648523
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
GEFELICITEERD
met de aanschaf van uw nieuwe professionele CTEK-systeem voor accuonderhoud. Dit apparaat
maakt deel uit van een reeks professionele acculaders van CTEK SWEDEN AB. Het systeem
biedt de nieuwste technologie op het gebied van acculaders. Met de CTEK D250S DUAL en de
SMARTPASS behaalt u een optimaal resultaat met uw 12V-gelijkstroombron.
VEILIGHEID
•D250S Dual en SMARTPASS zijn bedoeld voor 12V-loodaccu’s. Gebruik het apparaat nooit
voor andere soorten accu’s.
•Draag een veiligheidsbril wanneer u een accu aansluit of loskoppelt.
•Accuzuur is een bijtende stof. Spoel direct grondig met water wanneer het zuur in contact komt
met huid of ogen. Raadpleeg een arts.
•Zorg dat de kabels niet dubbelgevouwen of beschadigd worden en niet in contact komen met
hete oppervlakken of scherpe randen.
•Tijdens het opladen van een accu kunnen explosieve gassen vrijkomen. Vermijd zorgvuldig het
ontstaan van vonken in de nabijheid van de accu.
•Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
•Het apparaat mag niet worden afgedekt.
•Ontkoppel de accupolen voordat u het apparaat installeert.
•De D250S Dual is niet vonkvrij.
•De installatie moet een zekering omvatten, volgens de aanbevelingen in de tabel
“KABELAFMETINGEN”.
Alle installaties op boten moeten voldoen aan ISO 10133. Let op:
1. Aansluitingen van de accu moeten dichtbij de accu worden gezekerd.
2. Accu's moeten permanent worden gemonteerd in een goed geventileerde ruimte.
3. Kabels moeten in buizen of goten worden geïnstalleerd, gescheiden van 230V-kabels
(walstroom), of om de 30cm aan de wand worden bevestigd.
4. Kabels in de machinekamer moeten zijn goedgekeurd voor temperaturen tot 70C.
WAARSCHUWING!
•De D250S DUAL en
SMARTPASS hebben geen
beveiliging tegen
omgekeerde polariteit.
D250S DUAL
12V
+OUT
+IN
+IN
Temperatuursensor L: 2m
Serviceaccu +Alternatoraccu +
Zonnepaneel + Voertuigaarde/zonnepaneel –
D250S DUAL
De D250S DUAL heeft 2 ingangen. De serviceaccu wordt opgeladen door de alternator, het
zonnepaneel of een combinatie van beide. Het zonnepaneel stelt zichzelf in op de spanning van
de startaccu. De startaccu wordt rechtstreeks door het zonnepaneel opgeladen en onderhouden
indien de serviceaccu volledig is opgeladen.
D250S DUAL
EIGENSCHAPPEN:
•Accu'sinmeerderestappenopladenenonderhoudenmettemperatuurcompensatie(20A)
•Scheidingvanstart-enserviceaccu
•Bewakingvanoptimaal-vermogenpunt(MaximumPowerPointTracking)voorzonnepanelendie
de serviceaccu opladen
•Tweeingangenvoorstroombronnen(alternator,zonne-ofwindenergie,voedingsaccue.d.)
•Coördinatievanbeideingangen,zodatparallelgebruikmogelijkis
•Dealternatoraccukanookwordenonderhoudenviadeaansluitingvoorzonnepanelen.
•Ingebouwde‘accuwacht’voordealternatoraccu.
HANDLEIDING
 NL • 27
NL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek SMARTPASS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek SMARTPASS

Ctek SMARTPASS Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

Ctek SMARTPASS Bedienungsanleitung - Englisch - 24 seiten

Ctek SMARTPASS Bedienungsanleitung - Französisch - 26 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info