling
  Om instellingen voor de automatische groepspoeling uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

  pagina 29 • Page 30

  SYSTEEMMANAGER

  12.4 Wachtwoord wijzigen
  OPMERKING
  Vergeet het wachtwoord niet!
  Als u het wachtwoord vergeet, moet het apparaat door de servicetechnicus opnieuw
  geconfigureerd worden.
  Om het wachtwoord te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  12.5 Foutmeldingen (historie)
  In het menu „ALARMDATA GEHEUGEN“ vindt u een lijst van de laatste 10 foutmeldingen. Om de
  lijst met de foutmeldingen op te roepen, gaat u als volgt te werk:

  pagina 30 • Page 31

  FOUTCORRECTIE

  13. Foutcorrectie
  Dit hoofdstuk helpt u fouten te vinden en te corrigeren. Als u de fout niet kunt corrigeren, waarschuwt u de klantendienst van Coffema onder 0900 26 333 62 .
  FOUT NR. 8

  Aanduiding:
  Beschrijving

  Het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Oorzaak:

  Teveel koffie. De bovenpiston is geblokkeerd.

  Oplossing:

  Als bij alle producten deze foutmelding verschijnt, reduceert u de hoeveelheid
  koffiepoeder in de doseerinstelling van de desbetreffende producten.
  FOUT NR. 10

  Aanduiding:

  FOUT NR. 11

  Beschrijving: Het apparaat wordt uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Looptijdfout van de pistonmotor. Alhoewel de motor aangestuurd werd, heeft
  hij drie seconden lang geen impulsen naar de hoofdbesturing gezonden.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in.
  FOUT NR. 12

  Aanduiding:

  Beschrijving: Het apparaat wordt uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Fout van de bovenste motor.  Oplossing:

  De groepmotor blokkeert mechanisch.
  De encoder van de bovenste piston leest de impulsen niet correct af.

  Controleer of een voorwerp (bijv. een borsteltje) de bovenste piston aan de
  zeteenheid blokkeert.
  Indien ja, verwijdert u het voorwerp.
  Indien niet, schakelt u het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat weer in.
  FOUT NR. 13

  Aanduiding:

  Beschrijving: Het apparaat wordt uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Fout van de onderste motor.  Oplossing:

  De groepmotor blokkeert mechanisch.
  De encoder van de onderste piston leest de impulsen niet correct af.

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in.
  pagina 31 • Page 32

  FOUTCORRECTIE
  Aanduiding:

  FOUT NR. 32

  Beschrijving: Het apparaat blijft uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  De vulprocedure van de stoomketel heeft de maximale vulduur van twee minuten overschreden. Het minimale waterpeil is niet bereikt.

  Oplossing:

  Controleer of de afsluitkraan van de watertoevoerleiding geopend is.
  Indien niet, opent u de afsluitkraan.
  Als er een waterfilter gemonteerd is, controleert u of de blauwe kogelkraan van
  de waterfilter geopend is.
  Indien niet opent u de blauwe kogelkraan van de waterfilter. Schakel het apparaat uit en weer in. Controleer of de fout verdwenen is.
  Indien niet, schakelt u het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel
  het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 33

  Beschrijving: Het apparaat blijft uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Oververhitting van de stoomketel. De temperatuur in de stoomketel heeft de
  grenswaarde bereikt resp. overschreden. De aansturing van de ketelverwarming wordt onderbroken. Het toetsenblok is geblokkeerd.

  Oplossing:

  Wacht vijf tot tien minuten. Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien
  seconden. Schakel het apparaat weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 34

  Beschrijving: Het apparaat blijft uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Time-out van de verwarming. De verwarming was langer dan 15 seconden actief
  zonder dat de temperatuursonde een temperatuurverandering kon registreren.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 35

  Beschrijving: Het apparaat blijft uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Het leidingsysteem voor koffie en water is lek.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in.

  pagina 32 • Page 33

  FOUTCORRECTIE
  Aanduiding:

  FOUT NR. 40

  Beschrijving: De bereiding stopt niet automatisch, alleen handmatig of na 120 seconden.
  Oorzaak:

  Er zijn twee mogelijke oorzaken:
  1. De flow-meter is defect.
  2. De uitloop is verstopt.

  Oplossing:

  Als er producten worden bereid, is de flow-meter defect. Een servicebezoek is
  vereist. (Het apparaat kan verder handmatig worden gebruikt.)
  Als er geen producten bereid kunnen worden, veegt u de bovenste piston
  schoon met een doek. Reinig de groep.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 60

  Beschrijving: Het apparaat blijft uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Gegevensfout.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 63

  Oorzaak:

  Oorspronkelijke fout.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 64

  Beschrijving: Het apparaat blijft uitgeschakeld.
  Oorzaak:

  Motorprint. De spanningsvoeding of datatransmissie tussen de groep-platine
  en de printplaat ontbreekt.

  Oplossing:

  Schakel het apparaat uit. Wacht minstens tien seconden. Schakel het apparaat
  weer in.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 90

  Oorzaak:

  De ingestelde waterhoeveelheid of de maximale levensduur van de waterfilter is
  bereikt. De waterfilter is versleten en moet vervangen worden.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  pagina 33 • Page 34

  FOUTCORRECTIE
  Aanduiding:

  FOUT NR. 91

  Oorzaak:

  Groepservice. De zetgroep heeft het aantal ingestelde cycli bereikt. De zetgroep
  moet onderhouden worden.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 92

  Oorzaak:

  Onderhoud. Het apparaat heeft het aantal ingestelde cycli of de inspectiedatum
  bereikt. Het apparaat moet onderworpen worden aan een onderhoudsbeurt.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  Aanduiding:

  FOUT NR. 93

  Oorzaak:

  Molenservice. De ingestelde arbeidscycli van de molen zijn bereikt. De maalschijven zijn versleten en moeten vervangen worden.

  Oplossing:

  Een servicebezoek is vereist.

  pagina 34 • Page 35

  BEWARING EN BUITENBEDRIJFSTELLING

  14. Bewaring en buitenbedrijfstelling
  Laat het apparaat niet onnodig ingeschakeld. Als u het apparaat niet meer gebruikt, voert u de
  volgende stappen uit:
  1.
  2.
  3.
  4.

  Voer een volledige reiniging van het apparaat uit.
  Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. De hoofdschakelaar bevind zich aan
  de onderzijde van het apparaat.
  Scheid het netsnoer en de watertoevoerleiding van het net.
  Leeg het watersysteem.

  15. Oude apparaten verwijderen
  Het apparaat hoort niet bij het normale huisvuil. Het moet teruggegeven worden aan Coffema of door een gecertificeerd recyclagebedrijf voor elektrische en
  elektronische apparatuur worden ingeleverd.

  Voor meer informatie wendt u zicht tot de klantendienst van Coffema.
  Telefoonnummer:
  0900 26 333 62
  Neem bij de verwijdering de geldende nationale en regionale wetten en richtlijnen in acht.

  pagina 35 • Page 36

  Plaats voor uw notities:

  pagina 36


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Carimali Multi wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Carimali Multi in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Carimali Multi

Carimali Multi Zusatzinformation - Deutsch - 2 seiten

Carimali Multi Kurzanleitung - Deutsch - 8 seiten

Carimali Multi Zusatzinformation - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info