Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
88
HU
FONTOS INFORMÁCIÓK
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A CYBEX PRIAM-ot arra tervezték, hogy
maximális kényelmet nyújtson gyermekének,
PRIAM mózeskosárral vagy PRIAM Lux
Ülőrésszel kapható, mindkettő alkalmas
újszülöttek számára. Ha Ön a PRIAM Lux
Ülőrészt vásárolta meg, használja teljesen
hátradöntött pozícióban addig, amíg
gyermeke önállóan nem képes ülni vagy fel
nem tudja húzni magát.
Ez a termék megfelel az EN 1888:2012
szabvány előírásainak.
FONTOS!
ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI
FELHASZNÁLÁSRA.
Használat előtt olvassa el figyelmesen
az utasításokat és őrizze meg későbbi
használatra.
y Soha ne hagyja gyermekét felügyelet
nélkül!
y Mindig használjon gyermekülést.
y Ne engedje, hogy gyermeke játszon a
termékkel.
y Ez a termék nem alkalmas futáshoz vagy
görkorcsolyázáshoz.
y Használat előtt ellenőrizze, hogy a zárak
be vannak-e kapcsolva.
y A babakocsi beállítása, kinyitása, és
összecsukása során a gyermeket távol
kell tartani minden mozgó alkatrésztől.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Ezt a terméket egy max. 17 kg súlyú
gyermek és a bevásárló kosárban max.
5 kg súlyú teher hordozására tervezték.
Mindig fékezze le a babakocsit, mielőtt a
gyermeket belerakja vagy kiveszi.
y A CYBEX Pohártartó kivételével
semmilyen súlyt ne helyezzen a tolókarra
és/vagy a babakocsi más részeire, mert
ez befolyásolja a babakocsi stabilitását.
y Ha lépcsőn vagy mozgólépcsőn megy
fel/le vagy egyéb járműre száll fel/
le, mindig vegye kie a gyermeket a
babakocsiból.
y Különösen legyen körültekintő, ha
járdaszegélyen vagy más egyenetlen
felületen kell áthaladnia.
y Ha a CYBEX hordozót a CYBEX
PRIAM babakocsival használja, az nem
helyettesíti az ágyat vagy bölcsőt. Ha
gyermekének alvásra van szüksége,
fektesse megfelelő mózeskosárba,
ágyba vagy bölcsőbe.
y Ebben a termékben egy gyermek
szállítható az ülőrészben vagy
mózeskosárban és egy másik gyermek a
CYBEX Testvérfellépőn, amennyiben azt
is megvásárolták.
y A CYBEX Testvérfellépőt max. 20
kg súlyú gyermekeknek tervezték és
y Használat előtt ellenőrizze, hogy a
mózeskosár, az ülőrész vagy a hordozó
megfelelően rögzítve van-e.
FIGYELMEZTETÉS!
86

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info