Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
HU
89
KARBANTARTÁS
A babakocsi rendszeres karbantartásáért
a használója felel. Minden csatlakozó
részt és csavart szorosra kell húzni.
Különösen fontos, hogy a záródó és bolygó
rendszereket rendszeresen olajozza meg.
Fontos, hogy a fékek kerekek jó állapotban
legyenek használat közben. Rendszeresen
vizsgálja át őket, ha szükséges, javíttassa
meg vagy cserélje az alkatrészeket. Más
mozgó részeket is kezelheti olajozó spray-
kizárólag a CYBEX PRIAM babakocsi
zhoz csatlakoztatható. Olvassa el
a CYBEX Testvérfellépő használati
utasítását.
y A bevásárlókosárban max. 5 kg teher
szállítható.
y A CYBEX Pohártartó max.
terhelhetősége 0,5 kg.
y A CYBEX Pelenkázótáska max.
terhelhetősége 2 kg.
y Rendszeresen ellenőrizze, hogy a
CYBEX PRIAM-on nem látható-e
sérülés vagy elhasználódás jele, erről
bővebben a Karbantartási és tisztítási
útmutató 89 oldalán olvashat.
y Kizárólag CYBEX kiegészítőket
használjon a CYBEX PRIAM-hoz.
y Ne használja, ha a mózeskosár bármely
része törött, szakadt vagy hiányzik.
y Kizárólag CYBEX pótalkatrészeket
használjon. Más alkatrészek használata
veszélyes lehet.
FONTOS INFORMÁCIÓK
TISZTÍTÁS
A váz tisztításához ne használjon dörzsölő
anyagot. Használjon nedves ruhát és enyhe
mosószert és szárítsa meg alaposan.
Ha a babakocsit sós víz éri, öblítse le
friss (csap)vízzel amint lehet. A textil
huzatok mosógéppel max. 30 °C-on
kímélő mosással moshatóak A naptetőt
kézzel, enyhe mosószerrel kell mosni max.
30 °C-on. Kérjük, nézze meg a bevarrt
címkét. Langyos mosószeres vízzel. A
huzatokat alaposan szárítsa meg, mielőtt
visszahelyezné őket. Minden CYBEX
anyagot teszetltünk, de ha a babakocsi
nagyon vizes lesz, előfordulhat, hogy
a víz a varrásokon keresztül átszivárog
a bélésbe és foltot hagyhat a huzaton.
Ennek elkerülése érdekében javasoljuk,
hogy használja az esővédőt. Ne hajtsa
vel. Miután olajozó spray-vel befújta,
törölje le száraz ruhával. A váz azon
részeit, amelyeket lefednek a záródó vagy
elforduló elemek, szintén rendszeresen
ellenőrizni és olajozni kell. Ez biztosítja,
hogy a babakocsit problémamnetesen
tudja használni. Ne végezzen a terméken
semmilyen változtatást. Bármilyen
panasz vagy probléma esetén forduljon a
kereskedőhöz. 24 hónap elteltével ajánlatos
a terméket szervizben átvizsgáltatni.
Kizárólag CYBEX pótalkatrészeket
használjon. Más alkatrészek használata
veszélyes lehet.
87

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info