Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
NL
Onafhankelijke sanitair-warmwatertoestellen
BP 150...500
20 100
°C
M000734
Installatie-,
gebruikers- en
servicehandleiding
300011516-001-E
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  NL
  Onafhankelijke sanitair-warmwatertoestellen

  BP 150...500

  °C

  20

  Installatie-,
  gebruikers- en
  servicehandleiding

  100

  M000734

  300011516-001-E • Page 2

  Inhoud
  1

  Inleiding .......................................................................................................4
  1.1

  Toegepaste symbolen ..........................................4

  1.2

  Afkortingen ............................................................4

  1.3

  Algemeen ...............................................................4
  1.3.1
  1.3.2
  1.3.3

  1.4

  Goedkeuringen .....................................................6
  1.4.1
  1.4.2
  1.4.3

  2

  3

  2.1

  Veiligheidsvoorschriften ......................................7

  2.2

  Aanbevelingen ......................................................7

  Technische beschrijving ...........................................................................8
  3.1

  Algemene beschrijving ........................................8

  3.2

  Technische gegevens ..........................................8
  Eigenschappen van het SWW-toestel .....................8
  Eigenschappen van de SWW-sensor .....................9

  Installatie ...................................................................................................10
  4.1

  Installatievoorschriften ......................................10

  4.2

  Leveringsomvang ...............................................10
  4.2.1
  4.2.2

  4.3

  Standaardlevering .................................................10
  Accessoires ...........................................................10

  Montage mogelijkheden .....................................11
  4.3.1
  4.3.2
  4.3.3

  Typeplaat ..............................................................11
  Plaatsen van het apparaat ....................................11
  Belangrijkste afmetingen .......................................12

  4.4

  Waterpas stellen .................................................13

  4.5

  Schema hydraulische installatie .......................13
  4.5.1

  1

  Certificeringen .........................................................6
  Richtlijn 97/23/EG ...................................................6
  Fabriekstest .............................................................6

  Veiligheidsinstructies en aanbevelingen .................................................7

  3.2.1
  3.2.2

  4

  Aansprakelijkheid fabrikant .....................................4
  Aansprakelijkheid van de installateur ......................5
  Aansprakelijkheid gebruiker ....................................5

  Beveiligingsgroep (Voor Frankrijk ) .......................14

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 3

  Inhoud

  4.6

  Wateraansluitingen .............................................15
  4.6.1
  4.6.2

  4.7

  Elektrische aansluitingen ..................................17
  4.7.1
  4.7.2

  5

  7

  Het apparaat inschakelen ..................................19

  Controle en onderhoud ............................................................................20
  6.1

  Algemene instructies .........................................20

  6.2

  Controle van de magnesiumanode ...................20

  6.3

  Veiligheidsgroep .................................................20

  6.4

  Reiniging van de bemanteling ...........................20

  6.5

  Vervanging van de magnesiumanode en
  ontkalking ............................................................20

  6.6

  Onderhoudsvoorschrift ......................................22

  Reserveonderdelen ..................................................................................23
  7.1

  Algemeen .............................................................23

  7.2

  Onderdelen ..........................................................23
  7.2.1
  7.2.2

  8

  2

  Aanbevelingen ......................................................17
  Plaatsing van de SWW-sensor .............................18

  Inbedrijfstelling .........................................................................................19
  5.1

  6

  Hydraulische aansluiting van de primaire kring (kring
  wisselaar) ..............................................................15
  Aansluiting van de boiler op het sanitaire watercircuit
  (secundair circuit) ..................................................15

  Sanitair warmwaterboilers .....................................24
  Opties ....................................................................29

  Garanties ...................................................................................................34
  8.1

  Algemeen .............................................................34

  8.2

  Garantievoorwaarden .........................................34

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 4

  3

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 5

  1. Inleiding

  BP 150...500

  1

  Inleiding

  1.1

  Toegepaste symbolen
  In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt
  om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit
  om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te
  voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat
  te waarborgen.
  GEVAAR
  Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig
  persoonlijk letsel.
  WAARSCHUWING
  Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht
  persoonlijk letsel.
  OPGELET
  Kans op materiële schade.
  Let op, belangrijke informatie.
  ¼ Verwijzing naar andere handleidingen of pagina's in deze
  handleiding.

  1.2

  Afkortingen
  4 CFC: Chloorfluorkoolwaterstof
  4 SWW: Sanitair warm water

  1.3

  Algemeen

  1.3.1.

  Aansprakelijkheid fabrikant

  Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van
  toepassing zijnde richtlijnen, zij worden daarom geleverd met de
  [ markering en alle benodigde documenten.

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  4 • Page 6

  BP 150...500

  1. Inleiding

  Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten,
  zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren.
  Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde
  specificaties te wijzigen.
  In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:
  4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het
  apparaat.
  4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
  4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het
  apparaat.

  1.3.2.

  Aansprakelijkheid van de installateur

  De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste
  inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende
  instructies in acht nemen:
  4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde
  handleidingen en neem deze in acht.
  4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
  4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
  4 Leg de installatie uit aan de gebruiker.
  4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor
  de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
  4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

  1.3.3.

  Aansprakelijkheid gebruiker

  Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet
  u de volgende instructies in acht nemen:
  4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde
  handleidingen en neem deze in acht.
  4 Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en
  de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling.
  4 Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
  4 Laat de benodigde controles en onderhoudswerkzaamheden
  uitvoeren.
  4 Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het
  apparaat.
  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen)
  met lichamelijke-, gevoelsmatige- of geestelijke beperkingen, of door
  mensen met een gebrek aan technische ervaring, tenzij ze worden
  begeleid door een persoon, die garant staat voor hun veiligheid of
  indien ze zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat.
  Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen.

  5

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 7

  BP 150...500

  1.4

  1. Inleiding

  Goedkeuringen

  1.4.1.

  Certificeringen

  Dit product voldoet aan de eisen van de volgende europese richtlijnen
  en normen:
  4 2006/95/EG Richtlijn Laagspanning.
  Overeenkomstige norm: EN 60.335.1.
  4 2004/108/EG Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit.
  Betreffende normen: EN 50.081.1, EN 50.082.1, EN 55.014

  1.4.2.

  Richtlijn 97/23/EG

  Dit product voldoet aan de ontwerp- en fabricage-eisen van de
  europese richtlijn 97/23/EG, artikel 3, paragraaf 3 inzake de
  druktoestellen.

  1.4.3.

  Fabriekstest

  Alvorens de fabriek te verlaten, wordt ieder apparaat op de volgende
  elementen getest:
  4 Waterdichtheid
  4 Luchtdichtheid
  4 Elektrische veiligheid.

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  6 • Page 8

  BP 150...500

  2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

  2

  Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

  2.1

  Veiligheidsvoorschriften
  OPGELET
  Maak het toestel spanningsloos voor u met de
  werkzaamheden begint.
  OPGELET
  Om het gevaar van verbrandingen te beperken moet
  verplicht een thermostatische mengkraan op de
  vertrekleiding van het sanitair warm water geplaatst
  worden.

  2.2

  Aanbevelingen
  OPGELET
  Onderhoud het apparaat. Regelmatig onderhoud is
  onmisbaar voor een veilige en bedrijfszekere werking van
  het apparaat.
  WAARSCHUWING
  Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden aan
  het apparaat en de installatie verrichten.
  WAARSCHUWING
  Verwarmingswater en drinkwater mogen nooit met elkaar
  in contact komen. Nauwkeuriger gezegd, het sanitaire
  water mag niet in de warmtewisselaars circuleren.
  4 Om van de garantie gebruik te kunnen maken, mag het apparaat
  op geen enkele wijze gewijzigd worden.
  4 Isoleer de leidingen om warmteverlies zo veel mogelijk te
  voorkomen.
  Manteldelen
  Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en
  servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en
  servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.
  Instructiestickers
  Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of
  afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de
  ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en
  waarschuwingsstickers onmiddellijk.

  7

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 9

  BP 150...500

  3. Technische beschrijving

  3

  Technische beschrijving

  3.1

  Algemene beschrijving
  De warmwaterbereiders BP 150...500 kunnen worden aangesloten
  op centrale verwarmingsketels die tevens het warmwater bereiden.
  Voornaamste componenten:
  4 De kuipen van hoogwaardig staal zijn aan de binnenzijde bekleed
  met een laag op 850°C verglaasd email met een kwaliteit voor
  levensmiddelen die de kuip tegen corrosie beschermt.
  4 De in de kuip gelaste warmtewisselaar is van gladde buizen
  gemaakt, waarvan het buitenoppervlak, dat in contact komt met
  het sanitaire water, geëmailleerd is.
  4 Het apparaat is goed geïsoleerd door middel van schuimplastic
  zonder CFK, waardoor warmteverlies zoveel mogelijk vermeden
  wordt. De isolatie kan gemakkelijk van de boiler worden
  afgenomen. Hierdoor kunnen de materialen gemakkelijk worden
  hergebruikt.
  4 De buitenmantel is van gelakt plaatstaal.
  4 De boiler is ook tegen corrosie beschermd door een
  magnesiumanode, die elke 2 jaar moet worden gecontroleerd en
  indien nodig vervangen. De grotere warmwaterbereiders (BP 300,
  BP 400, BP 500) zijn vorzien van twee bschermingsanodes.

  3.2

  Technische gegevens

  3.2.1.

  Eigenschappen van het SWW-toestel

  BP 150

  BP 200

  BP 300

  BP 400

  BP 500

  Primaire circuit (verwarmingswater)
  Maximale werktemperatuur

  °C

  90

  90

  90

  90

  90

  Maximale werkdruk

  bar

  10

  10

  10

  10

  10

  Volume van de wisselaar

  l

  5.7

  8.0

  11.2

  14.9

  21.1

  m2

  0.84

  1.19

  1.67

  2.22

  3.14

  Maximale werktemperatuur

  °C

  90

  90

  90

  90

  90

  Maximale werkdruk

  bar

  10

  10

  10

  10

  10

  l

  150

  200

  300

  400

  500

  kg

  88.5

  107.5

  155

  238

  290

  Wisselaarsoppervlak
  Secondaire circuit (sanitair water)

  Watervolume
  Gewicht
  Gewicht leeg - Colli warmwatertoestel
  Prestaties horend bijhet type verwarmingsketel

  (1) Primaire temperatuur: 80 ºC - Ingang sanitair koud water: 10 ºC - Uitgang sanitair warm water: 45 ºC - Primair debiet: 3 m3/h
  (2) Primaire temperatuur: 80 ºC - Ingang sanitair koud water: 10 ºC - Uitgang sanitair warm water: 40 ºC - Voorraad sanitair warmwater: 40 ºC

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  8 • Page 10

  3. Technische beschrijving

  BP 150...500
  BP 150

  BP 200

  BP 300

  BP 400

  BP 500

  kW

  33

  44

  55

  70

  93

  Uurdebiet (∆T = 35 °C(1)

  l/h

  810

  1080

  1350

  1720

  2290

  Specifiek debiet (∆T = 30°C) (10 minuten)(2)

  l/h

  220

  325

  510

  580

  800

  kWh/24h

  1.5

  1.9

  2.6

  2.9

  3.0

  Overgedragen

  vermogen(1)

  Stilstandsverlies (ΔT=45K)

  (1) Primaire temperatuur: 80 ºC - Ingang sanitair koud water: 10 ºC - Uitgang sanitair warm water: 45 ºC - Primair debiet: 3 m3/h
  (2) Primaire temperatuur: 80 ºC - Ingang sanitair koud water: 10 ºC - Uitgang sanitair warm water: 40 ºC - Voorraad sanitair warmwater: 40 ºC

  3.2.2.

  Temperatuur (°C) 10
  Weerstand

  9

  20

  25

  30

  40

  50

  Eigenschappen van de SWW-sensor

  60

  70

  80

  19691 12474 10000 8080 5372 3661 2536 1794 1290

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 11

  BP 150...500

  4. Installatie

  4

  Installatie

  4.1

  Installatievoorschriften
  OPGELET
  De installatie van het apparaat moet door een erkend
  installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en
  nationale geldende regelgeving.
  OPGELET
  Frankrijk: De installatie dient op alle punten te
  beantwoorden aan de regelgeving (DTU-regelgeving en
  overige...) die van toepassing is op werkzaamheden en
  interventies hieraan in vrijstaande woningen,
  woningcomplexen en andere gebouwen.

  4.2

  Leveringsomvang

  4.2.1.

  Standaardlevering

  De levering omvat:
  4 Een SWW-toestel.
  4 Een installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding.
  BP 150 BP 200 BP 300 BP 400 BP 500
  Colli warmwaterboiler EC 400 EC 401 EC 402 EC 403 EC 404

  4.2.2.

  Accessoires

  Afhankelijk van het type installatie zijn de volgende accessoires
  leverbaar:
  BP 150

  BP 200

  BP 300

  BP 400

  BP 500

  Corrosiebeschermingsanode

  AJ 38

  AJ 38

  AJ 38

  AM 7

  AM 7

  Titaananode(1)

  EC 414

  EC 414

  -

  -

  -

  Gepantserde eenfasige weerstand 2.2 kW EC 410

  -

  -

  -

  -

  Gepantserde multispanning weerstand
  3.3 kW

  -

  EC 412

  -

  -

  -

  (1) De titaananode kan uitsluitend op het SWW-toestel gemonteerd worden, indien dit is aangesloten op een verwarmingsketel voorzien van
  een bedieningspaneel Diematic 3 met de functie TAS ®.
  (2) Bij de montage van de steatiet weerstand EG 88 moet verplicht ook op de bovenste buffer een corrosiebeschermingsanode AJ 38
  geïnstalleerd worden, voor een goede bescherming van de kuip tegen corrosie.
  01/03/2011 - 300011516-001-E

  10 • Page 12

  BP 150...500

  4. Installatie
  BP 150

  BP 200

  BP 300

  BP 400

  BP 500

  Gepantserde multispanning weerstand
  4.5 kW

  -

  -

  -

  EC 413

  EC 413

  Steatiet multispanning weerstand 2.4 kW

  -

  EC 411

  -

  -

  -

  Steatiet multispanning weerstand 3 kW

  -

  -

  EG

  -

  -

  Regeling SLA2 voor laadpomp

  EC 320

  EC 320

  EC 320

  EC 320

  EC 320

  88(2)

  (1) De titaananode kan uitsluitend op het SWW-toestel gemonteerd worden, indien dit is aangesloten op een verwarmingsketel voorzien van
  een bedieningspaneel Diematic 3 met de functie TAS ®.
  (2) Bij de montage van de steatiet weerstand EG 88 moet verplicht ook op de bovenste buffer een corrosiebeschermingsanode AJ 38
  geïnstalleerd worden, voor een goede bescherming van de kuip tegen corrosie.

  WAARSCHUWING
  4

  4

  4.3

  De corrosiebeschermingsanode en de gepantserde
  elektrische weerstand mogen niet gelijktijdig
  gemonteerd worden.
  Neem de aanbevolen combinaties anode /
  elektrische weerstand in acht, want de elektrische
  weerstand wordt gecombineerd met een
  magnesiumanode die samen met de reeds
  geplaatste anode van het bovenste gedeelte zodanig
  berekend is dat deze de geëmailleerde kuip goed
  beschermt.

  Montage mogelijkheden

  4.3.1.

  Typeplaat

  Het kenplaatje op de boiler geeft belangrijke informatie over het
  apparaat: serienummer, model, enz.
  OPGELET
  Het kenplaatje moet altijd toegankelijk zijn.

  4.3.2.

  Plaatsen van het apparaat

  OPGELET
  Plaats het apparaat in een vorstvrije ruimte.
  4 Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij de aftappunten, om
  energieverlies via de leidingen zo laag mogelijk te houden.
  4 Plaats het apparaat op een voetstuk om het reinigen van de ruimte
  te vereenvoudigen.

  11

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 13

  BP 150...500

  4. Installatie

  4.3.3.

  M000735A

  Belangrijkste afmetingen

  BP 150

  BP 300 - 400 - 500

  BP 200

  BP 150
  BP 400
  BP 200
  BP 500
  BP 300
  A Warmwateraanvoer

  G1

  Z Ingang warmtewisselaar
  E Omloop

  G1

  G1

  R Ingang sanitair koud water

  G1

  G 1¼

  T Uitgang warmtewisselaar
  Y Aftapopening

  G1

  G1

  G1

  G1

  G 1¼

  U Magnesiumanode
  a Sanitair warmwatersensor
  (1) Verstelbare voeten

  G : Cilindervormige, uitwendige schroefdraad, dichtheid
  d.m.v. een afdichtring
  BP 150 BP 200 BP 300 BP 400 BP 500

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  A

  80

  80

  80

  93

  95

  B

  216

  216

  216

  232

  232

  C

  296

  296

  296

  330

  330

  D

  521

  651

  626

  785

  817

  E

  661

  796

  996

  1012

  1192

  F

  -

  976

  1516

  1535

  1494

  G (Ø)

  600

  600

  600

  650

  750

  H

  935

  1215

  1755

  1785

  1763

  J

  978

  -

  -

  -

  -

  12 • Page 14

  4. Installatie

  4.4

  BP 150...500

  Waterpas stellen
  Het waterpas opstellen geschiedt met behulp van de afstelbare poten
  op het voetstuk van het sanitairwarmwatertoestel:
  M000736-B

  4.5

  4 BP 150 - BP 200 - BP 300: 3 verstelbare poten
  4 BP 400 - BP 500: 4 verstelbare poten
  (1) Instelbereik: 30 mm

  Schema hydraulische installatie

  30

  M000737

  13

  1

  Vertrek verwarming

  2

  Retour verwarming

  3

  Overdrukventiel 3 bar

  4

  Manometer

  7

  Automatische ontluchter

  9

  Afsluiter

  16

  Expansievat

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 15

  BP 150...500

  4. Installatie

  17

  Aftapkraan

  18

  Vullen van de verwarmingskring

  24

  Primaire ingang van warmtewisselaar SWW-bereider

  25

  Primaire uitgang van de wisselaar van de SWW-boiler

  26

  Laadpomp

  27

  Terugslagklep

  28

  Ingang sanitair koud water

  29

  Drukverminderaar

  30

  Beveiligingsgroep
  Overdrukventiel 7 bar

  32

  omlooppomp s.w.w.

  51

  Thermostatische kraan

  54

  Einde van de ontlastleiding 2 tot 4 cm vrij en zichtbaar
  boven de afvoertrechter

  56

  Omloop

  57

  Uitgang sanitair warm water

  64

  Kring A: directe verwarmingskring (voorbeeld: radiatoren)

  4.5.1.

  28

  30

  b

  d

  9

  a

  c

  29

  2 cm
  e

  (54)

  Beveiligingsgroep (Voor Frankrijk )

  9

  Afsluiter

  28

  Ingang sanitair koud water

  29

  Drukverminderaar

  30

  Beveiligingsgroep

  54

  Einde van de ontlastleiding 2 tot 4 cm vrij en zichtbaar
  boven de afvoertrechter

  C000711-D

  n Details van de veiligheidsgroep

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  a

  Aanvoer koud water met ingebouwde terugslagklep

  b

  Aansluiting op de ingang sanitair koud water van de boiler

  c

  Stopkraan

  d

  Overdrukventiel 7 bar

  e

  Aftapopening

  14 • Page 16

  BP 150...500

  4. Installatie

  4.6

  Wateraansluitingen

  4.6.1.

  Hydraulische aansluiting van de primaire
  kring (kring wisselaar)

  ¼ Zie schema : "Schema hydraulische installatie", pagina 13.
  Wij bieden in optie hydraulische aansluitingskits aan voor de
  hydraulische aansluiting van warmwaterbereiders van 150 L tot
  300 L naast de ketel (links of rechts).
  Voor aansluitingen met behulp van deze kits, raadpleegt u
  de bij de kit meegeleverde montage-instructies.

  4.6.2.

  Aansluiting van de boiler op het sanitaire
  watercircuit (secundair circuit)

  Voor de aansluiting is het absoluut noodzakelijk de normen en de
  lokale voorschriften in acht te nemen.

  n Bijzondere voorzorgen
  Alvorens tot aansluiting over te gaan de aanvoerbuizen voor het
  sanitair water spoelen, om het binnendringen van metalen deeltjes
  of dergelijke in de kuip van het apparaat te voorkomen.

  n Voorschrift voor Zwitserland
  Voer de aansluitingen uit volgens de voorschriften van de Société
  Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux. Neem de voorschriften van
  de plaatselijke waterbedrijven in acht.

  n Veiligheidsklep

  OPGELET
  Overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften moet een op
  7 bar gelode veiligheidsklep op de sanitair
  koudwateringang van de boiler gemonteerd worden.
  Frankrijk: Wij bevelen hydraulische veiligheidsgroepen met een
  membraan met het NF merk aan.
  4 Bouw de veiligheidsklep in de koudwaterkring in.
  4 Installeer de veiligheidsklep vlakbij het warmwatertoestel op een
  gemakkelijk toegankelijke plaats.

  15

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 17

  4. Installatie

  BP 150...500

  n Dimensionering
  De veiligheidsgroep en de aansluiting ervan op de boiler moeten
  dezelfde diameter hebben als de aanvoerbuis van de koude sanitaire
  kring van de boiler.
  Er mag zich geen enkele afsluiter bevinden tussen de klep of het
  veiligheidsaggregaat en het reservoir.
  De aftapbuis moet en continue en voldoende helling hebben en de
  doorsnede ervan moet ten minste gelijk zijn aan die van de opening
  van de uitgang van de veiligheidsgroep (zodat het water niet wordt
  geremd in het geval van overdruk).
  Bovendien mag de afvoerleiding van de veiligheidsklep of -groep niet
  verstopt zijn.
  Duitsland: Bepaal de afmetingen van de veiligheidsklep volgens de
  norm DIN 1988.
  Capaciteit
  (liters)

  Afmeting van de klep
  Minimumafmeting van de
  ingang aansluiting

  Verwarmingsvermogen
  (kW) (max.)

  < 200

  R of Rp 1/2

  75

  200 tot 1000

  R of Rp 3/4

  150

  Monteer de veiligheidsklep boven het warmwatertoestel om te
  voorkomen dat het reservoir tijdens de werkzaamheden geleegd
  moet worden.
  Installeer een aftapkraan op het laagste punt van het
  warmwatertoestel.

  n Afsluitkranen
  Zorg dat de primaire en secundaire circuits d.m.v. afsluitschuiven
  geïsoleerd kunnen worden om het onderhoud van het
  warmwatertoestel te vereenvoudigen. De afsluitschuiven maken het
  onderhoud van het reservoir en de bijbehorende organen mogelijk
  zonder de gehele installatie te moeten aftappen.
  Deze kleppen laten ook toe de bereider te isoleren bij de controle
  onder druk van de waterdichtheid van de installatie, indien de de
  testdruk hoger is dan de toegelaten werkdruk voor de bereider.
  OPGELET
  Zijn de waterleidingen van koper, dan moet een mof van
  staal, gietijzer of van ander isolerend materiaal tussen de
  warmwateruitgang van het reservoir en deze leidingen
  worden gemonteerd om het risico op corrosie ter hoogte
  van de koppeling te vermijden.

  n Aansluiting sanitair koud water
  Voer de aansluiting op de koudwatertoevoer uit volgens het
  hydraulische installatieschema.
  ¼ Zie de installatie- en onderhoudshandleiding van de ketel.
  Het verwarmingslokaal moet voorzien zijn van een waterafvoer en het
  veiligheidsaggregaat van een "sifontrechter".
  01/03/2011 - 300011516-001-E

  16 • Page 18

  4. Installatie

  BP 150...500

  De componenten die worden gebruikt voor het aansluiten van de
  aanvoer van het sanitaire koud water moeten voldoen aan de normen
  en voorschriften van het land van de installatie. Plaats een
  terugslagklep in de sanitair-koudwaterkring.

  n Drukverminderaar
  Indien de voedingsdruk meer dan 80% van de ijking van de klep of
  van de veiligheidsgroep is (bijv.: 5.5 bar voor een veiligheidsgroep
  geijkt op 7 bar), moet er stroomopwaarts van het apparaat een
  drukbegrenzer geïnstalleerd worden. Geadviseerd wordt de
  drukverminderaar achter de watermeter te monteren, zodat de druk
  in alle leidingen van de installatie gelijk is.

  n Omloop sanitair warm water
  Om warm water beschikbaar te hebben bij het opendraaien van de
  kranen, kan een omloop worden gemonteerd tussen de tappunten en
  de recirculatiebuis van de boiler. Er moet een terugslapklep in deze
  lus gemonteerd worden.

  n Te nemen maatregelen om de terugloop van warm water
  te verhinderen
  Plaats een terugslagklep in de sanitair-koudwaterkring.

  4.7

  Elektrische aansluitingen

  4.7.1.

  Aanbevelingen

  WAARSCHUWING
  De elektrische aansluitingen moeten altijd spanningsloos
  worden uitgevoerd en alleen door erkende installateurs.

  17

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 19

  BP 150...500

  4. Installatie

  4.7.2.

  1

  Plaatsing van de SWW-sensor

  2

  33

  4
  5
  D000882

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  18 • Page 20

  5. Inbedrijfstelling

  BP 150...500

  5

  Inbedrijfstelling

  5.1

  Het apparaat inschakelen
  OPGELET
  De eerste inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door
  een erkend installateur.
  1. Spoel de sanitaire kring en vul het reservoir via de
  koudwateringang.
  2. Open een warmwaterkraan.
  3. Vul de boiler compleet via de koud water aanvoerleiding met de
  warm waterkraan open.
  4. Sluit de warmwaterkraan als het water regelmatig en zonder
  geluiden uit de leiding stroomt.
  5. Ontgas alle SWW-leidingen door de stappen 2 t/m 4 voor iedere
  warmwaterkraan te herhalen.
  Ontlucht de boiler en het leidingnet zorgvuldig om geluiden
  en stoten te voorkomen die veroorzaakt worden door
  luchtbellen die zich tijdens het tappen door de leidingen
  verplaatsen.
  6. Ontlucht de kring van de warmtewisselaar van d boiler via de
  hiervoor bestemde ontluchter.
  7. Controleer de veiligheidsorganen (met name de klep of de
  veiligheidsgroep) aan de hand van de met deze onderdelen
  meegeleverde handleidingen.
  OPGELET
  Tijdens het opwarmen van het sanitair warm water kan er
  via de veiligheidsklep of via het veiligheidsaggregaat een
  bepaalde hoeveelheid water wegstromen ten gevolge van
  de uitzetting van het water in het reservoir. U hoeft zich
  over dit heel normaal verschijnsel, dat in geen geval
  verhinderd mag worden, geen zorgen te maken.

  19

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 21

  6. Controle en onderhoud

  BP 150...500

  6

  Controle en onderhoud

  6.1

  Algemene instructies
  OPGELET
  4
  4

  6.2

  De servicebeurten moeten door een erkend
  installateur uitgevoerd worden.
  Er mogen alleen originele reserveonderdelen
  gebruikt worden.

  Controle van de magnesiumanode
  Controleer visueel de anode.
  4 De anode moet vervangen worden, wanneer zijn diameter minder
  dan 15 mm is.
  4 De magnesiumanodes moeten minstens elke 2 jaar worden
  gecontroleerd. Na de eerste controle, en afhankelijk van de
  slijtage van de anodes, bepaalt u de intervallen voor de volgende
  controles.
  ¼ Zie hoofdstuk: "Vervanging van de magnesiumanode en
  ontkalking", pagina 20.

  6.3

  Veiligheidsgroep
  Controleer beslist de goede werking van de veiligheidsklep of groep 1 keer per maand, om ieder gevaar van overdruk te
  voorkomen (raadpleeg de handleiding van de constructeur).
  WAARSCHUWING
  Wanneer dit onderhoudsvoorschrift niet in acht genomen
  wordt, kan de bak van de boiler onherstelbaar beschadigd
  worden en is de garantie niet meer geldig.

  6.4

  Reiniging van de bemanteling
  Reinig de buitenzijde van de apparaten met een vochtige doek en
  een zacht schoonmaakmiddel.

  6.5

  Vervanging van de magnesiumanode en ontkalking
  In regio's met hard water is het aan te bevelen het apparaat één keer
  per jaar te ontkalken om het rendement hoog te houden.

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  20 • Page 22

  BP 150...500

  6. Controle en onderhoud

  Zorg voor een nieuwe afdichting met lipje en een nieuwe
  steunring voor het reinigingsdeksel.

  A

  1. Sluit de aanvoer van het koud water en tap de boiler af.
  2. Bouw de controleluiken uit.

  1

  Model

  BP 150 BP 200 BP 300 BP 400 BP 500

  Schema

  M000739-E

  B

  1

  A

  C+D

  A+C

  B+C

  B+C

  3. Controleer de anodes en vervang ze indien nodig.
  4. Controleer de kalkafzetting op de warmtewisselaars en ontkalk
  indien nodig. Laat de kalkaanslag op de binnenwand van het
  reservoir echter intact: het is een uitstekende bescherming tegen
  corrosie en verbetert de isolatie van het reservoir.
  5. Ontkalk de wisselaar om zijn prestaties te garanderen.
  6. Vervang de dichting A en plaats hem in de inspectieopening,
  waarbij het lipje (pakking met lipjes) buiten het SWW-toestel
  geplaatst moet worden.
  OPGELET

  M000740-D

  C

  Vervang bij iedere opening altijd de afdichting met lip +
  steunring om de afdichting te garanderen.
  7. Monteer het geheel opnieuw.
  OPGELET
  Gebruik een momentsleutel.

  1

  De schroeven van het inspectiedeksel mogen niet te hard worden
  vastgedraaid.
  Aanhaalmoment:
  Pakking met lipjes 6 N·m +1/-0
  Afdichtring

  15 N·m

  M000741-D

  D

  U verkrijgt ongeveer 6 N·m met de kleine hendel en 15 N·m
  met de lange hendel van een pijpsleutel.

  1

  8. Na de montage en het vullen, controleer de dichtheid van de
  boiler.
  9. Neem de installatie in gebruik.

  L000129-A

  21

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 23

  BP 150...500

  6.6

  6. Controle en onderhoud

  Onderhoudsvoorschrift

  Nr
  Datum
  Uitgevoerde controles
  Opmerkingen
  Monteur
  Handtekening
  _____ _________ ______________________________ _____________________ _______________ ____________

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  22 • Page 24

  7. Reserveonderdelen

  BP 150...500

  7

  Reserveonderdelen

  7.1

  Algemeen
  Wanneer na inspectie- of onderhoudswerkzaamheden wordt
  geconstateerd dat er een onderdeel in het apparaat moet worden
  vervangen, gebruik dan uitsluitend originele onderdelen of
  aanbevolen onderdelen en materialen.
  Bij bestelling van een onderdeel, moet u het codenummer
  opgeven dat in de lijst staat naast het volgnummer van het
  gewenste onderdelen.

  7.2

  Onderdelen
  Referentie van de lijst met reserveonderdelen: 300011516-002-E

  23

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 25

  BP 150...500

  7. Reserveonderdelen

  7.2.1.

  Sanitair warmwaterboilers

  n BP 150

  1

  2

  3

  8

  4

  10
  9

  6

  7
  11

  5
  L000117-C

  Positienr. Referentie Benaming

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  1

  97525077

  2

  Bovenste kap

  200007092 Bovenste rubber compleet

  3

  89705511

  4

  300011041 Thermometer *1

  Set dichting 7 mm + steun ring

  5

  97860646

  Verstelbare voet M10 x 35

  6

  89658518

  Inspectieluikje zijkant Ø 82 met anode + dichting

  7

  95013133

  Dichting met lipjes, buiten Ø 82

  8

  89708901

  Volledige anode Ø 33 lengte 330

  9

  94974527

  Nylon vulring

  10

  95014035

  Dichting ø 35 x 8.5 x 2

  11

  89628514

  Volledige zijplaat

  24 • Page 26

  7. Reserveonderdelen

  BP 150...500

  n BP 200

  8

  1

  9

  2

  10
  3

  4

  6

  7
  11
  5
  L000118-C

  Positienr. Referentie Benaming

  25

  1

  300011075 Bovenste kap

  2

  89555506

  Bovenste rubber compleet Ø 112

  3

  89705511

  Set dichting 7 mm + steun ring

  4

  300011041 Thermometer *1

  5

  97860646

  Verstelbare voet M10 x 35

  6

  89658526

  Rubber zijkant rechts compleet 82

  7

  95013133

  Dichting met lipjes, buiten Ø 82

  8

  89608950

  Volledige anode Ø 33 lengte 420

  9

  94974527

  Nylon vulring

  10

  95014035

  Dichting ø 35 x 8.5 x 2

  11

  89628514

  Volledige zijplaat

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 27

  BP 150...500

  7. Reserveonderdelen

  n BP 300

  16

  1

  15

  9
  10

  3

  1

  8

  10
  9
  4
  6

  7
  5

  11

  L000119-C

  Positienr. Referentie Benaming
  1

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  300011075 Bovenste kap

  3

  89705511

  4

  300011041 Thermometer *1

  Set dichting 7 mm + steun ring

  5

  97860646

  Verstelbare voet M10 x 35

  6

  89658518

  Rubber zijkant rechts compleet 82

  7

  95013133

  Dichting met lipjes, buiten Ø 82

  8

  89708901

  Volledige anode Ø 33 lengte 330

  9

  94974527

  Nylon vulring

  10

  95014035

  Dichting ø 35 x 8.5 x 2

  11

  89628514

  Volledige zijplaat

  15

  89555501

  Bovenste rubber compleet Ø 112

  16

  89588912

  Volledige anode Ø 33 lengte 290

  26 • Page 28

  7. Reserveonderdelen

  BP 150...500

  n BP 400

  16

  1

  9

  15

  10
  3

  13
  4
  10
  9

  12

  14
  5

  11

  L000120-C

  Positienr. Referentie Benaming
  1

  27

  300011075 Bovenste kap

  3

  89705511

  4

  300011041 Thermometer *1

  Set dichting 7 mm + steun ring

  5

  97860646

  Verstelbare voet M10 x 35

  9

  94974527

  Nylon vulring

  10

  95014035

  Dichting ø 35 x 8.5 x 2

  11

  89628514

  Volledige zijplaat

  12

  200007111 Rubber zijkant rechts compleet 170

  13

  89608950

  Volledige anode Ø 33 lengte 420

  14

  95013141

  Afdichtring Ø 170 x 117 x 3

  15

  89555505

  Reinigingsdeksel ø 112 met dichting + schroeven

  16

  89708901

  Volledige anode Ø 33 lengte 330

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 29

  BP 150...500

  7. Reserveonderdelen

  n BP 500

  16

  1

  9

  15

  10
  3

  13
  4
  10
  9

  12

  14
  5

  11

  L000120-C

  Positienr. Referentie Benaming
  1

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  300011075 Bovenste kap

  3

  89705511

  4

  300011041 Thermometer AFRISO

  Set dichting 7 mm + steun ring

  5

  97860646

  Verstelbare voet M10 x 35

  9

  94974527

  Nylon vulring

  10

  95014035

  Dichting ø 35 x 8.5 x 2

  11

  89628514

  Volledige zijplaat

  12

  200007112 Inspectieluikje zijkant Ø 170 met anode + dichting

  13

  89628562

  Volledige anode Ø 33 lengte 450

  14

  95013141

  Afdichtring Ø 170 x 117 x 3

  15

  200007273 Reinigingsdeksel ø 112 met dichting + schroeven

  16

  89628562

  Volledige anode Ø 33 lengte 450

  28 • Page 30

  7. Reserveonderdelen

  BP 150...500

  7.2.2.

  Opties

  n Titaananode - Colli EC 414

  30

  31

  32

  M000743

  Positienr. Referentie Benaming
  30

  200000093 Titaananode

  31

  88014964

  32

  200007959 Zakje schroeven

  Bedrading

  n Elektrische weerstand 2.2 kW - Colli EC 410 - Ø 82

  A

  Positienr. Referentie Benaming

  29

  41

  95013133

  Pakking met lipjes Ø 82

  42

  200008223 Verwarmingselement 2200 W

  43

  89625506

  Magnesiumanode Ø 40 - Lengte 410

  44

  95014035

  Dichting ø 25 x 8.5 x 2

  45

  94974527

  Nylon vulring

  46

  89658553

  Volledige diëlektrische dwarsverbinding

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 31

  BP 150...500

  7. Reserveonderdelen
  Positienr. Referentie Benaming
  47

  200008224 Klembeugel
  Gaten diameter 82

  48

  89624900

  Aardgeleider

  49

  89624901

  Weerstandskabel

  50

  89625507

  Aarding

  68

  89604901

  Massageleider

  70

  95363327

  Thermostaat

  n Elektrische weerstand 2.4 kW - Colli EC 411 - Ø 82

  41

  58

  -B

  Positienr. Referentie Benaming

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  41

  95013133

  Pakking met lipjes Ø 82

  53

  97863579

  Verwarmingselement 2400 W - Driefasig

  54

  97862390

  Warmtelichamen

  55

  97866635

  Bevestigingsplaatje

  56

  200006681 Voedingsdraad (x3)

  57

  95363327

  58

  200011080 Zwarte draad (x3)

  Thermostaat

  30 • Page 32

  7. Reserveonderdelen

  BP 150...500

  n Elektrische weerstand 3.3 kW - Colli EC 412 - Ø 82

  A

  Positienr. Referentie Benaming

  31

  41

  95013133

  42

  200008225 Verwarmingselement 3300 W

  Pakking met lipjes Ø 82

  43

  89625506

  Magnesiumanode Ø 40 - Lengte 410

  44

  95014035

  Dichting ø 25 x 8.5 x 2

  45

  94974527

  Nylon vulring

  46

  89658553

  Volledige diëlektrische dwarsverbinding

  47

  200008224 Klembeugel
  Gaten diameter 82

  48

  89624900

  Aardgeleider

  49

  89624901

  Weerstandskabel

  50

  89625507

  Aarding

  68

  89604901

  Massageleider

  70

  95363327

  Thermostaat

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 33

  BP 150...500

  7. Reserveonderdelen

  n Elektrische weerstand 4.5 kW - Colli EC 413 - Ø 82

  A

  Positienr. Referentie Benaming

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  60

  95013141

  61

  200008220 Verwarmingselement 4500 W

  Afdichtring Ø 170

  62

  200007580 Anode compleet

  63

  95014035

  Dichting ø 25 x 8.5 x 2

  64

  94974527

  Nylon vulring

  65

  89624902

  Weerstandskabel

  66

  89658560

  Volledige diëlektrische dwarsverbinding

  67

  200008221 Klembeugel
  Gaten diameter 82

  68

  89604901

  Aardgeleider

  69

  89625507

  Aarding

  70

  95363327

  Thermostaat

  32 • Page 34

  7. Reserveonderdelen

  BP 150...500

  n Elektrische weerstand 3 kW - Colli EG 88

  41

  58

  -B

  Positienr. Referentie Benaming

  33

  41

  95013133

  Pakking met lipjes Ø 82

  53

  97863562

  Verwarmingselement 3000 W - Driefasig

  54

  97862759

  Warmtelichamen

  55

  97866635

  Bevestigingsplaatje

  56

  200006681 Voedingsdraad (x3)

  57

  95363327

  58

  200011080 Zwarte draad (x3)

  Thermostaat

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 35

  8. Garanties

  BP 150...500

  8

  Garanties

  8.1

  Algemeen
  U heeft één van onze apparaten aangeschaft en wij danken u voor
  het vertrouwen dat u heeft in ons product.
  Graag vestigen wij uw aandacht op het feit dat dit apparaat zijn
  oorspronkelijke kwaliteiten des te beter zal behouden als het
  regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt.
  Uw installateur en onze serviceafdeling staan uiteraard tot uw dienst.

  8.2

  Garantievoorwaarden
  Frankrijk: De volgende bepalingen sluiten de toepassing
  van de wettelijke garantie, conform de artikelen 1641 tot
  en met 1648 van het burgerlijk wetboek ten gunste van de
  koper niet uit.
  België: De volgende bepalingen betreffende de
  contractuele garantie sluiten de toepassing ten gunste van
  de koper van de wettelijke in Belgie toepasselijke
  bepalingen op het gebied van verborgen gebreken niet uit.
  Portugal: De volgende bepalingen doen geen inbreuk op
  de rechten van de consumenten, zoals vermeld in het
  wetsbesluit 67/2003 van 8 april, zoals gewijzigd door het
  wetsbesluit 84/2008 van 21 mei, garanties betreffende de
  verkoop van consumptiegoederen en andere
  uitvoeringsvoorschriften.
  Andere landen: De volgende bepalingen sluiten de
  toepassing ten gunste van de koper van de wettelijke
  toepasselijke bepalingen op het gebied van verborgen
  gebreken in het land van de koper niet uit.
  Op dit apparaat is een contractuele garantie van toepassing tegen
  alle fabricagefouten; de garantieperiode gaat in op de op de rekening
  van de installateur vermelde datum van aankoop.
  De garantieperiode staat vermeld in onze prijslijst.

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  34 • Page 36

  8. Garanties

  BP 150...500

  Als fabrikant kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld
  indien het apparaat niet goed wordt gebruikt, niet of slecht wordt
  onderhouden of niet correct gemonteerd wordt (wat dat betreft moet
  u zelf zorgen dat de montage aan een erkend installateur wordt
  toevertrouwd).
  In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor
  materiële schade, immateriële verliezen of lichamelijke ongevallen
  naar aanleiding van een installatie die niet overeenstemt met:
  4 De wettelijke en reglementaire of door de plaatselijke overheid
  opgelegde bepalingen,
  4 De nationaal of plaatselijk geldende bepalingen en de bijzondere
  bepalingen met betrekking tot de installatie,
  4 Onze handleidingen en installatievoorschriften, met name voor
  wat betreft het regelmatige onderhoud van de apparaten,
  4 De regels van goed vakmanschap.
  Onze garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van de door
  onze technische diensten als defect erkende onderdelen, met
  uitsluiting van de arbeids-, verplaatsings- en transportkosten.
  Onze garantie geldt niet voor de vervangings- of reparatiekosten voor
  onderdelen die defect zijn naar aanleiding van normale slijtage, een
  verkeerd gebruik, de tussenkomst van niet-vakbekwame derden, een
  gebrekkig of onvoldoende toezicht of onderhoud, een niet-conforme
  elektrische voeding of het gebruik van ongeschikte brandstof of van
  brandstof van slechte kwaliteit.
  Op de kleinere onderdelen, zoals motoren, pompen, elektrische
  afsluiters, enz. is de garantie enkel geldig als deze nooit
  gedemonteerd werden.
  De rechten, vermeld in de europese richtlijn 99/44/EEG,
  geïmplementeerd door het wettelijk besluit nr. 24 van 2 februari 2002,
  gepubliceerd in het staatsblad nr. 57 van 8 maart 2002, blijven van
  kracht.

  35

  01/03/2011 - 300011516-001-E • Page 37

  BP 150...500

  01/03/2011 - 300011516-001-E

  8. Garanties

  36 • Page 38 • Page 39 • Page 40

  DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.
  www.dedietrich-thermique.fr

  FR

  Direction des Ventes France
  57, rue de la Gare
  F- 67580 MERTZWILLER
  +33 (0)3 88 80 27 00
  +33 (0)3 88 80 27 99

  ÖAG AG
  www.oeag.at

  AT

  NEUBERG S.A.
  www.dedietrich-heating.com

  DE DIETRICH REMEHA GmbH
  www.dedietrich-remeha.de

  DE

  Rheiner Strasse 151
  D- 48282 EMSDETTEN
  +49 (0)25 72 / 23-5
  +49 (0)25 72 / 23-102
  info@dedietrich.de

  LU

  CH

  Weggevoerdenlaan 5
  B- 8500 KORTRIJK
  +32 (0)56/23 75 11

  39 rue Jacques Stas
  L- 2010 LUXEMBOURG
  +352 (0)2 401 401

  DE DIETRICH
  www.dedietrich-otoplenie.ru

  VAN MARCKE
  www.vanmarcke.be

  BE

  Schemmerlstrasse 66-70
  A-1110 WIEN
  +43 (0)50406 - 61624
  +43 (0)50406 - 61569
  dedietrich@oeag.at

  RU

  129090 г. Москва
  ул. Гиляровского, д. 8
  офис 52
  +7 495 988-43-04
  +7 495 988-43-04
  dedietrich@nnt.ru

  WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG
  www.waltermeier.com

  WALTER MEIER (Climat Suisse) SA

  Bahnstrasse 24
  CH-8603 SCHWERZENBACH
  +41 (0) 44 806 44 24
  Serviceline +41 (0)8 00 846 846
  +41 (0) 44 806 44 25
  ch.klima@waltermeier.com

  Z.I. de la Veyre B, St-Légier
  CH-1800 VEVEY 1
  +41 (0) 21 943 02 22
  Serviceline +41 (0)8 00 846 846
  +41 (0) 21 943 02 33
  ch.climat@waltermeier.com

  DE DIETRICH
  www.dedietrich-heating.com
  Room 512, Tower A, Kelun Building
  12A Guanghua Rd, Chaoyang District
  C-100020 BEIJING
  +86 (0)106.581.4017
  +86 (0)106.581.4018
  +86 (0)106.581.7056
  +86 (0)106.581.4019
  contactBJ@dedietrich.com.cn
  AD001-AC

  CN

  © Auteursrechten
  Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons
  ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons
  eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.
  01/03/2011

  DE DIETRICH THERMIQUE
  57, rue de la Gare F- 67580 MERTZWILLER - BP 30


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für De Dietrich BP 500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von De Dietrich BP 500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,78 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von De Dietrich BP 500

De Dietrich BP 500 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Deutsch - 36 seiten

De Dietrich BP 500 Bedienungsanleitung und Installationsanweisung - Französisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info