570105
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Hartelijk dank voor uw aankoop van de Carmen Volume 1600.
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken en bewaar deze om later na te kunnen slaan.
Het›apparaat
Naam: Carmen Volume 1600
Model: HD1690
Voltage: 230 - 240 V AC
Voor›uw›veiligheid
In de gebruiksaanwijzing treft u de veiligheidsinstructies en
belangrijke informatie aan voor een goede werking van het
apparaat. Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze
mee aan de volgende eigenaar. Alle veiligheidsadviezen zijn ook
in uw eigen belang.
Veiligheidsinstructies
Laat de beschadigde voedingskabel door een erkend assistentie-
centrum van de fabrikant vervangen, teneinde gevaarlijke
situaties te vermijden! Neem contact op met de fabrikant of de
klantendienst.
Dit apparaat voldoet aan de erkende regels voor technologie en
de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften voor elektrische
apparaten!
De spanning van de stroombron (V) moet overeenkomen met de
op het typeplaatje aangegeven waarde!
Trek het snoer niet over scherpe randen, klem het vast op zijn
plaats of laat het los hangen! Houd het snoer uit de buurt van
hete en vochtige ruimtes!
Controleer voor gebruik of het apparaat juist functioneert!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als:
- het snoer beschadigd is
- het apparaat zichtbare beschadiging vertoont
- het apparaat gevallen is
Wikkel het snoer nooit om het apparaat heen!
Steek de stekker alleen in het stopcontact wanneer het apparaat
is uitgeschakeld!
3 • Nederlands
HD1690_Manual A6.indd 3 25-03-11 10:49
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Carmen HD1690 - Volume 1600 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info