485983
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
INLEIDING
ii
Tips in verband met veiligheid
Tips in verband met veiligheid
Houd het blad met de garantiebepalingen en het ontvangstbewijs van de DVD-recorder op een veilige plaats
bij.
Voorzorgsmaatregelen
Lees dit boekje aandachtig.
Controleer of het elektriciteitsnet thuis overeenkomt met de
elektriciteitsvereisten die beschreven staan op de achterkant van de DVD-
recorder.
Lees deze pagina en het hoofdstuk ‘Uw DVD-recorder instellen’ om het
apparaat op een correcte manier in te stellen en aan te passen.
Stel de DVD-recorder niet in een warme of vochtige plaats op.
Demonteer de DVD-recorder niet. Vertrouw reparaties aan een
gekwalificeerde technicus toe.
Steek de stekker van de DVD-recorder niet meteen in een stopcontact als u
het apparaat net uit een koude omgeving naar een warme ruimte hebt
gebracht. Dit zou immers kunnen leiden tot condensatie binnenin de DVD-
recorder, met risico op beschadiging. Wacht ongeveer twee uur totdat het
apparaat op kamertemperatuur is gekomen.
Zorg ervoor dat de DVD-recorder op een afstand van minstens 10 cm van
andere huishoudelijke apparaten of hindernissen is opgesteld, zodat er
voldoende verluchting is.
Het apparaat mag niet aan druppelende of spattende vloeistof worden
blootgesteld. Er mogen ook geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistof
(vb. vazen) bovenop het apparaat worden geplaatst.
Trek de stekker uit het stopcontact en haal de kabel uit de aansluiting voor
de antenne als er een onweer op komst is.
Plaats de recorder op een stabiel en vlak oppervlak.
Maak de recorder alleen schoon met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik
geen ruwe of op alcohol gebaseerde schoonmaakmiddelen.
Voor uw eigen veiligheid
In dit apparaat zitten geen componenten die u zelf kunt onderhouden of
repareren.
Open de behuizing van uw DVD-recorder niet. Laat alleen een
gekwalificeerde technicus reparatie- of onderhoudswerkzaamheden op het
apparaat uitvoeren.
Deze DVD-recorder is ontworpen om continu te werken. Wanneer u hem
uitschakelt (standby-modus) wordt hij niet van het elektriciteitsnet
afgesloten. Dat gebeurt pas wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
DW-R7711D-JL-I(NL) 2008.1.24 8:0 PM ˘ ` i mac001 1200DPI 90LPI
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Daewoo DR-4725B wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Daewoo DR-4725B in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,98 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Daewoo DR-4725B

Daewoo DR-4725B Bedienungsanleitung - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info