648461
6
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
38 • NL
De lader is bedoeld voor het opladen van 12V of 24V loodzuuraccu's.
Gebruik de acculader nooit voor andere doeleinden.
Controleer de kabels van de acculader vóór elk gebruik.
Let erop dat de kabels en de knikbeveiliging geen scheurtjes vertonen.
Gebruik nooit een acculader met beschadigde kabels. Een beschadigde
kabel moet direct worden vervangen.
Laad nooit een beschadigde accu op.
Laad nooit een bevroren accu op.
Plaats de lader tijdens het laden nooit op de accu.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
Bedek de lader niet.
Een accu die wordt geladen kan explosieve gassen afgeven.
Voorkom vonken in de nabijheid van de accu. Wanneer accu’s aan het
einde van de levenscyclus komen, kunnen interne vonken voorkomen.
Vroeg of laat houdt elke accu ermee op. Storingen tijdens het
opladen worden meestal verholpen door het geavanceerde oplaad-
systeem, maar sommige zelden voorkomende storingen in de accu
zijn desondanks mogelijk. Laat daarom een accu tijdens het laden niet
gedurende langere tijd ongecontroleerd achter.
Let erop dat de kabels niet in de war raken of in contact komen met
hete oppervlakken of scherpe kanten.
Accuzuur is een bijtende stof. Spoel direct grondig met water wanneer
het zuur in contact komt met huid of ogen en raadpleeg onmiddellijk een
arts.
Controleer altijd of de lader is ingesteld op STAP 7, voordat u deze
gedurende langere tijd zonder toezicht aangesloten achterlaat. Als de
lader niet binnen 55 uur overgeschakelt op STAP 7, duidt dat op een
storing. Koppel dan de lader handmatig los.
Accus gebruiken water wanneer ze worden gebruikt en opge-
laden. Bij accu’s waar water kan worden bijgevuld, moet het vloeistofni-
veau regelmatig worden gecontroleerd. Vul gedestilleerd water bij als
het niveau te laag is.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen
die de handleiding niet kunnen lezen of begrijpen, tenzij dit gebeurt
onder toezicht van een persoon die ervoor kan zorgen dat de acculader
veilig wordt gebruikt. Bewaar en gebruik de acculader buiten het bereik
van kinderen en zorg ervoor dat kinderen niet met de lader kunnen
spelen.
De aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldoen aan de
nationaal geldende voorschriften voor elektrische installaties.
De acculader mag uitsluitend op een geaarde wandcontactdoos
worden aangesloten.
De acculader is bedoeld voor gebruik in binnenruimtes
en mag nooit worden blootgesteld aan regen of sneeuw.
ONDERSTEUNING
CTEK biedt professionele klantenondersteuning: www.ctek.com.
Zie voor de laatst bijgewerkte gebruikershandleiding: www.ctek.com.
Per e-mail: info@ctek.se, per telefoon: +46(0) 225 351 80,
per fax +46(0) 225 351 95. Postadres: CTEK SWEDEN AB,
Rostugnsvägen 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SWEDEN
VIKMANSHYTTAN, SWEDEN 2011-09-01
Bengt Hagander, president-directeur
CTEK SWEDEN AB
BEPERKTE GARANTIE
CTEK SWEDEN AB verleent de oorspronkelijke koper van dit product
een beperkte garantie. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.
De garantie geldt voor fabricagefouten en materiaaldefecten gedurende
2 jaar vanaf de aankoopdatum. De klant moet het product samen met
het aankoopbewijs inleveren bij de leverancier. De garantie vervalt
indien de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig is behandeld of
is gerepareerd door anderen dan CTEK SWEDEN AB of haar bevoegde
vertegenwoordigers. De acculader is verzegeld. Als de verzegeling is
verwijderd of beschadigd, vervalt de garantie. CTEK SWEDEN AB geeft
geen garantie anders dan deze beperkte garantie en aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor gevolgschade of voor kosten anders dan in het
vorenstaande genoemd. Bovendien is CTEK SWEDEN AB niet verplicht tot
enige andere garantie dan hier vermeld.
2011-09-19
CTEK-PRODUCTEN WORDEN BESCHERMD DOOR:
Model MXTS 70
Modelnummer 1045
Nominale
spanning
220-240V wisselstroom, 50–60Hz
Oplaadspanning Max. 15,8V/31,6V
Startspanning 2.0V
Uitgangsstroom-
sterkte
Max. 70A/35A (max. 30 sec.)
Max. continu 50A/25A
Netstroomsterkte 6.3–4.4A rms (bij maximale oplaadstroom)
Lekstroom* <1Ah per maand
Rimpel** <4%
Omgevingstempe-
ratuur
-20°C tot +50°C
(-F tot +122°F)
Type acculader Volautomatische oplaadcyclus in 8 stappen
met instelbare parameters
Soorten accu's Alle soorten 12V/24V-loodaccu's (NAT, MF,
Ca/Ca, AGM en GEL)
Accucapaciteit 12V: 40–1500Ah, 24V: 20–750Ah
Afmetingen 332 x 178 x 80mm (L x B x H)
Isolatieklasse IP20
Gewicht 3,6 kg (zonder kabel)
*) Drainlekstroom is de stroom die uit de accu lektwanneer de oplader niet op de
voeding is aangesloten. CTEK-opladers hebben een zeer lage drainlekstroom.
**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang.. Een
hoge spanningsrimpel verhit de accu en heeft een verouderend effect op de positieve
elektrode. Een hoge spanningsrimpel kan schadelijk zijn voor andere op de accu
aangesloten apparaten. CTEK-acculaders produceren een spanning van zeer hoge
kwaliteit en een lage rimpel.
TECHNISCHE SPECIFICATIES VEILIGHEID
20015126D
Patenten Ontwerpen Handelsmerken
EP10156636.2 pending RCD 509617 CTM 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM 844303
EP1618643 US D580853 CTM 372715
US7541778 US D581356 CTM 3151800
EP1744432 US D571179 CTM 1461716 pending
EP1483817 pending RCD 321216 CTM 1025831
SE524203 RCD 000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM 830545751 pending
EP1716626 pending RC D 0 01119 911- 0 0 01 CTM 1475420 pending
SE526631 RCD 001119911-0002 CTM 1935061 pending
US7638974B2 RCD 081244 V28573IP00
EP1903658 pending RCD 321198 CTM 1082141 pending
EP09180286.8 pending RCD 321197 CTM 2010004118 pending
US12/646405 pending ZL 200830120184.0 CTM 4-2010-500516 pending
EP1483818 ZL 200830120183.6 CTM 410713
SE1483818 RCD 001505138-0001 CTM 2010/05152 pending
US7629774B2 RCD 000835541-0001 CTM1042686
EP09170640.8 pending RCD 000835541-0002 CTM 766840 pending
US12/564360 pending D596126
SE528232 D596125
SE525604 RCD 001705138 pending
US D29/378528 pending
RCD 201030618223.7 pending
US RE42303
US RE42230
20015126D Manual MXTS70, All languages, Print file 003.indd 38 2011-10-11 13:02:04
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek MXTS70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek MXTS70

Ctek MXTS70 Bedienungsanleitung - Deutsch - 6 seiten

Ctek MXTS70 Bedienungsanleitung - Englisch - 6 seiten

Ctek MXTS70 Bedienungsanleitung - Französisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info