Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
Waarschuwingen
BESCHRIJVING
1 luchttoevoerrooster
2 bedieningspaneel
3 wieltjes
4 handvaten
5 filter
6 luchtafzuigrooster ontvochtiger
7 zitting luchtafvoerslang
8 luchtafzuigrooster condensor
9 netsnoer
10 dop van de afvoer
11 muurflens
12 luchtafvoerslang
13 adapter voor slang (2 stukken)
14 accessoire voor montage op de muur
15 uitblaasmond voor venster
16 afstandsbediening (alleen bij sommige
modellen)
Gebruik dit apparaat uitsluitend zoals in dit boekje wordt aangegeven.
Deze aanwijzingen hebben niet de bedoeling elke mogelijke toestand en situatie die kan optreden
te dekken. Men moet altijd het gezond verstand gebruiken en voorzichtig zijn bij de installatie, de
werking en de bewaring van huishoudelijke apparatuur.
Dit apparaat is bestemd voor de klimaatregeling van huiselijke ruimten en dient niet voor andere
doeleinden gebruikt te worden.
Het is gevaarlijk om op welke wijze dan ook de kenmerken van het apparaat te wijzigen.
Het apparaat moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de nationale voorschriften inzake
elektrische installaties.
Wendt u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum dat door de
fabrikant erkend is.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundig personeel kunnen gevaarlijk zijn.
Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen gebruikt worden.
Sta het gebruik van dit apparaat niet toe aan personen (ook kinderen) met beperkte mentale,
fysieke of sensoriële capaciteiten, of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze aandachtig wor-
den gevolgd of geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen.
Dit apparaat moet op een doeltreffende aardleiding aangesloten worden.
Laat de elektrische installatie door een gekwalificeerd elektricien controleren.
Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor het netsnoer.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat
uitvoeren.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen.
Installeer het apparaat niet in ruimten waar de lucht gas, olie, zwavel kan bevatten, of in de buurt
van warmtebronnen.
Plaats het apparaat op een afstand van minstens 50 cm van brandbare stoffen (alcohol, enz.) of
recipiënten onder druk (spuitbussen, enz.).
Plaats geen zware of warme voorwerpen op het apparaat.
Maak het luchtfilter minstens eens per week schoon.
Gebruik geen verwarmingstoestellen in de nabijheid van dit apparaat.
Indien het apparaat vervoerd moet worden, moet het verticaal gezet of op een zijde gelegd wor-
den. Verwijder vóór het transport al het water uit het apparaat.
Wacht na het transport minstens 1 uur voordat u het apparaat weer aanzet.
Dek het apparaat nooit af met plastic zakken wanneer het wordt opgeborgen.
Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Men adviseert dus dit materiaal in de speciale bakken
voor gescheiden afvalverzameling te doen.
Breng het apparaat aan het einde van zijn nuttige levensduur naar een speciaal inzamelcentrum.
Als het netsnoer beschadigd is, mag dit uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of door zijn
technische servicedienst, om elk risico te voorkomen.
SPECIFIEKE WAARSCHUWINGEN VOOR APPARATEN MET HET KOELMIDDEL R140A*
R140 A is een koelmiddel dat aan de EG-milieuverordeningen voldoet.
Men adviseert om het koelcircuit van het apparaat niet te doorboren.
MILIEU-INFORMATIE: Deze unit bevat gefluoreerde gassen met broeikaseffect voorzien door het
Protocol van Kyoto De onderhouds- en de sloopwerkzaamheden mogen uitsluitend door vakkun-
dig personeel worden uitgevoerd (R140A, GWP=1975)
* Controleer op het typeplaatje het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruik
48
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für DeLonghi PACN80.1 PINGUINO wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von DeLonghi PACN80.1 PINGUINO in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info