Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/26
Nächste Seite
Pag.26
GARANTIE BEPALINGEN
1. Alle toestellen worden geleverd onder garantie tegen materiaal en fabricage fouten. De garantie is beperkt tot maximaal de levering van een vervangend
onderdeel en is alleen van toepassing indien de bij het apparaat gevoegde installatie en bedieningsvoorschriften zijn opgevolgd en het product onder normale
omstandigheden wordt gebruikt, zulks ter beoordeling van de dealer en of Thermocet.
2. De garantie voor chamotte bedraagt 5 jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop. Uitgesloten van garantie zijn krimpscheuren en verkleuring na verhitting.
3. De garantie op gietijzeren haarden, gietijzeren kachels en gietijzeren inzethaarden bedraagt 5 jaar. Op de onderdelen van deze toestellen, zoals b.v. keramische
afdichtings materialen, moeren, bouten, schroeven, sluitringen, kit, knoppen veren, lagers, ventilatoren, vonkenscherm, en plaatstalen onderdelen e.d. geldt een
garantie van 2 jaar.
4. De garantie voor gastoestellen bedraagt 2 jaar met uitzondering van thermokoppels en zekeringen. Het toestel dient door een erkend installateur volgens de gel-
dende normen geïnstalleerd te zijn.
5. De garantie voor GTP systemen alsmede rookgasventilatoren bedraagt 1 jaar.
6. De garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien, de aangehechte garantiekaart op de aankoopdatum volledig wordt ingevuld en binnen 10 dagen
wordt geretourneerd aan Thermocet. Dit is tevens de garantie ingangsdatum.
7. De garantie vervalt, indien aan het apparaat, zonder voorkennis en schriftelijke toestemming van Thermocet veranderingen zijn aangebracht, en wanner een toe-
stel zonder deugdelijke verpakking en transportbeveiliging werd vervoerd.
8. Van garantie worden uitgesloten;
- Gebreken ontstaan door ondeskundig montage en/of behandeling.
- Kosten van transport, montage en demontage.
- Glas, stookroosters, vuurvaste stenen, rookgas keerschotten, hitteschilden en regelaars.
- Lakverkleuringen die na verhitting kunnen optreden.
- Oververhitte onderdelen door ondeugdelijke installatie en/of inbouw.
9. Gezien de enorme variatie aan mogelijkheden ten aanzien van de bouw van het schoorsteenkanaal kunnen wij geen garantie geven omtrent de trek van de schoor
steen waardoor eventueel rookklachten zouden kunnen ontstaan. Het rookkanaal dient door een vakman te worden gebouwd, hetgeen de garantie voor het goed
functioneren van dit apparaat bepaalt.
10. Voor elk onderdeel dat binnen de garantietermijn defect raakt wordt via de dealer door Thermocet een nieuw onderdeel gratis ter beschikking gesteld. Het defecte
onderdeel moet door de dealer aan Thermocet retour worden gezonden onder vermelding van aankoopdatum, toesteltype en serienummer.
11. Het vernieuwen of herplaatsen van onderdelen welke onder garantie vallen, kan de totale garantieduur niet verlengen. De garantie geeft geen enkel recht op scha-
deloosstelling bij het niet kunnen gebruiken van de haard.
12. Wanneer de storing aan het apparaat van dusdanige aard is dat de installateur deze storing niet kan opheffen, dan is Thermocet bereid na schriftelijk verzoek van
de dealer hier zorg voor dragen.
13. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect door het product toegebracht aan koper of derden of hun eigendommen, kan nimmer
worden aanvaard.
14. Reclames worden uitsluitend in behandeling genomen, indien de koper heeft voldaan aan al zijn verplichtingen waaronder die van betaling.
15. Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koop
handel te Haarlem op 23 september 1999.
G A R A N T I E K A A R T
De garantiekaart versturen in een envelop
met voldoende frankering
Thermocet BV
Postbus 12
2120 AA Bennebroek
26

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Classic Fire Coventry S wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Classic Fire Coventry S in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info