Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
Pag.5
Waarschuwing !
Alvorens u het toestel ontsteekt moet u rondom het toestel ruiken of u gas waarneemt. Sommige gassen
zijn zwaarder dan lucht en zal zich op vloerhoogte begeven, daarom ook op vloerhoogte ruiken of u gas
waarneemt. Het niet exact opvolgen van de onderstaande instructies kan schade opleveren aan; bezittin-
gen, ofwel persoonlijke verwondingen, en zelfs het leven laten hierdoor.
Wat te doen als u gas waarneemt;
* Geen enkel toestel ontsteken of aanzetten
* Geen elektra schakelaars aan of uitzetten
* Gebruik geen telefoon in het gebouw, ga desnoods naar de buren en vraag daar of u de gasleveran-
cier mag bellen en volg zijn instructies op.
* Als u uw gasleverancier niet kan bereiken, bel dan de brandweer.
2.1 Handmatig ontsteken van het toestel
Let op ! geen gereedschappen gebruiken als een knop zich niet handmatig laat indrukken of laat
draaien. Laat dit nakijken door een erkend installateur.
1. Controleer of de hoofd gaskraan open gedraaid is
2. Verbindt eventueel de vonkkabel op de steker A3
3. Draai knop (A2) in klok richting naar OFF positie
4. Draai knop A1 in klok richting naar MAN positie
5. Zet knop (A4) (aan/uit) op 0 positie (uit positie)
6. Wacht 5 minuten om het restant gas uit het gas- blok te laten lopen.
7. Als u dan nog gas ruikt volg dan de instructies op als boven vermeld bij ”Waarschuwing !”
8. Als u geen gas ruikt, ga dan door met de volgende stappen.
9. Zet knop (A4) (aan/uit) op positie (Aan positie)
10. Wanneer knop (A1) in MAN positie is gedraaid komt een drukpunt vrij om de waakvlambrander te doen
laten ontsteken. Druk met een pen dit punt in en ontsteek de waakvlambrander door knop (A8) een aantal
keren flink in te drukken. Als de waakvlam brander brand moet u het drukpunt een minuut ingedrukt hou-
den met de pen om het thermokoppel op temperatuur te brengen waardoor de waakvlambrander uit zichzelf
blijft branden.
11. Als de waakvlam brander niet blijft branden moet u stap 2 t/m 8 herhalen.
12. Draai knop (A1) tegen de klok in op ON positie voor u verder gaat.
13. Draai knop (A2) tegen de klok in op ON positie.
14. Als het toestel hierdoor nog steeds niet aanslaat moet u de knop (A4) (aan/uit) op 0 positie (uit positie) zet-
ten en met de klok mee de knop (A2) op OFF positie zetten en uw leverancier waarschuwen.
2.2 Afstandbediende regeling
1. Om de vlammen te onsteken moet u de knoppen (B1) en (B3) tegelijk indrukken. Na enkele seconden is
een piep waarneembaar. Dit is een beveiliging om te voorkomen dat b.v. kleine kinderen per ongeluk het
toestel laten onsteken.
2. Zodra de waakvlambrander is ontstoken zal het toestel gaan branden op maximale flamhoogte
3. Om de vlammen lager te laten branden of te doen doven hoeft u enkel knop B2 ingedrukt te houden. Door
de knop (B1) ingedrukt te houden kunt u de vlamhoogte weer laten toenemen.
4. Als het toestel hierdoor niet aanslaat moet u de knop (A4) (aan/uit) op 0 positie (uit positie) zetten en met
de klok mee de knop (A2) op OFF en of Stand-by positie zetten en uw leverancier waarschuwen.
2.3 Vervangen van de batterij
Bij merkbare signaalzwakte de batterijen vervangen.
2.4 Technische gegevens
Radiografische Overbrenging Frequentie: AAN 40,5 kHz, UIT 40 kHz Bereik: 1…10m
Omgeving temperatuur Zender & Ontvanger: max. 60ºC Aansluitkabels: max.180ºC
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Classic Fire Coventry S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Classic Fire Coventry S in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info