Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
Verkorte handleiding
(ref. 34889)
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Verkorte handleiding
  (ref. 34889) • Page 2

  Download de app 'mobile eye door +'.

  De initiële installatie van uw Chacon IP-deurvideofoon
  Verbind de kabels met dezelfde kleur van beide units met elkaar. Sluit uw IP-deurvideofoon en de buitenunit aan op de voeding. Wacht ongeveer 1 minuut tot u een
  pieptoon hoort; vervolgens kunt de deurvideofoon resetten of beginnen te gebruiken.

  *

  12V DC

  Wi-Fi
  220V AC

  Ethernet
  (RJ45)

  * Alimentation DC requise (non incluse)

  Modem • Page 3

  Om de Chacon IP-deurvideofoon te resetten voor het instellen van de app:
  I. Druk gedurende 5 seconden op de 'Talk'-knop op de monitor tot u een korte
  pieptoon hoort.
  II. Wacht nu ongeveer 30 seconden tot opnieuw opgestart wordt.
  III. De monitor bevindt zich in de instelmodus voor de mobiele app. Dit is enkel
  nodig voor de initiële configuratie.
  Open de app; er verschijnt
  een hulpgids met de
  functies van de app. Schuif
  naar rechts tot de optie
  'Go to the main screen'
  (Ga naar het hoofdscherm)
  verschijnt en tik erop. • Page 4

  Ga nu naar uw wifiinstellingen, Wi-Fi, om
  verbinding te maken met
  het apparaat. Zoek nu de
  IP-deurvideofoon in uw
  wifinetwerken en verbind
  uw telefoon ermee.
  Selecteer bijvoorbeeld,
  zoals in de afbeelding,
  'IPDoor_al030ee572' en
  maak er verbinding mee.
  Als u de IP-deurvideofoon
  niet kunt vinden in uw
  wifinetwerken, reset dan
  opnieuw.
  Ga terug naar de app.
  Tik op de knop
  om de
  videofoon toe te voegen.
  Selecteer vervolgens ‘Add a
  device that is connected to the
  internet’ (Apparaat toevoegen
  dat verbonden is met het
  internet) en vervolgens ‘Scan
  QR Code’ (QR-code scannen).
  Scan de QR-code op de
  achterkant van de unit.
  Wijzig de naam van het
  apparaat (deze mag geen
  spaties bevatten) en indien
  gewenst de gebruikersnaam
  en het wachtwoord (het
  standaardwachtwoord
  is
  888888).
  Selecteer
  ‘Done’ (Gereed)
  in
  de
  rechterbovenhoek van het
  scherm.
  Om uw videofoon met het
  internet te verbinden, drukt
  u op het pictogram
  en
  op
  en tot slot op de
  optie ‘apparatenlijst’
  . Druk
  vervolgens op de rode knop
  ‘Wi-Fi setting’ (Wifi-instelling)
  onder aan het scherm.
  Selecteer uw wifinetwerk en
  voer uw wachtwoord in.
  Uw IP-videofoon is nu online. • Page 5

  Uw IP-deurvideofoon is
  blauw, zoals in de eerste
  afbeelding
  .
  Druk op de knop ' ' en
  de optie 'apparatenlijst
  ' om de meldingen op
  de telefoon te activeren.
  Zo kunt u meldingen
  ontvangen van de
  personen die u bezoeken.

  Voor iOS: U moet ook de
  meldingen activeren bij
  'Settings' (Instellingen),
  'Notification center'
  (Berichtgeving) voor de
  'Mobile Eye Door+'-app.
  Voor Android: Activeer de
  meldingen in de app.

  Druk op de IPdeurvideofoonknop
  en vervolgens op het
  nummer '1' om op elk
  gewenst moment te
  kunnen kijken. • Page 6

  Voor alle andere mobiele
  apparaten die u wilt
  toevoegen aan uw IPdeurvideofoon, drukt u op
  de knop '+' en selecteert
  u de optie 'Add a device
  that is connected to
  the internet' (Apparaat
  toevoegen dat verbonden
  is met het internet).
  Selecteer de optie 'Scan
  QR Code' (QR-code
  scannen) en scan de QRcode op de Déclaration
  achterkant
  van
  de conformité
  à la réglementation de la FCC :
  Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementade unit.
  tion de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux
  conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer
  d’interférences nuisibles et (2) il doit supporter toute
  interférence reçue, y compris celles qui peuvent perturber le
  fonctionnement.

  CHACON déclare que l’appareil 34889 est conforme aux
  exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes
  de la directive 1999/5/CE:
  EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN61000-3-3:2013
  EN55022:2010; EN55024:2010; EN301 489-1 V1.9.2;
  EN301 489-17 V2.2.1 ; ETSI EN300 328 V1.8.1
  EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  EN300 328 V1.8.1 (2012-06)

  Si la caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparée, elle doit être éliminée conformément aux réglementations en vigueur.
  Élimination des piles et des accumulateurs usagés :
  Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles et les accumulateurs usagés (en vertu du décret relatifs aux piles et aux accumulateurs). L'élimination
  des piles et accumulateurs usagés dans les déchets ménagers est interdite ! Les piles/accumulateurs contenant des substances dangereuses sont
  identifiés par un symbole sur le côté. Ces symboles indiquent qu’il est interdit d’éliminer ces piles/accumulateurs dans les déchets ménagers. Les
  abréviations des métaux lourds concernés sont les suivantes : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez rapporter les piles et les
  accumulateurs usagés aux points de collecte désignés de votre localité ou dans tous les magasins qui vendent des piles ou des accumulateurs.
  En suivant ces instructions, vous respectez vos obligations légales et contribuez à la protection de notre environnement !

  FCC-verklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de
  FCC-voorschriften. Voor het gebruik moet worden voldaan
  aan twee voorwaarden: (1) dit apparaat veroorzaakt geen
  schadelijke interferentie en (2) dit apparaat accepteert alle
  interferentie die het ontvangt, inclusief interferentie die kan
  leiden tot een ongewenste werking.

  CHACON verklaart dat het apparaat 34889 voldoet aan de
  essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de
  richtlijn 1999/5/EG.
  EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN61000-3-3:2013
  EN55022:2010; EN55024:2010; EN301 489-1 V1.9.2;
  EN301 489-17 V2.2.1 ; ETSI EN300 328 V1.8.1
  EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  EN300 328 V1.8.1 (2012-06)

  Als het camerasysteem niet langer functioneert of niet meer kan worden gerepareerd, moet het volgens de geldende wetgeving worden
  verwijderd. Verwijderen van lege batterijen/accu's:
  De wet (batterijverordening) schrijft voor dat alle lege batterijen en accu's moeten worden ingeleverd. Het weggooien van lege
  batterijen/accu's bij het gewone huishoudelijke afval is verboden! Batterijen/accu's die gevaarlijke stoffen bevatten zijn op de zijkant voorzien
  van symbolen. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's bij het huishoudelijke afval te gooien. De afkortingen van
  de respectieve zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's, die niet langer kunnen worden
  opgeladen, bij de daarvoor bestemde inzamelpunten in uw gemeente, winkel of andere verkooppunten van batterijen inleveren. Door deze
  instructies na te leven voldoet u aan de wettelijke vereisten en draagt u bij aan de bescherming van het milieu!

  Hotline

  Declaración de conformidad FCC: Este dispositivo cumple
  CHACON declara que el aparato 34889 cumple con las exigencias
  con la Parte 15 de la normativa de la FCC de Estados Unidos.
  esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva
  El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
  1999/5/CE:EN61000-3-2:2006+A2:2009; EN61000-3-3:2013
  siguientes: (1) este dispositivo no debería causar
  EN55022:2010; EN55024:2010; EN301 489-1 V1.9.2;
  interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar
  EN301 489-17 V2.2.1 ; ETSI EN300 328 V1.8.1
  cualquierwww.chacon.be
  interferencia recibida, incluidas aquellas que
  EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  puedan causar un funcionamiento no deseado.
  BE + 32 900 51 100 (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min) EN300 328 V1.8.1 (2012-06)

  FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)
  Si el sistema
  cámara
  ya no
  funcionara
  pudiera
  ser reparado,Nacional)
  deberá desecharse de conformidad con la normativa vigente. Eliminación
  ESde+la 34
  911
  899
  443 o no
  (Precio
  Comunicación
  de baterías/acumuladores usados:
  La ley (reglamento
  sobre 221
  baterías)
  obliga
  a devolver
  todas
  las baterías yNacional)
  todos los acumuladores usados. Eliminar las baterías o los acumuladores
  PT + 351
  450
  250
  (Preço
  Comunicação
  usados junto con los residuos domésticos está terminantemente prohibido. Las baterías o los acumuladores que contienen sustancias
  peligrosas
  v1.0
  150929
  están identificados con los símbolos pertinentes en el lateral. Estos símbolos indican que está prohibido desechar estas baterías o estos
  acumuladores junto con los residuos domésticos. Las abreviaturas de los metales pesados correspondientes son: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb=


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Chacon 34889 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Chacon 34889 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,26 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Chacon 34889

Chacon 34889 Bedienungsanleitung - Französisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info