465089
11
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
11
veelgestelde vragen
1. Kan ik de DUB-E100 gebruiken op een USB 1.1-poort?
De DUB-E100 werkt wel op een USB 1.1-poort, maar de maximale overdrachtssnelheden
worden dan bepaald door USB 1.1 en niet USB 2.0. Als uw computer geen USB 2.0-poorten
heeft, kunt u een USB 2.0 PCI-adapter kopen om USB 2.0-functionaliteit aan uw computer
toe te voegen.
D-Link® levert de volgende USB 2.0-adapters:
DU-520 (USB 2.0 PCI-adapter met 5 poorten voor desktopcomputers).
DUB-A2 (USB 2.0 PCI-adapter met 2 poorten voor desktopcomputers).
DUB-C2 (USB 2.0 Cardbus-adapter met 2 poorten voor laptopcomputers).
2. Moet ik een crossover-kabel of een rechte kabel gebruiken?
De Ethernet-poorten van vrijwel alle nieuwe switches/routers van D-Link zijn van het type
Auto MDI-II/MDI-X. Dit betekent dat de poort automatisch het type kabel vaststelt. Poorten
van het type Auto MDI-II/MDI-X kunnen afwijkend werken als de pinnen van de Ethernet-
kabel onjuist zijn. Als u zelf kabels maakt, is het dan ook erg belangrijk de juiste pin-indeling
te gebruiken (568A en 568B).
Computerverbindingen met een hub, switch of router lopen meestal via een rechte kabel.
Wanneer u een computer aansluit op een andere computer of op een uplink-poort, is
meestal een crossover-kabel nodig. Als het LINK-lampje brandt, weet u dat er verbinding is.
3. Hoe kan ik controleren of mijn DUB-E100 goed is geïnstalleerd?
Dit kunt u controleren in Device Manager (Apparaatbeheer).
Windows 98 en ME
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram My Computer (Deze computer) en
kies Properties (Eigenschappen).
Open het tabblad Device Manager (Apparaatbeheer).
Vouw de vermelding Network Adapters (Netwerkadapters) uit door te klikken op het
plusteken (+).
De D-Link USB DUB-E100 moet nu worden weergegeven met een groen en
goudkleurig netwerkadaptersymbool.
Windows XP en 2000
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram My Computer (Deze computer) en
kies Properties (Eigenschappen).
Open het tabblad Hardware en klik op de knop Device Manager (Apparaatbeheer).
Vouw de vermelding Network Adapters (Netwerkadapters) uit door te klikken op het
plusteken (+).
De D-Link USB DUB-E100 moet nu worden weergegeven met een groen en
goudkleurig netwerkadaptersymbool.
Als de D-Link USB DUB-E100 wordt weergegeven met een geel uitroepteken of een rode X,
neemt u contact op met de afdeling Technische ondersteuning van D-Link.
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für D-Link DUB-E100 QIG wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info