Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite
Accu-druppellader 6/12V
MD 19787
HANDLEIDING
23028746
2874
KLANTENSERVICE
Art.-Nr.: 2874
0900 - 23 52 534
www.medion.nl
KLA
NTE
NSE
RVI
CE
0900
-
23
52
53
4
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Accu-druppellader 6/12V
  MD 19787

  KLANTENSERVICE
  0900 - 23 52 534
  www.medion.nl
  Art.-Nr.: 2874

  HANDLEIDING
  23028746
  2874 • Page 2

  Inhoud

  Inhoud
  Over deze gebruiksaanwijzing ....................................................................... 5
  Betekenis van de symbolen ..............................................................................5
  Gebruiksdoel ................................................................................................... 8
  Veiligheidsvoorschriften ................................................................................. 9
  Apparaat plaatsen .............................................................................................12
  Laden ...................................................................................................................13
  Omgang met oplaadbare accu's ......................................................................14
  Inhoud van de levering .................................................................................16
  Overzicht van het apparaat ........................................................................... 17
  Displayaanduiding............................................................................................ 18
  Montage aan de muur ....................................................................................19
  Bediening ...................................................................................................... 20
  Acculader aansluiten op de accu ....................................................................20
  Laadmodus selecteren ......................................................................................21
  Statusindicatoren ...............................................................................................21
  Laadmodus 6 V / 0,8 A (accu 6 V tot max. 14 Ah) ........................................... 24
  Laadmodus 12 V / 0,8 A (accu 12 V tot max. 120 Ah) ....................................... 24
  Laadmodus 12 V / 0,8 A (accu's 12 V tot max. 120 Ah, bij lage
  temperaturen) ................................................................................................... 25
  Laadmodus 12 V / 5 A (snelladen voor accu's van 12 V, vanaf 1,2 Ah tot
  120 Ah) ................................................................................................................. 26
  12 V / 5 A / kou (snelladen voor accu's van 12 V, vanaf 1,2 Ah tot 120 Ah,
  bij lage temperatuur) ....................................................................................... 26
  Diepontladen 12V-accu regenereren/opladen (regeneratiemodus) ........ 27
  Beschrijving van de laadcyclus ......................................................................27
  Ompoolbeveiliging ....................................................................................... 29
  Beveiliging tegen oververhitting................................................................. 30
  De accu loskoppelen ..................................................................................... 30
  Uitschakelen .................................................................................................. 30
  Reiniging en onderhoud................................................................................ 31
  Opslag/transport ............................................................................................ 31
  Afvalverwerking ............................................................................................32
  Technische gegevens .....................................................................................33
  3 • Page 3

  Inhoud
  Conformiteitsinformatie van de EU............................................................... 34
  Service-informatie ........................................................................................ 35
  Colofon........................................................................................................... 36
  Privacy statement ..........................................................................................37

  4 • Page 4

  Over deze gebruiksaanwijzing

  Over deze gebruiksaanwijzing
  Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel
  plezier met het apparaat.
  Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het apparaat
  in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de
  gebruiksaanwijzing in acht.
  Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Als u het apparaat verkoopt
  of doorgeeft, geef dan ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee, omdat deze een
  essentieel onderdeel is van het product.

  Betekenis van de symbolen
  Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende
  waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden
  om de daar genoemde mogelijke gevolgen te voorkomen.

  GEVAAR!
  Dit signaalwoord wijst op een gevaar met veel risico. Wanneer het niet wordt
  vermeden, is ernstig letsel of de dood het gevolg.

  WAARSCHUWING!
  Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een matig risico. Wanneer het niet wordt
  vermeden, kan ernstig letsel of de dood het gevolg zijn.

  VOORZICHTIG!
  Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een laag risico. Wanneer het niet wordt
  vermeden, kan licht of matig ernstig letsel het gevolg zijn.

  LET OP!
  Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.

  5 • Page 5

  Over deze gebruiksaanwijzing

  Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!

  Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!
  Veiligheidsklasse II
  Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische
  apparaten die volledig zijn omgeven met dubbele en/of versterkte
  isolatie en geen aansluitmogelijkheden voor een aarddraad hebben.
  De behuizing van een elektrisch apparaat van veiligheidsklasse II
  dat volledig door isolatiemateriaal is omgeven kan gedeeltelijk of
  volledig de extra of versterkte isolatie vormen.
  Gebruik in binnenruimten
  Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in
  binnenruimten.
  Accusymbool
  De gegevens achter dit symbool geven de maximal en minimale
  stroomsterkte van de op te laden accu weer.
  Smeltzekering
  Apparaten met dit symbool beschikken over een smeltzekering die
  doorbrandt bij het overschrijden van de genoemde nominale stroom
  (2 A) en de stroomkring onderbreekt.
  Symbool voor gelijkstroom

  +

  IP65

  6

  positieve polariteit
  negatieve polariteit
  Dit apparaat heeft conform DIN EN 60529 beschermingsklasse IP65.
  Dit houdt het volgende in:
  • Het apparaat is stofdicht en volledig beveiligd tegen aanraking.
  • Het apparaat is bestand tegen waterstralen (sproeier) uit elke
  willekeurige hoek. • Page 6

  Over deze gebruiksaanwijzing
  Verklaring van conformiteit
  Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd voldoen aan de
  eisen zoals vastgelegd in de EG-richtlijnen (zie het hoofdstuk
  „Conformiteitsinformatie“).

  7 • Page 7

  Gebruiksdoel

  Gebruiksdoel
  Dit apparaat is een primair geschakelde acculader met
  pulsonderhoudslading. Het is geschikt voor het opladen
  en onderhoudsladen van de volgende oplaadbare 6V- of
  12V-loodaccu's met elektrolytoplossing of -gel en AGM-accu's die
  in motorvoertuigen worden gebruikt:
  – 6 V:
  capaciteit van 1,2 Ah tot 14 Ah;
  – 12 V:
  capaciteit van 1,2 Ah tot 120 Ah;
  Bovendien kunnen diepontladen 12V-accu's worden
  geregenereerd (regeneratiemodus).
  Het apparaat is niet geschikt voor het opladen van lithium-accu's
  voor voertuigen, motoren of boten.
  Gebruik de acculader uitsluitend voor het opladen van de in deze
  handleiding aangegeven typen accu's. Andere accu's mogen in
  geen geval met deze acculader worden opgeladen.
  Bij gebruik van andere typen accu's bestaat risico op letsel en kan
  de acculader beschadigd raken.
  Neem de laadinstructies van de accufabrikant in acht.
  De acculader laadt accu's automatisch in meerdere fasen op en
  kan deze opnieuw opladen tot ca. 100% van de oorspronkelijke
  capaciteit.
  U kunt een accu ook op de acculader aangesloten laten wanneer
  u deze langere tijd niet gebruikt om ervoor te zorgen dat de accu
  opgeladen blijft.
  Het product is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor
  industrieel/commercieel gebruik.
  Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat
  voor een ander doel dan dat waarvoor het is bestemd, de
  aansprakelijkheid komt te vervallen:
  • Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet
  om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of
  aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of
  geleverd.
  8 • Page 8

  Veiligheidsvoorschriften

  • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde
  reserveonderdelen en accessoires.
  • Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht en
  houd u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. Elke
  andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming
  met het gebruiksdoel en kan letsel of materiële schade tot
  gevolg hebben.
  • Gebruik het product niet in omgevingen waar gevaar
  voor explosies bestaat. Hiertoe behoren bijvoorbeeld
  tankinstallaties, opslagplaatsen voor brandstof en ruimtes
  waar oplosmiddelen worden verwerkt. Ook in omgevingen
  waar veel fijnstof (bijvoorbeeld meel- of houtstof) voorkomt,
  mag dit apparaat niet worden gebruikt.
  • Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden.
  Vermijd:
  – hoge luchtvochtigheid en vocht;
  – extreem hoge en lage temperaturen;
  – direct zonlicht;
  – open vuur.

  Veiligheidsvoorschriften
  GEVAAR!
  Gevaar voor letsel!
  Gevaar voor letsel bij personen met een lichamelijke, zintuiglijke
  of geestelijke beperking (zoals personen met een handicap en
  ouderen met een lichamelijke en geestelijke beperking) of met
  gebrek aan kennis en ervaring (zoals oudere kinderen).
  − Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van
  kinderen.
  9 • Page 9

  Veiligheidsvoorschriften

  − Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
  jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of
  geestelijke beperking of met onvoldoende kennis en ervaring,
  mits er iemand toezicht op hen houdt of hun is geleerd hoe
  ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben
  begrepen welke gevaren het gebruik van het apparaat met
  zich meebrengt.
  − Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
  − Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden
  uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er
  iemand toezicht op hen houdt.
  − Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat
  en de aansluitkabel.
  − Bewaar al het gebruikte verpakkingsmateriaal (zakken,
  stukken polystyreen, enzovoort) buiten het bereik van
  kinderen.
  − Laat kinderen niet met de verpakking spelen.
  − Laat de acculader niet aanstaan zonder dat er iemand bij is.
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor elektrische schokken / kortsluiting!
  Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of kortsluiting door
  onderdelen die onder stroom staan.
  − Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften
  geïnstalleerd en goed bereikbaar stopcontact in de buurt van
  het apparaat. De lokale netspanning moet overeenkomen met
  de technische gegevens van het apparaat.
  − Zorg ervoor dat het stopcontact vrij toegankelijk is, zodat het
  apparaat zo nodig snel kan worden losgekoppeld van het
  elektriciteitsnet.
  − Trek de stekker telkens na gebruik uit het stopcontact. Doe dit
  ook altijd voordat u het apparaat reinigt en als er niemand in
  de buurt is die het apparaat in het oog kan houden.
  10 • Page 10

  Veiligheidsvoorschriften

  − Trek altijd aan de stekker, nooit aan het netsnoer.
  − Let op dat het netsnoer niet in contact komt met hete
  voorwerpen of oppervlakken (bijv. kookplaten).
  − Gebruik het apparaat niet als het apparaat zelf of het netsnoer
  zichtbaar is beschadigd of het apparaat is gevallen.
  − Apparaten die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, kunnen
  bij onweer beschadigd raken. Trek daarom bij onweer altijd de
  stekker uit het stopcontact.
  − Controleer het apparaat en het netsnoer voor ingebruikname
  en telkens na gebruik op beschadigingen.
  − Wikkel het netsnoer helemaal af.
  − Zorg ervoor dat er geen knikken in het netsnoer komen en dat
  het nergens klem zit.
  − Neem bij transportschade onmiddellijk contact op met het
  Service Center.
  − Breng in geen geval op eigen initiatief veranderingen aan
  het apparaat aan en probeer niet om een onderdeel van het
  apparaat zelf te openen en/of te repareren.
  − Laat het netsnoer uitsluitend repareren bij een professioneel
  reparatiebedrijf of neem contact op met het Service Center om
  gevaarlijke situaties te voorkomen.
  − Trek de stekker van het apparaat vóór reiniging en onderhoud
  altijd uit het stopcontact.
  − Controleer bij een vast in het voertuig gemonteerde accu of
  het voertuig buiten bedrijf is en zich in een beschermde, droge
  binnenruimte bevindt, zoals een garage of carport. Schakel het
  contact uit en zet het voertuig in de parkeerstand, bijvoorbeeld
  door de handrem aan te trekken (personenauto).

  11 • Page 11

  Veiligheidsvoorschriften

  Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water of
  andere vloeistoffen of onder stromend water worden gehouden,
  omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.
  − Haal de netstekker van het apparaat uit het stopcontact
  – wanneer u het apparaat reinigt;
  – wanneer het apparaat vochtig of nat is geworden;
  – wanneer er niemand in de buurt is die het apparaat in het
  oog kan houden;
  – wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.
  − Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met water
  of andere vloeistoffen. Houd het apparaat, het netsnoer en de
  stekker uit de buurt van wastafels, gootstenen en dergelijke.
  − Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen of
  glazen, op of in de buurt van het apparaat.
  − Raak het apparaat en het netsnoer nooit aan met natte
  handen.
  − Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis. Gebruik het
  apparaat nooit in de openlucht.

  Apparaat plaatsen
  − Zet het apparaat op een stabiele, vlakke en goed geventileerde
  ondergrond.
  − Zet het apparaat niet op de rand van een tafel, omdat het dan
  kan kantelen en vallen.
  − Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer kan struikelen.
  Gebruik geen verlengsnoer.
  − Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen van
  0 °C tot 40 °C.
  − Het apparaat mag niet gedurende langere tijd worden
  blootgesteld aan intens, direct zonlicht.

  12 • Page 12

  Veiligheidsvoorschriften

  − Stel de acculader niet lang bloot aan temperaturen boven
  40 °C. Bij hogere temperaturen neemt automatisch het
  uitgangsvermogen van de acculader af.
  − Dek de acculader niet af omdat deze door oververhitting
  beschadigd kan raken.

  Laden
  WAARSCHUWING!
  Explosiegevaar!
  Ondeskundige omgang met de acculader kan vonken
  veroorzaken en een explosie tot gevolg hebben.
  Tijdens het opladen en onderhoudsladen kan er waterstof in
  gasvorm ontsnappen. Bij contact met open vuur vindt een uiterst
  explosieve knalgasreactie plaats.
  − Neem de laadinstructies van de accufabrikant in acht.
  − Let op de laadspecificatie van de accu.
  − Gebruik alleen typen accu's die geschikt zijn voor de acculader.
  − Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
  − Voer het opladen en onderhoudsladen uit in een goed
  geventileerde ruimte die bescherming biedt tegen
  weersinvloeden.
  − Zorg er tevens voor dat er tijdens het opladen en
  onderhoudsladen geen sprake is van open vuur (vlammen,
  gloeien of vonken).
  − Rook niet in de buurt van de acculader.
  − Bewaar geen explosieve of brandbare stoffen, zoals benzine
  of oplosmiddelen, in de buurt van de acculader die bij gebruik
  van de acculader vlam kunnen vatten.
  − Zorg ervoor dat bij het gebruik van kabels en elektrische
  apparaten geen vonken of elektrostatische ontlading ontstaan.
  13 • Page 13

  Veiligheidsvoorschriften

  − Voorkom vonkvorming bij het aansluiten en verwijderen van
  de acculader:
  – Voorkom elektrische kortsluiting bij het aansluiten van
  de acculader op de accu. Sluit de aansluitkabel voor de
  minpool (zwart) uitsluitend aan op de minpool van de accu.
  Sluit de aansluitkabel voor de pluspool (rood) uitsluitend
  aan op de pluspool van de accu.
  – Sluit het netsnoer aan op een plek die zich op voldoende
  afstand van de accu en de brandstofleiding bevindt.
  – Koppel het apparaat na het opladen eerst los van
  het elektriciteitsnet. Pas daarna verwijdert u de
  aansluitklemmen van de accu.

  Omgang met oplaadbare accu's
  WAARSCHUWING!
  Gevaar door bijtende werking!
  Het accuzuur is sterk bijtend.
  − Gebruik zuurbestendige veiligheidshandschoenen, -kleding
  en oogbescherming.
  − Om het lekken accuzuur via de ontluchtingsopeningen te
  voorkomen, mag de accu niet worden gekanteld.
  − Als een cel is gaan lekken, mag de vloeistof niet in contact
  komen met huid of ogen.
  Spoel als dit toch gebeurt de betreffende plek af met een ruime
  hoeveelheid water. Raadpleeg direct een arts.
  − Verwijder gelekt accuzuur met een droge, absorberende doek
  en vermijd daarbij contact met de huid, bijvoorbeeld door
  zuurbestendige veiligheidshandschoenen te dragen.

  14 • Page 14

  Veiligheidsvoorschriften

  Algemeen

  − Gebruik de acculader niet voor het opladen van nietoplaadbare accu's.
  − Gebruik geen bevroren oplaadbare accu's.
  − Gebruik geen beschadigde of gecorrodeerde oplaadbare
  accu's.
  − Oplaadbare cellen of accu's mogen nooit worden
  gedemonteerd, geopend of in stukken gehakt.
  − De cellen of accu's mogen nooit worden blootgesteld aan hoge
  temperaturen of vuur. Bewaar cellen of accu's niet in direct
  zonlicht.
  − Voorkom kortsluiting van cellen of accu's.
  − Neem het plus- (+) en minteken (-) op de cellen, accu's en
  apparaten altijd in acht. Gebruik deze op de juiste manier.
  − Bewaar cellen en accu's buiten bereik van kinderen.
  − Gebruik de acculader alleen voor 6V- of 12V-loodaccu's met
  elektrolytoplossing of -gel of met oplaadbare AGM-accu's.
  − Laad nooit lithium-accu's op.
  − Bewaar voor toekomstig gebruik ook de technische
  documentatie van de op te laden accu's samen met deze
  handleiding.

  15 • Page 15

  Inhoud van de levering

  Inhoud van de levering
  GEVAAR!
  Verstikkingsgevaar!
  Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van
  kleine onderdelen of folie.
  − Houd verpakkingsfolie buiten bereik van kinderen.
  − Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.
  − Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
  − Controleer de levering op volledigheid en neem binnen 14 dagen na aankoop
  contact op met het Service Center als de levering niet compleet is.
  − De acculader voor voertuigaccu's moet telkens vóór gebruik worden
  gecontroleerd op beschadigingen.
  − Neem bij beschadigingen contact op met het Service Center.
  Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:
  • Acculader voor voertuigaccu's
  • Gebruiksaanwijzing en garantiedocumenten

  16 • Page 16

  Overzicht van het apparaat

  Overzicht van het apparaat
  3

  8

  1

  2

  3

  7
  6

  5

  1

  Toets MODE

  2

  Display

  3

  Bevestigingsgaten

  4

  Netsnoer met stekker

  5

  Aansluitkabel met ringschoenen

  6

  Klem voor minpool (zwart), met aansluitkabel

  7

  Bevestigingsschroeven

  8

  Klem voor pluspool (rood), met aansluitkabel

  4

  17 • Page 17

  Overzicht van het apparaat

  Displayaanduiding
  9

  10

  12

  11

  17

  16

  15

  14

  13

  9+10

  Laadmodus 12 V / 0,8 A actief – normaal laden

  9+10+11

  Laadmodus 12 V / 0,8 A / KOU actief – normaal laden bij lage
  temperaturen

  10

  Laadmodus 12 V / 5 A actief – snelladen

  11

  Laadmodus 12 V / 5 A / KOU actief – snelladen bij lage
  temperaturen

  12

  Laadmodus 6 V / 0,8 A actief – normaal laden

  13

  Laadindicator (zie Blz. 21)

  14

  Storingsindicator (geen accu aangesloten, kortsluiting)

  15

  Accu defect

  16

  Storingsindicator (klemmen verkeerd aangesloten)

  17

  Indicator van de laadstroomsterkte/
  indicator van de huidige accuspanning

  18 • Page 18

  Montage aan de muur

  Montage aan de muur
  Het apparaat is voorzien van bevestigingsgaten zodat u het aan de muur kunt
  bevestigen.

  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor een elektrische schok!
  Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door
  stroomvoerende onderdelen.
  − Trek altijd de stekker (4) uit het stopcontact voordat u
  montage- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert of het
  apparaat reinigt.
  Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door
  stroomvoerende leidingen.
  − Boor niet op plekken waar zich verborgen elektriciteits
  gas- of waterleidingen kunnen bevinden. Gebruik geschikte
  zoekapparaten om deze leidingen op te sporen.
  − Kies een geschikte plek aan de muur. Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
  − Kies vier pluggen en schroeven die geschikt zijn voor de muur en voor de grootte
  van de bevestigingsgaten (3).
  − Markeer de boorgaten op de muur.
  − Boor de vier gaten en breng de pluggen aan.
  − Schroef het apparaat vast.

  19 • Page 19

  Bediening

  Bediening
  − Haal het product uit de verpakking, verwijder al het verpakkingsmateriaal en
  haal de beschermende folie van de display.

  Acculader aansluiten op de accu
  De acculader herkent automatisch het aangesloten type accu: 6 V of 12 V.

  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor een elektrische schok!
  Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door
  stroomvoerende onderdelen.
  − Trek de stekker (4) altijd uit het stopcontact voordat u de
  aansluitklemmen op de accu aansluit of loskoppelt.
  Raadpleeg voordat u de accu van een personenauto of motor loskoppelt
  eerst de handleiding van het voertuig om na te gaan wat de mogelijke
  gevolgen zijn van het loskoppelen van de accu.
  − Als de accu die u wilt opladen in het voertuig is
  aangesloten, koppelt u, voordat u met het opladen
  of onderhoudsladen begint, eerst de aansluitkabel 1.
  voor de minpool (zwart) (6) van het voertuig los
  van de minpool van de accu. De minpool van de
  zwart
  rood
  accu is normaal gesproken verbonden met de
  carrosserie van het voertuig.
  − Koppel vervolgens de aansluitkabel voor de
  pluspool (rood) (8) van het voertuig los van de
  pluspool van de accu.
  − Klem daarna de klem van de pluspool (rood) van de acculader vast op de
  pluspool van de accu en vervolgens de klem van de minpool (zwart) op de
  minpool van de accu, op afstand van de accu en de benzineleiding.
  − Steek de stekker van het netsnoer (4) van de acculader in een stopcontact.

  20

  2. • Page 20

  Bediening
  U kunt de klemmen op de acculader losschroeven om deze met de
  ringkabelschoenen vast te maken aan de accu, bijvoorbeeld voor
  onderhoudslading in de winter.

  Laadmodus selecteren
  Kies een laadmodus afhankelijk van het type accu en de omgevingstemperatuur. U
  kunt ook een volledig ontladen (diepontladen) accu opnieuw opladen (Blz. 27).
  De elektronica van de acculader start met opladen na het aansluiten van de accu in
  de normale laadmodus van 6 V of 12 V, afhankelijk van het type accu.
  − U kunt een laadmodus selecteren door meerdere keren op de toets MODE (1) te
  drukken. Het symbool van de betreffende modus en de laadstroom worden op
  het display (2) weergegeven.
  − De acculader herkent de bij het type accu passende, normale laadmodus van 6 V
  of 12 V. Daarom kan niet bij elke accu elke modus worden geselecteerd.
  − Nadat een modus is gekozen, wordt deze uitgevoerd. Op het display wordt
  nu de actuele accuspanning weergegeven. Als een volledig opgeladen accu
  op de acculader aangesloten blijft, schakelt de lader automatisch over op
  onderhoudslading. De accu wordt ook met onderhoudslading opgeladen als
  een andere modus wordt geselecteerd.

  Statusindicatoren
  • Wanneer het apparaat is ingeschakeld, brandt de achtergrondverlichting
  blauw.
  • Tijdens het opladen worden de gekozen laadmodus, de actuele accuspanning
  en de laadstatus van de accu getoond.
  • Bij storingen (bijvoorbeeld door kortsluiting) worden storingssymbolen
  getoond en schakelt het apparaat eventueel over op de stand-bymodus (zie
  ook “Ompoolbeveiliging” op blz. 29).

  21 • Page 21

  Bediening
  Led

  Modus
  Normale laadmodus 6 V / 0,8 A:
  Laadproces voor 6V-accu
  Aanbevolen accucapaciteit 1,2-14 Ah, 0,8 A laadstroom
  Normale laadmodus 12 V / 0,8 A:
  Laadproces voor 12V-accu voor motor of auto
  Aanbevolen accucapaciteit 1,2-120 Ah, 0,8 A laadstroom
  Normale laadmodus 12 V / 0,8 A / KOUDE:
  Laadproces voor 12V-accu voor motor of 12V-accu voor auto bij lage
  omgevingstemperatuur
  Aanbevolen accucapaciteit 1,2-120 Ah, 0,8 A laadstroom

  /

  Snellaadmodus 12 V / 5 A:
  Snelladen 12V-autoaccu
  Aanbevolen accucapaciteit 1,2-120 Ah, 5 A laadstroom
  Snellaadmodus 12 V / 5 A / KOU: Snelladen bij lage
  omgevingstemperatuur, alleen voor geschikte 12V-accu
  Aanbevolen accucapaciteit 1,2-120 Ah, 5 A laadstroom
  Laadstatus: kader knippert, 1-5 balken worden weergegeven: laadproces
  actief
  Laadstatus: 5 balken worden weergegeven, kader wordt permanent
  weergegeven: de accu is volledig opgeladen.
  Onderhoudslading bij volledig opgeladen accu.
  Storing: accu defect
  Storing: verkeerd aangesloten aansluitklemmen
  Storing: geen accu aangesloten, kortsluiting

  22 • Page 22

  Bediening
  Display

  Accu

  Laadstroom

  Laadeindspanning
  Let op!
  Neem de
  laadinstructies van
  de accufabrikant in
  acht.

  Geschikt voor
  type accu
  Het opladen van
  lithium-accu's is
  niet toegestaan.

  DC 12 V voor
  motor of auto

  0,8 A

  14,3 V

  1,2 Ah - 120 Ah
  Loodzuur; lood;
  AGM, GEL; EFB, Wet

  DC 12 V voor
  motor of auto

  0,8 A

  14,8 V

  1,2 Ah - 120 Ah
  Loodzuur; lood;
  AGM, GEL; EFB, Wet

  DC 12 V auto

  5A

  15,1 V

  DC 12V auto

  5A

  15,5 V

  DC 6 V
  Motor en boot

  0,8 A

  7,6 V
  Let op!
  Neem de
  laadinstructies van
  de accufabrikant in
  acht.

  1,2 Ah - 120 Ah
  Lood; AGM, GEL;
  EFB
  1,2 Ah - 120 Ah
  AGM, GEL
  1,2 Ah - 14 Ah
  Lood, AGM; GEL;
  EFB
  Het opladen van
  lithium-accu's is
  niet toegestaan.

  23 • Page 23

  Bediening

  Laadmodus 6 V / 0,8 A (accu 6 V tot max. 14 Ah)
  Het type accu staat vermeld op het typeplaatje. Neem de laadinstructies
  van de accufabrikant in acht.

  De acculader herkent normaal gesproken de normale laadmodus van 6 V die bij het
  type accu past. Volg de onderstaande stappen wanneer de accu niet wordt herkend:
  − Stel deze modus in voor het opladen van 6V-accu's met een lagere capaciteit dan
  14 Ah.
  − Druk meerdere keren op de toets MODE om 6 V / 0,8 te selecteren.
  Het symbool
  wordt op het display weergegeven.
  Wanneer u vervolgens geen andere modus instelt, wordt het laadproces automatisch
  gestart met een laadstroom van ca. 0,8 A.
  Wanneer de accu volledig is opgeladen, knippert het kader van het accusymbool
  (13) niet meer en gaat het symbool ononderbroken branden. In deze status wordt
  onderhoudslading uitgevoerd.

  Laadmodus 12 V / 0,8 A (accu 12 V tot max. 120 Ah)
  Het type accu staat vermeld op het typeplaatje. Neem de laadinstructies
  van de accufabrikant in acht.

  De acculader herkent normaal gesproken de normale laadmodus van 12 V die bij het
  type accu past. Volg de onderstaande stappen wanneer de accu niet wordt herkend:
  − Stel deze modus in voor het opladen van accu's met een lagere capaciteit dan 120
  Ah.
  − Druk meerdere keren op de toets MODE (1) om 12 V / 0,8 A te selecteren.
  De symbolen
  en
  worden op het display (2) weergegeven.
  Wanneer u vervolgens geen andere modus instelt, wordt het laadproces automatisch
  gestart met een laadstroom van ca. 0,8 A.
  Wanneer de accu volledig is opgeladen, knippert het kader van het accusymbool
  (13) niet meer en gaat het symbool ononderbroken branden. In deze status wordt
  onderhoudslading uitgevoerd.

  24 • Page 24

  Bediening

  Laadmodus 12 V / 0,8 A (accu's 12 V tot max. 120 Ah, bij
  lage temperaturen)
  Het type accu staat vermeld op het typeplaatje. Neem de laadinstructies
  van de accufabrikant in acht.

  De acculader herkent normaal gesproken de normale laadmodus van 12 V die bij het
  type accu past. Volg de onderstaande stappen wanneer de accu niet wordt herkend:
  − Stel deze modus in voor het opladen van accu's met een lagere capaciteit dan
  120 Ah en bij een lage omgevingstemperatuur. Kies deze modus ook voor het
  opladen van geschikte gel- en AGM-accu's (Absorbent Glass Mat: accu's met in
  glasvezel gebonden elektrolyt) met een capaciteit tot 1,2 Ah.
  − Druk meerdere keren op de toets MODE (1) om 12 V / 0,8 A / KOU te
  selecteren.
  De symbolen
  ,
  en
  worden op het display (2) weergegeven.
  Wanneer u vervolgens geen andere modus instelt, wordt het laadproces automatisch
  gestart met een laadstroom van ca. 0,8 A.
  Wanneer de accu volledig is opgeladen, knippert het kader van het accusymbool
  (13) niet meer en gaat het symbool ononderbroken branden. In deze status wordt
  onderhoudslading uitgevoerd.

  25 • Page 25

  Bediening

  Laadmodus 12 V / 5 A (snelladen voor accu's van 12 V,
  vanaf 1,2 Ah tot 120 Ah)
  Het type accu staat vermeld op het typeplaatje. Neem de laadinstructies
  van de accufabrikant in acht.
  Ga als volgt te werk:
  − Stel deze modus in voor het opladen van accu's met een capaciteit van 1,2 Ah
  onder normale omgevingstemperaturen.
  − Druk meerdere keren op de toets MODE (1) om de modus 12 V / 5 A te selecteren.
  wordt op het display weergegeven.
  Het symbool
  Wanneer u vervolgens geen andere modus instelt, wordt het laadproces automatisch
  gestart met een laadstroom van ca. 5 A.
  Wanneer de accu volledig is opgeladen, knippert het kader van het accusymbool
  (13) niet meer en gaat het symbool ononderbroken branden. In deze status wordt
  onderhoudslading uitgevoerd.

  12 V / 5 A / kou (snelladen voor accu's van 12 V, vanaf 1,2
  Ah tot 120 Ah, bij lage temperatuur)
  Het type accu staat vermeld op het typeplaatje. Neem de laadinstructies
  van de accufabrikant in acht.
  Ga als volgt te werk:
  − Stel deze modus in voor het opladen van accu's met een capaciteit vanaf 1,2 Ah
  en bij een lage omgevingstemperatuur. Kies deze modus ook voor het opladen
  van geschikte gel- en AGM-accu's (Absorbent Glass Mat: accu's met in glasvezel
  gebonden elektrolyt) met een capaciteit vanaf 1,2 Ah.
  − Druk meerdere keren op de toets MODE (1) om de modus
  12 V / 5 A / KOU te selecteren.
  Het symbool
  wordt weergegeven.
  Wanneer u vervolgens geen andere modus instelt, wordt het laadproces automatisch
  gestart met een laadstroom van ca. 5 A.
  Wanneer de accu volledig is opgeladen, knippert het kader van het accusymbool
  (13) niet meer en gaat het symbool ononderbroken branden. In deze status wordt
  onderhoudslading uitgevoerd.
  26 • Page 26

  Beschrijving van de laadcyclus

  Diepontladen 12V-accu regenereren/opladen
  (regeneratiemodus)
  − Klem de diepontladen (volledig lege accu) op de acculader en start het
  laadproces.
  In deze regeneratiemodus wordt de accu opgeladen totdat de acculader een
  klemspanning meet die hoog genoeg is voor een reguliere laadmodus. De acculader
  schakelt vervolgens automatisch op naar een passende laadmodus en vervolgt het
  laadproces op de gebruikelijke manier.

  Beschrijving van de laadcyclus
  Laadmodus
  6 V / 0,8 A

  Laadstap
  Volledig opgeladen

  Overschakelen op
  onderhoudslading

  Vervolg van het
  laadproces
  12 V / 0,8 A

  Volledig opgeladen

  Overschakelen op
  onderhoudslading

  Vervolg van het
  laadproces
  12 V / 0,8 A / Volledig opgeladen
  KOU
  Overschakelen op
  onderhoudslading

  Accuspanning
  Bij een accuspanning van 3,7 tot
  7,6 V wordt opgeladen met een
  laadstroom van 0,8 A
  Bij een accuspanning ≥ 6,4 V wordt
  de accu in volledig geladen status
  op een onderhoudsstroom van 50150 mA (0,05-0,15 A) gehouden.
  Bij een accuspanning van < 6,4 V
  wordt het opladen voortgezet met
  een laadstrooom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning van 7,5 tot
  14,3 V wordt opgeladen met een
  laadstroom van 0,8 A
  Bij een accuspanning ≥ 12,8 V wordt
  de accu in volledig geladen status
  op een onderhoudsstroom van 50150 mA (0,05-0,15 A) gehouden.
  Bij een accuspanning van < 12,8 V
  wordt het opladen voortgezet met
  een laadstroom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning van 7,5 tot
  14,3 V wordt opgeladen met een
  laadstroom van 0,8 A
  Bij een accuspanning ≥ 12,8 V wordt
  de accu in volledig geladen status
  op een onderhoudsstroom van 50150 mA (0,05-0,15 A) gehouden.
  27 • Page 27

  Beschrijving van de laadcyclus
  Laadmodus

  Laadstap
  Vervolg van het
  laadproces

  12 V / 5 A

  Impulslading (accu
  reactiveren)

  Continue lading

  12 V / 5 A

  Continue lading

  Overschakelen op
  onderhoudslading

  Vervolg van het
  laadproces
  Reactiveren
  Impulslading voor
  voor 12V-accu's reactiveren

  Continue lading

  12 V / 5 A /
  KOU

  Impulslading (accu
  reactiveren)
  Continue lading

  12 V / 5 A /
  KOU

  28

  Continue lading

  Accuspanning
  Bij een accuspanning van < 12,8 V
  wordt het opladen voortgezet met
  een laadstroom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning van 7,5 V tot
  10,5 V wordt opgeladen met een
  impulslaadstroom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning van 10,5 V tot
  14,1 V wordt het opladen voortgezet
  met een laadstroom van 5 A.
  Bij een accuspanning van 14,1 V tot
  14,8 V wordt het opladen voortgezet
  met een laadstroom van 3,0 A.
  Bij een accuspanning van 14,8 V tot
  15,1 V wordt het opladen voortgezet
  met een laadstroom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning ≥ 12,8 V wordt
  de accu in volledig geladen status
  op een onderhoudsstroom van 50150 mA (0,05-0,15 A) gehouden.
  Bij een accuspanning van < 12,8 V
  wordt het opladen voortgezet met
  een laadstroom van 0,8 A.
  Bij de 90 seconden durende meting
  van een accuspanning van 7,5 V tot
  10,5 V wordt opgeladen met een
  impulslaadstroom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning van ≥ 10,5 V
  wordt het laden voortgezet met een
  laadstroom van 5 A.
  Bij een accuspanning van 7,5 V tot
  10,5 V wordt opgeladen met een
  impulslaadstroom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning van 10,5 V tot
  14,1 V wordt het opladen voortgezet
  met een laadstroom van 5 A.
  Bij een accuspanning van 14,1 V tot
  14,8 V wordt het opladen voortgezet
  met een laadstroom van 3,0 A. • Page 28

  Ompoolbeveiliging
  Laadmodus

  Laadstap

  Overschakelen op
  onderhoudslading

  Vervolg van het
  laadproces

  Accuspanning
  Bij een accuspanning van 14,8 V tot
  15,5 V wordt het opladen voortgezet
  met een laadstroom van 0,8 A.
  Bij een accuspanning ≥ 12,8 V wordt
  de accu in volledig geladen status
  op een onderhoudsstroom van 50150 mA (0,05-0,15 A) gehouden.
  Bij een accuspanning van < 12,8 V
  wordt het opladen voortgezet met
  een laadstroom van 0,8 A.

  Ompoolbeveiliging
  Het apparaat wordt beschermd tegen onjuiste ingebruikname. Bij een verkeerde
  aansluiting of wanneer de accuspanning bij 12V-accu's tot onder 7,5 V en bij 6V-accu's
  tot onder 3,7 V daalt, blijft het apparaat in de stand-bymodus.
  • Wanneer de klemmen verkeerd zijn gepoold (verkeerd om zijn aangesloten),
  wordt
  weergegeven.
  • Wanneer de klemmen niet goed zijn aangesloten en het stroomcircuit niet is
  weergegeven.
  gesloten, wordt op het display (2)
  • Wanneer de accu zelf defect is, verschijnt op het display

  .

  U kunt het apparaat dan niet in gebruik nemen.

  29 • Page 29

  Beveiliging tegen oververhitting

  Beveiliging tegen oververhitting
  Wanneer de temperatuur van het apparaat oploopt tot boven 115 °C, wordt de
  oververhittingsbeveiliging geactiveerd tot het apparaat weer is afgekoeld. Op het
  display wordt de laadstatus weergegeven.

  De accu loskoppelen
  WAARSCHUWING!
  Explosiegevaar!
  Ondeskundige omgang met de acculader kan vonken
  veroorzaken en een explosie tot gevolg hebben.
  Tijdens het opladen en onderhoudsladen kan er waterstof in
  gasvorm ontsnappen. Bij contact met open vuur vindt een uiterst
  explosieve knalgasreactie plaats.
  − Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet voordat u de
  aansluitklemmen op de accu losmaakt.
  − Houd de juiste volgorde aan bij het losmaken van de
  accuklemmen.
  Ga wanneer u de accu loskoppelt van de acculader, in onderstaande volgorde te
  werk:
  − Koppel het apparaat na het opladen los van de netstroom.
  − Verwijder de klem voor de minpool (zwart) van de minpool van de accu.
  − Verwijder de klem voor de pluspool (rood) van de pluspool van de accu.
  − Sluit de aansluitkabel voor de pluspool van het voertuig weer aan op de pluspool
  van de accu.
  − Sluit de aansluitkabel voor de minpool van het voertuig weer aan op de minpool
  van de accu.

  Uitschakelen
  − Schakel de acculader uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.

  30 • Page 30

  Reiniging en onderhoud

  Reiniging en onderhoud
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor een elektrische schok!
  Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door
  stroomvoerende onderdelen.
  − Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u montage- en
  onderhoudswerkzaamheden uitvoert of het apparaat reinigt.
  − Trek de stekker (4) uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik
  voor het reinigen een droge, zachte doek. Vermijd het gebruik van chemische
  oplos- en reinigingsmiddelen, omdat deze het oppervlak en/of de opschriften
  op het apparaat kunnen beschadigen.
  − Reinig na langer gebruik ook de aansluitklemmen (6)/(8) met een droge doek
  voor een optimaal contact met de polen.

  Opslag/transport
  − Trek als u het apparaat niet gebruikt de stekker (4) uit het stopcontact en bewaar
  het apparaat op een droge, stofvrije plaats bij temperaturen tussen -20 °C tot
  60 °C en zonder direct zonlicht.
  − Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
  − Om beschadigingen bij transport te voorkomen, adviseren wij u om de originele
  verpakking te gebruiken.

  31 • Page 31

  Afvalverwerking

  Afvalverwerking
  VERPAKKING
  Uw apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een
  verpakking. De verpakking bestaat uit materialen die milieuvriendelijk
  kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.
  APPARAAT
  Alle apparaten die zijn gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde
  symbool, mogen bij afdanking niet bij het normale huisvuil worden
  gedaan.
  Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van zijn
  levensduur op een passende manier worden afgevoerd.
  Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat
  gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.
  Geef het afgedankte apparaat af op een inzamelpunt voor afgedankte
  elektrische apparaten of bij een afvalsorteercentrum.
  Neem voor meer informatie contact op met de milieudienst bij u ter
  plaatse of met uw gemeente.
  BATTERIJEN/ACCU'S
  Verbruikte batterijen/accu’s horen niet thuis bij het huisvuil.
  Batterijen/accu’s moeten volgens de lokale voorschriften worden
  weggegooid. Hiervoor zijn er bij winkels die batterijen/accu’s verkopen,
  en bij lokale inzamelpunten bakken aanwezig waarin batterijen/accu’s
  kunnen worden gedeponeerd. Neem voor meer informatie contact op
  met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf of uw gemeente.
  Bij de verkoop van batterijen/accu’s en bij de levering van apparaten
  die batterijen/accu’s bevatten, zijn wij verplicht om u te wijzen op het
  volgende:
  Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen/accu’s in
  te leveren.
  Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat de batterij/accu
  niet bij het huisvuil mag worden gedaan.

  32 • Page 32

  Technische gegevens

  Technische gegevens
  Model

  MD 19787

  Ingang

  220-240 V ~ 50 Hz; 0,8 A

  Vermogen bij stand-by

  < 0,8 W

  Elektrische veiligheidsklasse

  II

  Spanningstolerantie

  ± 0,3 V

  Stroomtolerantie

  ± 10%
  (± 15% voor 0,8 A)

  Onderhoudslaadstroom

  50-150 mA

  Laadsluitspanning

  ca. 7,6 V (laadmodus 6 V / 0,8 A)
  ca. 14,3 V (laadmodus 12 V / 0,8 A)
  ca. 14,8 V (laadmodus 12 V / 0,8 A / kou)
  ca. 15,1 V (laadmodus 12 V / 5 A)
  ca. 15,5 V (laadmodus 12 V / 5 A / kou)

  Uitgang voor accu's
  met nominale spanningen

  6 V of 12 V

  Laadstroom

  ca. 0,8 A / 5 A (12V-accu's)
  ca. 0,8 A (6V-accu's)

  Geschikt voor type accu

  12 V: 1,2 Ah - 120 Ah
  6 V: 1,2 Ah - 14 Ah

  Beschermingsklasse

  IP65

  Kabellengte (netsnoer met
  stekker)

  1,80 m

  Kabellengte (laadkabel met
  accuklemmen)

  1,90 m

  Bedrijfstemperatuur

  0 °C tot 40 °C

  Opslagtemperatuur

  -20 °C tot 60 °C

  33 • Page 33

  Conformiteitsinformatie van de EU

  Conformiteitsinformatie van de EU
  Hiermee verklaart MEDION AG dat dit apparaat voldoet aan de basiseisen
  en andere relevante voorschriften:
  • EMC-richtlijn 2014/30/EU
  • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
  • RoHS-richtlijn 2011/65/EU

  34 • Page 34

  Service-informatie

  Service-informatie
  Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact
  op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons
  contact op te nemen:
  • In onze Service Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en
  daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.
  U vindt onze Service Community onder community.medion.com.
  • U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder
  www.medion.com/contact.
  • En bovendien staat ons serviceteam ook via de hotline of per post ter
  beschikking.
  Openingstijden Hotline
  Klantenservice
  Werkdagen:
  08.30 - 21.00 uur

  0900 - 2352534
  Zaterdag:
  10.00 - 18:00 uur
  Feestdagen:
  10.00 - 14.00 uur
  Buiten deze tijden kunt u op het genoemde nummer te allen tijde gebruik
  maken van onze voicemaildienst met terugbeloptie.
  Serviceadres
  MEDION B.V.
  John F.Kennedylaan 16a
  5981 XC Panningen
  Nederland
  Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking
  om te downloaden via het serviceportaal
  www.medion.com/nl/service/start/.
  Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende
  apparaten.
  Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de
  gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw
  mobiele eindapparaat.

  35 • Page 35

  Colofon

  Colofon
  Copyright © 2020
  Stand: 10.07.2020
  Alle rechten voorbehouden.
  Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.
  Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook
  zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.
  Het copyright berust bij de distributeur:
  MEDION AG
  Am Zehnthof 77
  45307 Essen
  Duitsland
  Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst
  contact op met onze klantenservice.

  36 • Page 36

  Privacy statement

  Privacy statement
  Beste klant!
  Wij delen u mee dat wij, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, als
  verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken.
  In aangelegenheden die te maken hebben met het recht op gegevensbescherming,
  worden wij bijgestaan door de functionaris voor gegevensbescherming van onze
  onderneming, die bereikbaar is onder MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77,
  D-45307 Essen; datenschutz@medion.com. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve
  van de garantieafwikkeling en daarmee samenhangende processen (bijv. reparaties)
  en baseren ons bij de verwerking van uw gegevens op de met ons gesloten
  koopovereenkomst.
  Wij zullen uw gegevens voor de garantieafwikkeling en daarmee samenhangende
  processen (bijv. reparaties) doorgeven aan de dienstverleners die de reparaties in
  opdracht van ons uitvoeren. Wij slaan uw persoonsgegevens gewoonlijk op voor de
  duur van drie jaar om ervoor te zorgen dat uw wettelijke garantieaanspraken kunnen
  worden vervuld.
  U hebt tegenover ons het recht op informatie over de betreffende persoonsgegevens
  en op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de
  verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid.
  Ten aanzien van het recht op informatie en wissing gelden evenwel beperkingen
  volgens § 34 en § 35 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG)
  (art. 23 AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een
  toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG juncto § 19 BDSG). Voor MEDION AG is dat
  de functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat
  Noordrijn-Westfalen (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
  Nordrhein Westfalen), Postbus 200444, 40212 Düsseldorf. www.ldi.nrw.de.
  De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de garantieafwikkeling; zonder
  dat de vereiste gegevens beschikbaar worden gesteld, is het niet mogelijk om de
  garantie af te wikkelen.

  37 • Page 37

  38 • Page 38

  KLANTENSERVICE
  0900 - 23 52 534

  www.medion.nl

  © Copyright
  Nadruk of vermenigvuldiging (ook gedeeltelijk)
  uitsluitend met toestemming van:
  MEDION AG
  Am Zehnthof 77
  D-45307 Essen
  Duitsland
  Dit drukwerk, inclusief alle onderdelen, is
  auteursrechtelijk beschermd.
  Elke verwerking buiten de nauwe grenzen van
  het auteursrecht zonder toestemming van
  Medion AG is niet toegestaan en strafbaar.
  Dit geldt met name voor reproductie, vertaling,
  vastlegging op microfilm en opslag en
  verwerking in elektronische systemen.
  MEDION B.V.
  John F. Kennedylaan 16a
  5981 XC Panningen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für CarXtras - Medion MD 19787 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von CarXtras - Medion MD 19787 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info