Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
Pag.3
Met de aanschaf van deze gashaard wensen wij u veel stookplezier. Lees deze instructies zorgvuldig voor-
dat u de haard installeert en in gebruik neemt. Bewaar deze instructies goed. In geval van storing steeds
opgeven: type en serienummer.
1. Algemeen
De Classic Fire wordt compleet geleverd. Bij aflevering dient u direct het toestel op eventuele transportschade
te controleren. Is dit het geval dan dient u dit onmiddellijk en zo nauwkeurig mogelijk aan uw leverancier
op te geven. Uw haard is gelakt met hittebestendige lak die bestand
is tegen zeer hoge temperaturen. Tijdens de eerste gebruik uren de haard op hoogstand laten branden en de
kamer goed ventileren. In verband met het uitmoffelen van de lak kan er een, overigens onschadelijke,
geur/walm verspreid worden. Eventuele aanslag op het glas verwijdert u direct met behulp van een glasreiniger.
Attentie
De Classic Fire dient geplaatst, aangesloten en gecontroleerd te worden door een erkend installateur, volgens
de nationale en regionale normen. Het toestel dient door de installateur gecontroleerd te worden op gasdichtheid
van gas- en verbrandingsproducten en de juiste werking van de diverse onderdelen en functies.
Ook het afvoersysteem en de uitmondingen in gevel of dakvlak dienen te voldoen aan de geldende voorschriften.
Het Concentrisch toestel valt in de categorie gesloten toestellen in een opstellingsruimte, zonder ventilator en
met een schoorsteenverlies groter dan 17 % (niet condenserend).
Garantie
De registratie/garantiekaart (zie Pag. 25 en 26) ingevuld binnen tien dagen na aankoopdatum zenden aan Ther-
mocet. Het garantiebewijs blijft in uw bezit. Type en serienummer staan vermeld op het typeplaatje dat u aantreft
op de bedieningsklep van de Brookfield en ………..van de Coventry en Beverly.
Uitvoeringen compleet gemonteerd:
Brookfield CC (AB)
Brookfield CC (HB)
Broekfield (AB)
Broekfield (HB)
Coventry CC (AB)
Coventry CC (HB)
Coventry S (AB)
Coventry S (HB)
Beverly CC (AB)
Beverly CC (HB)
Beverly S (AB)
Beverly S (HB)
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Classic Fire Coventry S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Classic Fire Coventry S in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info