Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
NL - 2
Algemene informatie
Meegeleverd materiaal
MONOBLOC
automatische inrichting die voorziet in
het “opnieuw opstarten van de unit” (in
de laatst gekozen modaliteit) ten gevolge
van het onderbreken van de
voedingsspanning.
Teneinde electrische schokken, brand of
brandwonden te vermijden dient men bij het
opmerken van anomalieën - zoals
brandgeur - tijdens het normale gebruik, de
werking onmiddellijk te stoppen en dient
men zich tot Carrier te wenden voor verdere
instructies.
Op de unit mogen geen bakken met
vloeistof of voorwerpen van een andere
soort geplaatst worden.
Onderhoud
Vooraleer over te gaan tot een
onderhoudsbeurt en vooraleer de interne
delen van de unit aan te raken dient men
de electrische voeding uit te schakelen.
Het toestel moet eenmaal per jaar een
onderhoudsbeurt krijgen.
Het gebruik van onderdelen die niet door de
fabrikant zijn aanbevolen kan verwondingen
en schade aanrichten. Gebruik alleen
originele onderdelen.
Men dient een periodieke controlebeurt te
voorzien van de electrische verbindingen en
van de beveiligingen.
Het buitengewone onderhoud dient uitsluitend
te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
De unit mag niet persoonlijk hersteld of
gewijzigd worden. Handelingen verricht door
niet gekwalificeerd personeel kan
electrische schokken veroorzaken of brand.
Men dient zich te wenden tot gekwalificeerd
personeel in de volgende gevallen:
- bij een warme of beschadigde
voedingskabel;
- bij abnormaal geluid gedurende de werking;
- bij regelmatige tussenkomst van de
veiligheden;
- abnormale geur (bijvoorbeeld brandgeur).
Plaats van opstelling
Kies een plaats die vrij is van obstakels die
een regelmatige luchtregeling en
retourluchtstroom kunnen in gevaar brengen.
Kies een plaats die de minimumruimte
respecteert die nodig is voor het onderhoud.
Kies een positie waarin de vereiste vrije
ruimte aanwezig is. De afstand tussen de
retour-luchtroosters en muren, meubels of
andere obstakels moet ten minste 50 cm zijn.
Kies een plaats waar optimale luchtverdeling
mogelijk is in de kamer.
Gebruik het toestel alleen binnen en alleen
voor de functie waarvoor het is ontworpen.
Het toestel moet in overeenstemming met
de nationale regelgeving voor elektrische
installaties worden geïnstalleerd, met
functieonderbreking.
Plaats de unit niet:
In direct zonlicht.
Te dicht bij een warmtebron.
Aan vochtige wanden of op plaatsen waar
teveel gevaar bestaat voor teveel vocht (vb.
wasruimten).
Op plaatsen met oliedampen (vb. keukens,
garages).
Op plaatsen waar gordijnen of meubels de
luchtcirculatie kunnen belemmeren.
Het toestel mag niet in badkamers/
wasruimten worden geïnstalleerd.
Het toestel moet zo worden geplaatst dat de
stekker goed toegankelijk is.
Extra voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden.
Zorg ervoor dat de roosters aan de zij-,
voor- en achterkant niet worden bedekt door
gordijnen of andere voorwerpen. Zet geen
voorwerpen op de unit.
Steek geen handen of andere
lichaamsdelen/ voorwerpen in de luchtinlaat
of -uitlaat,
Houd de unit op meer dan 1m afstand van
de tv om elektromagnetische interferentie te
voorkomen.
De unit nooit kantelen of omdraaien.
Spuit nooit insecticide of andere gassen om
vervorming van de unit te voorkomen.
Het toestel moet altijd in verticale positie
worden verplaatst of vervoerd. (Let op: haal
de stekker uit het stopcontact voordat u het
toestel verplaatst.)
Afvoer:
De airconditioner bevat koudemiddel dat een
speciale afvoer noodzakelijk maakt. Nadat
de levensduur van het apparaat is
verstreken moet dit worden afgevoerd in de
daartoe erkende bedrijven of bij de verkoper
waar men zal voorzien in de afvoer van het
koudemiddel volgens de geldende
voorschriften.
Alle bij de productie en verpakking van
de unit toegepaste materialen zijn
geschikt voor hergebruik en belasten het
milieu dus niet.
Voor het verpakkingsmateriaal af volgens de
van kracht zijnde voorschriften.
AFVOER: gooi dit product niet weg
bij het gewone huishoudelijke afval.
Het moet naar een apart
inzamelpunt worden gebracht
voor speciale behandeling.
MONOBLOC-bedrijfscondities
De apparatuur is geschikt voor werking binnen
de volgende temperatuurlimieten, in
overeenstemming met de geldende normen.
Koelen: (EN14511:2004)
Maximum voorwaarden: 35°C d.b.* /24°C w.b.*
Minimum voorwaarden: 21°C d.b.* /15°C w.b.*
Ontvochtigen:
Maximum voorwaarden: 32°C d.b.*/ 24°C w.b.*
Minimum voorwaarden: 18°C d.b.* / 14°C w.b.*
* d.b. – droge bol temperatuur
* w.b. – natte bol temperatuur
1. Uitblaasmond
2. Flexibele slang
3. Plastic
leidinguiteinden voor
en achter
4. Bevestigingsbandje
met zuignap
Algemene voorschriften
Neem zorgvuldig deze handleiding door
vooraleer tot de montage over te gaan en
bewaar deze voor eventuele toekomstige
raadpleging, ook na de montage.
Het apparaat is conform aan de volgende
Richtlijnen:
- laagspanningsrichtlijn 73/23/CEE;
- EMC-richtlijn voor electromagnetische
compatibiliteit 89/336/CEE;
- Richtlijn voor installaties met PED-druk
97/23/CE;
- Richtlijn m.b.t. het energetische
etiketteren 2002/31/CE.
- overeenstemming met de RoHs-richtlijn.
Om veiligheidsredenen dienen de
operatoren aandachtig de volgende
voorschriften door te nemen.
Alle hiernavolgende voorzorgsmaatregelen
dienen in acht te worden genomen
aangezien deze belangrijk zijn teneinde de
veiligheid te garanderen.
De unit dient te worden gecontroleerd op
transportschade. Dien in geval van schade
onmiddellijk een claim in bij de vervoerder.
Monteer of gebruik geen beschadigde
apparaten.
Om brand, ontploffingen of brandwonden te
vermijden mag men het toestal niet in
werking stellen in de nabijheid van
gevaarlijke substanties of in de nabijheid van
apparatuur dat vrije vlammen ontwikkelt.
Het electrisch voedingnet dient conform te
zijn aan de Nationale veiligheidsnormen die
van kracht zijn. De montage dient te worden
uitgevoerd volgens de Nationale van kracht
zijnde veiligheidsnormen.
Men dient er zich van te verzekeren dat
een gepaste aardleiding beschikbaar is.
Controleer of voltage en frequentie van de
hoofdvoeding overeenkomen met de
gevraagde en of het beschikbaar vermogen
voldoende is om andere apparaten
aangesloten op dezelfde elektrische lijn te
laten functioneren. De modellen 51AKP300E
en 51AKP310M kunnen alleen worden
aangesloten op een voedingsinrichting met
systeemimpedantie van niet meer dan 0,424 ohm.
De fabricant is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van wijzigingen of fouten
in de electrische- of wateraansluitingen.
Wanneer men zich niet houdt aan deze
montage-instructies of indien men het
apparaat gebruikt onder andere
omstandigheden dan die die worden
aangegeven in de paragraaf
“Bedrijfslimieten” van de handleiding van de
unit, vervalt onmiddellijk de garantie.
Men beveelt de installatie aan van een
magneto-thermische schakelaar of van een
afzekering 10 A voor de MONOBLOC-
systemen.
Werking van de eenheid
Dit apparaat is voorzien van een
1 2 3 4
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Carrier 51AKP220M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Carrier 51AKP220M in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info