Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
18
7. Praktische tips
1. Als u per ongeluk een instelling wijzigt en deze
knippert nog, dan kunt u de oude waarde terug
krijgen door aan de linkerdraaiknop te draaien.
2. Als u bij een geopend venster niet meer weet wat er
in het scherm staat, sluit dan het venster, open het
venster en gebruik de hand leiding.
3. De openhaard is aan en de radiatoren in de rest van
de woning zijn koud
De ruimtetemperatuursinvloed van de ruimte
waar de VAG5000 hangt kan tijdelijk uitgeschakeld
worden. Zie 5.4. in de bedieningshandleiding.
4. Het display blijft blanco
De VAG5000 communiceert met de Basic-unit.
Controleer of er spanning op de Basic-unit staat.
Controleer of de VAG5000 juist is aangesloten en of
er geen kabelbreuk is.
5. De temperatuur is te laag
Verstel de gewenste ruimte temperatuur. Indien deze
klacht structureel is, pas dan de stooklijn aan. Indien
de VAG5000 op een representatieve plaats hangt
kan tevens de ruimtecompensatie voor radiatoren
verhoogd worden. Instellingen P:4 t/m P:6, P:13+.
6. De ketel gaat niet aan
Controleer de programma keuze. Zie 3.1. in de
bedieningshandleiding.
Als de ketel ondanks een juiste programmakeuze
toch uit blijft, controleer dan de status, de gewenste
en gemeten aanvoertemperatuur. Zie 4.1.
7. Het wordt te warm
Verstel de gewenste ruimte temperatuur. Verstel
indien aanwezig de thermische radiatorafsluiters.
Indien deze klacht structureel is, pas dan de stooklijn
aan. Indien de VAG5000 op een representatieve
plaats hangt kan tevens de ruimtecompensatie voor
de radiatoren verhoogd worden. P:4 t/m P:6, + P:13.
8. Er komt geen warmwater uit de kraan
Deze vrijgavetijd is gekoppeld aan de cv-schakelklok.
Zorg ervoor dat de programmakeuze juist is.
Controleer of de ketel juist is aangesloten en
ingesteld. Als u de ketel voor cv tijdelijk uit wilt
houden maar de ketel wel voor warm water in bedrijf
moet komen, dan kunt u de bedrijfstoestand g
kiezen.
Tevens kan de overwerktimer aan en weer uitgezet
worden, waardoor de warmwater voorziening
gedurende de ingestelde timertijd ingeschakeld is.
Met de instelling P:24 tapwaterverlengingstijd kan
de tijdsduur aangepast worden die de warmwater-
voorziening langer in bedrijf is dan de schakeltijden
voor cv-bedrijf.
9. Indien u een temperatuurmeting niet vertrouwt, dan
kunt u dit aan de hand van de weerstandstabel in
hoofdstuk 6 controleren.
10. Wat is de regelaar aan het doen?
In 4.1. staat beschreven hoe u de gewenste en
gemeten temperaturen kunt uitlezen. Tevens kan
de regelaar aangeven in welke status de regeling
verkeert.
11. Er verschijnt
in beeld als voor G gekozen wordt
Zodra de regelaar aangezet wordt gaat de afstands-
bediening kijken ‘wie’ er aan de andere kant van
de lijn zit. De VAG5000 past hierop zijn instellingen
menu aan. Zodra de VAG5000 dit weet, wordt het
menu getoond.
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cenvax VAG5000 Basic wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cenvax VAG5000 Basic in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,59 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cenvax VAG5000 Basic

Cenvax VAG5000 Basic Bedienungsanleitung - Holländisch - 20 seiten

Cenvax VAG5000 Basic Bedienungsanleitung - Holländisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info