485983
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/58
Nächste Seite
ii
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Belangrijke voorzorgsmaatregelen
BELANGRIJKE OPMERKINGEN BIJ LASERPRODUCTEN
LASER
In deze dvd-speler wordt een lasersysteem gebruikt. Lees deze handleiding zorgvuldig door om
ervoor te zorgen dat dit apparaat correct wordt gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
Wanneer het apparaat onderhoud nodig heeft, neemt u contact op met een erkend servicepunt –
zie de onderhoudsprocedure. Wanneer u zich bij het bedienen van het apparaat en uitvoeren van
de procedures niet houdt aan de instructies, kan dit leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.
U kunt blootstelling aan straling voorkomen door het apparaat niet te openen. Zichtbare
laserstraling wanneer het apparaat wordt geopend en vergrendelingen worden omzeild. KIJK NIET
IN DE STRAAL.
GEVAAR
Zichtbare laserstraling wanneer het apparaat wordt geopend en vergrendelingen niet goed
gesloten of ontgrendeld. Voorkom directe blootstelling aan de straal.
LET OP
Open de bovenkant van de behuizing niet. Dit apparaat bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat al
het onderhoud door een erkende monteur verrichten.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
LET OP:
VERMIJD GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN: VERWIJDER HET BOVENPANEEL EN
ACHTERPANEEL NIET. BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN
NDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD DOOR EEN
GEKWALIFICEERDE MONTEUR UITVOEREN.
Het symbool bestaande uit een bliksemflits
met pijlpunt in een driehoek waarschuwt de
gebruiker voor de aanwezigheid van
ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen in
het product die zo groot kan zijn dat er gevaar
voor een elektrische schok bestaat.
Het symbool bestaande uit een driehoek met
een uitroepteken geeft aan dat de
documentatie bij het apparaat belangrijke
bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.
LET OP:
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN:NIET OPENMAKEN.
WAARSCHUWING:
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE KANS OP BRAND EN
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
LET OP:
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN STEEKT U DE STEKKER VOLLEDIG IN HET
STOPCONTACT.
LET OP:
Indien wijzigingen of aanpassingen aan de constructie van dit apparaat zijn uitgevoerd zonder
uitdrukkelijk goedkeuring van de partij die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de
regelgeving, verliest de gebruiker het recht om het apparaat te bedienen.
Plaats het apparaat op minstens 8 cm afstand van andere apparaten en obstakels om voldoende ventilatie
te garanderen.
Stel dit apparaat niet bloot aan druipend of spattend water. Zet geen voorwerpen met vloeistof, zoals
vazen, op het apparaat.
Als u het apparaat uitzet, blijft de stroomtoevoer ingeschakeld (stand-by).
DW-R7711D-JL-I(NL) 2008.1.24 8:0 PM ˘ ` ii mac001 1200DPI 90LPI
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Daewoo DR-4725B wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Daewoo DR-4725B in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,98 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Daewoo DR-4725B

Daewoo DR-4725B Bedienungsanleitung - Holländisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info