648522
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
NL
NL • 37
VEILIGHEID
• De lader is bedoeld voor het opladen van 24V- loodzuuraccu's. Gebruik de lader niet
voor andere doeleinden.
•Controleer vóór gebruik dekabels van de lader. Let erop dat de kabels of de isola-
tie ervan geen scheurtjes vertonen. Een lader met beschadigde kabels mag niet worden
gebruikt. Een beschadigde kabel moet worden vervangen door een vertegenwoordiger
van CTEK.
• Laad nooit een beschadigde accu op.
• Laad nooit een bevroren accu op.
•Plaats de lader tijdens het laden nooit op de accu.
•Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
• Bedek de lader niet.
• Een accu die wordt geladen kan explosieve gassen afgeven. Voorkom vonken in
de nabijheid van de accu. Wanneer accu's aan het einde van de levenscyclus komen,
kunnen interne vonken voorkomen.
•Vroeg of laat houdt elke accu ermee op. Storingen tijdens het opladen worden
meestal verholpen door het geavanceerde oplaadsysteem, maar sommige zelden voor-
komende storingen in de accu zijn desondanks mogelijk. Laat daarom een accu tijdens
het laden niet gedurende langere tijd ongecontroleerd achter.
• Let erop dat de kabels niet in de war raken of in contact komen met hete oppervlakken
of scherpe kanten.
• Accuzuur is een bijtende stof. Spoel direct grondig met water wanneer het zuur in
contact komt met huid of ogen en raadpleeg onmiddellijk een arts.
• Controleer altijd of de lader is ingesteld op
, voordat u deze gedurende
langere tijd zonder toezicht achterlaat. Als de lader niet binnen 40 uur is overgescha-
keld op
, duidt dat op een storing. Koppel dan de lader handmatig los.
• Accu's gebruiken water wanneer ze worden gebruikt en opgeladen. Bij accu's
waar water kan worden bijgevuld, moet het vloeistofniveau regelmatig worden gecon-
troleerd. Vul gedestilleerd water bij als het niveau te laag is.
•Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen die de handlei-
ding niet kunnen lezen of begrijpen, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een persoon
die ervoor kan zorgen dat de acculader veilig wordt gebruikt. Bewaar en gebruik de
acculader buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat kinderen niet met de lader
kunnen spelen.
•De aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldoen aan de nationaal geldende
voorschriften voor elektrische installaties.
BEPERKTE GARANTIE
CTEK SWEDEN AB geeft de eerste koper van dit product een beperkte garantie. Deze
beperkte garantie is niet overdraagbaar. De garantie geldt voor fabricagefouten en
materiaaldefecten gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. De klant moet het product
samen met het aankoopbewijs inleveren bij de leverancier. De garantie vervalt indien
de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig is behandeld, of is gerepareerd door
anderen dan CTEK SWEDEN AB of haar geautoriseerde vertegenwoordigers. Een van
de schroefopeningen aan de onderkant van de lader is verzegeld. Als de verzegeling is
verwijderd of beschadigd vervalt de garantie. CTEK SWEDEN AB geeft geen garantie
anders dan deze beperkte garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten
anders dan in het vorenstaande vermeld, d.w.z. niet voor gevolgschade. Bovendien is
CTEK SWEDEN AB niet verplicht tot enige andere garantie dan hier vermeld.
ONDERSTEUNING
CTEK biedt professionele klantondersteuning: www.ctek.com.
Zie voor de laatst bijgewerkte gebruikershandleiding: www.ctek.com.
Per e-mail: info@ctek.se,pertelefoon:+46(0)22535180,
perfax+46(0)22535195.Postadres:CTEKSWEDENAB,Rostugnsvägen3,SE-776
70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN
VIKMANSHYTTAN, SWEDEN 2011-09-01
Bengt Hagander, president-directeur
CTEK SWEDEN AB
20015551E MXT 14, Manual EU, Print file 001.indd 37 2013-07-23 12:45:09
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek MXT 14 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek MXT 14

Ctek MXT 14 Bedienungsanleitung - Deutsch - 6 seiten

Ctek MXT 14 Bedienungsanleitung - Englisch - 6 seiten

Ctek MXT 14 Bedienungsanleitung - Französisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info