648455
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
SPECIFICHE TECNICHE
Numero modello
1070
Ingresso
220–240VAC,50–60Hz,0,5A
Uscita
14,55V,3,8Amax
Corrente di ritorno*
Inferiorea1,5Ah/mese
Temperatura ambiente
Da-20°Ca+50°C
Tipi di batterie
Tuttiitipidibatteriealpiombo-acidoa12V(UMIDO,MF,Ca/CaeGEL).
OttimizzatoperbatterieAGMeEFB.
Capacità delle batterie
14130A h
Classe di isolamento
IP65
Garanzia
5anni
Compensazione
temperatura
Compensazioneincorporatadellatensionedicaricainbaseallatemperatura
ambiente
*)Lacorrentediritornoèlacorrenteassorbitadalcaricabatterieseilcavodireteèscollegato.Icarica-
batterieCTEKpresentanounacorrentediritornoestremamentebassa.
GARANZIA LIMITATA
CTEKSWEDENABconferiscelapresentegaranzialimitataall’acquirenteoriginaledelprodotto.Lapresen-
tegaranzialimitatanonètrasferibile.Lagaranziaèvalidaperdifettidifabbricazioneodelmateriale.Il
clientedeverestituireilprodottoconlaricevutadiacquistoalpuntodiacquisto.Qualorailcaricabatterie
siastatoaperto,manomessooriparatodasoggettidiversidaCTEKSWEDENABorelativirappresentanti
autorizzati,lagaranziaverràinvalidata.CTEKSWEDENABnonforniscealtregaranzieoltreallapresente
garanzialimitataenonpotràessereritenutaresponsabilepereventualicostidiversidaquellisopraindicati
nédanniconsequenziali.Inoltre,CTEKSWEDENABnonèvincolataadaltregaranzieoltreallapresente
garanzia.
ASSISTENZA
Perassistenza,ledomandepiùcomuni,ilmanualediistruzionipiùaggiornatoeulterioriinformazionisui
prodottiCTEK:www.ctek.com.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Typenummer
1070
Ingang
220–240VAC,50–60Hz,0,5A
Uitgang
14,55V,3,8Amax
Drainlekstroom*
Minderdan1,5Ah/maand
Omgevingstemperatuur
-20°Ctot+50°C
Soorten accu's
Allesoorten12V-loodzuuraccu's(nat,MF,Ca/Caengel).
GeoptimaliseerdvoorAGM-enEFB-accu's.
Accuvermogen
14130A h
Isolatieklasse
IP65
Garantie
5jaar
Temperatuurcompensatie
Automatischeafstemmingvandelaadspanningopde
omgevingstemperatuur
*)Drainlekstroomisdestroomdieuitdeaccu”lekt”wanneerdeopladernietopdevoedingisaange-
sloten.CTEK-opladershebbeneenzeerlagedrainlekstroom.
BEPERKTE GARANTIE
CTEKSWEDENABgeeftdeeerstekopervanditproducteenbeperktegarantie.Dezebeperktegarantie
isnietoverdraagbaar.Degarantieisvantoepassingopfabricagefoutenenmateriaaldefecten.Deklant
moethetproductsamenmethetaankoopbewijsinleverenbijdeleverancier.Degarantievervaltindien
deacculadergeopendisgeweest,onzorgvuldigisbehandeld,ofisgerepareerddooranderendan
CTEKSWEDENABofhaargeautoriseerdevertegenwoordigers.CTEKSWEDENABgeeftgeengarantie
andersdandezebeperktegarantieenaanvaardtgeenaansprakelijkheidvoorkostenandersdaninhet
vorenstaandevermeld,d.w.z.voorgevolgschade.BovendienisCTEKSWEDENABnietverplichttotenige
anderegarantiedanhiervermeld.
ONDERSTEUNING
Voorondersteuning,FAQ,denieuwsteversievandegebruikershandleidingenmeerinformatie:
www.ctek.com.
TEKNISK SPECIFIKATION
Modellnummer
1070
Ineffekt
220–240VAC,50–60Hz,0.5A
Uteffekt
14.55V,3.8Amax
Backström*
Mindreän1.5Ah/månad
Omgivnings-
temperatur
-20°Ctill+50°C
Batterityper
Allatyperav12Vbly-syrabatterier(WET,MF,Ca/CaochGEL).
OptimeradförAGM-ochEFB-batterier.
Batterikapacitet
14130A h
Kapslingsklass
IP65
Garanti
5år
Temperatur-
kompensation
Inbyggdkompensationavladdsnningutifnomgivningenstemperatur
*)Backströmärdenströmsomtömmerbatterietomladdareninteäranslutentillnätet.Laddarefrån
CTEKharmycketlågbackström.
BEGRÄNSAD GARANTI
CTEKSWEDENAB,lämnardennabegränsadegarantitilldenursprungligaköparenavdennaprodukt.
Denbegränsadegarantinkaninteöverföras.Garantingällerförtillverkningsfelochmaterialdefekter.
Kundenmåstelämnatillbakaproduktentillinköpsställettillsammansmedinköpskvittot.Garantinupphör
attgällaombatteriladdarenharöppnats,hanteratsoförsiktigtellerrepareratsavnågonannanän
CTEKSWEDENABellerföretagetsauktoriseraderepresentant.CTEKSWEDENABlämnaringaandraga-
rantierochtaringetansvarförkostnaderutövervadsomnämntsovan,dvs.ingaeventuellaföljdkostnader.
CTEKSWEDENABärejhellerbundenavnågonannangarantiutfästelseändenna.
SUPPORT
Besök:www.ctek.comförsupport,FAQ,senasteversionenavbruksanvisningenochytterligareinformation
omCTEK-produkter.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Modelnummer
1070
Indgang
220–240Vvekselstrøm,50–60Hz,0,5A
Udgang
14,55V,3,8Amaks
Tilbageføringsstrøm*
Under1,5Ah/måned
Omgivende temperatur
-20°Ctil+50°C
Batterityper
Alletyper12Vbly-syrebatterier(WET,MF,Ca/CaogGEL).
OptimerettilAGMogEFB-batterier.
Batterikapacitet
14130A h
Isoleringsklasse
IP65
Garanti
5år
Temperatur-
kompensation
Indbyggetkompenseretladesndingiforholdtildenomgivende
temperatur
*)Tilbageføringsstmerdenstrøm,dertapperbatteriet,hvisladerenikkeertilsluttetlysnettet.CTEK-
opladereharenmegetlavtilbageføringsstrøm.
BEGRÆNSET GARANTI
CTEKSWEDENABudstederdennebegrænsedegarantitildenoprindeligekøberafdetteprodukt.Denne
garantikanikkeoverføres.Garantiengælderforproduktions-ogmaterialefejl.Kundenskalreturnere
produktetsammenmedkøbsnotatilsalgsstedet.Dennegarantibortfalder,hvisbatteriopladerenhar
væretåbnet,behandletuforsigtigtellerrepareretafandreendCTEKSWEDENABellerautoriserede
repræsentanter.CTEKSWEDENAByderingengarantiudoverdennebegrænsedegarantiogkanikke
gøresansvarligfornogenandenomkostningendovenfornævnte,f.eks.ikkeforfølgeskader.Endvidereer
CTEKSWEDENABikkeforpligtetafnogenandengarantienddenne.
SUPPORT
DukanndeyderligereoplysningeromCTEK'sprodukterogoftestilledespørgsmål(FAQ)samtfåsupport
påwww.ctek.com.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Modellnummer
1070
Strøm inn
220–240V~,50–60Hz,0,5A
Strøm ut
14,55V,3,8Amax
Returstrøm*
Mindreenn1,5Ah/måned
Omgivelsestemperatur
20°Ctil+50°C
Batterityper
Alletyper12Vblysyrebatterier(våte,MF,Ca/CaogGEL).
OptimalisertforAGM-ogEFB-batterier.
Batterikapasitet
14130A h
Kapslingsgrad
IP65
Garanti
5år
Temperaturkompensasjon
Innebygdladespenningskompensasjonavhengigav
omgivelsestemperatur.
*)Returstrømerstrømmensomtappesfrabatterietnårladerenikkeertilkopletstrømnettet.CTEK-ladere
harsrtlavreturstrøm.
BEGRENSET GARANTI
CTEKSWEDENABgirdennebegrensedegarantientildenopprinneligekjøperenavdetteproduktet.Den
begrensedegarantienkanikkeoverføres.Garantiengjelderproduksjonsfeilogmaterialdefekter.Kunden
måreturnereproduktettilkjøpsstedetsammenmedkjøpskvitteringen.Garantiengjelderikkedersombat-
teriladerenerblittåpnet,skjødesløsthåndtertellerreparertavandreennCTEKSWEDENABellerCTEKs
autoriserterepresentanter.CTEKSWEDENABgiringenannengarantienndennebegrensedegarantien
ogerikkeansvarligforandrekostnaderenndesomernevntovenfor,dvs.ingenfølgeskader.Dessutener
CTEKSWEDENABikkebundettilnoenannengarantienndennegarantien.
KUNDESTØTTE
Kundestøtte,vanligespørsmål,oppdaterthåndbokogmerinformasjonomCTEK-produkter:www.ctek.com.
TEKNISET TIEDOT
Mallinumero
1070
Tulo
220–240VAC,50–60Hz,0,5A
Lähtö
14,55V,3,8A,enimmäis
Vuotovirta*
Alle1,5Ah/kuukausi
Ympäristön lämpötila
-20°C–+50°C
Akkujen tyyppi
Kaikenlaiset12voltinlyijyhappoakut(avoimetjahuoltovapaatakutsekä
MF-jahyytelöakut).OptimoituAGM-jaEFB-akkuihin.
Akun kapasiteetti
14130A h
Eristysluokka
IP65
Takuu
5vuotta
Lämpötilakompensaatio
Sisäinenlatausjännitteenkompensaatioympäristönlämpötilanmukaan
*)Vuotovirtaonvirta,jotalaturityhjentääakusta,joslataajaonkytkettyliittämättäsenvirtajohtoa
pistorasiaan.CTEK-lataajillaonhyvinalhainenvuotovirta.
RAJOITETTU TAKUU
CTEKSWEDENABmyöntäätämäntuotteenalkuperäiselleostajalletämänrajoitetuntakuun.Tämä
rajoitettutakuueiolesiirrettävissä.Takuukattaavalmistus-jamateriaaliviat.Asiakkaantäytyypalauttaa
tuoteyhdessäostotositteenkanssaostopaikkaan.Tämätakuuraukeaa,josakkulataajaonavattu,sitäon
käsiteltyhuolimattomastitaikorjannutjokumuukuinCTEKSWEDENABtaisenvaltuuttamatedustajat.
CTEKSWEDENABeiannamitäänmuutatakuutakuintämänrajoitetuntakuun,eikäolevastuussamistään
muistakuinedellämainituistakuluista,kutenesim.seurannaisvahingoista.LisäksiCTEKSWEDENABeiole
velvoitettumihinkäänmuihintakuisiintämäntakuunlisäksi.
TUKI
Asiakaspalveluntiedot,useinkysyttyjäkysymyksiä,viimeisinohjekirjaversiojamuitalisätietojaCTEK:n
tuotteistaonsaatavillaosoitteessa:www.ctek.com.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Číslo modelu
1070
Vstup
220–240VAC,50–60Hz,0,5A
Výstup
14,55V,max.3,8A
Zpětný odběr proudu*
něnež1,5Ah/měsíc
Teplota prostředí
-20°Caž+50°C
Typy akumulátorů
echnytypy12Volověnýchbaterií(stekutýmelektrolytem,bezúdržbovéMF,
Ca/CaaGELOVÉakumulátory).OptimalizovánoproAGMaEFBbaterie.
Kapacita akumulátoru
14130A h
Krytí
IP65
ruka
5let
Kompenzace teploty
Vestanákompenzacenajehonapětípodleokolníteploty.
*)Vybíjenízpětnýmproudemjezpůsobenoproudem,kterýprotékápřipojenounabíječkou,kdyžjeodpo-
jenaodnapájení.NabíječkyCTEKmajívelmimalýzpětnýproud.
OMEZENÁ ZÁRUKA
SpolečnostCTEKSWEDENABposkytujetutoomezenouzárukuprvnímumajitelivýrobku.Tatoomezená
zárukanenípřenosnánajinéosoby.Tatozárukasevztahujenavýrobnívadyavadymateriálu.Zákazník
musívrátitvýrobekspolusoriginálemdokladuokoupivmístěnákupu.Tatozárukazanikápřiotevření
krytunabíječky,přinedbalémzacházenísnabíječkounebovpřípaděprovedeníopravyjinouosobou
nežspolečnostíCTEKSWEDENABnebojejímiautorizovanýmizástupci.SpolečnostCTEKSWEDENAB
neposkytujejinézárukynežtutoomezenouzárukuaneodpovídázažádnéjinénákladykroměvýše
zmíněných,tj.zažádnénáslednéškody.KromětohospolečnostCTEKSWEDENABnenívázánažádnou
jinouzárukounežtoutoomezenouzárukou.
PODPORA
Propodporu,častokladenéotázky,nejnovějiaktualizovanýnávodabližšíinformaceoproduktechCTEK:
www.ctek.com.
DANE TECHNICZNE
Numer modelu
1070
Prąd wejściowy
220–240VAC,50–60Hz,0,5A
Prąd wyjściowy
14,55V,maks.3,8A
Rozładowanie prądem
wstecznym*
mniejniż1,5Ah/miesiąc
Temperatura otoczenia
-20°Cdo+50°C
Typy akumulatorów
Wszystkietypyakumulatorówkwasowo-ołowiowych12V(mokre,MF,
Ca/Caiżelowe).ZoptymalizowanodlaakumulatorówAGMiEFB.
Pojemność akumulatora
14130A h
Klasa izolacji
IP65
Gwarancja
5lat
Kompensacja
temperatury
Wbudowanafunkcjakompensacjinapięciawzależnościodtemperatury
otoczenia.
*)Prąddrenu/prądrozładowaniatoprąd,który„upływa”zakumulatora,gdyładowarkaniejestpodłą-
czonadosiecizasilającej.ŁadowarkirmyCTEKmająbardzoniskiprądrozładowania.
OGRANICZONA GWARANCJA
CTEKSWEDENABudzielaniniejszejograniczonejgwarancjipierwszemunabywcytegoproduktu.
Niniejszaograniczonagwarancjaniemożebyćprzenoszonanainneosoby.Gwarancjadotyczyusterek
produkcyjnychiwadmateriałowych.Klientmusizwrócićproduktwpunkciezakupuwrazzdowodemza-
kupu.Gwarancjajestnieważna,jeżeliładowarkaakumulatorabyłaotwierana,traktowanabeznależytej
starannościlubnaprawianaprzezkogokolwiekinnegoniżprzezrmęCTEKSWEDENABlubprzez
upoważnionychprzedstawicieli.FirmaCTEKSWEDENABnieudzielażadnejinnejgwarancjiinnejniż
niniejszaograniczonagwarancjainieponosiodpowiedzialnościzajakiekolwiekinnekosztyinneniżte,
którezostaływymienionepowyżej,tj.niebędącesumąodszkodowaniaztytuługwarancji.Ponadtorma
CTEKSWEDENABnieponosiodpowiedzialnościztytułujakiejkolwiekinnejgwarancjiinnejniżniniejsza
gwarancja.
POMOC TECHNICZNA
Pomoctechniczną,odpowiedzinaczęstozadawanepytania,najnowszezaktualizowanepodręcznikioraz
więcejinformacjioproduktachCTEKmożnaznaleźćwwitryniewww.ctek.com.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek CT5 START STOP wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info