689990

Werbung

1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
NL
THF850 Contactloze Voorhoofd Thermometer
Specificaties
Voorhoofd
temperatuur
Functies
Deze thermometer is voor praktisch gebruik ontworpen.Het vervangt niet een bezoek aan uw arts. Vergelijk ook uw gemeten
temperatuur met uw normale lichaamstemperatuur. Indien u zich zorgen maakt over uw gezondheid neemt u dan contact op
met uw arts.
Leest u het onderwerp “Gebruik van de thermometer” om te zien hoe u de lichaamstemperatuur kunt meten.
Gebruik van de thermometer
LET OP: zorgt u ervoor dat dit apparaat zich minstens 15 minuten in een omgeving met kamertemperatuur bevindt voordat u het in
gebruik neemt.
1. Overtuigt u zich ervan dat de meting lens schoon en onbeschadigd is en dat uw voorhoofd schoon is.
2. Inschakelen:
Druk op de ON/MEM knop (zie figuur 1).
3. De lichaamstemperatuur op het voorhoofd meten:
Waarschuwing: Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken van kleine onderdelen of batterijen voor kinderen en
huisdieren. Bewaart u kleine onderdelen en batterijen op een plaats waar kinderen en huisdieren niet
bij kunnen.
3.1 Druk op de ON/MEM knop om het apparaat in te schakelen. De VOORHOOFD functie is als standaard
ingeschakeld. U ziet het icoon in het display en hoort 2 piep signalen (zie figuur 1). Houd u in deze functie de
thermometer binnen een afstand van 4 centimeter van het midden van het voorhoofd (Figuur 2) en druk op de
"START "knop om de voorhoofd meting uit te voeren. De meting zal binnen 1 seconde gereed zijn.
Punten van aandacht:
a. De voorhoofd temperatuur wordt weergegeven als de temperatuur gemeten via de mond. In deze functie wordt de
gemeten voorhoofdtemperatuur weergegeven als het equivalent van de temperatuur als in de mond gemeten.
b. Blijft u minstens gedurende 5 minuten voor de meting in dezelfde ruimte en vermijdt inspanning, meet pas 30
minuten nadat u heeft gedoucht of een bad heeft genomen.
c. Houd uw voorhoofd schoon en voorkom transpiratie, cosmetica en meet niet op een eventueel aanwezig litteken.
d. De klinische bias is -1.4~-1.7°C.
e. De grenzen van de overeenkomst is 0.98.
f . De herhaling is 0.20°C.
Oppervlakte
temperatuur
De oppervakte modus geeft de actuele en ongecorrigeerde temperatuur van het oppervlak weer, die verschillend is van uw
lichaamstemperatuur. Het kan behulpzaam zijn om te zien of de oppervlakte temperatuur van een object geschikt is voor een
baby of patient, bijvoorbeeld van babymelk.
Leest u het onderwerp “Gebruik van de thermometer” om te zien hoe u de oppervlakte temperatuur kunt meten.
Koorts alarm
Wanneer de thermometer een temperatuur meet die 37.5°C (of 99.5°F) in de voorhoofd modus, klinken er 3 korte piep
signalen gevolgd door één lang piep signaal om de gebruiker te waarschuwen voor mogelijk koorts.
Geheugen
plaatsen
De thermometer beschikt over een geheugen voor 25 metingen voor de lichaamstemperatuur.
Wanneer de thermometer is ingeschakeld, druk op de ON/MEM knop om de opgeslagen temperaturen te bekijken
met het icoon.
°C / °F wissel Druk, wanneer de thermometer is uitgeschakeld, de “START” knop in en houd deze ingedrukt en druk nu tevens de
ON/MEM knop gedurende 3 seconden in. Het icoon “°C” wisselt nu naar het icoon “°F”. U kunt op dezelfde wijze in het
display wisselen van °F naar °C.
LET OP: Het geheugen wissen en de Celsius/Fahrenheit wissel worden door dezelfde knop bediend. Wanneer u wisselt van
Celsius naar Fahrenheit, wordt ook het geheugen gewist
Demping
modus
Wanneer u het apparaat gebruikt hoort u een signaal. U kunt dit signaal uitschakelen onder de Demping Modus.
Wanneer de thermometer is ingeschakeld drukt u dan de “ ON/MEM” knop gedurende 3 seconden in. Het icoon gaat
in het LCD display knipperen. Laat nu de “ ON/MEM” knop los om de demping in te schakelen U hoort nu tijdens de
bediening geen signalen meer. U kunt op dezelfde wijze de Demping functie weer uitschakelen.
LET OP: Indien u de " ON/MEM" knop gedurende 5 seconden ingedrukt houdt nadat het icoon knippert schakelt de
thermometer uit zonder de Demping in te stellen.
Het apparaat niet onderdompelen in willekeurig welke vloeistoffen of blootstellen aan direct vocht.
Voor het gebruik van de thermometer is er geen beperking ten aanzien van het geslacht of de leeftijd.
Dit is geen AP of APG product.
Figuur 1
Figuur 2
START
AAN/MEM
LCD
TEMPERATUUR
SENSOR
BATTERIJ
DEKSEL
Temperatuur meetbereik:
Voorhoofd modus: 34~42.2°C (93.2~108°F)
Oppervlakte modus: -22~80°C (-7.6~176°F)
Werkingstemperatuur: 10~40°C (50~104°F), 15%~85% RH
Opberg temperatuur: Wij adviseren de thermometer op te bergen in een ruimte met een temperatuur tussen
-20~+50°C , RH85%
De temperatuur tijdens transport dient lager te zijn dan 70°C, RH95%
Atmosferische druk: 800~1013 hPa
In overeenstemming met ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN60601-1-2(EMC),
IEC/EN60601-1(Veiligheid) standaard, ISO10993, RoHS.
Nauwkeurigheid:
Voorhoofd modus:
±
0.2 °C (0.4 °F) tussen 35~42°C (95~107.6°F),
±
0.3 °C (0.5 °F) buiten de eerder genoemde
grenzen
Oppervlakte modus:
±
0.3°C (0.5°F) tussen 22~42.2°C (71.6~108°F), anders
±
4% of
±
2°C (4°F) welke de
grootste is.
Koorts alarm, geheugen en °C/°F wisselfunctie
Batterijen: AAA x 2 pcs
Batterij levensduur: ongeveer 3,000 aaneensluitende metingen.
Verwachte levenduur circa 4 jaar
Deze thermometer geeft de gemeten temperatuur van het voorhoofd aan, die vergelijkbaar is met de
temperatuur in de mond. (volgens het resultaat van de klinische evaluatie om de offset waarde)
E: Blauwe LED verlichting (optioneel)
De blauwe LED verlichting zal automatisch aan gaan na de meting en schakelt automatisch na 5 seconden uit.
Aanrakingsveilig: IP22
Afmetingen: 158.0 x 48.0 x 40.2 mm
Gewicht: 100 gram inclusief batterij
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cresta TH850 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cresta TH850 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info