Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
NL
59
ONDERHOUD
De gebruiker is verantwoordelijk voor
regelmatig onderhoud van de buggy.
Alle verbindingstukken en schroeven
dienen op de juiste manier bevestigd en
stevig aangedraaid te zijn. Het is vooral
belangrijk om de vergrendelingen en het
draaimechaniek regelmatig te behandelen
met Teflonspray (droog smeermiddel).
Het is ook belangrijk dat remmen, wielen
en banden niet beschadigd zijn tijdens
het gebruik. U dient deze regelmatig te
controleren en indien nodig te repareren of
te vervangen. Ook de andere bewegende
delen kunnen met Teflonspray (droog
smeermiddel) worden behandeld. Veeg de
wagen na behandeling met Teflon schoon
met een zachte doek. Het gedeelte van de
framebuizen dat door het vergrendelings-
en draaimechaniek bedekt is, moet
ook regelmatig gereinigd en gesmeerd
worden. Dit zorgt ervoor dat u uw buggy
probleemloos kunt gebruiken. Breng
geen wijzigingen aan de wagen aan. Als
u klachten of problemen hebt, neem dan
contact op met uw leverancier of importeur.
De wagen dient elke 24 maanden een
onderhoudsbeurt te krijgen. Gebruik
uitsluitend originele CYBEX-onderdelen
ter vervanging. Het kan onveilig zijn om
andere onderdelen dan die van CYBEX te
gebruiken.
aangeschaft.
y Het CYBEX Meerijdplankje is ontworpen
voor kinderen tot 20 kg en mag alleen
in combinatie met het frame van
de CYBEX PRIAM buggy gebruikt
worden. Raadpleeg de handleiding
die is bijgeleverd bij het CYBEX
Meerijdplankje.
y De maximale belasting van de
boodschappenmand is 5 kg.
y De maximale belasting van de CYBEX
Bekerhouder 0,5 kg.
y De maximale belasting van de CYBEX
Luiertas is 2 kg.
y Inspecteer uw CYBEX PRIAM
regelmatig op eventuele
slijtageverschijnselen of beschadigde
onderdelen en raadpleeg de
Onderhouds- en Reinigingsinstructies
op pag. 60.
y Gebruik alleen goedgekeurde
accessoires voor de CYBEX PRIAM.
y Niet gebruiken als een onderdeel van
het product kapot of gescheurd is, of
ontbreekt.
y Gebruik uitsluitend originele CYBEX-
onderdelen ter vervanging. Het kan
onveilig zijn om andere onderdelen dan
die van CYBEX te gebruiken.
BELANGRIJKE INFORMATIE
57

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info