689982

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
nieuwe
maan
wassende
sikkel
asgrauwe
maan
eerste
kwartier
wassende
maan
volle
maan
afnemende
maan
laatste
kwartier
symbolen
op het
scherm
licht bewolkt
weervoor-
spelling
zonnig
bewolkt
regen sneeuw
WEERSTATION GEBRUIKSAANWIJZING
Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen
om met de kenmerken en functies van dit toestel
vertrouwd te raken.
TOEPASSINGSGEBIED
Dit toestel werd uitsluitend ontworpen als weerstation.
Weerstations geven niet alleen de binnen- en
buitentemperatuur aan, maar kunnen ook lokale
weersvoorspellingen doen, de vochtigheidsgraad meten
en (voor chauffeurs en landbouwers erg nuttige)
informatie ver-schaffen in geval van vriesweer. Dit
weerstation functioneert binnen de normen voor
huiselijk gebruik. Het is NIET bedoeld voor
commerciële of professionele weersvoorspellingen.
Ieder gebruik buiten het toepassingsgebied van deze
gebruiksaanwijzing is niet toegelaten en kan leiden tot
lichamelijke of stoffelijke schade. Er zullen dan ook
geen eisen tot vergoeding aanvaard worden voor
schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van dit
weerstation.
VEILIGHEID EN ONDERHOUD
Veiligheidsinstructies
Lees dit hoofdstuk zeer aandachtig en volg alle
instructies die hier gegeven worden. Dat zal zorgen
voor een betrouwbare werking van het weerstation en
zal u toelaten uw weerstation nog heel lang nuttig te
gebruiken. Bewaar de verpakking en
gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat, mocht
u later beslissen het weerstation door te verkopen, het
ganse pakket bijeen blijft. Open nooit de behuizing van
het basisstation of de buitensensor, want die bevatten
geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. De
enige uitzondering op deze regel is het batterijvakje
waarvan u het deksel moet openen om de batterijen te
vervangen. Plaats geen voorwerpen boven op het
basisstation of de buitensensor en duw niet op het
scherm. De display zou kunnen breken. Raak daarom
het scherm nooit aan met scherpe voorwerpen.
Operationele omstandigheden
Het weerstation is niet bestand tegen opspattend water.
Zorg ervoor dat het basisstation niet blootgesteld wordt
aan vocht of een constante vochtigheidsgraad en
vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Om de
radiosignalen optimaal te kunnen ontvangen, plaatst of
hangt u het basisstation best op een stevige
niet-metalen ondergrond. De buitensensor is wel
bestand tegen spatwater, maar installeer de sensor op
een plaats die niet blootgesteld is aan de regen of de
volle zon. Het negeren van deze voorschriften kan
leiden tot slecht functioneren of beschadiging van het
weerstation en de buitensensor.
Elektromagnetische compatibiliteit
Hou het basisstation en de buitensensor zo ver mogelijk
verwijderd van computers, printers, TV, mobiele
telefoons of radio’s want apparaten met een sterke
elektromagnetische straling en radiotoestellen kunnen
de radiosignalen tussen de buitensensor en het
weerstation storen of onmogelijk maken.
Batterijen (meegeleverd)
Zowel het basisstation als de buitensensor werken op
twee AA-batterijen van 1,5 volt. Dit hoofdstuk geeft
informatie over het gebruik van de batterijen.
Vervang altijd gebruikte batterijen door batterijen van
hetzelfde type. Batterijen behoren niet door middel van
andere stoffen herladen of gereactiveerd worden. Maak
de batterijen ook niet open, gooi ze niet in het vuur en
vermijd kortsluiting. Bewaar de batterijen buiten het
bereik van kleine kinderen want het inslikken van
batterijen kan dodelijke gevolgen hebben. Batterijen
kunnen niet tegen grote warmte. Zorg ervoor dat het
basisstation en de buitensensor (en bijgevolg ook de
batterijen) niet te heet worden. Een te grote hitte kan
schade veroorzaken of zelfs de batterijen doen
ontploffen. Temperaturen onder de 0°C kunnen de
levensduur van de batterij ernstig bekorten.
OPGELET:
Plaats de buitensensor zo dat die niet blootgesteld
wordt aan extreme hitte of koude. Uiterst koude
weersomstandigheden zullen de prestaties van de
batterijen, en dus ook het bereik van de
radiosignalen, negatief beïnvloeden. Wij raden aan
om in uw weerstation geen herlaadbare, maar
normale batterijen te stoppen.
OPSTARTEN
Lees aandachtig deze instructies vooraleer het
weerstation in gebruik te nemen. Leg eerst het
basisstation en de buitensensor samen op een tafel en
verwijder de beschermfolie van het scherm van het
weerstation.
OPGELET:
Zorg dat baby’s en jonge kinderen deze
beschermfolie niet in handen krijgen: verstikkings-
gevaar!
Verwijder het deksel van het batterijvakje aan de
achterkant van het basisstation en aan de achterzijde
van de buitensensor. Gebruik een kleine
schroevendraaier om de deksels los te schroeven.
Zorg ervoor dat de batterijen altijd eerst in de
buitensensor gestopt worden en dan pas in het
basisstation, anders zou het kunnen dat het
basisstation geen signalen van de buitensensor
ontvangt.
Selecteer nu door middel van de kanaalkiezer in het
batterijvak van het basisstation het gewenste kanaal en
sluit dan 2 AA batterijen van 1.5 volt aan volgens de
polariteiten die aangegeven zijn met + en -).
OPGELET:
Zorg dat de batterijen nieuw zijn en van het correcte
type en formaat.
BUITENSENSOR
Van zodra de batterijen ingebracht zijn, begint de
buitensensor de gemeten temperatuur en
vochtigheidsgraad door te sturen.
Om zeker te zijn dat het signaal goed doorgestuurd
wordt, mogen het basisstation en de buitensensor niet
verder dan 30 meter van elkaar verwijderd zijn. Het
zendbereik wordt verlaagd door metselwerk, gewapend
beton, metalen ramen en mist. Overlappende
radiogolven kunnen ook de ontvangst bemoeilijken. De
buitensensor meet en verstuurt de temperatuur om de
40 seconden. U kunt nu het deksel van het batterijvak
terug op de buitensensor vastschroeven.
BASISSTATION
Na de installatie van de batterijen wordt de
binnentemperatuur op het scherm getoond en het
basisstation probeert gedurende 2 minuten het signaal
van de buitensensor op te pikken, wat aangegeven
wordt door het knipperen van de halve cirkels boven
het CH-symbool. Als het signaal gevonden wordt,
stoppen de halve cirkels met knipperen en blijven ze
branden terwijl de buitentemperatuur en de
vochtigheidsgraad op het scherm verschijnen.
Instellen van de meeteenheden en de hoogte boven
de zeespiegel van uw woonplaats:
hPa/mBar knippert aan de rechterkant van het scherm
op dezelfde hoogte als waar de maanfase aangegeven
wordt.
U kunt nu de pijlen in het batterijvak van het
basisstation gebruiken om te wisselen tussen twee
meeteenheden voor atmosferische druk: hPa/mBar of
inHg. Bevestig dan uw keuze door kort te drukken op
de UNIT knop. Dan begint meter te knipperen.
Gebruik de pijlen opnieuw om de gewenste
afstandsmaat te kiezen (meter of voet) en bevestig uw
selectie met een druk op de UNIT knop. De hoogte
boven zeeniveau begint te knipperen op 10. Stel nu de
juiste hoogte boven de zeespiegel in voor uw
woonplaats en bevestig uw keuze door op de
PRESSURE/ALTITUDE knop te duwen.
OPGELET:
Om een betekenisvolle weersvoorspelling te
bekomen, moet u de correcte hoogte boven de
zeespiegel van uw woonplaats ingeven. Wanneer
dat gebeurd is, zullen ook details van de relatieve
atmosferische druk weergegeven worden.
Aanmelden van een tweede en derde buitensensor:
Het basisstation is in staat de resultaten van tot 3
buitensensors weer te geven.
Als u een bijkomende buitensensor wenst aan te
melden, moet u eerst via de kanaalkiezer in het
batterijvak van de buitensensor een vrij kanaal
selecteren. Kies vervolgens ook in het batterijvak van
het basisstation hetzelfde kanaal. Stop de batterijen nu
terug in de buitensensor en hou de knop met de pijl
naar onder (oproepknop) gedurende ongeveer 3
seconden ingedrukt. De zwarte balken beginnen te
knipperen om aan te geven dat de sensor-zoekfunctie
werkt en de waarden van de nieuwe sensor zullen na
ongeveer 2 minuten op het scherm verschijnen. U kunt
nu door op de CHANNEL-knop te drukken
afwisselend de resultaten van de beide sensors
bekijken.
Willekeurige functie:
Het weerstation is voorzien van een zogenaamde
RANDOM functie. Wanneer deze functie geactiveerd
is, wisselen de geregistreerde buitensensors elkaar
automatisch constant af op het scherm van het
weerstation. Om deze functie te starten of te stoppen,
houd u gewoon de CHANNEL-knop gedurende zo’n 3
seconden ingedrukt. Een cirkelpijl onderaan de kanaal-
display (CH) is zichtbaar op jouw weerstation.
Wanneer u de functie stopzet, is die pijl niet zichtbaar.
Sensor oproepknop:
Wanneer na die tijd niet de buitentemperatuur en de
vochtigheidsgraad verschijnen, maar wel een '- -' op
het scherm komt, houdt u gedurende ongeveer 3
seconden de -pijl op de voorkant van het weerstation
ingedrukt. De halve cirkels boven het CH-symbool
zullen dan opnieuw beginnen knipperen en gedurende
2 minuten wordt opnieuw geprobeerd om het signaal
van de buitensensor op te pikken. Wanneer het signaal
gevonden is, zal het weerstation beginnen met zoeken
naar het DCF77-signaal om de radiogestuurde tijd te
kunnen weergeven.
Dit kan 5 tot 8 minuten duren en gedurende die tijd
wordt dat aangegeven door een knipperend
antennesymbool. Van zodra het radiosignaal
opgevangen wordt, stopt het antennesymbool met
knipperen en blijft nu branden en dan verschijnen de
actuele tijd, de datum en dag van de week op het
scherm.
Zender oproepknop:
Als het niet mogelijk is om het DCF77 meteen te
ontvangen (bv. wegens een slechte ontvangst op die
plaats) ga dan indien mogelijk naar een andere kamer
en hou de -pijl op de voorkant van het weerstation
gedurende een drietal seconden ingedrukt. Het
antennesymbool begint te knipperen en er wordt
opnieuw gedurende 5 tot 8 minuten geprobeerd om het
tijdsignaal op te vangen.
De procedure om uw weerstation in gebruik te stellen,
is nu volledig. U kunt nu dus ook de buitensensor op de
bedoelde plaats installeren of ophangen.
RADIO ONTVANGST
Zoals ook het geval is bij het draadloos signaal voor
mobiele telefoons of radio en TV ontvangst, kan het
ook voorvallen dat uw weerstation niet altijd op iedere
plaats het signaal zal ontvangen. Hier volgen enkele
tips om ervoor te zorgen dat uw weerstation optimaal
functioneert. De volgende factoren kunnen problemen
veroorzaken:
• Betonnen gebouwen, metalen onderdelen en
elektronische apparaten.
• Elektronische apparaten zoals TV’s, computers,
verscheidene huishoudtoestellen, transformators,
stroomdraden, radiozenders of elektrische spoorlijnen.
Atmosferische storingen kunnen ook de radiogolven
negatief beïnvloeden.
• De afstand tot de bron van het radiosignaal en de
geografische omgeving (bergen, enz.) zogenaamde
"dead spots", die ontvangst onmogelijk maken,
kunnen overal voorkomen.
• De ontvangst is beter in landelijke omgeving dan in
grote steden. Er zijn ‘s nachts minder storingsbronnen
dan overdag. De ontvangst is dus beter tijdens de
nacht.
• Zwakke batterijen in het weerstation zullen de
kwaliteit van de ontvangst hinderen.
Als het helemaal niet mogelijk blijkt om op uw
verblijfplaats het signaal te ontvangen, kunt u de tijd
ook manueel instellen. Zie hoofdstuk 1.7 “Manueel
instellen van uur, datum, taal, temperatuureenheid
(C/°F) en het uur formaat (12 of 24u).
MONTAGE
U kunt het weerstation ofwel op zijn scharnierende
steun laten rusten ofwel met het ophangframe tegen een
muur monteren.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
Het scherm van de uurweergave heeft 5 verschillende
displayfuncties:
Uurweergave met seconden display
Uurweergave met weekdag display
Uurweergave zone met weekdag display
Uurweergave met seconden display
Datum weergave
Om te wisselen tussen de verschillende
weergavefuncties drukt u kort op de MODE-knop.
OPGELET:
Om de waarden snel te verhogen of te verlagen,
houdt u de of knop ingedrukt.
MANUEEL INSTELLEN VAN UUR, DATUM,
TAAL (DUITS, ENGELS, ZWEEDS,
NEDERLANDS, SPAANS, ITALIAANS,
FRANS), TEMPERATUURFORMAAT (°C/°F)
EN TIJDSFORMAAT (12/24U).
Als het onmogelijk blijkt om op uw huidige locatie een
signaal te ontvangen, kunt u die waarden ook manueel
instellen. Om de instelfunctie te activeren, houdt u de
MODE-knop een drietal seconden ingedrukt terwijl de
tijd weergegeven wordt, samen met de seconden of de
dag van de week. U kunt nu de betreffende waarden
veranderen door de of knoppen in te drukken. U
kunt dan de gekozen instellingen bevestigen en door
een korte druk op de MODE toets naar de volgende
waarde overgaan. Wanneer alle waarden ingesteld zijn,
drukt u nogmaals op de MODE-toets om terug te keren
naar de tijdsweergave.
Instellen van de tijdzone:
Om de tijdzone in te stellen, drukt u een drietal
seconden op de MODE-knop terwijl de tijdzone samen
met de seconden of de dag van de week getoond wordt.
Selecteer dan de gewenste tijdzone met behulp van de
of knoppen en bevestig uw keuze door nog eens
op de MODE knop te drukken.
INSTELLEN, ACTIVEREN EN DEACTIVEREN
VAN DE 3 SOORTEN ALARMEN
Het basisstation is voorzien van een werkdagalarm
(telkens van maandag tot vrijdag), een eenmalig alarm
en een vooralarm (alleen actief wanneer de
buitentemperatuur daalt tot of onder 2°C. Het
vooralarm kan zo ingesteld worden dat het signaal 15,
30, 45, 60 of 90 minuten vroeger dan de normale
wektijd afgaat wanneer de temperatuur tot 2°C zakt.
Zo kunt u bij slecht weer (vooral in de winter wanneer
er kans is op vriesweer) vroeger gewekt worden zodat
u voldoende tijd hebt om tijdig op uw werk te raken.
Druk op de ALARM knop om te alterneren tussen het
werkdagalarm (W), het eenmalig alarm (S) en het
vooralarm (PRE_ALARM) en druk op de pijltoetsen
om het alarm in kwestie te activeren of te deactiveren.
Het vooralarm werkt alleen in combinatie met het
werkdagalarm of het eenmalig alarm. Om de
instelmodus van de wektijd in te stellen, drukt u eerst
op de ALARM knop om het gewenste alarm te
selecteren (W, S of PRE-AL) en dan houdt u die toets
gedurende 3 seconden ingedrukt. Het uur begint te
knipperen op het scherm. Wijzig het uur met de of
knoppen en bevestig met de ALARM toets. Het
alarmuur is nu ingesteld en geactiveerd. Om het
vooralarm te gebruiken in combinatie met een
werkdagalarm of een eenmalig alarm moet u gewoon
op de ALARM toets drukken tot u het vooralarm ziet
en dan op de knop. Het vooralarm is standaard
ingesteld op 15 minuten. Indien u dat wil wijzigen in
30, 45, 60 of 90 minuten, houdt u gewoon de ALARM
toets drie seconden lang ingedrukt tot de seconden
knipperen. Selecteer nu de gewenste vooralarmtijd met
behulp van de of knoppenen bevestig uw keuze
door een druk op de ALARM toets.
Wanneer het alarmsignaal weerklinkt, kunt u het
onmiddellijk stopzetten door kort op de ALARM-toets
te drukken. In deze situatie duwt u op de of
knoppen om het alarm helemaal te deactiveren (OFF
verschijnt op scherm). Als u niet op de ALARM toets
drukt, zal het alarmsignaal na 2 minuten automatisch
stoppen.
GEHEUGEN VOOR MIN/MAX
TEMPERATUREN
Om de hoogste en laagste temperaturen en
vochtigheidsgraad te zien, drukt u op de MEM toets in
het batterijvakje van het weerstation. Druk éénmaal om
de minimumwaarden te zien, tweemaal om de
maximumwaarden te zien en een derde keer om terug
te keren naar de normale display.
WISSEN VAN HET MIN./MAX. GEHEUGEN
Wis de opgeslagen maximum en minimum
temperaturen door de MEM toets gedurende 3
seconden ingedrukt te houden.
ATMOSFERISCHE DRUK
De atmosferische druk wordt elk uur gemeten van
zodra de batterijen in het basisstation geladen zijn.
Door te drukken op de PRESSURE/ALTITUDE
(luchtdruk/hoogte) knop in het batterijvakje van het
weerstation kunt u alterneren tussen de absolute
luchtdruk (LOCAL), de relatieve luchtdruk
(SEA LEVEL of zeeniveau) en de ingestelde hoogte
boven de zeespiegel.
U kunt de luchtdrukwaarden van de afgelopen 36 uren
terug oproepen door op de HISTORY knop te drukken.
Het overeenkomstige uur wordt aangegeven in de
kleine display rechts van de maangestalte.
Instellen van de meeteenheden
U kunt de meeteenheid voor de hoogte boven de
zeespiegel veranderen door op de UNIT toets te
drukken in het batterijvakje van het weerstation.
Ga eerst naar het betreffende scherm door op de
PRESSURE/ALTITUDE knop te duwen en hou dan de
UNIT knop gedurende een drietal seconden ingedrukt.
Het veld van de meet-eenheden begint te knipperen. U
kunt nu de of knoppen in het batterijvakje
gebruiken om te wisselen tussen hPa/mBar en inHg
voor de atmosferische druk en tussen Meter en Feet
voor de hoogte boven de zeespiegel. Druk nog eens op
de UNIT toets om te bevestigen.
Het weerstation heeft ook een grafische display om de
evolutie van de luchtdruk over de laatste 12 uren weer
te geven.
WEERSVOORSPELLINGEN
De weersvoorspelling is een benaderende voorspelling
die voor de volgende 12-24 uren berekend werd voor
het gebied in een straal van 30 tot 50 km. Het model is
gebaseerd op de fluctuaties van de luchtdruk en
voorspelt de weersomstandigheden met een precisie
van 70%. Aangezien het niet mogelijk is om het weer
100% nauwkeurig te voorspellen, aanvaarden wij geen
schadeclaims voor schade die kan voorkomen als
resultaat van een onjuiste weersvoorspelling. De
symbolen voor de weersvoorspelling betekenen het
volgende:
WEERTENDENS
Het weerstation kan ook de weertendens weergeven.
Die is gebaseerd op de schommelingen van de
luchtdruk en wordt weergegeven door middel van drie
pijlen links boven de weers-voorspelling. Wanneer de
luchtdruk plots sterk daalt, zal de pijl in de trend
display naar beneden wijzen. Als de luchtdruk plots
hard stijgt, zal de trend display naar boven wijzen. De
pijl blijft horizontaal wanneer de luchtdruk ongeveer
gelijk blijft.
WEERGAVE VAN DE TREND VAN
TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEIDSGRAAD
BINNEN- EN BUITEN
De evolutie van de waarden voor binnen- en
buitentemperatuur en vochtigheid wordt weergegeven
door een pijl links of rechts van het betreffende veld in
de display. Als de waarden plots binnen het uur
veranderen, zal dat aangegeven worden door een naar
boven of naar onder wijzende pijl. Als er geen
verandering is, wordt een horizontale pijl getoond.
COMFORTWIJZER VOOR DE KAMER MET 3
SYMBOLEN (NAT, COMFORT EN DROOG)
Het weerstation geeft het comfortniveau van de kamer
aan door middel van de 3 symbolen rechts boven de
display van de interne vochtigheidsgraad. WET wijst
op een vochtigheids-graad boven de 70%; COMFORT
verschijnt bij een vochtigheidsgraad van 40% tot 70%
bij een temperatuur van 20°C tot 25°C en DRY geeft
aan dat de vochtigheidsgraad onder de 40% blijft.
INSTELBAAR ALARM VOOR DE
BUITENTEMPERATUUR
Het weerstation kan voor elke buitensensor een
individueel instelbaar alarm opslaan dat een
alarmsignaal doet weerklinken wanneer de temperatuur
zakt onder of stijgt boven een vooraf ingestelde limiet.
Om het temperatuuralarm kortstondig op het scherm te
laten verschijnen, drukt u kort op de knop TEMP AL.
De bovengrens verschijnt eerst en is standaard
ingesteld op 70°C. Om de instelmodus te activeren
houdt u de TEMP AL. knop een drietal seconden
ingedrukt. De ingestelde bovengrens begint te
knipperen. Gebruik nu de of knoppen om de
gewenste bovengrens in te stellen en bevestig uw
selectie door op de TEMP AL. knop te drukken. Duw
dan tweemaal kort op de TEMP AL. knop om de
ondergrens (standaard ingesteld op –50°C) te tonen.
Om de instelmodus van de ondergrens te activeren,
houdt u de TEMP AL. opnieuw 3 seconden ingedrukt.
De vorige ondergrens begint te knipperen. Gebruik de
of knoppen om de gewenste ondergrens in te
stellen en bevestig dan uw selectie door nogmaals op
de TEMP AL. knop te drukken. Het temperatuuralarm
is nu ingesteld en actief.
MAANGESTALTEN
De weergave van de actuele maangestalte bevindt zich
links onder de display van de luchtdruk. De maanfase
hangt af van de datum en wordt door middel van de
volgende symbolen weergegeven:
Met behulp van de of knoppen in het batterijvak
kunt u de maangestalten van de vorige en volgende 39
dagen oproepen. De dag wordt weergegeven in het
kleine displayvenster rechts van de display van de
maangestalte.
AANDUIDING LEGE BATTERIJ
De lege-batterijdisplay geeft aan wanneer de batterijen
van het basisstation en de buitensensor uitgeput raken.
Wij raden u aan om geen herlaadbare, maar gewone
batterijen te gebruiken.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Gelieve eerst de batterijen te controleren en, indien
nodig, door nieuwe te vervangen vooraleer een
klacht over dit weerstation in te dienen.
De buitentemperatuur verschijnt niet langer op het
scherm van het basisstation. Indien de buitensensor niet
langer aangemeld is, kan dit te wijten zijn aan een
aantal factoren:
• De batterijen in de buitensensor en/of basisstation
zijn te zwak. Vervang de oude batterijen. Gebruik
nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar en volg
de instructies van het hoofdstuk "Sensor oproepknop"
om de sensor opnieuw te aan te melden en te
registreren.
• De ontvangst van het signaal van de buitensensor
wordt gestoord door een aantal obstakels. Aangezien
die soms moeilijk te verwijderen zijn (dubbele
beglazing, muren met stalen bewapening of sommige
samenstellingen van beton, stalen draagbalken, enz.)
is het aangewezen de afstand tussen de buitensensor
en het basisstation te verkleinen. Indien de
buitentemperaturen onder het vriespunt zakken,
vermindert de kracht van de batterijen en verzwakt
het radiosignaal. Ook in dit geval is het aangewezen
om de afstand tussen buitensensor en basisstation
kleiner te maken.
• Indien het basisstation de buitentemperatuur niet
toont, maar alleen "- - - -", kan het zijn omdat de
batterijen in het basisstation te zwak zijn en
bijgevolg niet in staat om de signalen van de
buitensensor te ontvangen. Vervang de batterijen
door een stel nieuwe.
• De ontvangst kan ook gestoord worden door andere
huishoudapparaten, afstands-bediening voor TV en
radio, externe zenders, enzovoort. In dat geval
verschijnt alleen "- - - -", "HHH" of "LLL" op de
display. Als dit voorvalt, hou dan de knop een
vijftal seconden ingedrukt om het scannen te laten
beginnen. Wacht dan even. De huidige buiten-
temperatuur zou na het eerstvolgende zendsignaal
van de buitensensor opnieuw moeten verschijnen op
het scherm.
• Zwakke batterijen in het basisstation
Vervang de batterijen van zodra het “lege batterij”
symbool verschijnt. Wacht vijf minuten vooraleer
nieuwe batterijen te plaatsen. Raak de
batterijcontacten niet aan tijdens het installeren van
de batterijen. Daardoor voorkomt u corrosie van de
contacten en gaan uw batterijen langer mee. Zorg
ervoor dat de nieuwe batterijen geplaatst zijn
overeenkomstig de aangegeven polariteiten + en -.
Na het wisselen van de batterijen kunt u verder gaan
zoals beschreven in hoofdstuk 1.3 "Opstarten".
• Zwakke batterijen in de buitensensor
Vervang de batterijen van zodra het “lege batterij”
symbool verschijnt. Zorg ervoor dat de nieuwe
batterijen geplaatst worden overeenkomstig de
aangegeven polariteiten + en -. Na het wisselen van
de batterijen moet u de buitensensor opnieuw
aanmelden. Dat doet u door de instructies in
hoofdstuk 1.3 "Opstarten" uit te voeren.
• Foute gegevens over temperatuur en vochtigheid
De gegevens worden beïnvloed door direct zonlicht
en regen. Gelieve de buitensensor op een plaats te
hangen waar die niet blootgesteld is aan direct
zonlicht of regen.
• De radiogestuurde klok ontvangt geen radiosignaal.
Indien de radiogestuurde klok geen signaal ontvangt,
is het aangewezen een andere plaats uit te proberen.
De ontvangst kan gehinderd of zelfs onmogelijk
gemaakt worden door structurele of natuurlijke
obstructies (bv. bergen). Het weerstation is uitgerust
met een kwartsklok die in dergelijk geval kan
gebruikt worden als alternatief voor de radiobesturing.
Volg dan de instructies onder hoofdstuk 1.7 "Manueel
instellen van uur, datum, taal, temperatuurformaat
(C/°F) en tijdsformaat (12/24hr)").
Elektromagnetische of atmosferische storingen
kunnen eveneens het radiogestuurde tijdsignaal
verstoren. Dat soort storing kan doorgaans verholpen
worden door eenvoudigweg een andere plaats uit te
proberen.
• Elektromagnetische compatibiliteit
Hou het basisstation en de buitensensor zo ver
mogelijk verwijderd van computers, printers, TV,
mobiele telefoons of radio’s want apparaten met een
sterke elektro-magnetische straling en radiotoestellen
kunnen de radiosignalen tussen de buitensensor en
het weerstation storen of onmogelijk maken.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Batterijen: (meegeleverd)
2 x 1.5 V AA batterijen voor het basisstation
2 x 1.5 V AA batterijen voor de buitensensor
Gooi de gebruikte batterijen niet bij het afval, maar
geef ze af in de daartoe voorzien ophaalpunten!
NL. WEERSTATION
GEBRUIKSAANWIJZING
EN. WEATHER STATION
INSTRUCTION MANUAL
DE. WETTERSTATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
FR. STATION MÉTÉOROLOGIQUE
MODE D’EMPLOI
BAR 500
KSPO:0171-15(SAC)
cresta TE688NL & TS22X MANUAL 1(Dut)
SIZE:W65 X H105(mm)
Material: 80 LBS WF-PAP
Printing Color: BLACK(双面印刷)
BY Lai HZ 17/09/15
GEBRUIKSAANWIJZING
Wij feliciteren u met de aankoop van ons CRESTA
professionele weerstation BAR 500 en bedanken u
voor het in ons merk en onze producten gestelde
vertrouwen.
Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een
hoogwaardig kwaliteitsproduct heeft aangeschaft
waarvan u van het gebruik gedurende vele jaren plezier
zult hebben.
Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch
nog vragen heeft over dit product en het gebruik ervan
neemt u dan telefonisch contact op met onze service
afdeling onder nummer:
0900 – 4000030
Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door
voordat u het product in gebruik neemt, ook wanneer u
met het soort product vertrouwd bent.
Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te
gebruiken.
23
45
67
89
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cresta BAR500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cresta BAR500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info