Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
NL - 9
NEDERLANDS
Storing…
Onderhoud
Is de aansluiting op het voedingnet in
orde, zit de stekker in het stopcontact, is
de hoofdschakelaar ingeschakeld?
Zijn de filters schoon?
Als de unit niet op de commando’s reageert,
trek dan de stekker uit het stopcontact.
Steek vervolgens de stekker weer in het
contact en start de unit opnieuw.
Het kan voorkomen dat de airconditioner
niet start of onvoldoende koelt.
Controleer de volgende punten voordat u
uw installateur belt.
Heeft u de bedieningsinstructies goed
opgevolgd?
PETROL
Gebruik voor het reinigen van de behuizing
van het toestel alleen een vochtige doek
met zeep. Gebruik geen benzine,
verfverdunningsmiddelen, terpentine of
agressieve reinigingsmiddelen, omdat deze
de kunststof omkasting kunnen aantasten.
Als de unit voor langere tijd niet gebruikt wordt:
haal de stekker uit het stopcontact.
laat uit de binnen-unit het condensaat weglopen via de
afvoerslang aan de achterkant van de unit;
reinig de filters;
rol het snoer op en hang het aan de daarvoor
bestemde haak;
hang de buiten-unit aan de achterkant van de binnen-
unit (split-unit);
breng uiteinden van de afvoerslang aan op de
openingen A en B (monobloc);
dek de unit af met een plastic hoes.
Maak regelmatig de luchtfilters aan de
achterkant van de unit schoon Iedere 30
dagen of vaker indien nodig. Haal de stekker
uit het stopcontact voordat u de filters gaat
reinigen. Om de filters uit de unit te halen,
drukt u op de twee haakjes van het rooster
om de kaart van het luchtinlaatrooster te
halen en neem het luchtfilter dan uit.
Verwijder los stof door het filter met de
hand uit te kloppen of met een stofzuiger
schoon te maken. Was het daarna in een
lauw sopje en spoel na met schoon water.
Laat het filter drogen en plaats het dan
weer in de unit. Maak het actieve-koolstof-
en zilverplasmafilter alleen schoon met de
stofzuiger. Niet met water.
Laat uit de binnen-unit het condensaat
weglopen via de afvoerslang aan de
achterkant van de unit.
Achterplaat
Rubberen
plug
Klem
Afvoerleiding
Haak Haak
Luchtinlaatrooster
Als er “ op het LCD staat, is de
stroomtoevoer onstabiel: haal de stekker
uit het stopcontact, wacht 10 minuten en
doe de stekker er dan weer in.
Als er “
op het LCD staat, is de
watertank vol: haal de stekker uit het
stopcontact, verwijder het water, wacht 3
minuten en steek de stekker weer in het
stopcontact.
SET TEMP
SET TEMP
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Carrier 51AKP220M wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Carrier 51AKP220M in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info