473650
108
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/110
Nächste Seite
108 NX502ETRK Nederlands
11.1 Voor online inhoudsdiensten gelden ook de volgende voorwaarden voor hulp. Database-inhoud (bijv.
weers- en verkeersinformatie en plaatsgebonden informatie) kan door Licentiegever aan het Apparaat
van Gebruiker doorgegeven worden via een internetverbinding (hierna genoemd "Online
Inhoudsdiensten"). Dergelijke inhoud kan naar inzicht van Licentiegever tegen een vergoeding of gratis
worden aangeleverd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het toegang krijgen tot het internet.
11.2 Online Inhoudsdiensten zijn over het algemeen niet in alle landen beschikbaar. Bovendien kunnen in
verschillende landen verschillende voorwaarden gelden en de eigenschappen van de dienst anders zijn.
Het gebruik van bepaalde Online Diensten kan in diverse landen verboden zijn. De Gebruiker is
verantwoordelijk voor het zich houden aan de wetgeving van het betreffende land. Licentiegever vrijwaart
zich van aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatig gebruik van dergelijke functies en
Gebruiker zal Licentiegever schadeloos stellen en vrijwaren van alle vorderingen tegen Licentiegever van
autoriteiten of derden vanwege het onrechtmatig gebruik.
11.3 Online Inhoud wordt gedownload door het Softwareproduct van de Online Inhoudsservers van de
dienstverlener. De Licentiegever vrijwaart zich hierbij van elke eigen aansprakelijkheid voor de Online
Inhoud. De Licentiegever geeft geen garantie aangaande de kwaliteit, geschiktheid, nauwkeurigheid of
bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden, of gebiedsdekking van de Online Inhoud. Bovendien wordt geen
garantie geboden aangaande de beschikbaarheid (bijv. bereikbaarheid) van Online Inhoudsservers.
Gebruiker erkent dat in elk gebied of tijdskader de verbinding traag kan zijn of weg kan vallen vanwege
capaciteitsbeperkingen van de server van Licentiegever. Het Softwareproduct kan de Gebruiker in staat
stellen direct toegang te krijgen tot en contact te maken met servers van derden. In dergelijke gevallen
geschiedt het gebruik van dergelijke servers volledig voor het risico van de Gebruiker. Licentiegever zal
op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke servers en diensten die
rechtstreeks toegankelijk zijn en ontvangen worden van derden.
11.4 Gebruiker erkent dat de gegevens of informatie die aangeboden wordt via Online Inhoudsdiensten
niet gelijktijdig bijgewerkt wordt en mogelijk een onjuist beeld geeft van het werkelijke leven of
gebeurtenissen.
11.5 Gebruiker erkent hiermede dat de Online Inhoudsdiensten uitsluitend kunnen worden gebruikt voor
risico van Gebruiker en diens persoonlijk nut. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker
om een verbinding met het openbare internetnetwerk te leveren en te onderhouden. Gebruiker accepteert
dat het gebruik van de Online Inhoudsdiensten leidt tot gegevensverkeer (up- en downstream) en kan
leiden tot een toename van kosten voor gegevensdiensten die voor rekening zijn van de Gebruiker.
11.6 Online Inhoudsdiensten kunnen gegevens, informatie of materiaal aanbieden die/dat geleverd is/zijn
door en/of een licentie dragen van derden aan de Licentiegever. Voor dergelijk materiaal gelden andere
algemene voorwaarden zoals uitgevaardigd door dergelijke derden. Toepasbare voorwaarden van
derden zullen worden vermeld in het segment "Info" van het Softwareproduct of als onderdeel van deze
Overeenkomst. Bij het eerste gebruik / het inschakelen van online inhoud accepteert Gebruiker zich te
houden aan die algemene voorwaarden van derden.
11.7 Beëindiging. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om het aanbieden of toegankelijk maken
van alle Online Inhoudsdiensten te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de
Gebruiker. Een dergelijke beëindiging zal geen andere gevolgen hebben dan hier genoemd. In het geval
van beëindiging van Online Inhoudsdiensten die (i) aangeboden werden voor een vooruitbetaalde
vergoeding, EN (ii) deze vergoeding het gebruik dekt van de Online Inhoudsdienst voor een bepaalde
termijn (d.w.z. vooruitbetaalde abonnementdienst), zal Gebruiker recht hebben op een terugbetaling die
evenredig is met de tijd die resteert van een dergelijke bepaalde termijn vanaf het moment van
beëindiging.
11.8 Community-diensten. Sommige Online Inhoudsdiensten kunnen gebaseerd zijn op gegevens en
informatie die geüpload is door deelnemende individuen (Gebruikers of andere personen) of een
Database die aangemaakt en beheerd wordt door een groep van dergelijke individuen. Dergelijke
gegevens komen mogelijk niet van een vertrouwde bron en kunnen ook opzettelijk onjuist of misleidend
zijn, aangezien Licentiegever niet over de middelen beschikt om de geloofwaardigheid of nauwkeurigheid
te controleren van dergelijke gegevens of de individuen die ze aanbieden. Daarom accepteert Gebruiker
108

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

clarion-nx502e

Suche zurücksetzen

 • rückfahrkamera zegt kein viedeosingnal an.
  was kann ich tun Eingereicht am 17-11-2022 20:31

  Antworten Frage melden
 • Wie stelle ich die angezeigte Sprache von Englisch auf deutsch. Die gesprochene Sprache ist deutsch?
  Danke Eingereicht am 30-5-2021 12:29

  Antworten Frage melden
 • Das Radio ist nicht richtig eingestellt
  Was muss ich machen Eingereicht am 26-5-2019 13:07

  Antworten Frage melden
 • ich benötige eine Bedienungsanleitung für ein Clarion NX 502E Eingereicht am 1-4-2018 16:41

  Antworten Frage melden
 • Wie kann man dieses navi Kalibrieren, denn meines lässt sich von einen Tag auf den anderen nicht mehr bedienen. Ich kann zum Beispiel keine Adresse mehr eingeben denn wenn ich auf a drücke kommt zB. C Eingereicht am 10-9-2017 14:48

  Antworten Frage melden
 • Ich Habe keine Betienungsaleitung Wie stelt mann das gerät auf Deuchtesprache ein Eingereicht am 6-5-2017 20:33

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Clarion NX502E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Clarion NX502E

Clarion NX502E Bedienungsanleitung - Deutsch - 44 seiten

Clarion NX502E Kurzanleitung - Englisch - 22 seiten

Clarion NX502E Bedienungsanleitung - Holländisch - 151 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info