Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
90
HU
össze a babakocsit, amíg vizes. Hagyja
megszáradni nyitott naptetővel. Ne tárolja
nedves helyen, mert bepenészedhet.
Fontos! Az első használat előtt elkülönítve
mossa ki a huzatot. Ne szárítsa
szárítógépben és ne tegye közvetlen
napfényre miközben szárítja! Ne vasalja!
TÁLLÁS
Az alábbiakban ismertetett jótállási
kizárólag abban az országban
alkalmazható, ahol ezt a terméket a
fogyasztó kiskereskedelmi forgalomban
először megvásárolta. A jótállás kiterjed
minden gyártási és anyaghibára,
függetlenül attól, hogy azok a vásárlás
időpontjában már megvoltak vagy a
fogyasztó kiskereskedelmi forgalomban
történő vásárlását követő 2 (kettő) éven
belül keletkeztek (gyártói jótállás). Abban
az esetben, ha a termék gyártási vagy
anyaghibára visszavezethető okból
meghibásodik, úgy a gyártó – saját
döntése alapján – a terméket ingyenesen
javítja vagy a terméket új termékre cseréli.
A jótállási igény érvényesítéséhez kérjük,
hogy a terméket vigye vagy küldje vissza
ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket
vásárolta. A termék átadásával egyidejűleg
mutassa be a vásárlást igazoló bizonylatot
(blokk vagy számla), mely tartalmazza a
vásárlás időpontját, az értékesítő cég nevét
és a jelen termék típusmegnevezését.
A jótállási igény kizárólag az eredeti
értékesítés helyén érvényesíthető,
amennyiben oda a terméket a fogyasztó
visszaviszi vagy visszaküldi. Kérjük, hogy
már a vásárlás időpontjában alaposan
ellenőrizze a termék alkatrészeit és az
esetleges gyártási vagy anyaghibákat vagy
ha a terméket interneten, webáruházban
vásárolta, kérjük, hogy ezt az ellenőrzést
a kézhezvételt követően végezze el.
Amennyiben meghibásodást észlel, ne
használja tovább a terméket, hanem
vigye vagy küldje vissza az elsődleges
értékesítési helyre. Garanciaigény esetén
a terméket hiánytalan és tiszta állapotban
kell visszavinni. Mielőtt felkeresné a
kereskedőt, kérjük, alaposan olvassa át a
jelen tájékoztatót. A jótállás nem terjed ki
a nem rendeltetésszerű használatból vagy
környezeti hatásokra (víz, tűz, közlekedési
baleset stb.) bekövetkező illetve a rendes
elhasználódás okán bekövetkező hibákra.
A gyártói jótállás csak abban az esetben
érvényesíthető, amennyiben a terméket
a teljes használat időtartamában a
használati útmutatónak megfelelően
használták és a terméken esetlegesen
elvégzett módosításokat vagy javításokat
a gyártó által jóváhagyott személy
végezte, illetve amennyiben a terméket
eredeti alkatrészekkel és kiegészítőkkel
használták. A jelen gyártói jótállás nem
érinti a fogyasztókat a jogszabályok
alapján megillető jogokat, így különösen a
szerződésen kívül vagy szerződésszegéssel
FONTOS INFORMÁCIÓK
88

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info