Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/71
Nächste Seite
MAGYAR
068
Tipp:
Optimális beállításnál még egy ujjnyi rés marad az áll és az áll alatti szíj
között. Nem áll fenn annak veszélye, hogy a csat becsípi a bőrét.
Így vegye le a sisakot:
Húzza meg noman az áll alatti szíjat, és nyomja be a csat két mélyebben
fekvő peckét.
Így ellenőrizheti a beállításokat:
Az alábbi két ellenőrzést hajtsa végre:
Rázza fejét mindkét irányba. Nem szabad, hogy a sisak elcsússzon a fején.
Próbálja meg a sisakot előre-hátra csúsztatni a fején. Ha a sisak hátracsúszik,
állítsa szorosabbra az elülső szíjat. Ha a sisak előrecsúszik, állítsa szorosab-
bra a hátulsó szíjat. Ha nem tudta megfelelően beállítani a sisakot, lehet,
hogy kisebb méretű sisakra van szüksége. Forduljon kereskedőjéhez.
Arcvédő:
Húzza le az arcvédő végeit a sisakról, majd távolítsa el az arcvédőt a sisakról.
Ha ismét fel akarja venni az arcvédőt, tartsa azt a sisak elé, és az arcvédőn
lévő bütyköket pattintsa be a sisakon erre a célra kialakított lyukakba.
Vigyázat: NE próbálja meg az arcvédőt a közepénél fogva levenni. Ez
károsíthatja a sisakot és az arcvédőt is.
Az arcvédő beállításához mozgassa azt felfelé vagy lefelé a kívánt pozícióba.
Tervező: CUBE, Pending System GmbH & Co. KG, Waldershof, Bajorország, Németország
Készült Kínában
Ha sisakjában szerepel CE-jelölés, akkor a sisak megfelel az EN 1078 európai biztonsági
szabvány követelményeinek.
68

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cube Helmet wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cube Helmet in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info