Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
70
CZ
DŮLEŽITÉ INFORMACE
ZÁKLADNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
CYBEX PRIAM je navržen tak, aby vašemu
dítěti poskytoval maximum pohodlí a lze jej
pořídit i s PRIAM korbičkou nebo PRIAM
sportovní nástavbou Lux, které jsou vhodné
pro novorozence. Pokud vlastníte PRIAM
sportovní nástavbu Lux, je nezbytné ji
používat ve zcela sklopené pozici dokud
vaše dítě nedokáže bez pomoci sedět nebo
se zvednout.
Tento výrobek splňuje bezpečnostní
standard EN 1888:2012.
DŮLEŽITÉ!
PONECHAT PRO BUDOUCÍ
NAHLÉDNUTÍ.
ed použitím si pozorně přečtěte instrukce
a ponechte si je pro budoucí potřebu.
Tento produkt byl navržen pro 17 kg vážící
dítě a 5 kg nákladu v nákupním košíku.
ed vyndaváním a vkládáním dítěte
kočárek vždy zabrzděte.
y Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
y Vždy používejte systém pásů.
y Nenechte si vaše dítě hrát s tímto
produktem.
y Tento výrobek není vhodný pro běh nebo
jízdu na kolečkových bruslích.
y ed použitím ověřte, zda jsou všechna
zamykací zařízení zajištěna.
y i nastavování, skládání nebo
rozkládání, by dítě nemělo mít v dosahu
žádné pohyblivé části kárku.
y ed použitím zkontrolujte, zda je
korbička, sportovní nástavba nebo
autosedačka správně připevněna.
y Kromě CYBEX držáku nápojů, nikdy
nezavěšujte žádný náklad na rukojeti a/
nebo ostatní části kočárku, jinak bude
ovlivněna jeho stabilita.
y Nikdy nescházejte ani nevycházejte
schody nebo eskalátory s dítětem
uvnitř kočárku nebo při cestování jiným
způsobem dopravy.
y Dbejte zvýšené pozornosti při přejíždění
přes obrubník nebo při jízdě po
nerovném povrchu.
y Dětská autosedačka CYBEX v
kombinaci s kočárkem CYBEX PRIAM
nenahrazuje kolébku nebo postýlku.
Pokud vaše dítě potřebuje spát, mělo
by být uloženo do vhodného kárku,
kolébky nebo postýlky.
y Tento produkt je určený pouze pro
jedno dítě ve sportovní nástavbě nebo
korbičce a případně pro druhé dítě na
CYBEX stupátku.
y CYBEX stupátko je navrženo pro děti
až do 20 kg a je určeno výhradně pro
použití s podvozkem kárku CYBEX
PRIAM. Viz uživatelská příručka stupátka
CYBEX.
y Maximální nosnost nákupního košíku je
5 kg.
y Maximální nosnost CYBEX držáku
VAROVÁNÍ!
68

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info