Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
Pag.25
Dit deel door koper te bewaren Dit deel door koper in te zenden (zie achterzijde)
Belangrijke tips voor het stoken met gas of hout gestookte kachels en haarden.
Voorkom verkleuring van wanden en plafonds!
In elke woonruimte bevinden zich altijd stofdeeltjes in de lucht ook als er regelmatig gestofzuigd wordt! Deze deeltjes zijn goed
zichtbaar in binnenvallende zonnestralen. Zolang de hoeveelheden stofdeeltjes in de lucht beperkt blijven, zult u hiervan geen last on-
dervinden. Alleen als deze deeltjes door welke oorzaak dan ook in grotere hoeveelheden door de kamer zweven en vooral als de lucht
extra verontreinigd is door roet en teerdeeltjes, veroorzaakt door b.v. het branden van kaarsen of olielampjes en het roken van sigaretten
of sigaren, kan men spreken van een slecht binnenklimaat! In een verwarmde woonruimte stroomt afgekoelde lucht langzaam over de
vloer naar het verbrandingtoestel. In het convectiesysteem van de haard of kachel wordt deze lucht verwarmd, waardoor een snel opstij-
gende warme luchtkolom ontstaat, die zich dan weer door de ruimte verspreidt. In deze lucht bevinden zich dus altijd stof en andere ver-
vuilende deeltjes die zich zullen afzetten of koude en vaak vochtige vlakken. Vooral in een nog niet droge nieuwbouw ( bouwvocht ) zal
zich dit probleem kunnen voordoen. Een ongewenst resultaat van dit fenomeen zou een verkleuring van muren en of plafond kunnen
zijn!
Hoe kunt u deze problemen voorkomen?
Indien men het gas of houtgestookte toestel voorziet van een isoleren bekleding, dan uitsluitend een van de onderstaande materialen toe-
passen:
§ Witte ongebonden isolatiewol (hittebestendig tot 1000°C)
§ Rocktherm 180.012 isolatiewol (700°C) van Rockwool of gelijkwaardig
§ Andere minerale isolatiewol zonder bindmiddelen (kunstharsen) of waterafstotende middelen (minerale oliën).
Bij een nieuw gemetselde schouw of na een verbouwing minimaal 6 weken wachten voordat met gaat stoken. Het bouwvocht moet na-
melijk geheel verdwenen zijn uit wanden, vloer en plafond.Het vertrek waar het toestel staat dient goed te worden geventileerd. De be-
nodigde luchtverversing moet in acht worden genomen volgens het lokaal Bouwbesluit. Maak zo weinig mogelijk gebruik van kaarsen
en olielampjes en houd het verbrandingslont zo kort mogelijk. Deze beide “sfeerbrengers” zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden ver-
vuilende en ongezonde roetdeeltjes in uw woning. Rook van sigaretten en sigaren bevat o.a. teerstoffen, die bij verhitting eveneens op
koudere en vochtige muren zullen neerslaan.Bij een slecht binnenklimaat zal het verschijnsel zich, weliswaar in mindere mate, eveneens
boven radiatoren en verlichtingsarmaturen en bij ventilatieroosters kunnen voordoen.
GARANTIEBEWIJS
REGISTRATIEKAART
Type openhaard/ verwarmingstoestel
Model
Serienummer
Uitvoering
Naam koper
Straat
Postcode/plaats
telefoon
Aankoopdatum
Naam leverancier/installateur
Straat
Postcode/plaats
Handtekening en stempel Leverancier/installateur
Type openhaard/ verwarmingstoestel
Model
Serienummer
Uitvoering
Naam koper
Straat
Postcode/plaats
Telefoon
Aankoopdatum
Naam leverancier/installateur
Straat
Postcode/plaats
Handtekening en stempel Leverancier/installateur
25

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Classic Fire Coventry S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Classic Fire Coventry S in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info