Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
76
SK
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
ZÁKLAD INFORCIE
CYBEX PRIAM je navrhnutý tak, aby vášmu
dieťaťu poskytoval maximum pohodlia a
možno ho zaobstarať i s PRIAM vaničkou
alebo PRIAM športovou nadstavbou Lux,
ktoré sú vhodné pre novorodencov. Ak
vlastníte PRIAM športovou nadstavbu Lux,
je nevyhnutné ju používať v úplne sklopenej
pozícii kým vaše dieťa nedokáže bez
pomoci sedieť alebo sa zdvihnúť.
Tento výrobok spĺňa bezpečnostný
štandard EN 1888:2012.
DÔLEŽITÉ!
PONECHAŤ PRE BUDÚCE
NAHLIADNUTIE.
Pred použitím si pozorne prečítajte
inštrukcie a nechajte si ich pre budúcu
potrebu.
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Tento produkt bol navrhnutý pre 17 kg
žiace dieťa a 5 kg nákladu v nákupnom
košíku. Pred vyberaním a vkladaním dieťaťa
kočík vždy zabrzdite.
y Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
y Vždy používajte zádržný systém.
y Nenechajte si ve dieťa hrať s týmto
produktom.
y Tento výrobok nie je vhodný pre beh
alebo jazdu na kolieskových korčuliach.
y Pred použitím zabezpečte, aby všetky
blokovacie zariadenia boli zaistené.
y Pri nastavovanie, skladanie či rozkladanie
kočíka by dieťa nemalo byť v dosahu
akýchkoľvek pohyblivých častí.
y Pred použitím skontrolujte, či je vanička,
y Okrem CYBEX držiaka nápojov, nikdy
nevešajte žiadny náklad na rukoväti a /
alebo ostatné časti kočíka, inak bude
ovplyvnená jeho stabilita.
y Nikdy neschádzajte ani nevychádzajte
schody alebo eskalátory s dieťaťom
vnútri kočíka alebo pri cestovaní iným
spôsobom dopravy.
y Dbajte na zvýšenú pozornosť pri
prechádzaní cez obrubník alebo pri jazde
po nerovnom povrchu.
y Detská autosedačka CYBEX v
kombinácii s kočíkom CYBEX PRIAM
nenahrádza kolísku alebo postieľku. Ak
vaše dieťa potrebuje spať, malo by sa
uložiť do vhodného kočíka, kolísky alebo
postieľky.
y Tento produkt je určený len pre jedno
dieťa v športovej nadstavbe alebo
korbičke a prípadne pre druhé dieťa na
CYBEX stúpadlu.
y CYBEX stúpadlo je navrhnuté pre deti
až do 20 kg a je určené výhradne pre
použitie s podvozkom kočíka CYBEX
PRIAM. Pozrite si návod stupátka
CYBEX.
športová nadstavba alebo autosedačka
správne pripevnená.
VAROVANIE!
74

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info