Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
60
NL
GARANTIE
Deze garantie is uitsluitend van toepassing
in het land waar dit product oorspronkelijk
door een detailhandelaar is verkocht
aan een klant. De garantie dekt alle
fabricage- en materiaalfouten die bestaan
of zichtbaar worden op de dag van
aankoop of zichtbaar worden binnen een
periode van twee (2) jaar na de datum van
aankoop bij de detailhandelaar die het
product oorspronkelijk aan een consument
heeft verkocht (fabrieksgarantie). Indien
zich een fabricage- of materiaalfout
voordoet, repareren wij het product
gratis of vervangen het door een nieuw
product, naar eigen goeddunken. Om
voor garantie in aanmerking te komen
dient u het product te retourneren aan de
detailhandelaar die het oorspronkelijk heeft
verkocht en een origineel aankoopbewijs
(kassabon of factuur) te overleggen met
de aankoopdatum, de vestigingsplaats
van de detailhandelaar en de omschrijving
van het product. Deze garantie geldt
niet als het product naar een fabrikant
of een andere persoon is gebracht of
verstuurd, anders dan de detailhandelaar
die het product oorspronkelijk heeft
verkocht aan de consument. U dient het
product op de aankoopdatum direct
te controleren op compleetheid en
fabrieks- of materiaalfouten of, indien
het product online of in een webwinkel
is gekocht, onmiddellijk na ontvangst.
BELANGRIJKE INFORMATIE
REINIGING
Gebruik geen schuurmiddelen om
het frame te reinigen! Maak schoon
met een vochtige doek en een mild
schoonmaakmiddel en droog grondig.
Als de buggy is blootgesteld aan
zout water, spoel hem dan zo snel
mogelijk af met schoon (leiding)water.
De bekledingshoezen zijn wasbaar
in de machine op maximaal 30° C op
een antikreukprogramma. De kap kan
met de hand gewassen worden met
een mild wasmiddel op maximaal 30°
C. Raadpleeg de instructies op het
wasetiket. Niet droogzwieren. Laat hoezen
volledig drogen voor deze weer aan te
brengen. Alle CYBEX-stoffen zijn getest
op waterdichtheid, maar als de buggy
erg nat is, kan er vocht in de bekleding
doordringen op de onderranden en naden,
en kunnen er daardoor vochtvlekken op
de bekleding achterblijven. Wij raden u
aan een regenscherm te gebruiken om
dit te voorkomen. De buggy mag niet
worden ingeklapt of opgeborgen wanneer
deze nog nat is. Als de buggy nat is, laat
deze dan met uitgeklapte kap drogen.
Berg de wagen niet op in een vochtige
omgeving, want dat kan schimmelvorming
veroorzaken. Let op! Voor eerste gebruik
de bekledingshoes apart wassen. Niet
centrifugeren en tijdens het drogen niet
aan direct zonlicht blootstellen! Niet
strijken!
58

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info