648452
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
NL • 37
BEPERKTE GARANTIE
CTEK geeft de eerste koper van dit product een beperkte garantie. Deze
beperkte garantie is niet overdraagbaar. De garantie is van toepassing
op fabricagefouten en materiaaldefecten. De klant dient het product
samen met het aankoopbewijs in te leveren bij de leverancier. De garantie
vervalt indien het product geopend is geweest, onzorgvuldig is behandeld
of is gerepareerd door anderen dan CTEK of diens geautoriseerde
vertegenwoordigers. Een van de schroefopeningen aan de onderkant van
het product kan zijn verzegeld. De garantie vervalt als deze verzegeling
wordt verwijderd of beschadigd. CTEK geeft geen garantie anders
dan deze beperkte garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
gevolgschade of voor andere dan de bovenvermelde kosten. Bovendien is
CTEK niet verplicht tot enige andere garantie dan hier vermeld.
ONDERSTEUNING
Voor ondersteuning, FAQ, de nieuwste versie van de gebruikershandleiding
en meer informatie: www.ctek.com.
Modelnummer 1089
INPUT 220–240VAC, 50–60Hz, 4.6A
OUTPUT 60A , 12V
Startspanning 0.8V
Lekstroom* Minder dan 2Ah/maand
Rim p e l** Minder dan 4%
Omgevings-
temperatuur
-20°C tot +50°C
(-4°F tot +122°F)
Accutypes
Alle soorten 12 V-loodzuuraccu's
(NAT, EFB, Ca/Ca, AGM en GEL).
12 V (4 cellen) LiFePO
4
-accu's.
Accucapaciteit
10–1800 Ah, type loodzuuraccu
15–600 Ah, type LiFePO
4
-accu
Isolatieklasse IP40
Garantie 2 jaar
*) De lekstroom is de stroom die de accu ontlaadt als de lader niet is aangesloten op het
net. CTEK-acculaders hebben een zeer lage lekstroom.
**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Bij een
hoge stroomrimpel raakt de accu verhit en wordt de levensduur van de positieve
elektrode bekort. Een hoge spanningsrimpel kan bovendien schadelijk zijn voor andere
apparaten die op de accu zijn aangesloten. CTEK-acculaders produceren spanning van
zeer hoge kwaliteit met een lage rimpel.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
LAADMODI
Deze tabel beschrijft de verschillende laadmodi:
Modus
Accucapaciteit
(Ah)
Uitleg Temp. bereik
NORMAAL
10-1800Ah Te gebruiken voor het laden van GEL, NATTE en MF-accu's.
-20 °C–+50 °C
(-4 ºF–+122 ºF)
AGM
10-1800Ah
Te gebruiken voor het laden van de meeste AGM-accu's met inbegrip van AGM
START/STOP-types. Sommige AGM-accu's dienen een lagere spanning te
gebruiken (modus NORMAAL). Controleer de accu handmatig, als u twijfelt.
-20 °C–+50 °C
(-4 ºF–+122 ºF)
Ca/Ca
10-1800Ah
Te gebruiken voor het laden van Ca/Ca-accu's met inbegrip van AGM START/
STOP-types. Gebruik het Ca/Ca-programma voor het maximaal opladen met
minimaal vloeistofverlies.
-20 °C–+50 °C
(-4 ºF–+122 ºF)
LITHIUM
(LiFePO
4
)
15600 Ah
Te gebruiken voor het laden van lithium-accu's (LiFePO
4
). "AUTO-functie" is niet
mogelijk in "Laadopties", wanneer lithium-accu's worden geladen.
-20 °C–+50 °C
(-4 ºF–+122 ºF)
FOUTMELDINGEN
Defecte accu
Maatregel: Controleer de aansluitingen en
instellingen en probeer opnieuw op te laden,
voordat de accu wordt vervangen.
Temperatuur te hoog
De accu is te heet om te worden opgeladen.
Maatregel: Laat de accu afkoelen. De accu
is mogelijk beschadigd en moet dan worden
vervangen.
Verkeerde polariteit
Omgekeerde polariteit of kortsluiting in
laadkabels.
Maatregel: Sluit de acculader aan volgens
"Instructies voor de bediening".
Overspanning
De acculader is aangesloten op een 24 V-accu.
Maatregel: Sluit de acculader aan op een 12
V-accu.
PRO60
Rood geeft een fout aan
FOUT
!
OK
FOUT
!
OK
FOUT
!
+/-
OK
FOUT
!
OK
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek PRO 60 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek PRO 60

Ctek PRO 60 Bedienungsanleitung - Deutsch - 6 seiten

Ctek PRO 60 Bedienungsanleitung - Englisch - 6 seiten

Ctek PRO 60 Bedienungsanleitung - Französisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info