648524
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/5
Nächste Seite
NL
NL • 31
+
+
Comfort
Connect
6V/0.8A
XC 0.8
VEILIGHEID
• De lader is bedoeld voor het opladen van 6V- loodzuuraccu's. Gebruik de lader
niet voor andere doeleinden.
Controleer vóór gebruik dekabels van de lader. Let erop dat de kabels of de
isolatie ervan geen scheurtjes vertonen. Een lader met beschadigde kabels moet
worden afgedankt.
• Laad nooit een beschadigde accu op.
• Laad nooit een bevroren accu op.
Plaats de lader tijdens het laden nooit op de accu.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
• Bedek de lader niet.
• Een accu die wordt geladen kan explosieve gassen afgeven. Voorkom vonken in
de nabijheid van de accu. Wanneer accu's aan het einde van de levenscyclus komen,
kunnen interne vonken voorkomen.
Vroeg of laat houdt elke accu ermee op. Storingen tijdens het opladen worden
meestal verholpen door het geavanceerde oplaadsysteem, maar sommige zelden
voorkomende storingen in de accu zijn desondanks mogelijk. Laat daarom een accu
tijdens het laden niet gedurende langere tijd ongecontroleerd achter.
• Let erop dat de kabels niet in de war raken of in contact komen met hete oppervlak-
ken of scherpe kanten.
• Accuzuur is een bijtende stof. Spoel direct grondig met water wanneer het zuur in
contact komt met huid of ogen en raadpleeg onmiddellijk een arts.
• Controleer altijd of de lader is ingesteld op
, voordat u deze gedurende
langere tijd zonder toezicht achterlaat. Als de lader niet binnen 40 uur is overge-
schakeld op
, duidt dat op een storing. Koppel dan de lader handmatig los.
• Accu's gebruiken water wanneer ze worden gebruikt en opgeladen. Bij accu's
waar water kan worden bijgevuld, moet het vloeistofniveau regelmatig worden gecon-
troleerd. Vul gedestilleerd water bij als het niveau te laag is.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen die de
handleiding niet kunnen lezen of begrijpen, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een
persoon die ervoor kan zorgen dat de acculader veilig wordt gebruikt. Bewaar en
gebruik de acculader buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat kinderen niet
met de lader kunnen spelen.
De aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldoen aan de nationaal gel-
dende voorschriften voor elektrische installaties.
DE ACCULADER AANSLUITEN OP EEN ACCU EN WEER ONT-
KOPPELEN
Comfort
Connect
Comfort
Connect
INFO
Als de kabels niet correct zijn
aangesloten, zorgt de beveiliging
tegen omgekeerde polariteit
ervoor dat accu en lader niet
worden beschadigd.
Voor in een voertuig gemon-
teerde accu's
1. Sluit de rode klem aan op de positieve
pool van de accu.
2. Sluit de zwarte klem aan op het chas-
sis van het voertuig, op ruime afstand van
de brandstofleiding en de accu.
3. Sluit de acculader aan op een
wandcontactdoos.
4. Neem de steker van de acculader
uit de wandcontactdoos vóórdat u de
acculader loskoppelt van de accu.
5. Ontkoppel de zwarte klem vóórdat u
de rode klem ontkoppelt.
Er kunnen voertuigen zijn met
positief geaarde accu's.
1. Sluit de zwarte klem aan op de
negatieve pool van de accu.
2. Sluit de rode klem aan op het chassis
van het voertuig, op ruime afstand van
de brandstofleiding en de accu.
3. Sluit de acculader aan op een
wandcontactdoos.
4. Neem de steker van de acculader
uit de wandcontactdoos vóórdat u de
acculader loskoppelt van de accu.
5. Ontkoppel de rode klem vóórdat u de
zwarte klem ontkoppelt.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek XC 0.8 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek XC 0.8

Ctek XC 0.8 Bedienungsanleitung - Deutsch - 5 seiten

Ctek XC 0.8 Bedienungsanleitung - Englisch - 5 seiten

Ctek XC 0.8 Bedienungsanleitung - Französisch - 5 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info