Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
PL
65
KONSERWACJA
ytkownik powinien dbać o właściwą
konserwację wózka. Wszystkie elementy
łączące i nity muszą być dokręcone
i odpowiednio zabezpieczone. It is
particularly important to ensure that
mechanizmy blokujące i obrotowe powinny
być regularnie smarowane teflonem w
sprayu (suchy lubrykant). Hamulce, koła i
opony podczas użytkowania nie mogą b
zużyte Kontroluj je regularnie, naprawiaj
bądź wymieniaj jeśli konieczne. Można
również używać teflonu do smarowania
innych elementów ruchomych. Po użyciu
sprayu, wytrzyj powierzchnię miękką
tkaniną. Elementy stelaża z mechanizmami
blokującymi i obrotowymi powinny
y Obciążenie uchwytu na kubek to max.
0,5 kg.
y Dopuszczalne obciążenie torby CYBEX
to 2 kg.
y Regularnie dokonuj przeglądu wóżka
CYBEX PRIAM. Jeśli dojdzie do
uszkodzenia lub zużycia - sprawdź
rozdział dotyczący prawidłowego
ytkowania i czyszczenia na str. 65.
y ywaj tylko akcesoriów CYBEX
przeznaczonych do wózka PRIAM.
y Nie używaj jeśli jakikolwiek element jest
uszkodzony zużyty bądź zaginął.
y ywaj tylko oryginalnych części CYBEX
ywanie zamienników może być
niebezpieczne.
WAŻNE INFORMACJE
CZYSZCZENIE
Nie używaj żadnych ściernych materiałów
do czyszczenia stelaża! Użyj wilgotnej
szmatki z łagodnym detergentem i
dokładnie wysusz
W przypadku wózek jest narażony na słoną
wodę należy go spłukać świeżą wodą.
Tapicerkęe można prać w pralce w max.
30 ° C, program do tkanin delikatnych.
Budkę można prać ręcznie z łagodnym
detergentem w temp. max. 30 ° C. Przepis
prania znajduje się na metce. Nie susz
w suszarce bębnowej. Należy dokładnie
wysuszyć tapicerkę przed jej ponownym
założeniem. Wszystkie tkaniny CYBEX
zostały przetestowane na przemakalność,
ale gdy wózek jest bardzo wilgotny, woda
może przenikać przez dolne krawędzie
i szwy, pozostawiając plamy z wody na
tapicerce. Zalecamy używanie pokrowca
przecideszczowego, aby tego uniknąć.
Nie przechowuj i nie składaj wóżka, gdy
być również regularnie czyszczone i
smarowane. Zapewni to bezproblemowe
ytkowanie wózka. Nie dokonuj
samodzielnie żadnych modyfikacji
produktu. Jeśli chcesz zgłosić reklamację
lub masz pytania dotyczące produktu lub
jego użytkowania skontaktuj się ze sklepem
lub dystrybutorem. Przegląd wózka
powinien odbywać co 24 miesiące Używaj
tylko oryginalnych części CYBEX Używanie
zamienników może być niebezpieczne.
63

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info