Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
CZ
71
ÚDRŽBA
Uživatel je zodpovědný za pravidelnou
údržbu kočárku. Všechny spojovací části a
nýty musí být řádně utaženy a zajištěny. Je
obzvlášt důležité zajistit, že jsou zamykací a
otočné mechanismy pravidelně ošetřovány
teflonovým sprejem (suché mazadlo).
Během používání nesmí být brzdy, kola a
pneumatiky jakkoliv poškozené. Pravidelně
je kontrolujte a případně opravte nebo
vyměňte. I na ostatní pohyblivé části
můžete používat teflonový sprej (suché
mazadlo). Po nanesení spreje na teflon,
produkt otřete jemným hadříkem. Rámo
trubky, zakryté zamykacím a otočným
mechanismem by také měly být pravidelně
čištěny a ošetřovány sprejem. To vám zajistí
bezproblémové používání kočárku. Produkt
nijak neupravujte. V případě jakýchkoliv
nápojů je 0.5 kg.
y Maximální nosnost CYBEX tašky na
pleny jsou 2 kg.
y Pravidelně váš kárek CYBEX PRIAM
kontrolujte, zda nejsou přítomné znaky
opotřebování nebo poškození (viz
Údržba a Čištění na straně 71).
y S kočárkem CYBEX PRIAM používejte
pouze schválené CYBEX příslušenství.
y Nepoužívejte, pokud je jakákoliv část
produktu rozbitá, roztržená nebo chybí.
y Používejte pouze originální náhradní díly
CYBEX. Může být nebezpečné používat
náhražky.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
ČIŠTĚ
K čištění rámu nepoužívejte brusiva!
Používejte vlhký hadřík, mírný mycí
prostředek a řádně osušte.
i vystavení kočárku slané vodě jej,
prosíme co nejdříve opláchněte pitnou
(kohoutkovou) vodou. Látkové potahy lze
prát v pračce při max. 30°C na jemný
cyklus. Stříšku lze prát v ruce s mírným
pracím prostředkem při max. 30°C.
Prosíme, řiďte se podle informační cedulky.
Nevkládejte do sušičky. Před opětovným
nasazením musí být všechny potahové části
zcela suché. Všechny látky CYBEX byly
testovány, avšak pokud se kočárek příliš
namočí, může voda proniknout do podšívky
skrze spodní hrany a švy a zanechat tak na
potazích vodní skvrny. Předcházet tomuto
problému můžete použítím pláštěnky.
Prosíme neskládejte nebo neuskladňujte
produkt, pokud je vlhký. Pokud je kočárek
vlhký, nechte jej oschnout s roztaženou
stříškou. Neuskladňujte výrobek ve vlhkém
prostředí, jelikož tak hrozí vznik plísní.
upozornění! Prosíme, před prvním použitím
potah odděleně vyperte. Nesušte v
sušičce a při sušení nevystavujte přímému
slunečnímu světlu! Nežehlete!
stížností nebo problémů, prosíme
kontaktujte vašeho dodavatele nebo
dovozce. Prohlídka by měla být prováděna
každých 24 měsíců. Používejte pouze
originální náhradní díly CYBEX. Může být
nebezpečné používat náhražky.
69

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info