Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
108
FI
TAKUU
Seuraava takuu on voimassa ainoastaan
siinä maassa, missä tuote on alunperin
myyty jälleenmyyjältä kuluttajalle.
Takuu kattaa kaikki materiaali- ja
valmistusvirheet, jotka tulevat esiin kahden
(2) vuoden kuluessa tuotteen ostamisesta
jälleenmyyjältä, joka on alun perin myynyt
tuotteen kuluttajalle (valmistuttajan
takuu). Tapauksessa jossa materiaali- tai
valmistusvirhe esiintyy tulemme -.oman
päätöksemme mukaisesti - joko korjaamaan
tuotteen veloituksetta tai korvaamaan sen
uudella tuotteella. Näissä tapauksissa
tulee ottaa yhteys alkuperäiseen tuotteen
myyneeseen jälleenmyyjään ja viedä tai
toimittaa tuote sovitusti jälleenmyyjälle.
Alkuperäinen, ostopäiväyksellä varustettu
ostotosite, takuumerkintä, ostokuitti tai
ostolasku, josta selviää tuotteen malli
ja ostopaikka, tulee toimittaa myyjälle
tuotteen mukana. Takuu ei ole voimassa,
jos takuuvaatimukset esitetään valmistajalle
muun kuin alkuperäisen tuotteen myyneen
jälleenmyyjän toimesta. Tarkastakaa
heti ostohetkellä huolellisesti, että tuote
on täydellinen ja että materiaali- ja
valmistusvikoja ei ole havaittavissa. Jos
tuote on ostettu etäkaupasta, tarkastakaa
se heti vastaanottamisen jälkeen. Jos
siinä ilmenee virheitä, älkää ottako sitä
käyttöön, vaan ilmoittakaa virhees
välittömästi jälleenmyyjälle, joka tuotteen
on teille myynyt. Takuuvaatimuksissa
tuotteen on oltava puhdas ja muilta
osin moitteettomassa kunnossa. Ennen
yhteydenottoa jälleenmyyjään lukekaa
käyttöohje huolellisesti. Tämä takuu ei kata
vahinkoja ja vikoja, jotka ovat aiheutuneet
virheellisestä käytöstä, ympäristötekijöistä
(kosteus, tuli, liikenneonnettomuus jne.)
tai normaalista kulumisesta.. Takuu ei
myöskään kata käyttöohjeen vastaisesta
käytöstä aiheutuneita vahinkoja. Takuun
edellytyksenä on tuotteen käyttö
käyttöohjeen mukaisesti ja että kaikki
siihen kohdistuvat toimenpiteet on
tehty valmistajan valtuuttaman henkilön
toimesta sekä vain alkuperäisiä varaosia
ja lisävarusteita on käytetty. Tämä takuu ei
rajoita, estä tai muuten vähennä kuluttajan
maakohtaisia kuluttajansuojalakiin
perustuvia oikeuksia myyjää tai valmistajaa
kohtaan.
RKEÄT TIEDOT
YHTEYSTIEDOT
VITTÄMINEN
CYBEX GMBH
Riedinger Str. 18
95448 Bayreuth / Germany
Tel. +49 921 78511-0
Fax. +49 921 78511-999
Muista hävittää tuote oikein. Jätehuolto-
ohjeet vaihtelevat maittain . Ota yhteyt
oman alueesi jätehuoltoviranomaisiin ja
varmista, että toimit oikein. Noudata aina
asuinpaikkasi jätehuolto-ohjeita.
106

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info