775938
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
NL•63
NL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
GEFELICITEERD
Met de aankoop van uw nieuwe CTEK-oplader die zorgt voor professioneel onderhoud van uw
accu. Deze maakt deel uit van een serie professionele laders van CTEK SWEDEN AB en beschikt
over de nieuwste technologie op het gebied van accu's laden. Met de CTEK D250SA en SMART-
PASS 120 weet u zeker dat u de maximale prestaties haalt uit uw dubbel accusysteem.
VEILIGHEID
De D250SA en SMARTPASS 120 zijn ontwikkeld voor 12 V-loodzuuraccu's. Gebruik het ap-
paraat nooit voor een ander soort accu.
Draag een veiligheidsbril bij het aansluiten en ontkoppelen van de accu's.
Accuzuur is een bijtende stof. Spoel onmiddellijk met veel water, als u zuur op uw huid of in uw
ogen krijgt. Ga naar een arts.
Gebruik nooit een lader met beschadigde elektriciteitskabels. Controleer of de kabels niet zijn
beschadigd door hete oppervlakken, scherpe randen of op een andere wijze.
Tijdens het laden van loodzuuraccu's worden explosieve gassen gegenereerd. Vermijd vonken in
de buurt van de accu. Gebruik het apparaat op een goed geventileerde locatie.
Plaats de oplader nooit boven de accu en dek de oplader tijdens het laden niet af.
Ontkoppel de aansluitklemmen voor het installeren.
De D250SA en SMARTPASS 120 zijn niet vonkvrij.
De installatie moet een zekering bevatten in overeenstemming met de aanbevelingen in de tabel
AANBEVELINGEN VOOR KABEL EN ZEKERING”.
WAARSCHUWING!
De D250SA en SMARTPASS
120 zijn niet beveiligd tegen
omgekeerde polariteit.
Vergeet niet dat alle installaties in boten moeten voldoen aan ISO 10133!
1. De bekabeling van de accu's moet zekeringen hebben in de buurt van de accu's.
2. De accu's moeten stevig zijn bevestigd in een geventileerde ruimte.
3. De bekabeling moet door het leidingkanaal lopen, gescheiden van 230 V/110 V-bedrading
(netstroom), of geborgd met clips om de 30 cm/1 ft.
4. Kabels in de machinekamer moeten zijn goedgekeurd voor temperaturen tot 70 C/158 F.
Temperatuursensor 2 m/6 ft.
Kabel slimme wisselstroomdynamo (rood) 0,2 m/0,6 ft.
AGM-kabel (zwart)
0,2 m/0,6 ft.
SMARTPASS 120
+OUT
+OUT
+IN
Negatieve kabelverbinding (M8) 0,3 m/1 ft.
Connectorplaat
D250SA
SMARTPASS 120
Temperatuursensor 2 m/6 ft.
+IN Ingang wisselstroomdynamo +OUT Uitgang serviceaccu
+IN Ingang wisselstroomdynamo +OUT Uitgang serviceaccu
+IN Ingang zonnepaneel Aarding
+OUT Uitgang verbruikers
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek D250SA wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info