Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
SI
83
VZDRŽEVANJE
Uporabnik je odgovoren za redno
vzdrževanje vozička. Vsi spojni deli in
zakovice morajo biti priviti in ustrezno
zavarovani. Še posebej pomembno je, da
redno podmažete mehanizma za blokado
in vrtenje sprednjih koles s teflonskim
sprejem (suhim mazivom). Pomembno je,
da zavore, kolesa in gume med uporabo
niso poškodovane. Redno jih pregledujte in
popravljajte, oziroma po potrebi zamenjajte.
Tudi ostale gibljive dele lahko podmažete
s pomočjo teflonskega spreja (suhega
uporablja izključno z okvirjem vozička
CYBEX PRIAM. Oglejte si navodila,
priložena CYBEX dodatni stopnički.
y Maksimalna obremenitev nakupovalne
košare znaša 5,0 kg.
y Maksimalna obremenitev CYBEX držala
za kozarček znaša 0,5 kg.
y Maksimalna obremenitev CYBEX
previjalne torbe znaša 2,0 kg.
y Redno pregledujte vaš CYBEX PRIAM
glede morebitnih poškodovanih ali
obrabljenih delov in preberite navodila za
vzdrževanje in čiščenje na strani 83.
y Na vozičku CYBEX PRIAM uporabljajte
le dodatke, ki jih je odobril proizvajalec.
y Izdelka ne uporabljajte, če je katerikoli
del poškodovan, strgan ali če manjka.
y Uporabljajte le originalne nadomestne
dele CYBEX. Uporaba drugih
nadomestnih delov je lahko nevarna.
POMEMBNE INFORMACIJE
ČIŠČENJE
Okvirja ne čistite z grobimi čistili! Uporabite
vlažno krpo in blag detergent, nato ga
temeljito posušite.
Če je prišel voziček v stik s slano vodo,
ga čim prej sperite s čisto tekočo
vodo (iz pipe). Tekstilne prevleke lahko
operete strojno, pri temperaturi do 30°C.
Uporabite program za občutljivo perilo.
Strehico lahko operete ročno, z blagim
detergentom, pri temperaturi do 30°C.
Oglejte si nalepko z navodili za čiščenje.
Ne uporabljajte sušilnika. Prevleke pred
ponovno namestitvijo popolnoma posušite.
Vse CYBEX-ove tkanine so bile testirane
na vodoodpornost, a če je voziček močno
moker, lahko voda skozi spodnje robove
in šive pronica skozi podlogo in pusti
madeže na blazinjenju. Da bi se izognili
temu, priporočamo, da uporabljate dežno
maziva). Po pršitvi teflonskega spreja,
izdelek obrišite z mehko krpo. Prav tako
je treba redno čistiti in pršiti s sprejem
tudi cevi okvirja, ki prekrivajo mehanizma
za blokado in obračanje. Tako boste
zagotovili nemoteno delovanje vozička. Na
izdelku ne izvajajte nikakršnih sprememb.
V primeru reklamacij ali težav se obrnite na
prodajalca ali uvoznika. Servis vozička naj
bi opravili vsakih 24 mesecev. Uporabljajte
le originalne nadomestne dele CYBEX.
Uporaba drugih nadomestnih delov je lahko
nevarna.
81

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info