Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
DKCD VDULS110 © Danfoss 2/2003 1
Toepassing
Eigenschappen
EN 215- en ISO 9000-keur
Voeler, balgelement en capillair zijn gevuld met een
kleine hoeveelheid vloeistof en voor de rest met
damp van deze vloeistof. De vloeistof condenseert
op de koudste, dus t.o.v. de warme afsluiter meest
geïsoleerde, plaats en dat is de voeler. De
dampspanning stijgt en daalt met de temperatuur
van de vloeistof-(spiegel).
Bij dalende ruimte(voeler)temperatuur en dampdruk
worden balg en bedieningsstift door de instelveer
verder naar binnen bewogen en wordt de regelklep
van de afsluiter door de ingebouwde veer verder
geopend.
Bij stijgende ruimte(voeler)temperatuur en
dampdruk drukt de balg de bedieningsstift tegen de
instelveer in verder naar buiten en wordt de
regelklep van de afsluiter tegen de eigen veer in
verder gesloten.
Een beveiligingsveer voorkomt beschadiging van de
klepzitting t.g.v. de bij hoge ruimtetemperaturen
optredende grote sluitkrachten.
T.g.v. de relatief geringe meetenergie reageren
elementen met vloeistofdamplading snel en
nauwkeurig op veranderingen in de
ruimtetemperatuur.
Constructie en werking
1. Ingebouwde voeler
2. Balgelement
3. Instelknop
4. Instelveer
5. Drukstift
6. Voeler op afstand
7. Capillair
Danfoss radiatorthermostaten type RA 2000 zijn
vervaardigd volgens hoge, volledig aan de nieuwe
Europese standaard EN 215 beantwoordende,
productienormen in fabrieken en werkplaatsen
waarvan de beschikbare faciliteiten voldoen aan de
ISO 9000 maatstaven.
ingebouwde voeler
RA 2980
voeler op afstand
RA 2982
voeler op afstand
ingebouwde voeler
Datablad Radiatorthermostaten RA2000
Regelelementen - standaard model
De standaard regelelementen omvatten uitvoerin-
gen met ingebouwde voeler en met voeler op af-
stand.
Een regelelement uit deze serie kan worden
gecombineerd met regelafsluiters:
- met voorinstelbare begrenzing: type RA-N, -UN,
UR en afsluitercombinatie RA-K
-
met vaste maximum doorlaat: type RA-FN, en RA-G
Standaard regelementen kunnen universeel worden
toegepast mits geen gevaar bestaat voor diefstal,
beschadiging of onoordeelkundig gebruik. In dat
geval het vandaalbestendige model toepassen
Voor combinatie met Danfoss regelafsluiters type
RAV en RAVL dan wel met Heimeier of MNG af-
sluiters, los of als in radiator geïntegreerde inserts,
zijn RAV(/L) vervangings- of RAE-K elementen met
aangepaste voet en bevestiging beschikbaar.
-thermostatisch, zonder hulpenergie, werkende
ruimtetemperatuurregelaar
-instelbereik te begrenzen of te blokkeren
-hoge regelnauwkeurigheid en lange levensduur
dankzij uniek balgsysteem en gesmeerde O-ring
-hysterese (dode slag bij omkeren klepbeweging)
regelaar+afsluiter slechts 0,38 K(°C)
-stabiel regelgedrag ook bij kleine P-band resp.
kleine afsluiteropening
-hoog cv-comfort en optimale benutting van “gratis”
warmte
-eenvoudig van afstandsvoeler resp. afstands-
bediening te winden capillair
-in elk interieur passend uiterlijk (RAL 9016)
-uitgebreide keuze bijpassende regelafsluiters. Alle
combinaties voldoen aan EN 215-1.
-“click”-bevestiging met anti-diefstal borgpal.
EN 215 -1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Danfoss RA 2982 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Danfoss RA 2982 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,33 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info