Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
64
PL
WAŻNE INFORMACJE
OGÓLNE INFORMACJE INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
CYBEX PRIAM został zaprojektowany, aby
zapewnić maksymalny komfort Twojemu
dziecku i może być używany z gondolą
Priam lub siedziskiem Priam Lux Seat. Oba
elementyprzeznaczone są do używania
przez dzieci od urodzenia. Jeśli użwya
siedziska Priam Lux Seat - powinno ono
mieć maksymalnie opuszczone oparcie do
momentu kiedy dziecko może samodzielnie
siedzieć i podnosić się.
Produkt jest zgodny z normą EN
1888:2012.
WAŻNE!
ZACHOWAJ PRZEZ CAŁY CZAS UŻYT
KOWANIA
Przeczytać instrukcję przed użyciem i
zachować do późniejszego wykorzystania.
Ten produkt przenaczony jest dla dziecka
o wadze do 17 kg, wypełnienie kosza na
zakupy nie powinno przekraczać 5 kg.
Zawsze użyj hamunlca, przy wkładaniu lub
wyjmowaniu dziecka do/z wózka.
y Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
y Zawsze zapinaj dziecko pasami.
y Nie pozwalaj dziecku bawić się wózkiem.
y Prowadząc wózek, nie należy biegać ani
jeździć na rolkach.
y Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie
zabezpieczenia są zaktywowane.
y Upewnij się, że dziecko znajduje się
z dala od ruchomych części wózka
podczas jego rozkłądania, składania czy
modyfikacji pozycji.
y Sprawdź ramę wózka i montaż siedziska
lub fotelika przed uzyciem wózka.
y Nie zawieszaj żadny dodatkowych
obciążeń na rączce wózka, poza
uchwytem na kubek. Może to mieć
wpływ na stabilność wózka.
y Nie używaj schodów ruchomych
podczas, gdy dziecko jest w wózku,
jak również podczas używania innych
środków transportu.
y Należy zachować szczególną
ostrożność, podczas podjeżdżania i
zjeżdżania z krawężnika oraz podczas
manewrowania na innych nierównych
powierzchniach.
y Fotelik dla niemowląt CYBEX z wózkiem
CYBEX Priam, nie zastępuje używania
łóżeczka. Podczas snu dziecko powinno
przebywać w gondoli lub łóżeczku.
y Ten produkt przeznaczony jest do użytku
z jednym dzieckiem w gondoli lub foteliku
oraz ewentualnie drugim dzieckiem na
dostawce CYBEX kidboard.
y CYBEX Kid Board przeznaczony jest dla
dzieci do wagi 20 kg. Do użytku tylko z
wózkiem CYBEX PRIAM. Użytkowanie
tylko zgodnie z instrukcją dołaczoną do
CYBEX Kid Board.
y Maksymalne obciążenie kosza na zakupy
to 5 kg
OSTRZEŻENIA!
62

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info