648450
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
4 • NL
Onderhoudslading - Float (Lamp 4)
Laden bij constante spanning.
Onderhoudslading - Puls (Lamp 4)
Het laadniveau varieert van 95% tot 100%. De accu ontvangt een puls wanneer de spanning terugvalt en houdt zo de accu in
perfecte conditie wanneer hij niet gebruikt wordt. De lader kan maandenlang aangesloten blijven. De lader meet continu de span-
ning op de accuklemmen om te bepalen of een laadpuls vereist is. Als de accu belast wordt en/of de spanning op de accuklemmen
daalt, wordt een laadpuls gestart tot de accuspanning opnieuw de ingestelde drempelwaarde bereikt. De laadpuls wordt dan
onderbroken. Deze cyclus kan eindeloos herhaald worden. Als de eindspanning onder een drempelwaarde zakt, keert de lader
automatisch terug naar het begin van de laadcyclus.
5HFRQG/DPSHQNHOELM08/7,;6HQ08/7,;7
Deze modus is bestemd voor het herstellen van volledig ontladen accu's. Reconditionering van sterk ontladen accu's. De spanning
wordt bij een beperkte stroomsterkte gedurende een bepaalde tijd opgevoerd. Door de hogere spanning ontstaat een zekere
gasuitstoot, waardoor de zuurlagen gemengd worden, wat een gunstige invloed heeft op de accucapaciteit en de verwachte
levensduur. Denk eraan dat de accu tijdens de Recond-fase dus explosieve gassen kan uitstoten. De reconditionering wordt
uitgevoerd tijdens de Analyse en het Onderhoudsladen.
LAMPJES
/DPSMH %HVFKULMYLQJ
0 Storing, het laden wordt stopgezet. Voor de mogelijke oorzaken, zie verder.
1 Start
2 Bulkladen
3 Absorptieladen
4 Onderhoudsladen
5 Voeding(EnkelbijMULTIXS 25000enMULTIXT14000)
6 Recond reconditionering van volledig ontladen accu's. (Enkel bij MULTI XS 25000 en MULTI XT 14000)
A Laden zonder temperatuurcompensatie.
B Netstroom aangesloten
C Normal (Enkel bij MULTI XS 25000 en MULTI XT 14000)
D Voeding(EnkelbijMULTIXS 25000enMULTIXT14000)
E Recond (Enkel bij MULTI XS 25000 en MULTI XT 14000)
Storing
Deladerschakeltindevolgendesituatiesoveropdestoringsmodus:
De accu is met omgekeerde polen aangesloten op de klemmen van de lader.
De analysefunctie van de lader heeft het laden onderbroken.
Deklemmenvandeladerwordenkortgeslotennadathetladenisgestart.
Deladerisalmeerdan4uurindestartstand.
TEMPERATUURCOMPENSATIE
De MULTI XS 25000, XS 25000, MULTI XT 14000 en XT 14000 zijn uitgerust met een sensordraad die bij de accudraden gevoegd
is. De toestellen zullen de laadspanning automatisch aanpassen als de temperatuur +25°C afwijkt. Bij een hoge temperatuur wordt
de spanning verlaagd, bij vorst wordt de spanning verhoogd.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek XT 14000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek XT 14000

Ctek XT 14000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Ctek XT 14000 Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten

Ctek XT 14000 Bedienungsanleitung - Französisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info