Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Kostenvriendelijke EPC-reductie
Nieuwbouwwoningen moeten sinds 1 januari 2006 voldoen aan een EPC
van 0,8. De CombinAir is daarvoor oplossing. De CombinAir levert
een EPC-reductie van 0,2 t.o.v. een referentiewoning met een HR 107
ketel tegen een lage integrale kostprijs. Dit heeft er mee te maken dat de
CombinAir geen duur toestel is en zeer eenvoudig te installeren is.
Energiezuinig en comfortabel
De CombinAir is een compacte Hoog Rendement cv-ketel met een
geïntegreerde warmtepomp. Deze warmtepomp maakt gebruik van
zowel binnen- als buitenlucht. Doordat de CombinAir is voorzien van
CW-klasse 4 en 2 geïntegreerde cv-circuits heeft, is het toestel eenvoudig
aan te sluiten op twee zones. De CombinAir kan het best gecombineerd
worden met vloerverwarming (of een andere vorm van LTV) voor maxi-
maal rendement en optimaal comfort.
Meer informatie
De CombinAir is toepasbaar in vele installaties zo ook in HOOG-
BOUW. Een gelijkwaardigheidsverklaring van de CombinAir is op te
vragen bij Daalderop BV.
Voor meer informatie, ga naar
www.daalderop.nl
VOORDELEN COMBINAIR
Voordelen projectontwikkelaar
Goedkope 0,2 EPC-reductie
Eenvoudig, zonder architectonische
aanpassingen te installeren
Overal toepasbaar
Lage integrale kostprijs
Voordelen architect
Zonder architectonische aanpassingen te installeren
Plaatsonafhankelijk
Ruimtebesparend (geen grote luchtkanalen door
de woning)
Voordelen installateur
Eenvoudig en snel te installeren
Bekende en beproefde componenten
Installatie en onderhoud vergelijkbaar aan conventionele
HR-ketel
Voordelen consument
Besparing op energiekosten
Comfort
Overeenkomstig met conventionele, voor de
gebruiker vertrouwde cv-installatie:
- Werkt met reguliere kamerthermostaat
- Beperkte installatieruimte
- Jaarlijks toestelonderhoud vergelijkbaar aan
servicebeurten reguliere cv-ketel
UHR-KETEL
VAN DAALDEROP
EPC-REDUCTIE 0,2
Daalderop presenteert de opvolger voor de huidige HR-cv-ketel: de CombinAir.
Deze revolutionaire cv-ketel heeft maar liefst 40% meer rendement dan de HR
107 ketel en realiseert een EPC-reductie van 0,2. Vandaar Ultra Hoog Rendement,
oftewel de UHR-ketel. Het toestel is eenvoudig, zonder architectonische aanpas-
singen te installeren en is bovendien zeer gunstig in prijs.
De installatie is vergelijkbaar met
een reguliere HR-Ketel met één
extra dak- of geveldoorvoer.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Daalderop CombinAir Flyer wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Daalderop CombinAir Flyer in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,68 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info