Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
78
• Gebruik het apparaat alleen zoals in ditboekje
aangeduid wordt. Deze instructies zijn niet be-
doeldomallemogelijkeomstandighedenensi-
tuatiesdiezichkunnenvoordoen,tebehandelen.
Mendientaltijdgebruiktemakenvanhetgezonde
verstandenvoorzichtigheidaandedagleggenbij
deinstallatie,dewerkingendebewaringvanieder
elektrischhuishoudapparaat.
• Dit apparaat is geconstrueerd voor de klimaat-
regelingvanvertrekkeninhuisinmagnietvoor
anderedoeleindengebruiktworden.
• Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit ap-
paraatopongeachtwelkewijzetewijzigenofte
veranderen.
• Hetapparaatmoetgeïnstalleerdwordenmetin-
achtnemingvandenationalenormendieelektri-
scheinstallatiesregelen.
Voor eventuele reparaties dient uzich altijd en
uitsluitendtotdegeautoriseerdeTechnischeAs-
sistentiecentravandefabrikanttewenden.
De reparaties die door ondeskundig personeel
uitgevoerdwordenkunnengevaarlijkzijn.
Ditapparaatmaguitsluitenddoorvolwassenen
gebruiktworden.
Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan
mensen (of kinderen) met gereduceerde gees-
telijke, lichamelijkeofzintuiglijkecapaciteitenof
met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij
ondertoezichtstaanofgeïnstrueerdwordendoor
iemanddieverantwoordelijkisvoorhunpersoon-
lijkeveiligheid.
Houdkinderenondertoezichtenzorgervoordat
zenietmethetapparaatspelen.
Ditapparaat moet aangesloten worden opeen
doeltreffende aardinstallatie. Laat de elektrische
installatiedooreengekwaliceerdelektriciencon-
troleren.
Vermijdhetgebruikvanverlengsnoerenvoorde
elektrischevoedingskabel.
• Vóóriederereinigingofonderhoudmoetdestek-
keraltijduithetstopcontactwordengetrokken.
Treknooitaandeelektrischevoedingskabelom
hetapparaatteverplaatsen.
Installeerhetapparaatnooitinruimteswaarde
luchtgas,olieofzwavelkanbevatten,ofindena-
bijheidvanwarmtebronnen.
Houdhetapparaatopminstens50cmafstand
van ontvlambare substanties (alcohol enz.) of
van onder druk staande houders (spuitbussen
bijvoorbeeld).
Plaatsgeenzwareofwarmevoorwerpenophet
apparaat.
• Reinigdeluchtltersminstensiedereweek.
Vermijdhetgebruikvanverwarmingsapparaten
indenabijheidvandeklimaatregelaar.
In geval van vervoer moet het apparaat in de
verticale positie blijven dan wel op een zijkant
neergelegdworden.Vóórhettransportmoethet
waterdatinhetapparaatzitvolledigweggenomen
worden.Wachtnahettransportminstens1uur
alvorenshetapparaattestarten.
• Bedekhetapparaatnooitmetplasticzakkenwan-
neerhetopgeborgenworden.
Dematerialendievoordeverpakkinggebruiktzijn
kunnengerecycledworden.Erwordtdusaange-
radenomditmateriaalindespecialebakkenvoor
gescheidenvuilinzamelingwegtegooien.
Aanheteindevandenuttigelevensduurmoetde
klimaatregelaarnaardespecialecentravoorvui-
linzamelinggebrachtworden.
Alsdevoedingskabelbeschadigdis,moetdeze
vervangen worden door de fabrikant of door
dienstechnischeassistentiedienstomiederrisico
tevoorkomen.
Verieer op het kenmerkenplaatje welk type koelgas in
uw apparaat gebruikt wordt.
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R410A
R410AiseenkoelgasdatdeEG-regelgevingophet
gebiedvandeecologieinachtneemt.Erwordtaan-
geradenhetkoelcircuitvanhetapparaatnietteper-
foreren.
MILIEUINFORMATIE:dezeunitbevatuorgassenmet
broeikaseffectdieopgenomenzijninhetProtocolvan
Kyoto.Dewerkzaamhedeninhetkadervanonderhoud
envuilverwerkingmogenalleendoorgekwaliceerd
personeeluitgevoerdworden(R410A,GWP=1975).
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R290
• Leesdewaarschuwingenmetaandacht.
Voorhetontdooiprocesendereinigingmogen
geenandereinstrumentengebruiktwordendan
die,diedoordefabrikantwordenaanbevolen.
Het apparaat moet opgesteld worden in een
ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu
inwerkingzijn(zoalsbijvoorbeeld:openvuur,in
werkingzijndegas-ofelektrischeapparaten).
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi PAC WE17INV wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeLonghi PAC WE17INV in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,46 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info